Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2004:1 - SFS 2004:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2004:1  grundförfattning 2004-01-01  Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2004:2   SFS 1992:1554 2004-03-01  Förordning (2004:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2004:3   SFS 1999:58 2004-03-01  Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2004:4   SFS 2000:63 2004-02-15, överg.best.  Förordning (2004:4) om ändring i förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling 
SFS 2004:5   grundförfattning 2004-03-01  Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg 
SFS 2004:6   SFS 2002:713 2004-02-15  Förordning (2004:6) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet 
SFS 2004:7   SFS 2001:100 2004-03-01  Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
SFS 2004:8   SFS 2000:605 2004-03-01  Förordning (2004:8) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
SFS 2004:9   grundförfattning 2004-03-01, överg.best. 
Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:10   SFS 1994:1495 2004-03-01  Förordning (2004:10) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2004:11   SFS 1992:1684   Förordning (2004:11) om ikraftträdande av lagen (2003:111) om ändring i lagen (1992:1684) om EG-handelsgödsel 
SFS 2004:12   grundförfattning 2004-02-03  Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel 
SFS 2004:13   grundförfattning 2004-04-01  Förordning (2004:13) om EG-gödselmedel 
SFS 2004:14   grundförfattning 2004-03-01 
Förordning (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:15   SFS 1991:1047 2004-03-01  Förordning (2004:15) om ikraftträdande av bestämmelser i lagen (2003:424) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
SFS 2004:16   grundförfattning 2004-03-01  Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFS 2004:17   grundförfattning 2004-07-01  Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter 
SFS 2004:18   SFS 1997:1275 2004-03-01  Förordning (2004:18) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 2004:19   SFS 1988:372 2004-03-01  Förordning (2004:19) om ändring i förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem 
SFS 2004:20   SFS 1996:353 2004-02-15  Förordning (2004:20) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket 
SFS 2004:21  SFS 1982:198 2004-03-01  Förordning (2004:21) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
SFS 2004:22   SFS 1998:642 2004-03-01  Förordning (2004:22) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 
SFS 2004:23   SFS 1990:1049 2004-03-01  Förordning (2004:23) om ändring i förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden 
SFS 2004:24   SFS 1976:661 2004-03-19  Lag (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2004:25   SFS 1976:661   Förordning (2004:25) om ikraftträdande av lagen (2004:24) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2004:26   SFS 1988:429 2004-02-17 överg.best.  Förordning (2004:26) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2004:27   grundförfattning   Förordning (2004:27) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik 
SFS 2004:28   SFS 2002:925 2004-03-15  Förordning (2004:28) om ändring i fordonsförordningen (2002:925) 
SFS 2004:29   SFS 2001:1085 2004-03-15  Förordning (2004:29) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 
SFS 2004:30   SFS 2001:650 2004-03-15 överg.best.  Förordning (2004:30) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2004:31   SFS 1992:308 2004-03-15 överg.best.  Förordning (2004:31) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 
SFS 2004:32   SFS 1974:188 2004-03-15 överg.best.  Förordning (2004:32) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 
SFS 2004:33   SFS 1960:648 2004-03-15  Förordning (2004:33) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648) 
SFS 2004:34   SFS 1999:1134 2004-03-01  Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2004:35   SFS 1982:996 2004-09-20  Förording (2004:35) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2004:36   SFS 1996:633 2004-03-16  Förordning (2004:36) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 2004:37   SFS 1975:1387 2004-03-15, överg.best.  Förordning (2004:37) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387) 
SFS 2004:38   SFS 1987:978 2004-03-15 överg.best.  Förordning (2004:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2004:39   grundförfattning 2004-02-24 
Tillkännagivande (2004:39) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:40   SFS 2000:279 2004-04-01  Förordning (2004:40) om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag 
SFS 2004:41   SFS 1988:256 2004-04-01  Förordning (2004:41) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen 
SFS 2004:42   SFS 1987:647 2004-03-15, överg.best.  Förordning (2004:42) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647) 
SFS 2004:43   SFS 1982:790 2004-03-15 överg.best.  Förordning (2004:43) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790) 
SFS 2004:44   SFS 1999:1148 2004-03-15  Förordning (2004:44) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2004:45   SFS 1995:938 2004-04-01  Förordning (2004:45) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2004:46   grundförfattning 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:46) om värdepappersfonder 
SFS 2004:47   grundförfattning 2004-04-01  Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder 
SFS 2004:48   SFS 1941:416 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:48) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2004:49   SFS 1949:381 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:49) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2004:50  SFS 1970:624 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:50) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 2004:51   SFS 1972:262 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:51) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 2004:52   SFS 1975:1385 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:52) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 2004:53   SFS 1982:713 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:53) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2004:54   SFS 1987:617 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:54) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 2004:55   SFS 1991:980 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
SFS 2004:56   SFS 1991:981 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:56) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 2004:57   SFS 1992:160 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:57) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 2004:58   SFS 1992:543 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:58) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 2004:59   SFS 1992:1610 2004-04-01, överg.best.  Lag (2004:59) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet 
SFS 2004:60   SFS 1993:931 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:60) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande 
SFS 2004:61   SFS 1994:200 2004-04-01 överg.best  Lag (2004:61) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2004:62   SFS 1997:323 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:62) om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 
SFS 2004:63   SFS 1997:483 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:63) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2004:64   SFS 1998:674 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:64) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
SFS 2004:65   SFS 1999:158 2004-04-01  Lag (2004:65) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd 
SFS 2004:66   SFS 1999:1229 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:66) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2004:67   SFS 2000:35 2004-04-01  Lag (2004:67) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 
SFS 2004:68   SFS 2000:192 2004-04-01  Lag (2004:68) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 
SFS 2004:69   SFS 2000:562 2004-04-01  Lag (2004:69) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2004:70   SFS 2000:1086 2004-04-01  Lag (2004:70) om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086) 
SFS 2004:71   SFS 2000:1087 2004-04-01  Lag (2004:71) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
SFS 2004:72   SFS 2001:1227 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:72) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2004:73   SFS 2004:46 2004-07-01  Lag (2004:73) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder 
SFS 2004:74   SFS 1990:1114   Lag (2004:74) om ändring i lagen (2003:1225) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder 
SFS 2004:75  grundförfattning 2004-04-01, överg.best. 
Förordning (2004:75) om investeringsfonder
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:76   SFS 2001:1244 2004-04-01 överg.best.  Förordning (2004:76) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2004:77   SFS 2000:585 2004-04-01, överg.best.  Förordning (2004:77) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten 
SFS 2004:78   SFS 1998:140 2004-04-01, överg.best.  Förordning (2004:78) om ändring i donationsförordningen (1998:140) 
SFS 2004:79   SFS 1987:778 2004-04-01 överg.best.  Förordning (2004:79) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning 
SFS 2004:80   SFS 1980:100 2004-03-01  Lag (2004:80) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2004:81   SFS 1957:297 2005-04-01  Lag (2004:81) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 2004:82   SFS 1955:227 2005-04-01 överg.best.  Lag (2004:82) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 
SFS 2004:83   SFS 1955:229 2005-04-01  Lag (2004:83) om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg 
SFS 2004:84   SFS 1981:774 2005-04-01  Lag (2004:84) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2004:85   SFS 1936:83 2005-04-01  Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 
SFS 2004:86   SFS 1984:404 2005-04-01  Lag (2004:86) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
SFS 2004:87   SFS 1980:657 2004-04-01  Förordning (2004:87) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2004:88   SFS 1996:570 2004-04-01  Förordning (2004:88) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2004:89   SFS 1980:849   Förordning (2004:89) om upphävande av förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling 
SFS 2004:90   SFS 2003:506 2004-04-01  Förordning (2004:90) om ändring i förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder 
SFS 2004:91   SFS 2001:531 2004-04-01  Förordning (2004:91) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist 
SFS 2004:92   SFS 1995:240 2004-04-01  Förordning (2004:92) om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning 
SFS 2004:93   SFS 1991:900   Kommunallag (1991:900) (2004:93) 
SFS 2004:94   SFS 2002:1042 2004-04-01  Förordning (2004:94) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 
SFS 2004:95   SFS 2001:911 2004-04-01  Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2004:96   SFS 1999:1134 2004-04-01  Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2004:97   SFS 1976:376 2004-03-15  Förordning (2004:97) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2004:98   SFS 2003:113 2004-04-01  Lag (2004:98) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat 
SFS 2004:99   SFS 2003:120 2004-04-01  Förordning (2004:99) om ändring i förordningen (2003:120) om elcertifikat 
SFS 2004:100   grundförfattning 2004-04-01  Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande 
SFS 2004:101   SFS 1980:100 2004-04-01  Lag (2004:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2004:102   SFS 1982:996 2005-01-17  Förordning (2004:102) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2004:103   SFS 1995:450 2004-04-01  Lag (2004:103) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450) 
SFS 2004:104   SFS 1994:1784 2004-01-01  Förordning (2004:104) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi 
SFS 2004:105   grundförfattning 2004-04-15, överg.best.  Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. 
SFS 2004:106   SFS 2002:664 2004-01-15  Förordning (2004:106) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet 
SFS 2004:107   SFS 1996:125 2004-04-15  Förordning (2004:107) om ändring i förordningen (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd 
SFS 2004:108   SFS 1989:847 2004-04-01  Förordning (2004:108) om ändring i förordningen (1989:847) med instruktion för Riksåklagaren 
SFS 2004:109   SFS 1996:205 2004-04-01  Förordning (2004:109) om ändring i åklagarförordningen (1996:205) 
SFS 2004:110   SFS 1999:1222 2004-04-30  Förordning (2004:110) om ändring i förordningen (1999:1222) med instruktion för internationella programkontoret för utbildningsrådet 
SFS 2004:111   SFS 1993:956 2004-04-15  Förordning (2004:111) om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina 
SFS 2004:112   SFS 1998:950 2004-04-01  Förordning (2004:112) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
SFS 2004:113   SFS 1982:996 2005-02-07  Förordning (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2004:114   grundförfattning 2004-11-02  Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet 
SFS 2004:115  grundförfattning 2004-04-01 
Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:116   SFS 1998:562 2004-04-01  Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter 
SFS 2004:117   SFS 2000:1281 2004-04-01  Lag (2004:117) om ändring i tullagen (2000:1281) 
SFS 2004:118   SFS 1994:200 2004-04-01  Lag (2004:118) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2004:119   SFS 1994:1563 2004-04-01  Lag (2004:119) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt 
SFS 2004:120   SFS 1994:1564 2004-04-01  Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt 
SFS 2004:121   SFS 1994:1776 2004-04-01  Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi 
SFS 2004:122   SFS 1972:266 2004-04-01  Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam 
SFS 2004:123   SFS 2000:1225 2004-04-01  Lag (2004:123) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
SFS 2004:124   SFS 2002:925 2004-04-15  Förordning (2004:124) om ändring i fordonsförordningen (2002:925) 
SFS 2004:125   SFS 2000:577 2004-04-01  Förordning (2004:125) om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2004:126   grundförfattning 2004-04-01 överg.best. 
Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:127   SFS 1997:483 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:127) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2004:128   SFS 1941:416 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:128) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2004:129   SFS 1990:324 2004-04-01  Lag (2004:129) om ändring i taxeringslagen (1990:324) 
SFS 2004:130   SFS 1994:466 2004-04-01  Lag (2004:130) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet 
SFS 2004:131   SFS 2001:1227 2004-04-01  Lag (2004:131) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2004:132   SFS 2003:1204 2004-04-01 överg.best.  Lag (2004:132) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus 
SFS 2004:133   SFS 1982:1136 2004-05-01 överg.best.  Förordning (2004:133) om ändring i namnförordningen (1982:1136) 
SFS 2004:134   SFS 1977:1025 2004-05-01, överg.best.  Förordning (2004:134) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden 
SFS 2004:135   SFS 1971:807 2004-04-01  Förordning (2004:135) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 2004:136   SFS 1998:134 2004-04-15  Förordning (2004:136) om ändring i förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. 
SFS 2004:137   SFS 1998:213 2004-04-15  Förordning (2004:137) om ändring i förordningen (1998:213) om foder 
SFS 2004:138   SFS 1999:1148 2004-04-15  Förordning (2004:138) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2004:139   SFS 2002:1050 2004-04-15  Förordning (2004:139) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen 
SFS 2004:140   SFS 1976:661   Lag (2004:140) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2004:141   SFS 1998:996 2004-05-01  Förordning (2004:141) om ändring i förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag 
SFS 2004:142   SFS 1987:230 2004-05-01 överg.best.  Lag (2004:142) om ändring i äktenskapsbalken 
SFS 2004:143   SFS 1994:1117 2004-05-01  Lag (2004:143) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap 
SFS 2004:144   SFS 1904:26 s.1 2004-05-01 överg.best.  Lag (2004:144) om ändring i lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 
SFS 2004:145   SFS 1993:305 2004-05-01  Lag (2004:145) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrättra vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan 
SFS 2004:146   grundförfattning 2004-05-01  Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat 
SFS 2004:147   SFS 1996:844 2004-05-01  Lag (2004:147) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) 
SFS 2004:148   SFS 1994:882 2004-06-01, överg.best.  Förordning (2004:148) om ändring i officersförordningen (1994:882) 
SFS 2004:149   SFS 1996:927 2004-06-01  Förordning (2004:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 
SFS 2004:150   SFS 1996:103 2004-06-01  Förordning (2004:150) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk 
SFS 2004:151   SFS 1994:714 2004-06-01  Förordning (2004:151) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt 
SFS 2004:152   SFS 1996:1476 2004-06-01  Förordning (2004:152) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan 
SFS 2004:153   SFS 2000:1074 2004-06-01  Förordning (2004:153) om ändring i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut 
SFS 2004:154   SFS 1995:648 2004-06-01  Förordning (2004:154) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk 
SFS 2004:155   SFS 2000:605 2004-06-01  Förordning (2004:155) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
SFS 2004:156   SFS 2000:628 2004-05-01  Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2004:157   SFS 1995:1680 2004-06-01  Förordning (2004:157) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter 
SFS 2004:158   grundförfattning 2004-05-15, överg.best. 
Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2004:158) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:159   SFS 1967:837 2004-05-01 överg.best.  Lag (2004:159) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2004:160   SFS 1997:306 2004-05-01 överg.best.  Lag (2004:160) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306) 
SFS 2004:161   SFS 1967:837   Lag (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 2004:162   SFS 1967:838 2004-05-01  Förordning (2004:162) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2004:163   SFS 1971:807 2004-05-01  Förordning (2004:163) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 2004:164   SFS 1993:221 2004-05-01  Förordning (2004:164) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2004:165   SFS 1994:1830 2004-05-01  Förordning (2004:165) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. 
SFS 2004:166   SFS 1995:5   Förordning (2004:166) om upphävande av förordningen (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare 
SFS 2004:167  grundförfattning 2004-05-15 
Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
Denna lag är upphävd.
SFS 2004:168   grundförfattning 2004-07-01 överg.best.  Smittskyddslag (2004:168) 
SFS 2004:169   SFS 1998:808 2004-07-01  Lag (2004:169) om ändring i miljöbalken 
SFS 2004:170   SFS 1971:289 2004-07-01  Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 2004:171   SFS 1971:511 2004-07-01  Lag (2004:171) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) 
SFS 2004:172   SFS 1973:282 2004-07-01  Lag (2004:172) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 2004:173   SFS 1974:203 2004-07-01  Lag (2004:173) om ändring i lagen (1973:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2004:174   SFS 1976:371 2004-07-01  Lag (2004:174) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2004:175   SFS 1980:100 2004-07-01 överg.best.  Lag (2004:175) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2004:176   SFS 1982:763 2004-07-01  Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2004:177   SFS 1987:375   Lag (2004:177) om upphävande av lagen (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter 
SFS 2004:178   SFS 1988:870 2004-07-01  Lag (2004:178) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
SFS 2004:179   SFS 1988:1473 2004-07-01  Lag (2004:179) om ändring i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål 
SFS 2004:180   SFS 1989:225 2004-07-01, överg.best.  Lag (2004:180) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare