Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2007:1 - SFS 2007:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2007:1  grundförfattning 2007-01-01  Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2007:2  SFS 1994:1512 2007-02-01  Lag (2007:2) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
SFS 2007:3   SFS 1995:450 2007-02-01  Lag (2007:3) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450) 
SFS 2007:4  SFS 2000:605 2007-03-01 överg.best.  Förordning (2007:4) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
SFS 2007:5  SFS 1993:956 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:5) om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina 
SFS 2007:6  SFS 2001:770 2009-01-01 överg.best.  Förordning (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd 
SFS 2007:7  SFS 1996:282 2007-03-01  Förordning (2007:7) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission 
SFS 2007:8  SFS 2006:97 2007-01-30 överg.best.  Förordning (2007:8) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2007:9  SFS 1997:835 2007-01-29  Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2007:10   SFS 1987:452 2007-03-01  Förordning (2007:10) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2007:11  grundförfattning 2007-03-01  Lag (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott 
SFS 2007:12  grundförfattning 2007-03-01  Förordning (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet 
SFS 2007:13  SFS 1993:327 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:13) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget 
SFS 2007:14  grundförfattning 2007-03-01 överg.best. 
Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:15  SFS 2002:864 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:15) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2007:16  SFS 1990:1008 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:16) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket 
SFS 2007:17  SFS 2000:1178 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:17) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling 
SFS 2007:18  SFS 1998:905 2007-03-01  Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS 2007:19  grundförfattning 2007-03-01  Förordning (2007:19) om PCB m.m. 
SFS 2007:20  grundförfattning 2007-02-06 
Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutveckling såtgärder
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:21   SFS 1998:940 2007-03-01  Förordning (2007:21) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2007:22   SFS 1998:942 2007-03-01  Förordning (2007:22) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 
SFS 2007:23  SFS 2005:1256 2007-03-01, överg.best.  Förordning (2007:23) om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus 
SFS 2007:24  grundförfattning 2007-02-12  Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490) 
SFS 2007:25   SFS 2006:1481 2007-03-15  Förordning (2007:25) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb 
SFS 2007:26  SFS 2003:552 2007-04-01  Förordning (2006:26) om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning 
SFS 2007:27   SFS 2004:506 2007-03-15  Förordning (2007:27) om ändring i förordningen (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål 
SFS 2007:28  SFS 1997:899 2007-03-15  Förordning (2007:28) om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 
SFS 2007:29  SFS 1999:856 2007-04-01  Förordning (2007:29) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
SFS 2007:30   SFS 2001:38 2007-04-01  Förordning (2007:30) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol 
SFS 2007:31  SFS 1996:1100 2007-02-26  Förordning (2007:31) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2007:32   SFS 1992:394 2007-03-01  Förordning (2007:32) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2007:33  grundförfattning 2007-04-01  Förordning (2007:33) om befälhavares skyldighet vid faror för sjötrafiken och sjönöd 
SFS 2007:34   SFS 1988:525 2007-04-01  Förordning (2007:34) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen 
SFS 2007:35   SFS 1985:838 2007-04-01  Förordning (2007:35) om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen 
SFS 2007:36   SFS 1997:652 2007-04-01  Förordning (2007:36) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket 
SFS 2007:37   SFS 1998:1709 2007-04-01  Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner 
SFS 2007:38   SFS 2001:1084 2007-04-01  Förordning (2007:38) om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning 
SFS 2007:39   SFS 2001:1085 2007-04-01  Förordning (2007:39) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 
SFS 2007:40   SFS 2001:1096 2007-04-01  Förordning (2007:40) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket 
SFS 2007:41   SFS 2002:925 2007-04-01  Förordning (2007:41) om ändring i fordonsförordningen (2002:925) 
SFS 2007:42  SFS 1994:200 2007-03-01  Förordning (2007:42) om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2007:43   SFS 2004:167   Förordning (2007:43) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken 
SFS 2007:44   SFS 1997:1275 2007-03-15  Förordning (2007:44) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2007:45   SFS 1998:1526 2007-04-01  Förordning (2007:45) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
SFS 2007:46   SFS 2005:862 2007-04-01  Förordning (2007:46) om ändring i förordningen (2005:862) med instruktion för Statskontoret 
SFS 2007:47   SFS 2001:650 2007-04-01 överg.best.  Förordning (2007:47) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2007:48   SFS 1998:779 2007-04-01  Förordning (2007:48) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2007:49   SFS 2004:1258 2007-04-01  Förordning (2007:49) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket 
SFS 2007:50   SFS 2001:623 2007-04-01  Förordning (2007:50) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket 
SFS 2007:51   SFS 1980:657 2007-04-01  Förordning (2007:51) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2007:52   SFS 1992:394 2007-04-01 överg.best.  Förordning (2007:52) om ändring gymnaiseförordningen (1992:394) 
SFS 2007:53   SFS 1991:1124 2007-07-01 överg.best.  Förordning (2007:53) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet 
SFS 2007:54   SFS 1994:741 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:54) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan 
SFS 2007:55   SFS 1995:401 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:55) om ändring i specialskoleförordningen (1995:401) 
SFS 2007:56   SFS 1994:1194 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:56) om ändring i grundskolan (1994:1194) 
SFS 2007:57   SFS 1995:206 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:57) om ändring i särskoleförordningen (1995:206) 
SFS 2007:58  grundförfattning 2007-03-01 överg.best. 
Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:59  grundförfattning 2007-03-01 
Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:60   SFS 1997:652 2007-03-01  Förordning (2007:60) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket 
SFS 2007:61  grundförfattning 2007-03-08 
Förordning (2007:61) om regionalt investeringsstöd
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:62   SFS 1999:1382 2007-03-08  Förordning (2007:62) om ändring i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd 
SFS 2007:63   SFS 1998:996 2007-03-08  Förordning (2007:63) om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag 
SFS 2007:64  SFS 1988:868 2007-04-01, överg.best.  Lag (2007:64) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 2007:65   SFS 1988:1145 2007-04-01  Förordning (2007:65) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 2007:66  SFS 1977:1005 2007-04-01  Förordning (2007:66) om ändring i förordningen (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område 
SFS 2007:67   SFS 2003:1174   Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyå (Europolkonventionen), m.m. 
SFS 2007:68   SFS 1991:900 2007-07-01  Lag (2007:68) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 2007:69   SFS 2001:652 2007-04-01  Förordning (2007:69) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 
SFS 2007:70   SFS 1999:1134 2007-04-01  Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2007:71   SFS 1988:318 2007-04-01  Förordning (2007:71) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 
SFS 2007:72   SFS 1990:469 2007-04-01  Förordning (2007:72) om ändring i notarieförordningen (1990:469) 
SFS 2007:73  grundförfattning 2007-04-01  Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall 
SFS 2007:74  SFS 1942:740 2007-04-01  Lag (2007:74) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2007:75  SFS 1971:549 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:75) om ändring i kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol 
SFS 2007:76  SFS 1981:981 2007-04-01 överg.best.  Förordning (2007:76) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 2007:77  SFS 1982:996 2007-04-01 överg.best.  Förordning (2007:77) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2007:78   SFS 1998:1323 2007-04-01, överg.best.  Förordning (2007:78) om ändring i förordningen (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar 
SFS 2007:79   SFS 1999:731 2007-04-01  Förordning (2007:79) om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund 
SFS 2007:80   SFS 1996:1206 2007-04-20 överg.best.  Förordning (2007:80) om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor 
SFS 2007:81  grundförfattning 2007-04-20, överg.best. 
Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:82  grundförfattning 2007-04-03 överg.best.  Förordning (2007:82) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt 
SFS 2007:83   SFS 1998:1558 2007-05-01  Förordning (2007:83) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2007:84   SFS 1994:1100 2007-04-15  Förordning (2007:84) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag 
SFS 2007:85  SFS 2000:1212 2007-04-02 överg.best.  Förordning (2007:85) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
SFS 2007:86   SFS 2001:623 2007-04-02  Förordning (2007:86) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket 
SFS 2007:87  SFS 1974:153 2007-04-01  Lag (2007:87) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 2007:88   SFS 2002:1023 2007-04-01  Lag (2007:88) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen 
SFS 2007:89  SFS 2002:1022 2007-04-01  Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. 
SFS 2007:90  grundförfattning 2007-06-01 överg.best.  Vägmärkesförordning (2007:90) 
SFS 2007:91  SFS 2002:574 2008-02-04 överg.best.  Lag (2007:91) om ändring i fordonslagen (2002:574) 
SFS 2007:92   SFS 2005:395 2007-04-11  Lag (2007:92) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete 
SFS 2007:93   SFS 1998:490 2007-04-01  Lag (2007:93) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) 
SFS 2007:94  SFS 1983:929 2007-04-01  Lag (2007:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929) 
SFS 2007:95  SFS 1978:594 2007-06-01  Förordning (2007:95) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594) 
SFS 2007:96  SFS 2004:1169 2007-06-01  Förordning (2007:96) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare 
SFS 2007:97   SFS 2001:651 2007-06-01  Förordning (2007:97) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 
SFS 2007:98   SFS 1982:198 2007-06-01  Förordning (2007:98) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
SFS 2007:99  SFS 1976:1128 2007-06-01  Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift 
SFS 2007:100  SFS 1974:97 2007-06-01  Förordning (2007:100) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 2007:101  SFS 1998:1276 2007-06-01 överg.best.  Förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2007:102  SFS 1976:376 2007-04-15  Förordning (2007:102) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2007:103   SFS 1994:1060 2007-04-15  Förordning (2007:103) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 2007:104   SFS 1987:1179 2007-04-01  Förordning (2007:104) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 2007:105   SFS 2000:690 2007-07-01  Förordning (2007:105) om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverkamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan 
SFS 2007:106   SFS 2000:655 2007-05-01  Förordning (2007:106) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2007:107  SFS 2000:655   Förordning (2007:107) om ändring i förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2007:108  grundförfattning 2007-04-15  Förordning (2007:108) om lägenhetsregister 
SFS 2007:109  SFS 1974:203   Lag (1974:203) (2007:109) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2007:110   SFS 2005:893 2007-05-15  Förordning (2007:110) om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor 
SFS 2007:111   SFS 1998:702 2007-05-01  Lag (2007:111) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension 
SFS 2007:112   SFS 2000:461 2007-05-01  Lag (2007:112) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn 
SFS 2007:113   SFS 2001:761 2007-05-01, överg.best.  Lag (2007:113) om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. 
SFS 2007:114   SFS 1999:903   Förordning (2007:114) om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksversamhet med utbildning utan timplan i grundskolan 
SFS 2007:115   SFS 2003:306   Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan 
SFS 2007:116   SFS 2003:459   Förordning (2007:116) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan 
SFS 2007:117  SFS 1994:1716 2007-04-15  Förordning (2007:117) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2007:118  grundförfattning 2007-04-03 
Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:119  SFS 1984:831 2007-04-17  Förordning (2007:119) om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän 
SFS 2007:120   SFS 2003:438 2007-04-17  Förordning (2007:120) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 
SFS 2007:121  SFS 2004:526 2007-04-30 överg.best.  Förordning (2007:121) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2007:122  SFS 1982:713 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:122) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2007:123   SFS 2005:104 2007-07-01 överg.best.  Lag (2007:123) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104) 
SFS 2007:124   SFS 2006:7 2007-06-01  Förordning (2007:124) om ändring i förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar 
SFS 2007:125   SFS 2001:1085 2007-05-01  Förordning (2007:125) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 
SFS 2007:126   SFS 1987:905 2007-07-01  Förordning (2007:126) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2007:127  grundförfattning 2007-05-01  Förordning (2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp 
SFS 2007:128   SFS 1993:384 2007-07-01  Förordning (2007:128) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384) 
SFS 2007:129  SFS 1993:100 2007-05-01 överg.best.  Förordning (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2007:130   SFS 2002:864 2007-05-15  Förordning (2007:130) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 2007:131   SFS 1993:1096 2007-04-15  Förordning (2007:131) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096) 
SFS 2007:132  SFS 1995:1554 2007-05-01 överg.best.  Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2007:133  SFS 1994:1220 2007-05-01 överg.best.  Lag (2007:133) om ändring i stiftelselagen (1994:1220) 
SFS 2007:134  SFS 1999:1078 2007-05-01 överg.best.  Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078) 
SFS 2007:135  SFS 2006:595 2007-05-01  Lag (2007:135) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ 
SFS 2007:136   SFS 1974:157 2007-05-01  Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157) 
SFS 2007:137   SFS 1999:178 2007-04-15  Riksåklagarens föreskrifter (2007:137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2007:138  grundförfattning 2007-05-19  Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor 
SFS 2007:139  SFS 1994:571 2007-05-01  Förordning (2007:139) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell huminitär rätt 
SFS 2007:140  SFS 1977:178 2007-05-01  Förordning (2007:140) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2007:141   SFS 1992:1434 2007-04-25  Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2007:142   SFS 1982:713 2007-05-01  Lag (2007:142) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2007:143   SFS 1972:262 2007-05-01  Lag (2007:143) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 2007:144   SFS 1998:293 2007-05-01  Lag (2007:144) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
SFS 2007:145   SFS 1980:100 2007-05-01  Lag (2007:145) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2007:146   SFS 1980:657 2007-05-01  Förordning (2007:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2007:147   SFS 2006:97 2007-06-01  Förordning (2007:147) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2007:148  grundförfattning 2007-07-01  Förordning (2007:148) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08 
SFS 2007:149  grundförfattning 2007-04-17 
Tillkännagivande (2007:149) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:150  grundförfattning 2007-04-17 
Tillkännagivande (2007:150) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:151  SFS 1993:100 2007-04-25  Förordning (2007:151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2007:152  grundförfattning 2007-06-01 
Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:153  SFS 2003:564 2007-05-01 överg.best.  Förordning (2007:153) om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning 
SFS 2007:154   SFS 1991:1438 2007-05-15, överg. best.  Förordning (2007:154) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen 
SFS 2007:155   SFS 2000:216 2007-05-15  Förordning (2007:155) om ändring i förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration 
SFS 2007:156  grundförfattning 2007-06-15  Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
SFS 2007:157   SFS 1992:1554 2007-06-15  Förordning (2007:157) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2007:158   SFS 1999:58 2007-05-15  Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2007:159  grundförfattning 2007-06-01 överg.best.  Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. 
SFS 2007:160  grundförfattning 2007-05-01  Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft 
SFS 2007:161  grundförfattning 2007-05-15, överg.best. 
Förordning (2007:161) om finansiella åtgärder för hantering av resprodukter från kärnteknisk verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 2007:162  grundförfattning 2007-06-01 överg.best.  Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden 
SFS 2007:163   SFS 1998:808 2007-06-01  Lag (2007:163) om ändring i miljöbalken 
SFS 2007:164   SFS 1993:891 2007-06-01 överg.best.  Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. 
SFS 2007:165  SFS 2001:558 2007-06-01 överg.best.  Lag (2007:165) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2007:166  SFS 1976:839 2007-06-01  Lag (2007:166) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd 
SFS 2007:167   SFS 1987:10 2007-06-01  Lag (2007:167) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 2007:168  SFS 1998:1388 2007-05-15 överg.best.  Förordning (2007:168) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
SFS 2007:169  SFS 1998:940 2007-05-15  Förordning (2007:169) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2007:170   SFS 1998:900 2007-05-15  Förordning (2007:170) om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2007:171  grundförfattning 2007-07-01  Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 
SFS 2007:172   SFS 1998:620 2007-07-01  Lag (2007:172) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 
SFS 2007:173   SFS 1998:621 2007-07-01  Lag (2007:173) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister 
SFS 2007:174   SFS 2001:453 2007-07-01  Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2007:175  SFS 1999:1134 2007-07-01  Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2007:176   SFS 1999:1135 2007-07-01  Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2007:177   SFS 2001:937 2007-06-01  Förordning (2007:177) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 
SFS 2007:178  SFS 2000:628 2007-06-01  Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2007:179   SFS 2003:623 2007-06-01  Förordning (2007:179) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion 
SFS 2007:180  grundförfattning 2007-05-30 
Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Denna lag är upphävd.