Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2012:1 - SFS 2012:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2012:1  grundförfattning   Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2012:2  SFS 1997:1322 2012-02-15 överg.best.  Förordning (2012:2) om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning 
SFS 2012:3   SFS 2007:1153 2012-02-01  Förordning (2012:3) om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet 
SFS 2012:4  SFS 2010:853 2012-02-01  Förordning (2012:4) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el 
SFS 2012:5  SFS 1998:980 2012-03-01 överg.best.  Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 
SFS 2012:6  SFS 2001:650 2012-03-01 överg.best.  Förordning (2012:6) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2012:7  SFS 2001:650 2013-01-19 överg.best.  Förordning (2012:7) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2012:8   SFS 2001:651 2013-01-19  Förordning (2012:8) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 
SFS 2012:9   SFS 2007:1470 2013-01-19  Förordning (2012:9) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 
SFS 2012:10   SFS 2009:212 2013-01-19  Förordning (2012:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212) 
SFS 2012:11  SFS 2010:1578 2013-01-19  Förordning (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 
SFS 2012:12  SFS 1968:199 2012-03-01  Förordning (2012:12) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199) 
SFS 2012:13  SFS 2007:964 2012-02-01  Förordning (2012:13) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut 
SFS 2012:14  SFS 2010:186 2012-02-01  Förordning (2012:14) om ändring i förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys 
SFS 2012:15  SFS 1998:1276 2012-03-01  Förordning (2012:15) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2012:16  SFS 2007:911 2012-02-21  Förordning (2012:16) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
SFS 2012:17  SFS 2009:130 2012-02-21 överg.best.  Förordning (2012:17) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 
SFS 2012:18  SFS 2001:1132   Förordning (2012:18) om upphävande av förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister 
SFS 2012:19  SFS 2011:666 2012-08-01  Lag (2012:19) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666) 
SFS 2012:20   SFS 1987:916 2012-08-01  Förordning (2012:20) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2012:21   SFS 1999:1134 2012-08-01  Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2012:22  SFS 1999:1135 2012-08-01  Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2012:23   SFS 2005:1056 2012-08-01  Förordning (2012:23) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden 
SFS 2012:24   SFS 2009:92 2012-08-01  Förordning (2012:24) om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
SFS 2012:25  SFS 2009:606 2012-08-01  Förordning (2012:25) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden 
SFS 2012:26  SFS 2011:668 2012-08-01  Förordning (2012:26) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668) 
SFS 2012:27   SFS 1956:492   Förordning (2012:27) om upphävande av förordningen (1956:492) om skyldighet att anmäla omhändertagande för samhällsvård av utlänning m.m. 
SFS 2012:28   SFS 1988:346 2012-02-20  Förordning (2012:28) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten 
SFS 2012:29  SFS 1993:221 2012-03-01  Förordning (2012:29) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2012:30  grundförfattning 2012-03-01  Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer 
SFS 2012:31  grundförfattning 2012-02-15  Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet 
SFS 2012:32  SFS 1987:905 2012-03-01 överg.best.  Förordning (2012:32) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2012:33  SFS 2010:950   Lag (2012:33) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 
SFS 2012:34  grundförfattning 2012-02-15  Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt 
SFS 2012:35   SFS 2010:2010 2012-03-01  Förordning (2012:35) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 
SFS 2012:36  SFS 1998:642 2012-03-01  Förordning (2012:36) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 
SFS 2012:37  SFS 2007:975 2012-03-01  Förordning (2012:37) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 
SFS 2012:38   SFS 2007:980   Lag (2012:38) om ändring i lagen (2010:367) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 
SFS 2012:39  grundförfattning 2012-02-15 överg.best.  Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur 
SFS 2012:40  SFS 2009:641 2012-02-21 överg.best.  Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2012:41   SFS 2009:907 2012-02-21  Förordning (2012:41) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2012:42  grundförfattning 2012-02-10  Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall 
SFS 2012:43   SFS 1992:1554 2012-03-15  Förordning (2012:43) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2012:44  SFS 2010:1010 2012-03-01  Lag (2012:44) om ändring i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut 
SFS 2012:45   SFS 1942:740 2012-03-01  Lag (2012:45) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2012:46   SFS 1942:740 2013-01-01  Lag (2012:46) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2012:47  SFS 1964:167 2012-03-01  Lag (2012:47) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2012:48  SFS 2009:641 2012-03-01 överg.best.  Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2012:49  SFS 1998:1276 2012-03-01  Förordning (2012:49) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2012:50  SFS 2007:481 2012-03-01  Förordning (2012:50) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2012:51  SFS 2004:675 2012-03-01 överg.best.  Förordning (2012:51) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 
SFS 2012:52  SFS 2003:598 2012-03-01  Förordning (2012:52) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
SFS 2012:53   SFS 2009:1243 2012-03-01  Förordning (2012:53) om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2012:54  SFS 1995:1280 2012-04-15  Förordning (2012:54) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) 
SFS 2012:55  SFS 1987:978 2012-04-01  Förordning (2012:55) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2012:56  SFS 1994:1933 2012-04-01  Förordning (2012:56) om ändring i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar 
SFS 2012:57  SFS 2005:559 2012-04-01  Förordning (2012:57) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2012:58  SFS 1974:188 2012-04-01  Förordning (2012:58) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 
SFS 2012:59  SFS 1992:308 2012-04-01  Förordning (2012:59) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 
SFS 2012:60  SFS 2009:705 2012-04-01  Förordning (2012:60) om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete 
SFS 2012:61  SFS 2004:329 2012-04-01  Förordning (2012:61) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2012:62   SFS 2011:257 2012-04-01  Förordning (2012:62) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 
SFS 2012:63   SFS 2007:978   Lag (2012:63) om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning 
SFS 2012:64   SFS 2007:979   Lag (2012:64) om fortsatt giltighet av lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
SFS 2012:65   SFS 2008:854   Lag (2012:65) om fortsatt giltighet av lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott 
SFS 2012:66  SFS 1982:670 2012-03-01  Lag (2012:66) om ändring i namnlagen (1982:670) 
SFS 2012:67  SFS 1978:599 2012-03-01  Lag (2012:67) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 
SFS 2012:68  SFS 2005:59 2012-03-01 överg.best.  Lag (2012:68) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 
SFS 2012:69   SFS 2010:1846 2012-03-01  Lag (2012:69) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) 
SFS 2012:70  SFS 2010:1058 2012-03-15  Förordning (2012:70) om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser 
SFS 2012:71   SFS 2007:1163 2012-03-20, överg.best.  Förordning (2012:71) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik 
SFS 2012:72   SFS 1996:1515 2012-03-15  Förordning (2012:72) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2012:73  SFS 2007:975 2012-04-01  Förordning (2012:73) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 
SFS 2012:74   SFS 2007:977 2012-04-01  Förordning (2012:74) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten 
SFS 2012:75  grundförfattning   H.M.Konungens tillkännagivande (2012:75) 
SFS 2012:76  SFS 1927:56 2012-07-01  Lag (2012:76) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet 
SFS 2012:77   SFS 1949:381 2012-07-01  Lag (2012:77) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2012:78  SFS 1952:166 2012-07-01  Lag (2012:78) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar 
SFS 2012:79  SFS 1974:191 2012-07-01  Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
SFS 2012:80  SFS 1974:211 2012-07-01  Lag (2012:80) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211) 
SFS 2012:81   SFS 1984:983 2012-07-01  Lag (2012:81) om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning 
SFS 2012:82  SFS 1990:1144 2012-07-01  Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144) 
SFS 2012:83  SFS 1992:497 2012-07-01  Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497) 
SFS 2012:84  SFS 1994:243 2012-07-01  Lag (2012:84) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden 
SFS 2012:85  SFS 1994:1000 2012-07-01  Lag (2012:85) om ändring i lotterilagen (1994:1000) 
SFS 2012:86  SFS 1995:1000 2012-07-01  Lag (2012:86) om ändring i pantbankslagen (1995:1000) 
SFS 2012:87   SFS 2001:82 2012-07-01  Lag (2012:87) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 
SFS 2012:88   SFS 2007:162 2012-07-01  Lag (2012:88) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden 
SFS 2012:89  SFS 1979:1152 2012-04-01 överg.best.  Lag (2012:89) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2012:90  SFS 1999:1229 2012-04-01  Lag (2012:90) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2012:91  SFS 1993:1199 2012-04-01 överg.best.  Förordning (2012:91) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) 
SFS 2012:92   SFS 2006:1097 2012-04-01  Förordning (2012:92) om ändring i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning 
SFS 2012:93  SFS 1973:282 2012-03-01  Lag (2012:93) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 2012:94  SFS 1983:929 2013-08-20  Lag (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929) 
SFS 2012:95   SFS 1998:958 2012-03-01  Lag (2012:95) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän 
SFS 2012:96  SFS 2003:364 2012-03-01  Lag (2012:96) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2012:97  SFS 2003:364 2013-08-20  Lag (2012:97) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2012:98  SFS 2010:110   Lag (2012:98) om ändring i socialförsäkringsbalken 
SFS 2012:99   SFS 2009:641 2012-04-01  Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2012:100  SFS 2011:1533 2012-04-16  Förordning (2012:100) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal 
SFS 2012:101   SFS 1991:1195 2012-07-01  Förordning (2012:101) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m. 
SFS 2012:102   SFS 1997:1275 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:102) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2012:103   SFS 2007:1347 2012-07-01  Förordning (2012:103) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska 
SFS 2012:104   SFS 2007:1475 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:104) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare 
SFS 2012:105   SFS 2010:1030 2012-07-01  Förordning (2012:105) om ändring i förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare 
SFS 2012:106   SFS 2010:2016 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:106) om ändring i förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 
SFS 2012:107  SFS 2011:1108 2012-04-10 överg.best.  Förordning (2012:107) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
SFS 2012:108  SFS 2007:223 2012-04-10 överg.best.  Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal 
SFS 2012:109  SFS 2010:800 2012-04-01 överg.best.  Lag (2012:109) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2012:110  SFS 1994:1716 2012-04-01  Förordning (2012:110) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2012:111  SFS 1993:185 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:111) om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 
SFS 2012:112   SFS 2001:639 2012-04-23  Förordning (2012:112) om ändring i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling 
SFS 2012:113  grundförfattning 2012-03-22  Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner 
SFS 2012:114  grundförfattning 2012-03-22  Förordning (2012:114) om vissa sanktioner mot Libyen 
SFS 2012:115   SFS 1988:1598 2012-04-10, överg.best.  Förordning (2012:115) om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. 
SFS 2012:116  SFS 1999:1177 2012-05-01  Förordning (2012:116) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet 
SFS 2012:117  SFS 2010:2039 2012-05-01 överg.best.  Förordning (2012:117) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2012:118   SFS 1995:667 2012-05-01, överg.best.  Förordning (2012:118) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
SFS 2012:119   SFS 2010:2040 2012-05-01  Förordning (2012:119) om ändring i förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
SFS 2012:120  SFS 2010:800 2012-04-01  Lag (2012:120) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2012:121  grundförfattning 2012-04-01  Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
SFS 2012:122  SFS 2007:1266 2012-04-30  Förordning (2012:122) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
SFS 2012:123   SFS 2010:590 2012-04-30  Förordning (2012:123) om ändring i förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten 
SFS 2012:124   SFS 1999:1354 2012-05-02  Förordning (2012:124) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354) 
SFS 2012:125   SFS 2008:762 2012-05-01  Förordning (2012:125) om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation 
SFS 2012:126   SFS 1942:740 2012-05-01  Lag (2012:126) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2012:127  SFS 2003:389 2012-05-01  Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
SFS 2012:128  SFS 2003:396 2012-05-01  Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2012:129  SFS 2005:716 2012-05-01 överg.best.  Lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2012:130  SFS 1991:572 2012-05-01  Lag (2012:130) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll 
SFS 2012:131   SFS 1949:381 2012-05-01  Lag (2012:131) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2012:132  SFS 2001:453 2012-05-01  Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2012:133  SFS 1990:1144 2012-05-01 överg.best.  Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144) 
SFS 2012:134   SFS 1965:269 2013-01-01  Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 
SFS 2012:135   SFS 1999:291 2013-01-01  Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund 
SFS 2012:136  SFS 2011:1244 2013-01-01  Lag (2012:136) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2012:137   SFS 1990:1147 2012-05-01 överg.best.  Förordning (2012:137) om ändring i begravningsförordningen (1990:1147) 
SFS 2012:138   SFS 1999:729 2013-01-01  Förordning (2012:138) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift 
SFS 2012:139   SFS 2011:183 2012-05-01  Förordning (2012:139) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer 
SFS 2012:140  grundförfattning 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk 
SFS 2012:141   SFS 2011:1162 2012-07-01  Förordning (2012:141) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan 
SFS 2012:142  SFS 1985:613 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:142) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare 
SFS 2012:143   SFS 1993:920    
SFS 2012:144  grundförfattning 2012-05-01  Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 
SFS 2012:145  grundförfattning 2012-05-01  Kustbevakningsdatalag (2012:145) 
SFS 2012:146  grundförfattning 2012-05-01  Kustbevakningsdataförordning (2012:146) 
SFS 2012:147   SFS 2009:400 2012-05-01  Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2012:148   SFS 2000:343 2012-05-01  Lag (2012:148) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete 
SFS 2012:149   SFS 2011:704 2012-05-01  Förordning (2012:149) om ändring i förordningen (2011:704) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning 
SFS 2012:150  SFS 1998:808 2012-05-01  Lag (2012:150) om ändring i miljöbalken 
SFS 2012:151   SFS 2007:782 2012-06-01  Förordning (2012:151) om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket 
SFS 2012:152   SFS 1992:1554 2012-05-01  Förordning (2012:152) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2012:153   SFS 1987:259 2012-07-01  Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259) 
SFS 2012:154  SFS 1987:905 2012-07-01  Förordning (2012:154) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2012:155  SFS 2010:2039 2012-07-01 överg.best.  Förordning (2012:155) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2012:156   SFS 2011:683 2012-07-01, överg.best.  Förordning (2012:156) om ändring i förordningen (2011:683) om bidrag till internationella skolor 
SFS 2012:157   SFS 2007:222 2012-05-08  Förordning (2012:157) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande 
SFS 2012:158   SFS 2007:223 2012-05-08  Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal 
SFS 2012:159  SFS 1997:1158 2012-10-01 överg.best.  Förordning (2012:159) om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar 
SFS 2012:160  SFS 1999:1395 2012-07-01  Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
SFS 2012:161  grundförfattning 2012-07-01  Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare 
SFS 2012:162   SFS 2011:584   Förordning (2012:162) om ikraftträdande av lagen (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2012:163   SFS 2007:215 2012-06-01  Förordning (2012:163) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) 
SFS 2012:164   SFS 2009:641 2012-05-01  Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2012:165   SFS 1998:518 2012-06-01  Förordning (2012:165) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 
SFS 2012:166   SFS 2000:1306 2012-06-01  Förordning (2012:166) om ändring i tullförordningen (2000:1306) 
SFS 2012:167  SFS 1992:1083 2012-05-01  Förordning (2012:167) om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. 
SFS 2012:168   SFS 2004:1265 2012-07-01  Förordning (2012:168) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265) 
SFS 2012:169  grundförfattning   Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare 
SFS 2012:170   SFS 2000:634 2012-05-15  Förordning (2012:170) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2012:171  SFS 2007:813 2012-05-15 överg.best.  Förordning (2012:171) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2012:172   SFS 2007:414 2012-05-15  Förordning (2012:172) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2012:173  SFS 1996:1100 2012-05-15 överg.best.  Förordning (2012:173) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2012:174  SFS 1992:1514 2012-05-01  Lag (2012:174) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon 
SFS 2012:175  grundförfattning 2012-07-01  Förordning (2012:175) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13 
SFS 2012:176  SFS 2001:650 2012-07-01  Förordning (2012:176) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2012:177   SFS 2007:414 2012-06-01  Förordning (2012:177) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2012:178   SFS 2011:1590 2012-05-08  Förordning (2012:178) om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie 
SFS 2012:179  grundförfattning 2012-10-01  Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition 
SFS 2012:180   SFS 1987:11   Lag (2012:180) om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan