Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2009:1 - SFS 2009:181
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2009:1  grundförfattning 2009-02-01 överg.best.  Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 
SFS 2009:2  grundförfattning   Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2009:3  SFS 1980:657 2009-02-15 överg.best.  Förordning (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2009:4  grundförfattning 2009-02-11 
Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:5   SFS 1996:927 2009-02-11  Förordning (2009:5) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 
SFS 2009:6   SFS 1977:284 2009-03-02  Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 
SFS 2009:7  SFS 1988:244 2009-03-02  Förordning (2009:7) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2009:8  SFS 2007:414 2009-03-02  Förordning (2009:8) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
SFS 2009:9  SFS 1980:631 2009-03-02  Förordning (2009:9) om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. 
SFS 2009:10  SFS 1998:1785 2009-03-02  Förordning (2009:10) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m. 
SFS 2009:12  SFS 2007:813 2009-03-02  Förordning (2009:12) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2009:13  SFS 1996:1100 2009-03-02  Förordning (2009:13) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2009:14  SFS 1998:944 2009-06-01 överg.best.  Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
SFS 2009:15   SFS 2001:1063 2009-06-01 överg.best.  Förordning (2009:15) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) 
SFS 2009:16   SFS 2005:716 2009-04-01  Lag (2009:16) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2009:17   SFS 1992:394 2009-03-01  Förordning (2009:17) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2009:18  SFS 1985:796 2009-03-01  Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 
SFS 2009:19  grundförfattning 2009-02-15 
Förordning (2009:19) om lån till företag i fordonsindustrin
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:20   SFS 1980:657   Förordning (2009:20) om ändring i förordningen (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2009:21  SFS 1957:601   Lag (2009:21) om ändring i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar 
SFS 2009:22  grundförfattning 2009-03-01 överg.best. 
Starkströmsförordning (2009:22)
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:23   SFS 1997:857 2009-03-01  Lag (2009:23) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2009:24   SFS 1990:806 2009-03-01  Förordning (2009:24) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806) 
SFS 2009:25   SFS 2007:1218 2009-02-15  Förordning (2009:25) om ändring i förordningen (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin 
SFS 2009:26  SFS 2006:1481 2009-03-01 överg.best.  Förordning (2009:26) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb 
SFS 2009:27  grundförfattning 2009-02-05 överg.best. 
Förordning (2009:27) om ekologisk produktion
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:28  grundförfattning 2009-03-01 överg.best.  Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende 
SFS 2009:29  SFS 2006:813 2009-03-01  Förordning (2009:29) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 
SFS 2009:30   SFS 2006:1166 2009-03-01  Förordning (2009:30) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
SFS 2009:31  SFS 1976:661 2009-02-01  Lag (2009:31) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2009:32   SFS 2001:989 2009-03-01  Förordning (2009:32) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt 
SFS 2009:33  SFS 1982:713 2009-03-01 överg.best.  Lag (2009:33) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2009:34  SFS 1995:1554 2009-03-01 överg.best.  Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2009:35  SFS 1995:1559 2009-03-01 överg.best.  Lag (2009:35) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2009:36  SFS 1995:1560 2009-03-01 överg.best.  Lag (2009:36) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 2009:37  SFS 2005:551 2009-03-01 överg.best.  Lag (2009:37) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2009:38  SFS 2005:559 2009-03-01 överg.best.  Förordning (2009:38) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2009:39   SFS 1995:1633 2009-03-01  Förordning (2009:39) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor 
SFS 2009:40   SFS 1995:1600 2009-03-01  Förordning (2009:40) om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag 
SFS 2009:41  grundförfattning 2009-02-16 
Förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:42  SFS 1991:1278 2009-03-01 överg.best.  Förordning (2009:42) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
SFS 2009:43  grundförfattning 2009-03-15 
Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:44  SFS 2008:819 2009-02-11  Förordning (2009:44) om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. 
SFS 2009:45   SFS 1992:1434 2009-07-01  Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2009:46  grundförfattning 2009-02-17, överg.best. 
Förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:47  grundförfattning 2009-03-01  Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
SFS 2009:48   SFS 1991:900 2009-03-01  Lag (2009:48) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 2009:49  SFS 1971:948 2009-03-01  Lag (2009:49) om ändring i väglagen (1971:948) 
SFS 2009:50  SFS 1976:100 2009-03-15  Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 
SFS 2009:51   SFS 2007:760 2009-03-15  Förordning (2009:51) om ändring i förordningen (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet 
SFS 2009:52  grundförfattning 2009-05-13 
Förordning (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:53   SFS 2007:1039 2009-02-20  Förordning (2009:53) om ändring i förordningen (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden 
SFS 2009:54  SFS 1998:944 2009-03-01  Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
SFS 2009:55  grundförfattning 2009-04-01  Nationalstadsparksförordning (2009:55) 
SFS 2009:56  grundförfattning 2009-03-01  Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion 
SFS 2009:57  grundförfattning 2009-03-01  Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut 
SFS 2009:58   SFS 2004:760 2009-03-01 överg.best.  Förordning (2009:58) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m. 
SFS 2009:59  SFS 2003:364 2009-03-01  Lag (2009:59) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
SFS 2009:60  SFS 2003:438 2009-03-01  Förordning (2009:60) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen(2003:438) 
SFS 2009:61   SFS 2007:1140 2009-04-01, överg.best.  Förordning (2009:61) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen 
SFS 2009:62  grundförfattning 2009-03-15 överg.best. 
Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:63   SFS 1942:740 2009-03-15  Lag (2009:63) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2009:64   SFS 1987:667 2009-03-15  Lag (2009:64) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2009:65   SFS 1994:1220 2009-03-15  Lag (2009:65) om ändring i stiftelselagen (1994:1220) 
SFS 2009:66   SFS 1995:400 2009-03-15  Lag (2009:66) om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400) 
SFS 2009:67  SFS 1996:1006 2009-03-15  Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet 
SFS 2009:68   SFS 1997:483 2009-03-15  Lag (2009:68) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2009:69   SFS 1999:268 2009-03-15  Lag (2009:69) om ändring i lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
SFS 2009:70  SFS 1999:355 2009-03-15  Lag (2009:70) om ändring i kasinolagen (1999:355) 
SFS 2009:71   SFS 1999:1079 2009-03-15  Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079) 
SFS 2009:72   SFS 2000:1281 2009-03-15  Lag (2009:72) om ändring i tullagen (2000:1281) 
SFS 2009:73  SFS 2002:444 2009-03-15  Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. 
SFS 2009:74   SFS 2004:299 2009-03-15  Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet 
SFS 2009:75  SFS 2005:405 2009-03-15  Lag (2009:75) om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 
SFS 2009:76  SFS 2005:551 2009-03-15  Lag (2009:76) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2009:77   SFS 2007:979 2009-03-15  Lag (2009:77) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
SFS 2009:78   SFS 2008:854 2009-03-15  Lag (2009:78) om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott 
SFS 2009:79  SFS 1993:1651 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:79) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning 
SFS 2009:80   SFS 1993:1652 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:80) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik 
SFS 2009:81   SFS 1996:1152 2009-05-01  Lag (2009:81) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. 
SFS 2009:82  SFS 1994:1120 2009-04-01 överg.best.  Förordning (2009:82) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik 
SFS 2009:83  SFS 1994:1121 2009-04-01 överg.best.  Förordning (2009:83) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 
SFS 2009:84   SFS 1996:93 2009-03-15  Förordning (2009:84) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 2009:85   SFS 1999:1319 2009-03-15  Förordning (2009:85) om ändring i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter 
SFS 2009:86  SFS 2007:996 2009-04-01  Förordning (2009:86) om ändring av förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2009:87   SFS 1998:779 2010-01-01  Förordning (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2009:88  SFS 2001:652 2010-01-01  Förordning (2009:88) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 
SFS 2009:89  SFS 1978:108 2009-04-01  Förordning (2009:89) om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 
SFS 2009:90  grundförfattning 2009-03-17 
Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:91  SFS 2000:655 2009-04-01 överg.best.  Förordning (2009:91) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2009:92  grundförfattning 2009-03-15  Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
SFS 2009:93  grundförfattning 2009-03-15 överg.best.  Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 2009:94   SFS 2007:756 2009-03-15  Förordning (2009:94) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen 
SFS 2009:95   SFS 2007:825 2009-03-15  Förordning (2009:95) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2009:96   SFS 2007:1040 2009-03-15  Förordning (2009:96) om ändring i förordningen (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden 
SFS 2009:97   SFS 2007:1077 2009-03-15  Förordning (2009:97) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden 
SFS 2009:98   SFS 2007:1110 2009-03-15  Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket 
SFS 2009:99  grundförfattning 2009-03-06  Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall 
SFS 2009:100  SFS 2005:321 2009-04-01  Lag (2009:100) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2009:101  SFS 1993:1617 2009-04-01  Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617) 
SFS 2009:102   SFS 1998:620 2009-04-01  Lag (2009:102) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 
SFS 2009:103   SFS 1998:1558 2009-04-01  Lag (2009:103) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2009:104   SFS 2005:323 2009-04-01  Förordning (2009:104) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2009:105  SFS 1979:1152 2009-05-01  Lag (2009:105) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2009:106  SFS 1984:1052 2009-05-01 överg.best.  Lag (2009:106) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt 
SFS 2009:107  SFS 1999:1229 2009-05-01 överg.best.  Lag (2009:107) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2009:108   SFS 2007:1398 2009-05-01, överg.best.  Lag (2009:108) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift 
SFS 2009:109  SFS 1960:729 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:109) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 2009:110  SFS 1960:644 2009-04-01, överg.best.  Lag (2009:110) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) 
SFS 2009:111  SFS 1967:837 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:111) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2009:112  SFS 1970:485 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:112) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) 
SFS 2009:113  SFS 1974:156 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:113) om ändring i firmalagen (1974:156) 
SFS 2009:114  SFS 1992:1685 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:114) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 
SFS 2009:115  SFS 1997:306 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:115) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306) 
SFS 2009:116  SFS 1960:644 2009-08-01  Lag (2009:116) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) 
SFS 2009:117  SFS 2008:452 2009-04-01  Förordning (2009:117) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 
SFS 2009:118  SFS 1988:293 2009-04-01  Förordning (2009:118) om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293) 
SFS 2009:119  SFS 1984:14 2009-04-01  Förordning (2009:119) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 2009:120  SFS 1998:808 2009-04-01  Lag (2009:120) om ändring i miljöbalken 
SFS 2009:121  grundförfattning 2009-04-01, överg.best.  Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar 
SFS 2009:122  SFS 1951:649 2009-10-01  Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
SFS 2009:123  SFS 1998:493 2009-04-01  Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor 
SFS 2009:124   SFS 2001:558 2009-04-01  Lag (2009:124) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2009:125   SFS 2001:559 2009-04-01  Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 
SFS 2009:126  grundförfattning 2009-03-17  Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2009:127  grundförfattning 2009-03-17  Tillkännagivande (2009:127) om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2009:128  grundförfattning 2009-04-15 överg.best.  Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 
SFS 2009:129  SFS 1985:1100 2009-09-01 överg.best.  Lag (2009:129) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2009:130  grundförfattning 2009-04-15 överg.best.  Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 
SFS 2009:131  grundförfattning 2009-04-15 överg.best.  Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning 
SFS 2009:132  SFS 1998:978 2009-07-01 överg.best.  Förordning (2009:132) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor 
SFS 2009:133   SFS 1999:594 2009-07-01, överg.best.  Förordning (2009:133) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag 
SFS 2009:134   SFS 2002:1012 2009-09-01, överg.best.  Förordning (2009:134) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 2009:135   SFS 2005:676   Förordning (2009:135) om upphävande av förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning 
SFS 2009:136   SFS 2007:152 2009-09-01, överg.best.  Förordning (2009:136) om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt 
SFS 2009:137  SFS 2007:990 2009-07-01, överg.best.  Förordning (2009:137) om ändring i förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd 
SFS 2009:138   SFS 2007:991 2009-04-15 överg.best.  Förordning (2009:138) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan 
SFS 2009:139   SFS 1982:763 2009-04-01  Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2009:140  SFS 1982:763 2010-01-01 överg.best.  Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2009:141  SFS 1980:657 2009-04-01 överg.best.  Förordning (2009:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2009:142   SFS 1996:70 2009-05-01  Förordning (2009:142) om ändring i vapenförordningen (1996:70) 
SFS 2009:143   SFS 1989:773 2009-05-01  Förordning (2009:143) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2009:144   SFS 2006:97 2009-05-01  Förordning (2009:144) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2009:145  grundförfattning 2009-04-01 överg.best.  Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 
SFS 2009:146  grundförfattning 2009-04-01 
Förordning (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Denna lag är upphävd.
SFS 2009:147   SFS 2007:1154   Förordning (2009:147) om upphävande av förordningen (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket 
SFS 2009:148   SFS 1973:593   Förordning (2009:148) om upphävande av kungörelsen (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk 
SFS 2009:149   SFS 1981:659   Förordning (2009:149 ) om upphävande av förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin 
SFS 2009:150   SFS 1982:680   Förordning (2009:150 ) om upphävande av förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall 
SFS 2009:151   SFS 1988:764 2009-04-01  Förordning(2009:151) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet 
SFS 2009:152   SFS 1995:1256 2009-04-01  Förordning (2009:152) om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare 
SFS 2009:153   SFS 1998:996 2009-04-01  Förordning (2009:153) om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag 
SFS 2009:154  SFS 2000:281 2009-04-01  Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag 
SFS 2009:155   SFS 2000:283 2009-04-01  Förordning (2009:155) om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling 
SFS 2009:156  SFS 2000:284 2009-04-01  Förordning (2009:156) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service 
SFS 2009:157   SFS 2001:1194 2009-04-01  Förordning (2009:157) om ändring i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m. 
SFS 2009:158   SFS 2003:596 2009-04-01  Förordning (2009:158) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
SFS 2009:159   SFS 2007:14 2009-04-01  Förordning (2009:159) om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder 
SFS 2009:160   SFS 2007:713 2009-04-01  Förordning (2009:160) om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 
SFS 2009:161   SFS 2007:1114 2009-04-01  Förordning (2009:161) om ändring i förordningen (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem 
SFS 2009:162   SFS 2007:1244 2009-04-01  Förordning (2009:162) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 
SFS 2009:163   SFS 2007:1153 2009-04-01  Förordning (2009:163) om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet 
SFS 2009:164   SFS 1982:1005 2009-04-01  Förordning (2009:164) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen 
SFS 2009:165   SFS 1996:633 2009-04-01  Förordning (2009:165) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 2009:166   SFS 1998:896 2009-04-01  Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
SFS 2009:167   SFS 2003:262 2009-04-01  Förordning (2009:167) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram 
SFS 2009:168   SFS 2006:1591 2009-04-01  Förordning (2009:168) om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel 
SFS 2009:169   SFS 2007:1052 2009-04-01  Förordning (2009:169) om ändring i förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket 
SFS 2009:170   SFS 2007:1193 2009-04-01  Förordning (2009:170) om ändring i förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor 
SFS 2009:171   SFS 1989:67 2009-04-01  Förordning (2009:171) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar 
SFS 2009:172   SFS 1997:262 2009-04-01  Förordning (2009:172) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan 
SFS 2009:173   SFS 2007:972 2009-04-01  Förordning (2009:173) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 
SFS 2009:174   SFS 2006:497 2009-04-15  Förordning (2009:174) om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet 
SFS 2009:175   SFS 2000:419 2009-04-01  Lag (2009:175) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen 
SFS 2009:176  SFS 1974:153 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:176) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 2009:177   SFS 1989:186 2009-04-01  Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter 
SFS 2009:178   SFS 1994:1065 2009-04-01 överg.best.  Lag (2009:178) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 
SFS 2009:179  SFS 1986:765 2009-04-01  Lag (2009:179) om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 
SFS 2009:180  SFS 1970:994 2009-05-01  Lag (2009:180) om ändring i jordabalken 
SFS 2009:181   SFS 1987:230 2009-05-01  Lag (2009:181) om ändring i äktenskapsbalken