Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2011:1 - SFS 2011:181
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2011:1  grundförfattning   Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2011:2  SFS 2010:2039 2013-01-01 överg.best.  Förordning (2011:2) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2011:3  SFS 2010:2039 2014-01-01 överg.best.  Förordning (2011:3) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2011:4   SFS 1992:394   Förordning (2011:4) om ändring i förordningen (2010:1040) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2011:5   SFS 1992:394   Förordning (2011:5) om ändring i förordningen (2010:1113) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2011:6  SFS 2009:315   Förordning (2011:6) om ändring i förordningen (2010:1918) om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor 
SFS 2011:7  grundförfattning 2011-02-01, överg.best.  Förordning (2011:7) om dansarutbildning 
SFS 2011:8   SFS 2009:1214 2011-02-01  Förordning (2011:8) om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk 
SFS 2011:9  SFS 1997:835 2012-01-01  Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2011:10  SFS 2008:975 2011-03-01  Förordning (2011:10) om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2011:11   SFS 2009:284 2011-03-01  Förordning (2011:11) om ändring i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige 
SFS 2011:12  SFS 2005:104 2011-07-01 överg.best.  Lag (2011:12) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104) 
SFS 2011:13  grundförfattning 2011-03-01 överg.best.  Miljötillsynsförordning (2011:13) 
SFS 2011:14  SFS 1977:1166 2011-03-01  Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 2011:15  SFS 1987:938 2011-03-01  Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938) 
SFS 2011:16   SFS 1993:1268 2011-03-01  Förordning (2011:16) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja 
SFS 2011:17  SFS 1993:1283 2011-03-01  Förordning (2011:17) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter 
SFS 2011:18  SFS 1993:1322 2011-03-01  Förordning (2011:18) om ändring i förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror 
SFS 2011:19   SFS 1994:1205 2011-03-01  Förordning (2011:19) om ändring i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper 
SFS 2011:20   SFS 1994:1236 2011-03-01  Förordning (2011:20) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck 
SFS 2011:21  SFS 1998:899 2011-03-01  Förordning (2011:21) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2011:22   SFS 1998:901 2011-03-01  Förordning (2011:22) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
SFS 2011:23   SFS 1998:904 2011-03-01  Förordning (2011:23) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd 
SFS 2011:24   SFS 1998:915 2011-03-01  Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 
SFS 2011:25  SFS 1998:930 2011-03-01  Förordning (2011:25) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden 
SFS 2011:26  SFS 1998:940 2011-03-01  Förordning (2011:26) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2011:27  SFS 1998:944 2011-03-01  Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
SFS 2011:28  SFS 1998:946 2011-03-01  Förordning (2011:28) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle 
SFS 2011:29  SFS 1998:1252 2011-03-01  Förordning (2011:29) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
SFS 2011:30  SFS 1998:1388 2011-03-01  Förordning (2011:30) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
SFS 2011:31   SFS 2000:208 2011-03-01  Förordning (2011:31) om ändring förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 
SFS 2011:32   SFS 2000:271 2011-03-01  Förordning (2011:32) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer 
SFS 2011:33   SFS 2000:338 2011-03-01  Förordning (2011:33) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter 
SFS 2011:34  SFS 2001:512 2011-03-01  Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
SFS 2011:35  SFS 2001:1063 2011-03-01  Förordning (2011:35) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) 
SFS 2011:36   SFS 2002:1060 2011-03-01  Förordning (2011:36) om ändring i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning 
SFS 2011:37   SFS 2002:1086 2011-03-01  Förordning (2011:37) om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön 
SFS 2011:38  SFS 2004:100 2011-03-01  Förordning (2011:38) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande 
SFS 2011:39   SFS 2004:675 2011-03-01  Förordning (2011:39) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller 
SFS 2011:40   SFS 2005:209 2011-03-01  Förordning (2011:40) om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 
SFS 2011:41  SFS 2005:220 2011-03-01  Förordning (2011:41) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 
SFS 2011:42  SFS 2006:1010 2011-03-01  Förordning (2011:42) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel 
SFS 2011:43   SFS 2006:1273 2011-03-01  Förordning (2011:43) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar 
SFS 2011:44   SFS 2007:19 2011-03-01  Förordning (2011:44) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m. 
SFS 2011:45  SFS 2007:185 2011-03-01  Förordning (2011:45) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar 
SFS 2011:46  SFS 2007:186 2011-03-01  Förordning (2011:46) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186) 
SFS 2011:47   SFS 2007:273 2011-03-01  Förordning (2011:47) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor 
SFS 2011:48   SFS 2007:383 2011-03-01  Förordning (2011:48) om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall 
SFS 2011:49  SFS 2007:667 2011-03-01  Förordning (2011:49) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador 
SFS 2011:50   SFS 2007:845 2011-03-01  Förordning (2011:50) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845) 
SFS 2011:51  SFS 2007:846 2011-03-01  Förordning (2011:51) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
SFS 2011:52   SFS 2007:913 2011-03-01  Förordning (2011:52) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 
SFS 2011:53   SFS 2007:1119 2011-03-01  Förordning (2011:53) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 
SFS 2011:54  SFS 2008:245 2011-03-01  Förordning (2011:54) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
SFS 2011:55  SFS 2008:722 2011-03-01  Förordning (2011:55) om ändring i förordningen (2008:722) om utvinningsavfall 
SFS 2011:56   SFS 2008:834 2011-03-01  Förordning (2011:56) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 
SFS 2011:57  SFS 1998:940   Förordning (2011:57) om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2011:58  grundförfattning 2011-03-01  Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar 
SFS 2011:59  SFS 1974:1063 2011-03-01  Förordning (2011:59) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. 
SFS 2011:60  SFS 2000:308 2011-03-01 överg.best.  Förordning (2011:60) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
SFS 2011:61  SFS 2000:309 2011-03-01  Förordning (2011:61) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309) 
SFS 2011:62  SFS 1970:994   Förordning (2011:62) om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken 
SFS 2011:63   SFS 1984:406 2011-03-01  Förordning (2011:63) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2011:64   SFS 2006:1072 2011-02-15  Förordning (2011:64) om ändring i förordningen (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor 
SFS 2011:65  grundförfattning 2011-03-01 överg.best.  Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
SFS 2011:66  grundförfattning 2011-02-03  Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner 
SFS 2011:67  grundförfattning 2011-02-03  Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea 
SFS 2011:68  SFS 1999:1229 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:68) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2011:69  SFS 1970:624 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:69) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 2011:70  SFS 1974:174 2011-04-01  Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. 
SFS 2011:71  SFS 1984:404 2011-04-01  Lag (2011:71) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2011:72  SFS 1986:468 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt 
SFS 2011:73   SFS 1990:324 2011-04-01, överg.best.  Lag (2011:73) om ändring i taxeringslagen (1990:324) 
SFS 2011:74  SFS 1990:661 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:74) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel 
SFS 2011:75   SFS 1997:483 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:75) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2011:76   SFS 2001:1227 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:76) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2011:77   SFS 2007:460 2011-04-01  Lag (2011:77) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. 
SFS 2011:78   SFS 2010:649 2011-03-01  Förordning (2011:78) om ändring i förordningen (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet 
SFS 2011:79   SFS 2009:146 2011-02-15  Förordning (2011:79) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
SFS 2011:80   SFS 2009:146 2014-01-01  Förordning (2011:80) om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
SFS 2011:81   SFS 2008:1233 2011-03-01  Förordning (2011:81) om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning 
SFS 2011:82   SFS 1976:661 2011-03-15  Lag (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2011:83  SFS 2008:193 2011-04-01  Förordning (2011:83) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd 
SFS 2011:84   SFS 2007:1184 2011-03-01  Förordning (2011:84) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet 
SFS 2011:85  SFS 2007:1205 2011-03-01  Förordning (2011:85) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket 
SFS 2011:86   SFS 2007:1217 2011-03-01  Förordning (2011:86) om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden 
SFS 2011:87  SFS 2008:452 2011-03-01  Förordning (2011:87) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 
SFS 2011:88   SFS 2009:894 2011-03-01  Förordning (2011:88) om ändring i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium 
SFS 2011:89  SFS 2009:947 2011-03-01  Förordning (2011:89) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen 
SFS 2011:90   SFS 2009:1393 2011-03-01  Förordning (2011:90) om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen 
SFS 2011:91   SFS 2009:1426 2011-03-01  Förordning (2011:91) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 
SFS 2011:92   SFS 1994:1716 2011-03-01  Förordning (2011:92) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2011:93  grundförfattning 2011-03-01 överg.best.  Förordning (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet 
SFS 2011:94  SFS 1960:729 2011-04-01  Lag (2011:94) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 2011:95   SFS 1980:612 2011-04-01  Lag (2011:95) om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister 
SFS 2011:96  SFS 2009:641 2011-03-01 överg.best.  Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2011:97   SFS 2007:1153 2011-03-01  Förordning (2011:97) om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet 
SFS 2011:98   SFS 2003:364 2011-02-18  Lag (2011:98) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2011:99  SFS 1994:1563 2011-03-01 överg.best.  Lag (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt 
SFS 2011:100  SFS 1994:1564 2011-03-01 överg.best.  Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt 
SFS 2011:101  SFS 1994:1776 2011-03-01 överg.best.  Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
SFS 2011:102  SFS 2010:1622 2011-03-01  Lag (2011:102) om ändring i alkohollagen (2010:1622) 
SFS 2011:103  SFS 2010:178 2011-03-01  Förordning (2011:103) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi 
SFS 2011:104  SFS 2004:526 2011-03-01  Förordning (2011:104) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2011:105  SFS 1992:308 2011-04-01  Förordning (2011:105) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 
SFS 2011:106  SFS 1977:178 2011-03-15  Förordning (2011:106) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2011:107   SFS 2000:704 2011-03-15  Förordning (2011:107) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2011:108  grundförfattning 2011-02-22 
Tillkännagivande (2011:108) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 2011:109  SFS 1974:152   Regeringsform (1974:152) (2011:109) 
SFS 2011:110  SFS 2009:130 2011-03-25 överg.best.  Förordning (2011:110) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 
SFS 2011:111  grundförfattning 2011-04-01 överg.best.  Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 
SFS 2011:112   SFS 1991:1969 2011-04-01  Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 
SFS 2011:113  SFS 1999:42 2011-04-01  Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2011:114  SFS 1992:860 2011-04-01  Lag (2011:114) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika 
SFS 2011:115   SFS 1962:700 2011-04-01  Lag (2011:115) om ändring i brottsbalken 
SFS 2011:116  grundförfattning 2011-04-01  Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län 
SFS 2011:117  SFS 1987:905 2011-03-15 överg.best.  Förordning (2011:117) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2011:118  grundförfattning 2011-03-15  Förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet 
SFS 2011:119   SFS 2010:328   Förordning (2011:119) om ikraftträdande av lagen (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2011:120  SFS 2007:824 2011-04-01  Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 
SFS 2011:121   SFS 2007:1187 2011-04-01  Förordning (2011:121) om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar 
SFS 2011:122   SFS 2007:1184 2011-04-01  Förordning (2011:122) om ändring i förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet 
SFS 2011:123   SFS 2007:1186 2011-04-01  Förordning (2011:123) om ändring i förordningen (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd 
SFS 2011:124  grundförfattning 2011-04-01  Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys 
SFS 2011:125   SFS 2000:271 2011-04-01  Förordning (2011:125) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer 
SFS 2011:126   SFS 2001:1084 2011-04-01  Förordning (2011:126) om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning 
SFS 2011:127   SFS 2002:546 2011-04-01  Lag (2011:127) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2011:129  SFS 1977:480 2011-04-01  Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480) 
SFS 2011:130  grundförfattning 2011-07-01  Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten 
SFS 2011:131  grundförfattning 2011-07-01  Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen 
SFS 2011:132   SFS 1976:661   Förordning (2011:132) om ikraftträdande av lagen (2011:82) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2011:133  grundförfattning 2011-04-01  Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser 
SFS 2011:134  SFS 1992:1554 2011-04-01  Förordning (2011:134) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2011:135   SFS 1999:58 2011-04-01  Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2011:136   SFS 1995:1301 2011-04-01  Förordning (2011:136) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 
SFS 2011:137   SFS 2001:935   Förordning (2011:137) om upphävande av förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor 
SFS 2011:138   SFS 2009:90   Förordning (2011:138) om upphävande av förordningen (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik 
SFS 2011:139  SFS 1974:286 2011-04-01  Förordning (2011:139) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. 
SFS 2011:140   SFS 2007:1174 2011-04-01  Förordning (2011:140) om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna 
SFS 2011:141  SFS 1979:163 2011-04-01  Förordning (2011:141) om ändring i förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 
SFS 2011:142   SFS 1980:77   Förordning (2011:142) om upphävande av förordningen (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande 
SFS 2011:143  SFS 1981:366 2011-04-01  Förordning (2011:143) om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt 
SFS 2011:144  SFS 1990:893 2011-04-01  Förordning (2011:144) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 
SFS 2011:145   SFS 1994:1060 2011-04-01  Förordning (2011:145) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 2011:146   SFS 1998:642 2011-04-01  Förordning (2011:146) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 
SFS 2011:147   SFS 1999:1135 2011-04-01  Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2011:148   SFS 2001:682 2011-04-01  Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården 
SFS 2011:149   SFS 2006:519 2011-04-01  Förordning (2011:149) om ändring i förordningen (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. 
SFS 2011:150   SFS 2007:414 2011-04-01  Förordning (2011:150) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2011:151   SFS 2007:813 2011-04-01  Förordning (2011:151) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2011:152   SFS 2007:1172 2011-04-01  Förordning (2011:152) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården 
SFS 2011:153   SFS 2007:1173   Förordning (2011:153) om upphävande av förordningen (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden 
SFS 2011:154  grundförfattning 2011-04-01  Delgivningsförordning (2011:154) 
SFS 2011:155  grundförfattning 2011-04-01  Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag 
SFS 2011:156  SFS 1909:24 s.1 2011-04-01  Förordning (2011:156) om ändring i kungörelsen (1909:24 s. 1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet 
SFS 2011:157   SFS 1947:948 2011-04-01  Förordning (2011:157) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 
SFS 2011:158  SFS 1968:199 2011-04-01  Förordning (2011:158) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199) 
SFS 2011:159  SFS 1971:954 2011-04-01  Förordning (2011:159) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 2011:160  SFS 1991:1339 2011-04-01  Förordning (2011:160) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning 
SFS 2011:161  SFS 1995:238 2011-04-01  Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 
SFS 2011:162   SFS 1999:1134 2011-04-01  Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2011:163   SFS 1999:1135 2011-04-01  Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2011:164   SFS 2007:825 2011-04-01  Förordning (2011:164) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2011:165   SFS 2008:892 2011-04-01  Förordning (2011:165) om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande 
SFS 2011:166   SFS 2009:641 2011-04-01  Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2011:167   SFS 1988:1215 2011-04-01  Förordning (2011:167) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 2011:168   SFS 2008:1328 2011-04-01, överg.best.  Förordning (2011:168) om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering 
SFS 2011:169   SFS 2008:1401 2011-04-01, överg.best.  Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen 
SFS 2011:170   SFS 1999:1148 2011-04-01  Förordning (2011:170) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2011:171   SFS 2004:760 2011-04-01  Förordning (2011:171) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. 
SFS 2011:172  SFS 2010:1879 2011-04-01 överg.best.  Förordning (2011:172) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket 
SFS 2011:173   SFS 2007:703 2011-03-10  Förordning (2011:173) om ändring i förordningen (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner 
SFS 2011:174  SFS 2007:704 2011-03-10  Förordning (2011:174) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran 
SFS 2011:175   SFS 1996:633 2011-04-15  Förordning (2011:175) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 2011:176  SFS 1998:978 2011-04-01  Förordning (2011:176) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor 
SFS 2011:177   SFS 2006:1591 2011-04-15  Förordning (2011:177) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel 
SFS 2011:178  SFS 1998:1276 2011-05-01  Förordning (2011:178) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2011:179  SFS 2002:623 2011-04-01  Förordning (2011:179) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2011:180   SFS 2002:623 2012-01-01  Förordning (2011:180) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2011:181  SFS 2002:623 2014-01-01  Förordning (2011:181) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten