Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2001:1 - SFS 2001:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2001:1   SFS 1997:399 2001-02-01  Förordning (2001:1) om ändring i teleförordningen (1997:399) 
SFS 2001:2   SFS 1998:1558 2001-02-15  Förordning (2001:2) om ändring i polisförordningen (1998:1558) 
SFS 2001:3  SFS 1977:937 2001-03-01  Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
SFS 2001:4  SFS 1977:178 2001-03-01  Förordning (2001:4) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2001:5  SFS 1979:163 2001-03-01  Förordning (2001:5) om ändring i förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 
SFS 2001:6  grundförfattning  
Tillkännagivande (2001:6) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:7   SFS 1990:893 2001-04-01  Förordning (2001:7) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. 
SFS 2001:8  SFS 1989:547 2001-02-15  Förordning (2001:8) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2001:9  SFS 1988:1188 2001-03-01  Förordning (2001:9) om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. 
SFS 2001:10  SFS 1999:1148 2001-03-01  Förordning (2001:10) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2001:11  SFS 1979:664 2001-03-01  Förordning (2001:11) om ändring i passförordningen (1979:664) 
SFS 2001:12  SFS 1998:899 2001-03-01  Förordning (2001:12) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2001:13   SFS 1998:902 2001-07-01  Förordning (2001:13) om dels ikraftträdande av 25 § renhållningsförordningen (1998:902), dels ändring i samma förordning 
SFS 2001:14  grundförfattning 2001-02-15 
Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:15   SFS 1997:898 2001-03-01  Förordning (2001:15) om ändring i förordningen (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten 
SFS 2001:16  grundförfattning 2001-03-01 
Förordning (2001:16) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:17  grundförfattning 2001-03-01 överg.best. 
Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:18  SFS 2000:1178 2001-03-01  Förordning (2001:18) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling 
SFS 2001:19   SFS 2000:271 2001-03-01  Förordning (2001:19) om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer 
SFS 2001:20   SFS 2000:338 2001-02-15  Förordning (2001:20) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter 
SFS 2001:21   SFS 1998:942 2001-03-01  Förordning (2001:21) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 
SFS 2001:22  grundförfattning 2001-03-01 
Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:23  SFS 1993:100 2001-03-01 överg.best.  Förordning (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2001:24   SFS 1995:938 2001-03-01 överg.best.  Förordning (2001:24) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2001:25  grundförfattning 2001-04-01  Lag (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol 
SFS 2001:26   SFS 1971:289 2001-04-01  Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 2001:27  SFS 1971:291 2001-04-01  Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 2001:28  SFS 1997:238 2001-04-01 överg.best.  Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2001:29  SFS 1997:239 2001-04-01 överg.best.  Lag (2001:29) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
SFS 2001:30   SFS 2000:577 2001-03-01 överg.best.  Förordning (2001:30) om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2001:31  SFS 1962:700 2001-04-01  Lag (2001:31) om ändring i brottsbalken 
SFS 2001:32   SFS 1989:773 2001-04-01  Förordning (2001:32) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2001:33  SFS 1976:725 2001-03-15  Förordning (2001:33) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2001:34   SFS 1980:657 2001-03-15  Förordning (2001:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2001:35   SFS 1976:359 2001-04-01  Förordning (2001:35) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 2001:36  grundförfattning 2001-07-01  Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem 
SFS 2001:37   SFS 1989:547 2001-03-25  Förordning (2001:37) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2001:38  grundförfattning 2001-04-01 
Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:39   SFS 1996:272 2001-04-01  Förordning (2001:39) om ändring i förordningen (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde 
SFS 2001:40   SFS 1996:380 2001-04-01  Förordning (2001:40) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion 
SFS 2001:41   SFS 1996:382 2001-04-01  Förordning (2001:41) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion 
SFS 2001:42   SFS 1996:378 2001-04-01  Förordning (2001:42) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten 
SFS 2001:43   SFS 1995:1514 2001-01-01  Lag (2001:43) om ändring i lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting 
SFS 2001:44   SFS 1988:842 2001-07-01, överg.best.  Förordning (2001:44) om ändring i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen 
SFS 2001:45   SFS 1989:529   Förordning (2001:45) om ikraftträdande av lagen (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 2001:46  SFS 1982:395   Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning 
SFS 2001:47   SFS 1992:860   Förordning (2001:47) om ikraftträdande av lagen (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika 
SFS 2001:48  SFS 1992:1554 2001-03-25  Förordning (2001:48) om ändring (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2001:49  SFS 1978:250 2001-04-01  Förordning (2001:49) om ändring i förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
SFS 2001:50  SFS 1979:427 2001-04-01  Förordning (2001:50) om ändring i förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering 
SFS 2001:51   SFS 1987:606 2001-04-01  Förordning (2001:51) om ändring i förordningen (1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag 
SFS 2001:52  SFS 1988:764 2001-04-01  Förordning (2001:52) om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet 
SFS 2001:53   SFS 1994:1716 2001-04-01  Förordning (2001:53) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2001:54   SFS 1998:1714 2001-04-01  Förordning (2001:54) om ändring i förordningen (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur 
SFS 2001:55   SFS 2000:614 2001-04-01  Förordning (2001:55) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion 
SFS 2001:56   SFS 1992:394 2001-07-01 överg.best.  Förordning (2001:56) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 2001:57  SFS 1942:740 2002-06-01  Lag (2001:57) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2001:58  SFS 1946:819 2002-06-01  Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet 
SFS 2001:59   SFS 1978:302 2002-06-01  Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302) 
SFS 2001:60   SFS 1989:529 2002-06-01  Lag (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 2001:61   SFS 1990:515 2002-06-01  Lag (2001:61) om ändring i lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar 
SFS 2001:62  SFS 1995:528   Lag (2001:62) om ändring i lagen (1995:528) om revisorer 
SFS 2001:63  SFS 1997:238 2002-06-01  Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2001:64   SFS 1998:531 2002-06-01  Lag (2001:64) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2001:65   SFS 1999:678 2002-06-01  Lag (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare 
SFS 2001:66   SFS 1999:799 2002-06-01  Lag (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) 
SFS 2001:67   SFS 1999:1395 2002-06-01  Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
SFS 2001:68  SFS 1996:379 2001-04-01  Förordning (2001:68) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion 
SFS 2001:69   SFS 1996:380 2001-04-01  Förordning (2001:69) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion 
SFS 2001:70   SFS 1982:996 2001-04-01 överg.best.  Förordning (2001:70) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 2001:71   SFS 1971:549 2001-04-01, överg.best.  Förordning (2001:71) om ändring i kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol 
SFS 2001:72   SFS 1975:518 2001-07-01  Förordning (2001:72) om ändring i förordningen (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m. 
SFS 2001:73   SFS 1998:1375 2001-07-01  Förordning (2001:73) om ändring i förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notiarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt 
SFS 2001:74   SFS 1999:856 2001-07-01  Förordning (2001:74) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
SFS 2001:75  SFS 1996:381 2001-04-01  Förordning (2001:75) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 
SFS 2001:76   SFS 1987:916 2001-04-01  Förordning (2001:76) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2001:77   SFS 1981:981 2001-04-01 överg.best.  Förordning (2001:77) om ändring utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 2001:78   SFS 1992:1554 2001-04-01  Förordning (2001:78) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2001:79  grundförfattning 2001-05-01 
Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:80   SFS 1978:302   Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302) 
SFS 2001:81   SFS 1998:897 2001-04-01  Förordning (2001:81) om ändring i förordningen (1998:897) om miljökvalitetsnormer 
SFS 2001:82  grundförfattning 2001-07-01, överg.best.  Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 
SFS 2001:83   SFS 1977:1166 2001-04-15  Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 2001:84   SFS 1998:1513 2001-04-01  Förordning (2001:84) om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 2001:85  grundförfattning 2001-04-01, överg.best. 
Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:86  SFS 1980:100 2001-04-01  Lag (2001:86) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2001:87  SFS 1990:137 2001-04-01  Lag (2001:87) om ändring i tullregisterlagen (1990:137) 
SFS 2001:88  grundförfattning 2001-04-01 
Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:89   SFS 1997:1137 2001-04-01  Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
SFS 2001:90   SFS 2000:1156 2001-04-01, överg.best.  Förordning (2001:90) om ändring i förordningen (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgifter för år 2001 
SFS 2001:91   SFS 1976:359 2001-04-15  Förordning (2001:91) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 2001:92   SFS 1987:813 2001-07-01  Lag (2001:92) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor 
SFS 2001:93  SFS 1968:45 2001-04-01  Lag (2001:93) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45) 
SFS 2001:94  SFS 1958:637 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:94) om ändring i ärvdabalken 
SFS 2001:95  SFS 1941:416 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 2001:96  SFS 1983:914 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:96) om ändring i lagen (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva 
SFS 2001:97  SFS 1987:672 2001-07-01  Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 2001:98   SFS 1988:593 2001-07-01, överg.best.  Lag (2001:98) om ändring i lagen (1988:593) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva 
SFS 2001:99  grundförfattning 2001-04-01 överg.best.  Lag (2001:99) om den officiella statistiken 
SFS 2001:100  grundförfattning 2001-04-01 överg.best.  Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 
SFS 2001:101   SFS 1980:100 2001-04-01  Lag (2001:101) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2001:102   SFS 1980:556 2001-04-01  Förordning (2001:102) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556) 
SFS 2001:103  SFS 1984:692 2001-04-01  Förordning (2001:103) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret 
SFS 2001:104   SFS 1988:429 2001-04-01  Förordning (2001:104) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket 
SFS 2001:105   SFS 1988:518 2001-04-01  Förordning (2001:105) om ändring i förordningen (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket 
SFS 2001:106   SFS 1988:525 2001-04-01  Förordning (2001:106) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen 
SFS 2001:107   SFS 1988:676 2001-04-01  Förordning (2001:107) om ändring i förordningen (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd 
SFS 2001:108   SFS 1991:1121 2001-04-01  Förordning (2001:108) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk 
SFS 2001:109   SFS 1993:221 2001-04-01  Förordning (2001:109) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 2001:110   SFS 1995:810 2001-04-01  Förordning (2001:110) om ändring i förordningen (1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) 
SFS 2001:111   SFS 1995:945 2001-04-01  Förordning (2001:111) om ändring i förordningen (1995:945) med instruktion för Högskoleverket 
SFS 2001:112   SFS 1995:950 2001-04-01  Förordning (2001:112) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen 
SFS 2001:113   SFS 1995:1335 2001-04-01  Förordning (2001:113) om ändring i förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna 
SFS 2001:114   SFS 1996:99 2001-04-01  Förordning (2001:114) om ändring i förordningen (1996:99) med instruktion för Konjunkturinstitutet 
SFS 2001:115   SFS 1996:145 2001-04-01  Förordning (2001:115) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket 
SFS 2001:116   SFS 1996:502 2001-04-01  Förordning (2001:116) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
SFS 2001:117   SFS 1996:570 2001-04-01  Förordning (2001:117) om ändring i förordningen (1996:570) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2001:118   SFS 1997:868 2001-04-01  Förordning (2001:118) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet 
SFS 2001:119   SFS 1997:1056 2001-04-01  Förordning (2001:119) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet 
SFS 2001:120   SFS 1998:415 2001-04-01  Förordning (2001:120) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk 
SFS 2001:121   SFS 1998:739 2001-04-01  Förordning (2001:121) om ändring i förordningen (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket 
SFS 2001:122  SFS 2000:258 2001-04-01  Förordning (2001:122) om ändring i förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet 
SFS 2001:123   SFS 2000:1133 2001-04-01  Förordning (2001:123) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier 
SFS 2001:124   SFS 2000:1211 2001-04-01  Förordning (2001:124) om ändring i förordningen (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket 
SFS 2001:125   SFS 1991:1108 2001-07-01  Lag (2001:125) om ändring i lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna 
SFS 2001:126  grundförfattning  
Tillkännagivande (2001:126) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:127  grundförfattning 2001-11-01  Förordning (2001:127) om sommartid 
SFS 2001:128  SFS 1967:838 2001-04-15 överg.best.  Förordning (2001:128) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 2001:129   SFS 1998:899 2001-04-01  Förordning (2001:129) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2001:130  grundförfattning  
Tillkännagivande (2001:130) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:131   SFS 1980:657 2001-05-01  Förordning (2001:131) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2001:132   SFS 1990:469 2001-05-01  Förordning (2001:132) om ändring i notarieförordningen (1990:469) 
SFS 2001:133   SFS 1999:856 2001-05-01  Förordning (2001:133) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång 
SFS 2001:134   SFS 1988:1583 2001-05-01  Förordning (2001:134) om ändring i förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 
SFS 2001:135   SFS 1999:1148 2001-04-15  Förordning (2001:135) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2001:136   SFS 1989:891 2001-04-17  Förordning (2001:136) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 
SFS 2001:137   SFS 1994:1495 2001-05-01  Förordning (2001:137) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2001:138   SFS 1996:1426 2001-05-01  Förordning (2001:138) om ändring i förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
SFS 2001:139   SFS 1997:263 2001-05-01  Förordning (2001:139) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
SFS 2001:140   SFS 1996:1294 2001-04-09  Förordning (2001:140) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 
SFS 2001:141  SFS 1962:381 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:141) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 2001:142  SFS 1962:381 2002-01-01 överg.best.  Lag (2001:142) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 2001:143   SFS 1995:584 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:143) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
SFS 2001:144   SFS 1995:584 2002-01-01  Lag (2001:144) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
SFS 2001:145  SFS 1975:343 2001-07-01, överg.best.  Lag (2001:145) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) 
SFS 2001:146  SFS 1987:10 2001-07-01  Lag (2001:146) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 2001:147  SFS 1999:175 2001-06-01  Förordning (2001:147) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175) 
SFS 2001:148   SFS 1988:1145 2001-12-01  Förordning (2001:148) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 2001:149   SFS 1996:596 2001-05-01  Förordning (2001:149) om ändring i förordningen (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 2001:150   SFS 1989:547 2001-04-10  Förordning (2001:150) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 2001:151  grundförfattning 2001-07-01, överg.best. 
Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:152  SFS 1964:167 2001-07-01  Lag (2001:152) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2001:153  SFS 1976:371 2001-07-01  Lag (2001:153) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2001:154   SFS 1993:597 2001-07-01  Lag (2001:154) om ändring i telelagen (1993:597) 
SFS 2001:155  grundförfattning  
Tillkännagivande (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Denna lag är upphävd.
SFS 2001:156   SFS 1998:941 2001-06-01   
SFS 2001:157  SFS 1972:595 2001-05-15, överg.best.  Förordning (2001:157) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 2001:158   SFS 1996:93 2001-06-01  Förordning (2001:158) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 2001:159   SFS 1992:403 2001-07-01 överg.best.  Förordning (2001:159) om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 2001:160  grundförfattning 2001-07-01, överg.best.  Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet 
SFS 2001:161  grundförfattning 2001-07-01, överg.best.  Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa 
SFS 2001:162  SFS 1970:991 2001-05-01  Lag (2001:162) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning 
SFS 2001:163   SFS 1987:259 2001-07-01  Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259) 
SFS 2001:164  SFS 1973:1173 2001-06-01 överg.best.  Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 
SFS 2001:165   SFS 1976:839 2001-07-01  Lag (2001:165) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd 
SFS 2001:166  grundförfattning 2001-07-01  Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning 
SFS 2001:167  grundförfattning 2001-05-15  Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning 
SFS 2001:168  grundförfattning 2001-07-01  Förordning (2001:168) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2001/2002 
SFS 2001:169   SFS 1997:399 2001-07-01  Förordning (2001:169) om ändring i teleförordningen (1997:399) 
SFS 2001:170  SFS 1970:994 2001-07-01 överg.best.  Lag (2001:170) om ändring i jordabalken 
SFS 2001:171  SFS 1936:81 2001-06-01  Lag (2001:171) om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev 
SFS 2001:172  SFS 1992:1610 2001-06-01  Lag (2001:172) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet 
SFS 2001:173   SFS 1990:1070 2001-06-01  Förordning (2001:173) om ändring i förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m. 
SFS 2001:174   SFS 1999:154 2001-06-01  Förordning (2001:174) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m. 
SFS 2001:175   SFS 1997:642 2001-07-01  Förordning (2001:175) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, dels ändring i samma förordning 
SFS 2001:176   SFS 1996:605   Förordning (2001:176) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan 
SFS 2001:177   SFS 1942:740 2001-07-01  Lag (2001:177) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2001:178   SFS 1973:188 2001-07-01  Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 2001:179  SFS 1980:578 2001-07-01  Lag (2001:179) om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter 
SFS 2001:180  SFS 1981:1064 2001-07-01  Lag (2001:180) om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar