Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2002:1 - SFS 2002:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2002:1  SFS 1998:1558 2002-03-01  Förordning (2002:1) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2002:2  grundförfattning 2002-02-01 överg.best. 
Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:3  grundförfattning 2002-02-01, överg.best.  Föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder 
SFS 2002:4  SFS 1976:661 2002-03-01  Lag (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2002:5  SFS 1996:1476 2002-03-01  Förordning (2002:5) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan 
SFS 2002:6  SFS 1998:1337 2002-04-01, överg.best.  Förordning (2002:6) om ändring i förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 
SFS 2002:7  grundförfattning 2002-02-15 
Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:8  grundförfattning 2002-02-15 
Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:9  SFS 2001:935 2002-02-15  Förordning (2002:9) om ändring i förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor 
SFS 2002:10  SFS 1991:1427 2002-03-01, överg.best.  Förordning (2002:10) om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning 
SFS 2002:11  SFS 1995:206 2002-07-01  Förordning (2002:11) om ändring i särskoleförordningen (1995:206) 
SFS 2002:12   SFS 1999:1148 2002-02-15  Förordning (2002:12) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2002:13  SFS 1974:188 2002-03-01  Förordning (2002:13) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 
SFS 2002:14  SFS 1998:899 2002-03-01  Förordning (2002:14) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2002:15  SFS 1952:98   Lag (2002:15) om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål 
SFS 2002:16  SFS 1995:1506   Lag (2002:16) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning 
SFS 2002:17   SFS 1994:952 2002-03-01  Förordning (2002:17) om ändring i förordningen (1994:952) om Allmänna arvsfonden 
SFS 2002:18  SFS 1988:1188 2002-03-01 överg.best.  Förordning (2002:18) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. 
SFS 2002:19   SFS 1988:78 2002-03-01  Förordning (2002:19) om ändring i förordningen (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket 
SFS 2002:20   SFS 1995:589 2002-03-01  Förordning (2002:20) om ändring i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket 
SFS 2002:21   SFS 1997:652 2002-03-01  Förordning (2002:21) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket 
SFS 2002:22   SFS 1998:1392 2002-03-01  Förordning (2002:22) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket 
SFS 2002:23  grundförfattning 2002-03-01 överg.best.  Förordning (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden 
SFS 2002:24   SFS 1994:99 2002-03-01  Förordning (2002:24) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare 
SFS 2002:25  grundförfattning 2002-03-01 
Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:26  grundförfattning 2002-03-01 
Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:27   SFS 1999:249   Förordning (2002:27) om upphävande av förordningen (1999:249) med instruktion för Distansutbildningsmyndigheten 
SFS 2002:28  SFS 1998:1252 2002-03-01  Förordning (2002:28) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
SFS 2002:29  SFS 1970:994 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:29) om ändring i jordabalken 
SFS 2002:30  SFS 1978:304 2002-04-01, överg.best.  Lag (2002:30) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) 
SFS 2002:31  SFS 1973:188 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 2002:32  SFS 1976:725 2002-03-15  Förordning (2002:32) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2002:33   SFS 1976:661   Förordning (2002:33) om ikraftträdande av lagen (2002:4) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2002:34  grundförfattning 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 
SFS 2002:35  SFS 1996:1415   Lag (2002:35) om upphävande av lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län 
SFS 2002:36  SFS 1997:734 2003-01-01  Lag (2002:36) om ändring i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik 
SFS 2002:37   SFS 1997:736 2003-01-01  Lag (2002:37) om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst 
SFS 2002:38  SFS 1995:1518 2003-01-01  Lag (2002:38) om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting 
SFS 2002:39   SFS 1976:891   Lag (2002:39) om upphävande av lagen (1976:891) om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse 
SFS 2002:40   SFS 1997:1144 2003-01-01  Lag (2002:40) om ändring i lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län 
SFS 2002:41   SFS 1996:1414 2003-01-01  Lag (2002:41) om ändring i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning 
SFS 2002:42  grundförfattning 2002-04-01 
Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:43   SFS 1992:815 2002-04-01  Förordning (2002:43) om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling 
SFS 2002:44   SFS 1988:895 2002-03-01  Förordning (2002:44) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
SFS 2002:45   SFS 1991:1438 2002-03-01  Förordning (2002:45) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdshetsombudsmannen 
SFS 2002:46   SFS 1999:170 2002-03-01  Förordning (2002:46) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 
SFS 2002:47   SFS 1980:100 2002-03-01 överg.best.  Lag (2002:47) om ändring i lagen (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2002:48   SFS 1980:100 2002-07-01  Lag (2002:48) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2002:49   SFS 1992:1537 2002-07-01  Lag (2002:49) om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
SFS 2002:50  SFS 1998:674 2002-07-01  Lag (2002:50) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
SFS 2002:51   SFS 2000:981 2002-07-01  Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter 
SFS 2002:52   SFS 1995:1571 2002-07-01  Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti 
SFS 2002:53   SFS 1999:158 2002-07-01  Lag (2002:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd 
SFS 2002:54  SFS 2001:160 2002-03-15  Förordning (2002:54) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
SFS 2002:55   SFS 2001:531 2002-04-01  Förordning (2002:55) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist 
SFS 2002:56   SFS 1994:1495 2002-04-01  Förordning (2002:56) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2002:57   SFS 1994:949 2002-03-01  Förordning (2002:57) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen 
SFS 2002:58   SFS 1995:938 2002-04-01  Förordning (2002:58) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2002:59  SFS 1975:520 2002-04-01  Förordning (2002:59) om ändring i förordningen (1975:520) om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd 
SFS 2002:60  SFS 1991:736 2002-04-01  Förordning (2002:60) om jordförvärvsförordningen (1991:736) 
SFS 2002:61  grundförfattning 2002-04-01  Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val 
SFS 2002:62  grundförfattning 2002-04-01  Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning 
SFS 2002:63  SFS 1987:813 2002-03-01  Lag (2002:63) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor 
SFS 2002:64   SFS 1994:285   Lag (2002:64) om upphävande av lagen (1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994 
SFS 2002:65   SFS 1993:1403   Lag (2002:65) om upphävande av lagen (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994 
SFS 2002:66  SFS 2001:183 2002-04-01  Lag (2002:66) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar 
SFS 2002:67   SFS 1997:159 2002-04-01  Lag (2002:67) om ändring i lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall 
SFS 2002:68  SFS 1997:157 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:68) om ändring i vallagen (1997:157) 
SFS 2002:69  SFS 1979:369 2002-04-01  Lag (2002:69) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369) 
SFS 2002:70  SFS 1972:625 2002-04-01  Lag (2002:70) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier 
SFS 2002:71   SFS 1980:657 2002-03-15  Förordning (2002:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2002:72   SFS 2001:240 2002-03-07  Förordning (2002:72) om ändring i förordningen (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten 
SFS 2002:73   SFS 1996:379 2002-04-01  Förordning (2002:73) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion 
SFS 2002:74  SFS 1989:67 2002-04-01, överg.best.  Förordning (2002:74) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar 
SFS 2002:75   SFS 1997:262 2002-04-01, överg.best.  Förordning (2002:75) om ändring i förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan 
SFS 2002:76  SFS 1997:263 2002-04-01  Förordning (2002:76) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
SFS 2002:77   SFS 1988:1017 2002-04-01  Förordning (2002:77) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 
SFS 2002:78   SFS 1996:734 2002-04-01  Förordning (2002:78) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar 
SFS 2002:79   SFS 1998:1392 2002-04-01  Förordning (2002:79) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket 
SFS 2002:80   SFS 1996:311 2002-07-01  Förordning (2002:80) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret 
SFS 2002:81  SFS 1993:100 2002-04-01 överg.best.  Förordning (2002:81) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2002:82  grundförfattning 2002-04-01 
Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:83  SFS 1993:221 2002-04-01 överg.best.  Förordning (2002:83) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2002:84  SFS 1996:1357 2002-03-15 överg.best.  Förordning (2002:84) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 
SFS 2002:85   SFS 2001:650 2002-04-01  Förordning (2002:85) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2002:86  SFS 1989:547 2002-04-01  Förordning (2002:86) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2002:87   SFS 1976:661 2002-09-01  Lag (2002:87) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 2002:88  SFS 1972:114 2002-05-01  Lag (2002:88) om ändring i lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning 
SFS 2002:89   SFS 1962:512   Förordning (2002:89) om ikraftträdande av lagen (2001:400) om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge 
SFS 2002:90  SFS 1962:513 2002-04-01  Förordning (2002:90) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge 
SFS 2002:91   SFS 1962:514 2002-04-01  Förordning (2002:91) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge 
SFS 2002:92  grundförfattning 2002-04-01 
Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:93  grundförfattning 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2002:94  SFS 1970:994 2002-04-01  Lag (2002:94) om ändring i jordabalken 
SFS 2002:95  SFS 1973:188 2002-04-01  Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 2002:96  SFS 1975:1132 2002-04-01  Lag (2002:96) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 
SFS 2002:97  SFS 1977:792 2002-04-01  Lag (2002:97) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792) 
SFS 2002:98  SFS 1978:304 2002-04-01  Lag (2002:98) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) 
SFS 2002:99  SFS 1982:352 2002-04-01  Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt 
SFS 2002:100  SFS 1991:614 2002-04-01  Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2002:101   SFS 1994:831 2002-04-01  Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 
SFS 2002:102  grundförfattning 2002-04-01, överg.best. 
Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:103  SFS 1970:994 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:103) om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken 
SFS 2002:104   SFS 2000:1383 2002-04-01  Lag (2002:104) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
SFS 2002:105  grundförfattning 2002-04-01  Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag 
SFS 2002:106  grundförfattning 2002-04-01  Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2002:107   SFS 1987:978 2002-04-01  Förordning (2002:107) om ändring i förordningen (1987:987) om ekonomiska föreningar 
SFS 2002:108   SFS 1987:452 2002-04-01  Förordning (2002:108) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 2002:109  SFS 1996:1190 2002-04-01  Förordning (2002:109) om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. 
SFS 2002:110  SFS 1994:1605 2002-05-01  Förordning (2002:110) om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. 
SFS 2002:111  SFS 1980:100 2002-04-01  Lag (2002:111) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2002:112   SFS 1998:899 2002-05-01  Förordning (2002:112) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2002:113  SFS 1998:786 2002-06-01  Förordning (2002:113) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
SFS 2002:114  SFS 1971:810 2002-04-15  Förordning (2002:114) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion 
SFS 2002:115  SFS 1993:221 2002-04-20  Förordning (2002:115) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2002:116   SFS 1996:844 2002-04-01 överg.best.  Lag (2002:116) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844) 
SFS 2002:117  SFS 1962:700 2002-07-01  Lag (2002:117) om ändring i brottsbalken 
SFS 2002:118   SFS 1999:1148 2002-05-01  Förordning (2002:118) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2002:119   SFS 1995:702 2002-07-01  Förordning (2002:119) om ändring i förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter 
SFS 2002:120  grundförfattning 2002-04-15 
Förordning (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:121  SFS 1997:857 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:121) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2002:122  SFS 1997:857 2002-07-01  Lag (2002:122) om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2002:123  SFS 1978:1001 2002-06-01  Förordning (2002:123) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 2002:124  grundförfattning 2002-03-01  Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar 
SFS 2002:125  grundförfattning 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna 
SFS 2002:126  SFS 1967:531 2002-07-01  Lag (2002:126) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 
SFS 2002:127   SFS 1998:674 2002-07-01  Lag (2002:127) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 
SFS 2002:128   SFS 1998:702 2002-07-01  Lag (2002:128) om ändring i lagen (1998:702) om garantipension 
SFS 2002:129   SFS 2000:192 2002-07-01  Lag (2002:129) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 
SFS 2002:130  SFS 1980:759 2002-07-01  Förordning (2002:130) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner 
SFS 2002:131   SFS 1997:909 2002-07-01  Förordning (2002:131) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner 
SFS 2002:132   SFS 1998:562 2002-07-01  Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter 
SFS 2002:133   SFS 2000:806 2002-07-01  Förordning (2002:133) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor 
SFS 2002:134  SFS 1978:677 2002-05-01  Förordning (2002:134) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium 
SFS 2002:135  grundförfattning 2002-04-15, överg.best.  Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling 
SFS 2002:136   SFS 1996:595 2002-07-01  Förordning (2002:136) om ändring i förordningen (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden 
SFS 2002:137   SFS 1985:1100 2002-05-01 överg.best.  Lag (2002:137) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2002:138   SFS 1992:394 2002-05-01  Förordning (2002:138) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2002:139  SFS 1993:100 2002-05-01  Förordning (2002:139) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2002:140   SFS 1995:938 2002-05-01  Förordning (2002:140) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2002:141   SFS 1999:751 2002-05-01  Förordning (2002:141) om ändring i förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan 
SFS 2002:142   SFS 1998:1191 2002-05-15  Förordning (2002:142) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
SFS 2002:143  grundförfattning 2002-06-01  Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz 
SFS 2002:144  grundförfattning   Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan 
SFS 2002:145   SFS 1997:691 2002-06-01  Förordning (2002:145) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna 
SFS 2002:146   SFS 1989:547 2002-06-01  Förordning (2002:146) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2002:147  grundförfattning 2002-05-01  Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter 
SFS 2002:148   SFS 1998:1513 2002-06-01  Förordning (2002:148) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2002:149  grundförfattning 2002-04-27 överg.best. 
Lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:150   SFS 2001:911 2002-04-27  Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2002:151  SFS 1995:1559 2002-04-27 överg.best.  Lag (2002:151) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2002:152   SFS 1993:768 2002-04-27  Lag (2002:152) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
SFS 2002:153   SFS 1994:2004 2002-04-27  Lag (2002:153) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2002:154   SFS 2000:35 2002-04-27  Lag (2002:154) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 
SFS 2002:155   SFS 1987:667 2002-04-27  Lag (2002:155) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2002:156   SFS 1992:160 2002-04-27  Lag (2002:156) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 2002:157  grundförfattning 2002-04-27 
Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar
Denna lag är upphävd.
SFS 2002:158   SFS 1985:1100 2003-07-01  Lag (2002:158) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2002:159  SFS 1985:1100 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:159) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 2002:160  grundförfattning 2002-10-01 överg.best.  Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
SFS 2002:161  SFS 1996:1156 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:161) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister 
SFS 2002:162   SFS 1996:1156 2002-10-01  Lag (2002:162) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister 
SFS 2002:163  SFS 1982:763 2002-10-01  Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 2002:164  SFS 1980:100 2002-10-01 överg.best.  Lag (2002:164) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2002:165   SFS 1962:381 2002-10-01  Lag (2002:165) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 2002:166   SFS 1992:1554 2002-05-01  Förordning (2002:166) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2002:167   SFS 1999:58 2002-05-01  Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 2002:168   SFS 1996:734 2002-06-01  Förordning (2002:168) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar 
SFS 2002:169   SFS 2001:623 2002-06-01  Förordning (2002:169) om ändring i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket 
SFS 2002:170   SFS 1998:965 2002-06-01  Förordning (2002:170) om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal 
SFS 2002:171   SFS 1993:1136 2002-06-01  Förordning (2002:171) om ändring i förordningen (1993:1136) om EG-handelsgödsel 
SFS 2002:172   SFS 1986:172 2002-06-01  Förordning (2002:172) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. 
SFS 2002:173   SFS 1986:171 2002-06-01  Förordning (2002:173) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171) 
SFS 2002:174   SFS 1994:1596 2002-07-01  Lag (2002:174) om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision 
SFS 2002:175  SFS 1998:808 2002-07-01 överg.best.  Lag (2002:175) om ändring i miljöbalken 
SFS 2002:176   SFS 2001:1085 2002-06-01 överg.best.  Förordning (2002:176) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening 
SFS 2002:177  SFS 1977:178 2002-04-23  Förordning (2002:177) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2002:178   SFS 1989:847 2002-06-01  Förordning (2002:178) om ändring i förordningen (1989:847) med instruktion för Riksåklagaren 
SFS 2002:179  grundförfattning 2002-06-01  Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 
SFS 2002:180   SFS 1995:1116 2002-06-01  Förordning (2002:180) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet