Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2013:1 - SFS 2013:181
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2013:1  grundförfattning   Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2013:2  SFS 1999:1229   Förordning (2013:2) om ikraftträdande av lagen (2012:902) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2013:3   SFS 1958:272 2013-03-01  Förordning (2013:3) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort 
SFS 2013:4  SFS 2007:215 2013-02-15  Förordning (2013:4) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 
SFS 2013:5  SFS 2001:588 2013-03-01  Förordning (2013:5) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2013:6  SFS 1992:986   Förordning (2013:6) om upphävande av förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention 
SFS 2013:7  SFS 2010:1122 2013-03-01  Förordning (2013:7) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
SFS 2013:8  SFS 1996:1515 2013-03-01  Förordning (2013:8) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2013:9  grundförfattning 2013-03-01  Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning 
SFS 2013:10   SFS 2010:769 2013-03-01  Förordning (2013:10) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier 
SFS 2013:11  SFS 1993:185 2013-03-01 överg.best.  Förordning (2013:11) om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 
SFS 2013:12   SFS 1998:1558 2013-03-01  Förordning (2013:12) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2013:13   SFS 1994:1716 2013-02-20  Förordning (2013:13) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2013:14   SFS 1995:1100 2013-02-15  Förordning (2013:14) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén 
SFS 2013:15   SFS 2007:1164 2013-02-26  Förordning (2013:15) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan 
SFS 2013:16   SFS 1989:26   Förordning (2013:16) om upphävande av förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting 
SFS 2013:17   SFS 1991:1195 2013-03-01  Förordning (2013:17) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 
SFS 2013:18  SFS 2007:989 2013-03-01  Förordning (2013:18) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning 
SFS 2013:19   SFS 1994:1776   Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
SFS 2013:20   SFS 2006:272 2013-03-01 överg.best.  Förordning (2013:20) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272) 
SFS 2013:21  SFS 2009:659 2013-03-01  Förordning (2013:21) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 
SFS 2013:22  SFS 1998:1191 2013-03-01 överg.best.  Förordning (2013:22) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
SFS 2013:23  grundförfattning 2013-01-01  Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor 
SFS 2013:24   SFS 1988:1564 2013-03-01  Förordning (2013:24) om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen 
SFS 2013:25  grundförfattning 2013-03-01  Lag (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott 
SFS 2013:26  grundförfattning 2013-03-01  Förordning (2013:26) om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet 
SFS 2013:27  SFS 2011:1244 2013-04-01  Lag (2013:27) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2013:28  SFS 2003:564 2013-03-01 överg.best.  Förordning (2013:28) om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning 
SFS 2013:29   SFS 2011:556 2013-04-01  Förordning (2013:29) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion 
SFS 2013:30   SFS 2007:948 2013-04-01  Förordning (2013:30) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd 
SFS 2013:31  SFS 2010:2039 2013-02-28  Förordning (2013:31) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2013:32  SFS 1993:100 2013-03-01 överg.best.  Förordning (2013:32) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2013:33  grundförfattning överg.best.  Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal 
SFS 2013:34   SFS 2007:829 2013-03-01  Förordning (2013:34) om ändring i förordningen (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket 
SFS 2013:35  SFS 1998:980 2013-02-20 överg.best.  Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 
SFS 2013:36  SFS 1992:859 2013-03-01 överg.best.  Lag (2013:36) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 2013:37  SFS 1992:859   Lag (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 2013:38  SFS 2009:366 2013-03-01 överg.best.  Lag (2013:38) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
SFS 2013:39  SFS 2009:366 2016-04-12  Lag (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
SFS 2013:40  SFS 2009:366 2015-07-01  Lag (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
SFS 2013:41  SFS 2009:730 2016-04-12  Lag (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
SFS 2013:42   SFS 2009:730 2015-07-01  Lag (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
SFS 2013:43  SFS 1992:859 2013-03-01  Lag (2013:43) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 2013:44  grundförfattning 2013-03-15  Förordning (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 
SFS 2013:45   SFS 2009:1386 2013-04-15  Förordning (2013:45) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 
SFS 2013:46  SFS 2012:546 2013-04-01  Förordning (2013:46) om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket 
SFS 2013:47   SFS 2003:389 2013-03-01  Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
SFS 2013:48   SFS 2003:396 2013-03-01  Förordning (2013:48) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2013:49   SFS 2009:641 2013-04-01  Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2013:50   SFS 1999:1134 2013-04-01  Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2013:51   SFS 1999:1135 2013-04-01  Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2013:52  SFS 2009:659 2013-04-01  Förordning (2013:52) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 
SFS 2013:53  grundförfattning 2013-03-01  Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden 
SFS 2013:54   SFS 2002:986 2013-03-15  Förordning (2013:54) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning 
SFS 2013:55  SFS 1975:635 2013-03-16, överg.best.  Lag (2013:55) om ändring i räntelagen (1975:635) 
SFS 2013:56  SFS 1981:739 2013-03-16, överg.best.  Lag (2013:56) om ändring i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 
SFS 2013:57   SFS 1984:292 2013-03-16  Lag (2013:57) om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare 
SFS 2013:58  SFS 1990:746 2013-03-16  Lag (2013:58) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 
SFS 2013:59  SFS 1981:1057   Förordning (2013:59) om upphävande av förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. 
SFS 2013:60  grundförfattning 2013-04-01  Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen 
SFS 2013:61  SFS 2008:834 2013-03-26  Förordning (2013:61) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 
SFS 2013:62  SFS 2011:927 2013-03-26  Förordning (2013:62) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2013:63  grundförfattning 2013-03-26 överg.best.  Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter 
SFS 2013:64  SFS 1998:940 2013-03-26 överg.best.  Förordning (2013:64) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2013:65  SFS 1998:940 2013-09-01 överg.best.  Förordning (2013:65) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2013:66  SFS 2006:1226 2013-04-01 överg.best.  Förordning (2013:66) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar 
SFS 2013:67  SFS 1994:1121 2013-04-01 överg.best.  Förordning (2013:67) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 
SFS 2013:68   SFS 1976:725 2013-04-01  Förordning (2013:68) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2013:69  grundförfattning 2013-07-01  Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 
SFS 2013:70  grundförfattning 2013-03-20 överg.best.  Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
SFS 2013:71  grundförfattning 2013-05-01  Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design 
SFS 2013:72  SFS 2007:1177 2013-05-01  Förordning (2013:72) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet 
SFS 2013:73   SFS 1993:243 2013-05-01  Förordning (2013:73) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring 
SFS 2013:74   SFS 2009:907 2013-05-01  Förordning (2013:74) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2013:75   SFS 2012:694 2013-05-01  Förordning (2013:75) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer 
SFS 2013:76  SFS 1998:1276 2013-09-01  Förordning (2013:76) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2013:77  SFS 2001:650 2013-09-01  Förordning (2013:77) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2013:78   SFS 1993:1153 2013-04-01  Förordning (2013:78) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor 
SFS 2013:79  SFS 1977:937 2013-04-15  Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
SFS 2013:80  grundförfattning 2013-04-01 överg.best.  Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse 
SFS 2013:81  SFS 1942:740 2013-07-01  Lag (2013:81) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2013:82  SFS 2010:110 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:82) om ändring i socialförsäkringsbalken 
SFS 2013:83  SFS 1967:531 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:83) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
SFS 2013:84   SFS 1967:837 2013-07-01  Lag (2013:84) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2013:85  SFS 1971:289 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 2013:86  SFS 1971:291 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 2013:87  SFS 1975:197 2013-07-01, överg.best.  Lag (2013:87) om ändring i oljekrislagen (1975:197) 
SFS 2013:88  SFS 1975:1083 2013-07-01, överg.best.  Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja 
SFS 2013:89  SFS 1977:729 2013-07-01  Lag (2013:89) om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten 
SFS 2013:90  SFS 1978:262 2013-07-01, överg.best.  Lag (2013:90) om ändring i förfogandelagen (1978:262) 
SFS 2013:91  SFS 1979:1152 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:91) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2013:92   SFS 1990:613 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:92) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 
SFS 2013:93  SFS 1991:1047 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:93) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
SFS 2013:94   SFS 1991:1488 2013-07-01, överg.best.  Lag (2013:94) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret 
SFS 2013:95   SFS 1992:1602 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:95) om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering 
SFS 2013:97  SFS 1997:239 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:97) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
SFS 2013:98  SFS 1998:293 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:98) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
SFS 2013:99   SFS 1999:890 2013-07-01, överg.best.  Lag (2013:99) om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 2013:100  SFS 1999:1309 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:100) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 
SFS 2013:101   SFS 2000:1281 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:101) om ändring i tullagen (2000:1281) 
SFS 2013:102   SFS 2001:883 2013-07-01  Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883) 
SFS 2013:103  SFS 2003:389 2013-07-01  Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
SFS 2013:104  SFS 2003:1223 2013-07-01  Lag (2013:104) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer 
SFS 2013:105  SFS 2004:46 2013-07-01  Lag (2013:105) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder 
SFS 2013:106   SFS 2004:297 2013-07-01  Lag (2013:106) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2013:107  SFS 2005:716 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:107) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2013:108  SFS 2006:227 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:108) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) 
SFS 2013:109  SFS 2007:528 2013-07-01  Lag (2013:109) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
SFS 2013:110  SFS 2008:145 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 
SFS 2013:111   SFS 2008:313 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:111) om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus 
SFS 2013:112   SFS 2008:486 2013-07-01  Lag (2013:112) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 
SFS 2013:113   SFS 2008:579 2013-07-01  Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen (2008:579) 
SFS 2013:114   SFS 2010:1882 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:114) om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt 
SFS 2013:115  SFS 2010:2043 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:115) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
SFS 2013:116  SFS 2011:1244 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:116) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2013:117   SFS 2011:1245 2013-07-01 överg.best.  Lag (2013:117) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster 
SFS 2013:118  grundförfattning 2013-04-15  Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning 
SFS 2013:119  SFS 1992:1434 2013-06-01  Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2013:120  grundförfattning 2013-06-01  Förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar 
SFS 2013:121   SFS 1992:1303 2013-04-02  Förordning (2013:121) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 2013:122   SFS 2006:97 2013-05-01  Förordning (2013:122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2013:123   SFS 2010:477 2013-04-16  Förordning (2013:123) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
SFS 2013:124   SFS 2008:360 2013-04-01, överg.best.  Förordning (2013:124) om ändring i patientdataförordningen (2008:360) 
SFS 2013:125  grundförfattning 2013-06-01, överg.best.  Lag (2013:125) om avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2013:126  grundförfattning 2013-08-01, överg.best.  Lag (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2013:127  SFS 2003:364 2013-04-01  Lag (2013:127) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2013:128   SFS 2003:1156   Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2013:129   SFS 2005:716   Förordning (2013:129) om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2013:130   SFS 1989:773   Förordning (2013:130) om ändring i förordningen (2012:1001) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2013:131   SFS 2000:836 2013-04-09, överg.best.  Förordning (2013:131) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem 
SFS 2013:132   SFS 1989:773 2013-04-09  Förordning (2013:132) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2013:133   SFS 2009:400   Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2013:134  grundförfattning 2014-05-01, överg.best.  Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet 
SFS 2013:135  SFS 1999:1229 2014-05-01 överg.best.  Lag (2013:135) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2013:136  SFS 2011:927 2013-05-01 överg.best.  Förordning (2013:136) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2013:137  SFS 1997:835 2013-05-01 överg.best.  Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2013:138   SFS 2003:615 2013-07-01  Förordning (2013:138) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor 
SFS 2013:139   SFS 2009:907 2013-07-01  Förordning (2013:139) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2013:140   SFS 2012:520 2013-07-01  Förordning (2013:140) om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd 
SFS 2013:141   SFS 2012:694 2013-07-01  Förordning (2013:141) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer 
SFS 2013:142   SFS 2010:2040 2013-04-23  Förordning (2013:142) om ändring i förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
SFS 2013:143  SFS 2005:551 2013-05-01 överg.best.  Lag (2013:143) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2013:144  SFS 2009:93 2013-05-01  Förordning (2013:144) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 2013:145  grundförfattning 2013-06-01  Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga 
SFS 2013:146   SFS 1994:1338   Förordning (2013:146) om upphävande av förordningen (1994:1338) om förslagsverksamhet vid statliga myndigheter 
SFS 2013:147   SFS 2010:853 2013-05-01  Förordning (2013:147) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el 
SFS 2013:148  SFS 2000:655 2013-04-30 överg.best.  Förordning (2013:148) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2013:149   SFS 1987:905 2013-07-01  Förordning (2013:149) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2013:150  SFS 1998:1709 2013-04-23  Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner 
SFS 2013:151  SFS 1997:835 2013-05-15  Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2013:152  SFS 1997:238 2013-09-01 överg.best.  Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2013:153  SFS 1997:239 2013-09-01 överg.best.  Lag (2013:153) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
SFS 2013:154  SFS 2002:546 2013-09-01  Lag (2013:154) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2013:155   SFS 2010:538 2013-05-01  Lag (2013:155) om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare 
SFS 2013:156  grundförfattning 2013-05-01 överg.best.  Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
SFS 2013:157  SFS 2009:47 2013-05-01  Lag (2013:157) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
SFS 2013:158   SFS 2010:1138 2013-05-01  Förordning (2013:158) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
SFS 2013:159   SFS 1998:1191 2013-04-15  Förordning (2013:159) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
SFS 2013:160  grundförfattning 2013-06-01  Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef 
SFS 2013:161   SFS 2009:19   Förordning (2013:161) om upphävande av förordningen (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin 
SFS 2013:162   SFS 2000:344   Förordning (2013:162) om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem 
SFS 2013:163  SFS 1987:619 2013-04-25 överg.best.  Lag (2013:163) om ändring i sparbankslagen (1987:619) 
SFS 2013:164  SFS 1995:1570 2013-04-25 överg.best.  Lag (2013:164) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker 
SFS 2013:165  SFS 2004:297 2013-04-25 överg.best.  Lag (2013:165) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2013:166  SFS 2010:2043 2013-04-25 överg.best.  Lag (2013:166) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
SFS 2013:167  grundförfattning 2013-07-01  Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket 
SFS 2013:168  SFS 2007:1161 2013-05-01  Förordning (2013:168) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket 
SFS 2013:169  SFS 2008:1300 2013-05-01  Förordning (2013:169) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 
SFS 2013:170   SFS 2010:184 2013-05-01  Förordning (2013:170) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket 
SFS 2013:171  SFS 2010:185 2013-05-01  Förordning (2013:171) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 
SFS 2013:172   SFS 1999:178 2013-05-01  Riksåklagarens föreskrifter (2013:172) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2013:173   SFS 1976:661 2013-06-01  Lag (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2013:174   SFS 1976:661   Förordning (2013:174) om ikraftträdande av lagen (2013:173) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2013:175   SFS 1976:661 2013-07-01  Lag (2013:175) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2013:176  grundförfattning 2013-06-01  Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 
SFS 2013:177   SFS 1976:725 2013-06-01  Förordning (2013:177) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2013:178  SFS 1982:117 2013-06-01  Förordning (2013:178) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 
SFS 2013:179  SFS 1991:1472 2013-06-01  Förordning (2013:179) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
SFS 2013:180  SFS 1993:876 2013-06-01  Förordning (2013:180) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter 
SFS 2013:181   SFS 1993:1090 2013-06-01  Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade