Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2006:1 - SFS 2006:182
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2006:1  grundförfattning 2006-01-01  Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2006:2  grundförfattning 2006-01-01, överg.best.  Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar 
SFS 2006:3  SFS 1984:1052 2006-01-01 överg.best.  Lag (2006:3) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt 
SFS 2006:4  SFS 2001:906 2006-01-01 överg.best.  Lag (2006:4) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt 
SFS 2006:5  SFS 1999:1229 2007-01-01 överg.best.  Lag (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2006:7  grundförfattning 2006-02-21 
Förordning (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:8  SFS 2004:1051   Förordning (2006:8) om ikraftträdande av lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile 
SFS 2006:9  SFS 2000:577 2006-03-01  Förordning (2006:9) om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2006:10  SFS 1994:193 2006-02-16  Förordning (2006:10) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) 
SFS 2006:11  grundförfattning 2006-03-01  Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister 
SFS 2006:12  SFS 1989:547 2006-02-01 överg.best.  Förordning (2006:12) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2006:13  SFS 1999:892   Förordning (2006:13) om ikraftträdande av lagen (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport 
SFS 2006:14   SFS 1987:905 2006-03-01  Förordning (2006:14) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2006:15  SFS 2004:865 2006-02-01  Förordning (2006:15) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
SFS 2006:16  SFS 1994:1451 2006-03-01  Förordning (2006:16) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) 
SFS 2006:17  SFS 1980:100 2006-02-07 överg.best.  Lag (2006:17) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2006:18   SFS 1988:1229 2006-04-01  Förordning (2006:18) om ändring i förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 
SFS 2006:19  SFS 2000:655 2006-03-15 överg.best.  Förordning (2006:19) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2006:20   SFS 1990:712 2006-04-01, överg.best.  Lag (2006:20) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor 
SFS 2006:21  SFS 1998:1276 2006-07-01  Förordning (2006:21) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2006:22   SFS 2002:925 2006-03-01  Förordning (2006:22) om ändring i fordonsförordningen (2002:925) 
SFS 2006:23   SFS 1994:1250 2006-04-01  Förordning (2006:23) om ändring i elförordningen (1994:1250) 
SFS 2006:24  grundförfattning 2006-07-01  Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 
SFS 2006:25  grundförfattning 2006-07-01  Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet 
SFS 2006:26  SFS 2003:389 2006-04-01  Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
SFS 2006:27  SFS 1915:288   Lag (2006:27) om upphävande av kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen 
SFS 2006:28  SFS 1991:1524 2006-03-01  Förordning (2006:28) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket 
SFS 2006:29   SFS 2003:1152 2006-03-15  Förordning (2006:29) om ändring i förordningen (2003:1152) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet 
SFS 2006:30  grundförfattning 2006-03-01  Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor 
SFS 2006:31  grundförfattning 2006-03-01  Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor 
SFS 2006:32   SFS 1990:818   Förordning (2006:32) om upphävande av förordningen (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m. 
SFS 2006:33  grundförfattning 2006-02-14 
Tillkännagivande (2006:33) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:34   SFS 1990:700   Förordning (2006:34) om upphävande av förordningen (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket 
SFS 2006:35   SFS 1996:611 2006-04-01  Förordning (2006:35) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket 
SFS 2006:36   SFS 1999:856 2006-03-15  Förordning (2006:36) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
SFS 2006:37   SFS 2001:38 2006-03-15  Förordning (2006:37) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol 
SFS 2006:38   SFS 1992:394 2007-01-01 överg.best.  Förordning (2006:38) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2006:39  grundförfattning 2006-03-15  Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
SFS 2006:40   SFS 2003:396 2006-04-01  Förordning (2006:40) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2006:41  SFS 1970:988 2006-04-01  Lag (2006:41) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 
SFS 2006:42  SFS 1970:994 2006-04-01  Lag (2006:42) om ändring i jordabalken 
SFS 2006:43  SFS 1973:1144 2006-04-01  Lag (2006:43) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144) 
SFS 2006:44   SFS 1995:938 2006-04-01  Förordning (2006:44) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2006:45  grundförfattning 2006-11-01  Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid 
SFS 2006:46  SFS 1968:64 2006-05-01  Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) 
SFS 2006:47   SFS 1942:740 2006-11-01  Lag (2006:47) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2006:48  SFS 1974:203 2006-11-01, överg.best.  Lag (2006:48) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2006:49  SFS 1980:100 2006-11-01  Lag (2006:49) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2006:50   SFS 1998:531 2006-04-01, överg.best.  Lag (2006:50) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2006:51   SFS 1994:200 2006-04-01  Lag (2006:51) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2006:52   SFS 1999:1229 2006-04-01  Lag (2006:52) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2006:53   SFS 2002:624 2006-04-01  Lag (2006:53) om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 
SFS 2006:54   SFS 1997:401 2006-04-01  Förordning (2006:54) om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
SFS 2006:55   SFS 1999:1135 2006-04-01  Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2006:56   SFS 1999:1134 2006-04-01  Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2006:57   SFS 1998:905 2006-04-01  Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS 2006:58   SFS 1998:950 2006-04-01  Förordning (2006:58) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
SFS 2006:59   SFS 2001:1063 2006-04-01  Förordning (2006:59) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) 
SFS 2006:60   SFS 2000:1133 2006-03-15  Förordning (2006:60) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier 
SFS 2006:61   SFS 1995:1100 2006-03-01  Förordning (2006:61) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén 
SFS 2006:62   SFS 2003:789 2006-04-01  Förordning (2006:62) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
SFS 2006:63  SFS 1978:1001 2006-03-15  Förordning (2006:63) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 2006:64   SFS 2000:634 2006-04-01  Förordning (2006:64) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2006:65   SFS 1998:1513 2006-04-01  Förordning (2006:65) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2006:66   SFS 1976:725 2006-04-01  Förordning (2006:66) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2006:67  grundförfattning 2006-04-01 överg.best. 
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:68   SFS 1980:100 2006-04-01  Lag (2006:68) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2006:69   SFS 2003:307 2006-04-01  Lag (2006:69) om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering 
SFS 2006:70   SFS 1994:749 2006-04-01  Lag (2006:70) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen 
SFS 2006:71   SFS 1999:131 2006-04-01  Lag (2006:71) om ändring i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
SFS 2006:72  SFS 1994:1806 2006-04-01  Förordning (2006:72) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el 
SFS 2006:73   SFS 1991:2013 2006-04-01  Förordning (2006:73) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 
SFS 2006:74  grundförfattning 2006-04-01 
Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:75   SFS 1992:794 2006-04-01  Lag (2006:75) om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen 
SFS 2006:76   SFS 1998:358 2006-04-01  Lag (2006:76) om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen 
SFS 2006:77   SFS 1973:282 2006-04-01  Lag (2006:77) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 2006:78   SFS 1977:595 2006-04-01  Lag (2006:78) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 
SFS 2006:79   SFS 1983:368 2006-04-01  Lag (2006:79) om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område 
SFS 2006:80   SFS 1990:746 2006-04-01  Lag (2006:80) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 
SFS 2006:81   SFS 1994:1009 2006-04-01  Lag (2006:81) om ändring i sjölagen (1994:1009) 
SFS 2006:82   SFS 2005:253 2006-04-01  Lag (2006:82) om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna 
SFS 2006:83  SFS 1942:740 2006-04-01  Lag (2006:83) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2006:84   SFS 1968:199 2006-04-01  Förordning (2006:84) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199) 
SFS 2006:85   SFS 1997:903 2006-04-01  Förordning (2006:85) om ändring i förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot 
SFS 2006:86   SFS 2005:742 2006-04-01  Förordning (2006:86) om ändring i förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen 
SFS 2006:87   SFS 1999:175 2006-03-31  Förordning (2006:87) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175) 
SFS 2006:88   SFS 1996:382 2006-03-31  Förordning (2006:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion 
SFS 2006:89  SFS 1977:937 2006-03-31  Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
SFS 2006:90  SFS 1996:380 2006-03-31  Förordning (2006:90) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktionen 
SFS 2006:91   SFS 2001:989 2006-03-31  Förordning (2006:91) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt 
SFS 2006:92   SFS 2003:477 2006-04-10  Förordning (2006:92) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor 
SFS 2006:93  grundförfattning 2006-04-01, överg.best.  Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 
SFS 2006:94  grundförfattning 2006-04-01  Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 
SFS 2006:95   SFS 1981:1370 2006-04-01  Förordning (2006:95) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter 
SFS 2006:96  SFS 2004:16 2006-04-01  Förordning (2006:96) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2006:97  grundförfattning 2006-03-31 överg.best.  Utlänningsförordning (2006:97) 
SFS 2006:98   SFS 1996:633 2006-03-31  Förordning (2006:98) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 2006:99   SFS 1997:409 2006-03-31  Förordning (2006:99) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll 
SFS 2006:100   SFS 1998:1558 2006-03-31  Förordning (2006:100) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2006:101   SFS 1999:81 2006-03-31  Förordning (2006:101) om ändring i polisdataförordningen (1999:81) 
SFS 2006:102   SFS 1999:1134 2006-03-31  Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2006:103   SFS 1999:1135 2006-03-31  Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 
SFS 2006:104   SFS 2000:836 2006-03-31  Förordning (2006:104) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem 
SFS 2006:105  SFS 1976:376 2006-03-31  Förordning (2006:105) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2006:106   SFS 2001:682 2006-03-31  Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården 
SFS 2006:107   SFS 1990:927 2006-03-31  Förordning (2006:107) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
SFS 2006:108   SFS 1990:1361 2006-03-31  Förordning (2006:108) om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
SFS 2006:109   SFS 2001:218 2006-03-31  Förordning (2006:109) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218) 
SFS 2006:110   SFS 2000:655 2006-03-13  Förordning (2006:110) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2006:111   SFS 2002:744 2006-03-13  Förordning (2006:111) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 
SFS 2006:112   SFS 2001:976 2006-03-31  Förordning (2006:112) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. 
SFS 2006:113   SFS 2000:628 2006-03-31  Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2006:114   SFS 1992:118 2006-03-31  Förordning (2006:114) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118) 
SFS 2006:115  SFS 1984:890 2006-03-31  Förordning (2006:115) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land 
SFS 2006:116   SFS 1984:936 2006-03-31, överg.best.  Förordning (2006:116) om ändring i förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige 
SFS 2006:117   SFS 1989:548 2006-03-31  Förordning (2006:117) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg 
SFS 2006:118   SFS 1992:247 2006-03-31  Förordning (2006:118) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen 
SFS 2006:119   SFS 1994:362 2006-03-31  Förordning (2006:119) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar 
SFS 2006:120  SFS 1996:1357 2006-03-31  Förordning (2006:120) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 
SFS 2006:121   SFS 2002:1118 2006-03-31  Förordning (2006:121) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
SFS 2006:122   SFS 1997:691 2006-03-31  Förordning (2006:122) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna 
SFS 2006:123   SFS 2004:294 2006-03-31  Förordning (2006:123) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2006:124   SFS 2001:720 2006-03-31  Förordning (2006:124) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen 
SFS 2006:125   SFS 2005:1255 2006-03-21, överg.best.  Förordning (2006:125) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 
SFS 2006:126   SFS 2005:1256 2006-03-21, överg.best.  Förordning (2006:126) om ändring i förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus 
SFS 2006:127  SFS 1974:153 2006-07-01  Lag (2006:127) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 2006:128  grundförfattning 2006-07-01  Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter 
SFS 2006:129   SFS 1988:144 2006-07-01  Lag (2006:129) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler 
SFS 2006:130   SFS 1990:217 2006-07-01  Lag (2006:130) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar 
SFS 2006:131   SFS 2000:419 2006-07-01  Lag (2006:131) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen 
SFS 2006:132   SFS 1998:531 2006-04-01  Lag (2006:132) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2006:134   SFS 2002:546 2006-04-01  Lag (2006:134) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2006:135   SFS 1997:835 2006-04-01  Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2006:136   SFS 2002:623 2006-04-01  Förordning (2006:136) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2006:137  grundförfattning 2006-03-15 
Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:138   SFS 1994:1215 2006-04-13 överg.best.  Förordning (2006:138) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
SFS 2006:139  SFS 1987:1179 2006-04-01  Förordning (2006:139) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 2006:140   SFS 1991:1438 2006-04-01  Förordning (2006:140) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen 
SFS 2006:141   SFS 1994:949 2006-04-01  Förordning (2006:141) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen 
SFS 2006:142  SFS 1970:994 2006-04-01 överg.best.  Lag (2006:142) om ändring i jordabalken 
SFS 2006:143  SFS 1994:448 2006-04-01  Lag (2006:143) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister 
SFS 2006:144  SFS 2000:224 2006-04-01  Lag (2006:144) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister 
SFS 2006:145   SFS 1988:895 2006-04-01  Förordning (2006:145) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
SFS 2006:146   SFS 1999:170 2006-04-01  Förordning (2006:146) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 
SFS 2006:147   SFS 2002:1160 2006-04-01  Förordning (2006:147) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk 
SFS 2006:148   SFS 1982:805 2006-03-31  Förordning (2006:148) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 2006:149   SFS 1998:1558 2006-04-15  Förordning (2006:149) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2006:150   SFS 1989:773 2006-04-15  Förordning (2006:150) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2006:151   SFS 2001:1084 2006-04-10  Förordning (2006:151) om ändring i förordningen (2001:1083) om buller från viss utomhusutrustning 
SFS 2006:152   SFS 1990:1334 2006-04-30  Förordning (2006:152) om ändring i förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 
SFS 2006:153   SFS 1992:98 2006-04-30  Förordning (2006:153) om ändring i förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten 
SFS 2006:154   SFS 1999:58 2006-05-01  Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2006:155   SFS 2001:309 2006-05-01  Förordning (2006:155) om ändring i förordningen (2001:309) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut 
SFS 2006:156   SFS 2000:308 2006-04-15 överg.best.  Förordning (2006:156) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
SFS 2006:157   SFS 1994:598 2006-04-15  Förordning (2006:157) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister 
SFS 2006:158  SFS 1974:1063 2006-04-15  Förordning (2006:158) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis 
SFS 2006:159  SFS 2003:234 2006-04-01  Förordning (2006:159) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. 
SFS 2006:160   SFS 1987:452 2006-04-15  Förordning (2006:160) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2006:161  SFS 2001:911 2006-04-01 överg.best.  Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2006:162   SFS 2002:1042 2006-04-01, överg.best.  Förordning (2006:162) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 
SFS 2006:163   SFS 1998:642 2006-04-15  Förordning (2006:163) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 
SFS 2006:164  SFS 1974:248 2006-04-15  Förordning (2006:164) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2006:165   SFS 1992:289 2006-04-15  Förordning (2006:165) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
SFS 2006:166   SFS 1991:1413 2006-04-15  Förordning (2006:166) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning 
SFS 2006:167   SFS 1999:58 2006-04-01  Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2006:168   SFS 1980:848 2006-05-01  Förordning (2006:168) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder 
SFS 2006:169  SFS 1980:657 2006-04-15 överg.best.  Förordning (2006:169) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2006:170  SFS 1999:1395 2007-07-01 överg.best.  Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
SFS 2006:171  grundförfattning 2006-03-25  Förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog 
SFS 2006:172  grundförfattning 2006-04-01 
Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar
Denna lag är upphävd.
SFS 2006:173  SFS 1992:1434 2007-01-01 överg.best.  Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434) 
SFS 2006:174   SFS 1993:792 2007-01-01, överg.best.  Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina 
SFS 2006:175   SFS 1985:125 2006-07-01  Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125) 
SFS 2006:176  SFS 1982:763 2007-07-01  Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2006:177  SFS 1994:137 2006-07-01  Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
SFS 2006:178   SFS 2002:1118 2006-04-01  Förordning (2006:178) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
SFS 2006:179  SFS 1947:529 2006-07-01 överg.best.  Lag (2006:179) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 2006:180   SFS 1993:1283 2006-05-01, överg.best.  Förordning (2006:180) om ändring i förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter 
SFS 2006:181   SFS 1993:1681   Förordning (2006:181) om upphävande av Riksrevisionsverkets föreskrifter (1993:1681) om hantering av statliga fordringar 
SFS 2006:182   SFS 1993:1138 2006-07-01  Förordning (2006:182) om ändring i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar