Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2003:1 - SFS 2003:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2003:1  SFS 1975:1410   Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 2003:2  SFS 1976:359 2003-01-20  Förordning (2003:2) om ikraftträdande av 18 § förordningen (2002:348) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 2003:3  grundförfattning 2003-01-01  Tillkännagivande (2003:3) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2003:4  SFS 1994:1100 2003-02-15  Förordning (2003:4) om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag 
SFS 2003:5  SFS 1995:1680 2003-02-01  Förordning (2003:5) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter 
SFS 2003:6  grundförfattning 2003-01-01  Förordning (2003:6) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola 
SFS 2003:7  grundförfattning 2003-02-15 
Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:8   SFS 1999:58 2003-03-01  Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2003:9  SFS 1994:1500   Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
SFS 2003:10  SFS 1995:649 2003-03-01  Förordning (2003:10) om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring 
SFS 2003:11   SFS 2000:419 2003-03-01  Lag (2003:11) om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen 
SFS 2003:12  SFS 1996:304 2003-03-01  Lag (2003:12) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet 
SFS 2003:13  SFS 1994:1065 2003-03-01  Lag (2003:13) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 
SFS 2003:14   SFS 1980:100 2003-03-01  Lag (2003:14) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2003:15  SFS 1980:657 2003-02-15  Förordning (2003:15) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2003:16   SFS 1996:611 2003-03-01  Förordning (2003:16) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket 
SFS 2003:17  grundförfattning 2003-03-01  Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) 
SFS 2003:18  SFS 1994:952 2003-02-14  Förordning (2003:18) om ändring i förordningen (1994:952) om Allmänna arvsfonden 
SFS 2003:19   SFS 2001:100 2003-03-01  Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
SFS 2003:20  SFS 1999:594 2003-03-01  Förordning (2003:20) om ändring i förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag 
SFS 2003:21   SFS 1995:686 2003-03-01  Förordning (2003:21) om ändring i förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. 
SFS 2003:22  SFS 1993:221 2003-03-01  Förordning (2003:22) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2003:23   SFS 1985:357 2003-03-01  Förordning (2003:23) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall 
SFS 2003:24  SFS 1986:441 2003-03-01  Förordning (2003:24) om ändring i förordningen (1986:441) om underrättelser angående näringsförbud m.m. 
SFS 2003:25   SFS 2000:308 2003-03-01  Förordning (2003:25) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
SFS 2003:26   SFS 1992:1139 2003-03-01  Förordning (2003:26) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket 
SFS 2003:27  SFS 1993:567 2003-04-01  Förordning (2003:27) om ändring i förordningen (1993:67) om statligt stöd till kulturtidskrifter 
SFS 2003:28   SFS 1999:178 2003-02-13  Riksåklagarens föreskrifter (2003:28) om ändring i riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2003:29   SFS 1996:1397 2003-03-15  Förordning (2003:29) om ändring i förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan 
SFS 2003:30   SFS 1991:1122 2003-03-01  Förordning (2003:30) om ändring i förordningen (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd 
SFS 2003:31  SFS 1991:614 2003-04-01 överg.best.  Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2003:32  SFS 1973:188 2003-04-01  Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 2003:33  SFS 1982:352 2003-04-01  Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 
SFS 2003:34  SFS 2002:93 2003-04-01 överg.best.  Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2003:35  SFS 1991:630 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:35) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630) 
SFS 2003:36  SFS 2002:106 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:36) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2003:37  grundförfattning 2003-04-01  Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2003:38   SFS 1987:978 2003-04-01  Förordning (2003:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2003:39  grundförfattning 2003-03-01, överg.best.  Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron 
SFS 2003:40   SFS 1982:814 2003-04-01  Förordning (2003:40) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 
SFS 2003:41   SFS 1992:1299 2003-03-01  Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. 
SFS 2003:42   SFS 1988:429 2003-03-01  Förordning (2003:42) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2003:43   SFS 1994:1614 2003-03-01  Förordning (2003:43) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt 
SFS 2003:44   SFS 1997:868 2003-03-01  Förordning (2003:44) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet 
SFS 2003:45   SFS 1989:1110 2003-03-01  Förordning (2003:45) om ändring i förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. 
SFS 2003:46   SFS 2001:25 2003-04-01  Lag (2003:46) om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol 
SFS 2003:47  SFS 2002:221   Förordning (2003:47) om ikraftträdande av lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada 
SFS 2003:48   SFS 1990:571 2003-04-01  Förordning (2003:48) om ändring i förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer 
SFS 2003:49   SFS 1998:786 2003-03-19  Förordning (2003:49) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
SFS 2003:50   SFS 1998:779 2003-03-19  Förordning (2003:50) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2003:51   SFS 2001:650 2003-03-19  Förordning (2003:51) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2003:52  SFS 1988:534 2003-07-01 överg.best.  Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 2003:53   SFS 2000:537 2004-01-01  Lag (2003:53) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar 
SFS 2003:54   SFS 1989:547 2003-04-01  Förordning (2003:54) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2003:55  grundförfattning 2003-04-01 överg.best. 
Förordning (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:56  grundförfattning 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning 
SFS 2003:57  SFS 1997:909 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:57) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner 
SFS 2003:58   SFS 1984:1043 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:58) om ändring i förordningen (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag 
SFS 2003:59   SFS 1995:268 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:59) om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och företrädare i Europaparlamentet 
SFS 2003:60   SFS 2002:869 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:60) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner 
SFS 2003:61   SFS 1997:908 2003-04-01, överg.best.  Förordning (2003:61) om ändring i förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar 
SFS 2003:62  grundförfattning 2003-04-01 överg.best. 
Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:63   SFS 1996:1368   Förordning (2003:63) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn 
SFS 2003:64   SFS 1988:784 2003-03-15  Förordning (2003:64) om ändring i förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet 
SFS 2003:65  grundförfattning 2003-04-01 
Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:66   SFS 1999:856 2003-04-01  Förordning (2003:66) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
SFS 2003:67   SFS 2001:38 2003-04-01  Förordning (2003:67) om ändring i förordningen (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol 
SFS 2003:68   SFS 2000:704 2003-04-01  Förordning (2003:68) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2003:69  grundförfattning 2003-04-01  Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen 
SFS 2003:70  grundförfattning 2003-03-11 
Tillkännagivande (2003:70) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:71   SFS 1992:1554 2003-03-15  Förordning (2003:71) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2003:72   SFS 2000:1330 2003-03-15  Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330) 
SFS 2003:73   SFS 1999:1148 2003-03-15  Förordning (2003:73) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2003:74  SFS 1994:1219 2003-08-01  Lag (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
SFS 2003:75  SFS 1995:1280 2003-07-01 överg.best.  Förordning (2003:75) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) 
SFS 2003:76   SFS 2002:160 2003-04-01  Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
SFS 2003:77  SFS 1999:58 2003-04-01 överg.best.  Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2003:78   SFS 1993:737 2003-04-01, överg.best.  Lag (2003:78) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag 
SFS 2003:79   SFS 2001:723 2003-05-01  Förordning (2003:79) om ändring i förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 
SFS 2003:80  SFS 1998:899 2003-05-01  Förordning (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2003:81   SFS 1998:905 2003-05-01  Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS 2003:82  SFS 1982:306 2003-04-01  Förordning (2003:82) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott 
SFS 2003:83  grundförfattning 2003-04-01 
Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:84  grundförfattning 2003-04-01  Lag (2003:84) om brevröstning i vissa fall 
SFS 2003:85   SFS 2001:989 2003-04-01  Förordning (2003:85) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid Länsrätten i Skåne län 
SFS 2003:86  SFS 1982:569 2003-05-01  Förordning (2003:86) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m. 
SFS 2003:87  SFS 1999:215 2003-05-01  Förordning (2003:87) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter 
SFS 2003:88   SFS 1998:562 2003-04-01  Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter 
SFS 2003:89  SFS 1999:81 2003-05-01  Förordning (2003:89) om ändring i polisdataförordningen (1999:81) 
SFS 2003:90   SFS 1995:1006 2003-05-01  Förordning (2003:90) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna 
SFS 2003:91   SFS 1999:105 2003-05-01  Förordning (2003:91) om ändring i förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar 
SFS 2003:92  SFS 1996:1475 2003-05-01  Förordning (2003:92) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer 
SFS 2003:93   SFS 1997:642   Förordning (2003:93) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen 
SFS 2003:94   SFS 1996:605   Förordning (2003:94) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan 
SFS 2003:95   SFS 2001:650   Förordning (2003:95) om ändring i förordningen (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2003:96   SFS 2002:925   Förordning (2003:96) om ändring i fordonsförordningen (2002:925) 
SFS 2003:97   SFS 2001:652 2003-05-01, överg.best.  Förordning (2003:97) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet 
SFS 2003:98   SFS 1996:353 2003-05-01  Förordning (2003:98) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket 
SFS 2003:99   SFS 1993:173 2003-05-01  Förordning (2003:99) om ändring i konkurrensförordningen (1993:173) 
SFS 2003:100   SFS 1985:295 2003-04-01  Lag (2003:100) om ändring i lagen (1985:295) om foder 
SFS 2003:101   SFS 1999:657 2003-04-01  Lag (2003:101) om ändring i epizootilagen (1999:657) 
SFS 2003:102   SFS 1998:213 2003-04-01  Förordning (2003:102) om ändring i förordningen (1998:213) om foder 
SFS 2003:103  SFS 1999:659 2003-04-01  Förordning (2003:103) om ändring i epizootiförordningen (1999:659) 
SFS 2003:104  grundförfattning 2003-04-01 
Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:105  SFS 1988:539 2003-04-15 överg.best.  Förordning (2003:105) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 2003:106   SFS 1988:534   Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 2003:107  SFS 1994:1495 2003-05-01  Förordning (2003:107) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2003:108  grundförfattning 2003-05-01  Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän 
SFS 2003:109   SFS 1967:838 2003-05-01  Förordning (2003:109) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2003:110   SFS 1982:1136 2003-05-01  Förordning (2003:110) om ändring i namnförordningen (1982:1136) 
SFS 2003:111   SFS 1992:1684 2004-01-01  Lag (2003:111) om ändring i lagen (1992:1684) om EG-handelsgödsel 
SFS 2003:112   SFS 2001:527 2003-06-01  Förordning (2003:112) om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
SFS 2003:113  grundförfattning 2003-05-01 överg.best. 
Lag (2003:113) om elcertifikat
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:114  SFS 1981:774 2003-05-01  Lag (2003:114) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2003:115  SFS 1970:979 2003-05-01  Lag (2003:115) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 
SFS 2003:116  SFS 1980:100 2003-05-01  Lag (2003:116) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2003:117  SFS 1997:857 2005-05-01  Lag (2003:117) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2003:118  SFS 1999:1229 2003-05-01 överg.best.  Lag (2003:118) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2003:119  SFS 2001:1227 2003-05-01 överg.best.  Lag (2003:119) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
SFS 2003:120  grundförfattning 2003-05-01 
Förordning (2003:120) om elcertifikat
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:121   SFS 1999:716 2003-05-01  Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 
SFS 2003:122   SFS 1987:916 2003-05-01  Förordning (2003:122) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2003:123  SFS 1996:1426 2003-06-01  Förordning (2003:123) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
SFS 2003:124   SFS 1994:1194 2003-07-01  Förordning (2003:124) om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194) 
SFS 2003:125   SFS 1995:401 2003-07-01  Förordning (2003:125) om ändring i specialskoleförordningen (1995:401) 
SFS 2003:126   SFS 1995:206 2003-07-01  Förordning (2003:126) om ändring i särskoleförordningen (1995:206) 
SFS 2003:127   SFS 1995:205 2003-07-01  Förordning (2003:127) om ändring i sameskolförordningen (1995:205) 
SFS 2003:128   SFS 1999:178 2003-05-13  Riksåklagarens föreskrifter (2003:128) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 2003:129   SFS 1995:1301 2003-05-01  Förordning (2003:129) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 
SFS 2003:130  grundförfattning 2003-07-01  Förordning (2003:130) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2003/04 
SFS 2003:131   SFS 2001:36 2003-05-01  Förordning (2003:131) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 
SFS 2003:132   SFS 1987:10 2003-07-01 överg.best.  Lag (2003:132) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 2003:133  grundförfattning 2003-05-15 
Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:134   SFS 2001:1096 2003-05-15  Förordning (2003:134) om ändring i förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket 
SFS 2003:135  SFS 2001:453 2003-07-01  Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2003:136  SFS 2001:454 2003-07-01  Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
SFS 2003:137   SFS 1992:1068 2003-07-01  Lag (2003:137) om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
SFS 2003:138  SFS 2001:637 2003-07-01  Förordning (2003:138) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
SFS 2003:139   SFS 1996:610 2003-07-01  Förordning (2003:139) om ändring i förordningen (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse 
SFS 2003:140  grundförfattning 2003-05-01 
Förordning (2003:140) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (1988:1472) om samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas på svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:141   SFS 1989:547 2003-06-01  Förordning (2003:141) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2003:142  SFS 1969:200 2004-04-30  Lag (2003:142) om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga 
SFS 2003:143  SFS 1983:18 2003-06-01  Förordning (2003:143) om ändring i förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor 
SFS 2003:144  grundförfattning 2003-06-01 
Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:145  grundförfattning 2003-06-01 
Förordning (2003:145) om Institutet för social forskning
Denna lag är upphävd.
SFS 2003:146   SFS 1992:815 2003-06-01  Förordning (2003:146) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling 
SFS 2003:147   SFS 1999:751 2003-07-01  Förordning (2003:147) om upphävande av förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan 
SFS 2003:148  grundförfattning 2003-07-01  Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 
SFS 2003:149   SFS 1962:700 2003-07-01  Lag (2003:149) om ändring i brottsbalken 
SFS 2003:150   SFS 2002:444 2003-07-01  Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. 
SFS 2003:151  SFS 1952:98 2003-07-01  Lag (2003:151) om ändring i lagen (1952:98) om särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål 
SFS 2003:152   SFS 2000:1225 2003-07-01  Lag (2003:152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling 
SFS 2003:153   SFS 1989:529 2003-07-01  Lag (2003:153) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 2003:154   SFS 1991:572 2003-07-01  Lag (2003:154) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll 
SFS 2003:155  SFS 1990:217 2003-07-01  Lag (2003:155) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 
SFS 2003:156   SFS 1996:627 2003-07-01  Lag (2003:156) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
SFS 2003:157   SFS 1998:622 2003-07-01  Lag (2003:157) om ändring i polisdatalagen (1998:622) 
SFS 2003:158   SFS 1980:100 2003-07-01  Lag (2003:158) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2003:159   SFS 1974:203 2003-07-01  Lag (2003:159) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2003:160   SFS 1991:1129 2003-07-01  Lag (2003:160) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
SFS 2003:161  SFS 1986:796 2003-07-01, överg.best.  Lag (2003:161) om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre 
SFS 2003:162   SFS 1990:932 2003-07-01, överg.best.  Lag (2003:162) om ändring i konsumentköplagen (1990:932) 
SFS 2003:163  SFS 1942:740 2003-07-01  Lag (2003:163) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2003:164   SFS 1998:518 2003-06-01  Förordning (2003:164) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter 
SFS 2003:165   SFS 1984:1042 2003-06-01  Förordning (2003:165) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 2003:166  SFS 1994:1738 2003-05-15, överg.best.  Lag (2003:166) om ändring i alkohollagen (1994:1738) 
SFS 2003:167   SFS 1993:581 2003-09-30  Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581) 
SFS 2003:168   SFS 1988:1385 2003-07-01 överg.best.  Lag (2003:168) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 2003:169  grundförfattning 2003-06-01  Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands 
SFS 2003:170   SFS 1999:568 2003-06-01  Lag (2003:170) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 
SFS 2003:171   SFS 1994:1811 2003-06-01  Lag (2003:171) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 
SFS 2003:172   SFS 1999:569 2003-06-01  Förordning (2003:172) om ändring i förordningen (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 
SFS 2003:173   SFS 2000:555 2003-06-01  Förordning (2003:173) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten 
SFS 2003:174  SFS 1994:882 2003-06-01  Förordning (2003:174) om ändring i officersförordningen (1994:882) 
SFS 2003:175   SFS 1992:391 2003-06-01  Förordning (2003:175) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov 
SFS 2003:176   SFS 1987:288   Förordning (2003:176) om upphävande av förordningen (1987:288) med instruktion för Fartygsuttagningskommissionen 
SFS 2003:177  SFS 1955:674 2003-06-01  Förordning (2003:177) om ändring i kungörelsen (1955:674) om överflyttande å Sjöfartsverket av de uppgifter, som tillkomma lotsverket och sjökarteverket, ävensom av vissa uppgifter, som tillkomma Kommerskollegium samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
SFS 2003:178  SFS 1866:37 s.1 2003-07-01  Lag (2003:178) om ändring i riddarhusordningen (1866:37 s.1) 
SFS 2003:179   SFS 1723:1016 1   Lag (2003:179) om upphävande av ridderskapets och adelns privilegier (1723:1016 1) 
SFS 2003:180  SFS 1974:153 2003-07-01 överg.best.  Lag (2003:180) om ändring i riksdagsordningen