Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2000:1 - SFS 2000:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2000:1  SFS 1981:981   Utsökningsförordning (1981:981) (2000:1) 
SFS 2000:2   SFS 1992:1554 2000-02-01  Förordning (2000:2) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2000:3  grundförfattning 2000-02-01  Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland 
SFS 2000:4  grundförfattning 2000-02-01  Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m. 
SFS 2000:5  SFS 1996:284 2000-03-01  Förordning (2000:5) om ändring i förordningen (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut 
SFS 2000:6  grundförfattning 2000-01-04  Tillkännagivande (2000:6) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 2000:7  grundförfattning 2000-07-01, överg.best.  Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer 
SFS 2000:8   SFS 1999:1148 2000-02-15  Förordning (2000:8) om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 2000:9   SFS 1997:75 2000-02-15  Förordning (2000:9) om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa 
SFS 2000:10   SFS 1996:612 2000-02-15  Förordning (2000:10) om ändring i förordningen (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen 
SFS 2000:11  SFS 1994:1451 2000-03-01  Förordning (2000:11) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) 
SFS 2000:12  SFS 1994:1452 2000-03-01  Förordning (2000:12) om ändring i förordningen (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen 
SFS 2000:13   SFS 1996:1515 2000-03-01  Förordning (2000:13) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 2000:14   SFS 1990:1018 2000-02-15  Förordning (2000:14) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket 
SFS 2000:15  SFS 1974:248 2000-02-15  Förordning (2000:15) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt 
SFS 2000:16  SFS 1974:286 2000-02-15  Förordning (2000:16) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. 
SFS 2000:17   SFS 1976:376 2000-02-15  Förordning (2000:17) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 2000:18  SFS 1998:1379 2000-02-15 överg.best.  Förordning (2000:18) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. för skada på egendom 
SFS 2000:19  SFS 1989:773 2000-02-15  Förordning (2000:19) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2000:20  grundförfattning 2000-03-01  Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m. 
SFS 2000:21  SFS 1996:381 2000-03-01  Förordning (2000:21) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 
SFS 2000:22  grundförfattning 2000-03-01  Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring 
SFS 2000:23  SFS 1988:674 2000-04-01  Förordning (2000:23) om ändring i förordningen (1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden 
SFS 2000:24   SFS 1994:94   Förordning (2000:24) om upphävande av förordningen (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation 
SFS 2000:25  SFS 1994:1716 2000-03-01  Förordning (2000:25) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 2000:26   SFS 1996:145 2000-03-01  Förordning (2000:26) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket 
SFS 2000:27  SFS 1994:1495 2000-03-15  Förordning (2000:27) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2000:28  SFS 1998:779 2000-03-15  Förordning (2000:28) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) 
SFS 2000:29   SFS 1998:1238 2000-03-01 överg.best.  Förordning (2000:29) om ändring i förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna 
SFS 2000:30  SFS 1997:1056 2000-03-01  Förordning (2000:30) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet 
SFS 2000:31  SFS 1999:1078 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078) 
SFS 2000:32  SFS 1975:1385 2000-03-01  Lag (2000:32) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 2000:33   SFS 1987:667 2000-03-01  Lag (2000:33) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2000:34  SFS 1995:1554 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2000:35  grundförfattning 2000-03-01  Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 
SFS 2000:36  SFS 1972:262 2000-03-01  Lag (2000:36) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 2000:37  SFS 1982:713 2000-03-01  Lag (2000:37) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2000:38   SFS 1987:617 2000-03-01  Lag (2000:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 2000:39  SFS 1987:619 2000-03-01  Lag (2000:39) om ändring i sparbankslagen (1987:619) 
SFS 2000:40   SFS 1991:981 2000-03-01  Lag (2000:40) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 2000:41   SFS 1992:1610 2000-03-01  Lag (2000:41) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet 
SFS 2000:42   SFS 1994:2004 2000-03-01  Lag (2000:42) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2000:43  SFS 1995:1559 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:43) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2000:44  SFS 1995:1560 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:44) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 2000:45  SFS 1995:1570 2000-03-01  Lag (2000:45) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker 
SFS 2000:46  grundförfattning 2000-03-01, överg.best.  Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. 
SFS 2000:47  SFS 1970:624 2000-03-01  Lag (2000:47) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 2000:48  SFS 1972:266 2000-03-01  Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam 
SFS 2000:49   SFS 1984:151 2000-03-01  Lag (2000:49) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter 
SFS 2000:50   SFS 1990:325 2000-03-01  Lag (2000:50) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter 
SFS 2000:51  SFS 1990:676 2000-03-01  Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. 
SFS 2000:52  SFS 1991:586 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:52) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
SFS 2000:53   SFS 1991:591 2000-03-01, överg.best.  Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 
SFS 2000:54  SFS 1994:200 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:54) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2000:55   SFS 1997:483 2000-03-01 överg.best.  Lag (2000:55) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2000:56  SFS 1999:1   Förordning (2000:56) om upphävande av förordningen (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen 
SFS 2000:57  SFS 1997:139 2000-04-01  Förordning (2000:57) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter 
SFS 2000:58   SFS 1988:243 2000-04-01, överg.best.  Förordning (2000:58) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 2000:59  SFS 1988:244 2000-04-01 överg.best.  Förordning (2000:59) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl. 
SFS 2000:60   SFS 1988:245 2000-04-01 överg.best.  Förordning (2000:60) om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander 
SFS 2000:61  SFS 1995:239 2000-04-01 överg.best.  Förordning (2000:61) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 
SFS 2000:62  SFS 1997:147 2000-03-01  Förordning (2000:62) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän 
SFS 2000:63  grundförfattning 2000-04-01, överg.best. 
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:64   SFS 1992:1303 2000-03-15  Förordning (2000:64) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 2000:65  SFS 1998:899 2000-04-01  Förordning (2000:65) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2000:66  SFS 1975:1385 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 2000:67  SFS 1982:713 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:67) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 2000:68   SFS 1987:617 2000-03-10  Lag (2000:68) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 2000:69  SFS 1990:1342 2000-03-10  Lag (2000:69) om ändring i insiderlagen (1990:1342) 
SFS 2000:70   SFS 1991:980 2000-03-10  Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 
SFS 2000:71   SFS 1991:981 2000-03-10  Lag (2000:71) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 2000:72   SFS 1992:543 2000-03-10  Lag (2000:72) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 2000:73  SFS 1995:1554 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2000:74  SFS 1995:1559 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:74) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 2000:75  SFS 1995:1560 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:75) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 2000:76  SFS 1970:624 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 2000:77   SFS 1997:483 2000-03-10  Lag (2000:77) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 
SFS 2000:78  SFS 1999:1229 2000-03-10 överg.best.  Lag (2000:78) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2000:79   SFS 1999:1230 2000-03-10, överg.best.  Lag (2000:79) om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2000:80  SFS 1999:175 2000-04-10  Förordning (2000:80) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175) 
SFS 2000:81   SFS 1998:279 2000-04-01  Förordning (2000:81) om ändring i förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium 
SFS 2000:82  grundförfattning  
Tillkännagivande (2000:82) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:83   SFS 1991:1007 2000-03-10  Förordning (2000:83) om ändring i förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden 
SFS 2000:84   SFS 1992:561 2000-03-10  Förordning (2000:84) om ändring i förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet 
SFS 2000:85   SFS 1992:816 2000-04-01  Förordning (2000:85) om ändring i förordningen (1992:816) med instruktion för Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU 
SFS 2000:86  grundförfattning 2000-04-01 
Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:87  SFS 1980:100 2000-04-01  Lag (2000:87) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2000:88  SFS 1993:20 2000-04-01 överg.best.  Lag (2000:88) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) 
SFS 2000:89   SFS 1980:100 2000-04-01  Lag (2000:89) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2000:90  SFS 1994:1845 2000-04-01  Lag (2000:90) om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler 
SFS 2000:91   SFS 1988:1249 2000-04-15  Förordning (2000:91) om ändring i förordningen (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet 
SFS 2000:92  SFS 1960:729 2000-04-01 överg.best.  Lag (2000:92) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 2000:93   SFS 1991:1273 2000-04-01  Förordning (2000:93) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem 
SFS 2000:94   SFS 1998:23 2000-04-01  Förordning (2000:94) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället 
SFS 2000:95  SFS 1995:1571 2000-04-01  Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti 
SFS 2000:96   SFS 1999:158 2000-04-01  Lag (2000:96) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd 
SFS 2000:97   SFS 1991:981 2000-04-01  Lag (2000:97) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 2000:98   SFS 1999:1134 2000-04-01  Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2000:99   SFS 1995:938 2000-04-01  Förordning (2000:99) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 2000:100  SFS 1987:905 2000-04-01  Förordning (2000:100) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2000:101   SFS 1987:905   Förordning (2000:101) om ändring i förordningen (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2000:102   SFS 1997:1336 2000-04-01  Förordning (2000:102) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd 
SFS 2000:103   SFS 1995:5 2000-04-15  Förordning (2000:103) om ändring i förordningen (1995:5) om röjningsbidrag till äppleodlare 
SFS 2000:104  SFS 1998:8 2000-04-15  Förordning (2000:104) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare 
SFS 2000:105  SFS 1998:1345 2000-04-15  Förordning (2000:105) om ändring i förordningen (1998:1345) om stöd till biodling 
SFS 2000:106   SFS 1999:380 2000-04-15  Förordning (2000:106) om ändring i förordningen (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet 
SFS 2000:107   SFS 1995:1035   Förordning (2000:107) om upphävande av förordningen (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet 
SFS 2000:108   SFS 1993:379 2000-05-01  Förordning (2000:108) om ändring i förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård 
SFS 2000:109   SFS 1996:353 2000-04-01  Förordning (2000:109) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket 
SFS 2000:110   SFS 1976:725 2000-04-01  Förordning (2000:110) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2000:111   SFS 1991:900 2000-05-01  Lag (2000:111) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 2000:112   SFS 1988:868 2000-05-13  Lag (2000:112) om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 2000:113   SFS 1980:657 2000-05-01  Förordning (2000:113) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 2000:114   SFS 1996:379 2000-05-01  Förordning (2000:114) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion 
SFS 2000:115   SFS 1982:789 2000-05-01  Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m. 
SFS 2000:116   SFS 1993:327 2000-05-01  Förordning (2000:116) om ändring i förordningen (1993:327) med instruktion för Sametinget 
SFS 2000:117   SFS 1998:305 2000-05-01  Förordning (2000:117) om ändring i förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 
SFS 2000:118   SFS 1999:170 2000-06-01  Förordning (2000:118) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
SFS 2000:119  SFS 1998:808 2000-04-01 överg.best.  Lag (2000:119) om ändring i miljöbalken 
SFS 2000:120   SFS 1998:942 2000-05-01  Förordning (2000:120) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 
SFS 2000:121  grundförfattning 2000-04-08 överg.best. 
Lag (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:122   SFS 1993:599 2000-04-08, överg.best.  Lag (2000:122) om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation 
SFS 2000:123   SFS 1993:597 2000-04-08  Lag (2000:123) om ändring i telelagen (1993:597) 
SFS 2000:124  grundförfattning 2000-04-08 
Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:125  SFS 1993:600 2000-04-08  Förordning (2000:125) om ändring i förordningen (1993:600) om radiokommunikation 
SFS 2000:126  SFS 1972:207 2000-05-01 överg.best.  Lag (2000:126) om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
SFS 2000:127   SFS 1997:218 2000-05-15  Lag (2000:127) om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende 
SFS 2000:128   SFS 1991:601 2000-05-01  Lag (2000:128) om ändring i prisinformationslagen (1991:601) 
SFS 2000:129  SFS 1995:450 2000-05-01  Lag (2000:129) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450) 
SFS 2000:130  grundförfattning 2000-07-01  Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet 
SFS 2000:131  grundförfattning 2000-07-01  Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet 
SFS 2000:132   SFS 1988:552 2000-07-01  Förordning (2000:132) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd 
SFS 2000:133   SFS 1991:1200 2000-07-01  Förordning (2000:133) om ändring i förordningen (1991:1200) om anmälningsskyldighet vid vissa resor till utlandet 
SFS 2000:134   SFS 1994:1668 2000-04-18  Förordning (2000:134) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) 
SFS 2000:135   SFS 1996:1357 2000-05-01  Förordning (2000:135) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 
SFS 2000:136   SFS 2000:4 2000-05-01  Förordning (2000:136) om ändring i förordningen (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m. 
SFS 2000:137   SFS 1991:975 2000-06-01  Förordning (2000:137) om ändring i förordningen (1991:975) om statsbidrag till föreläsningsföreningar m.m. 
SFS 2000:138  grundförfattning 2000-07-01  Förordning (2000:138) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01 
SFS 2000:139   SFS 1997:581 2000-05-15  Förordning (2000:139) om ändring i förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier 
SFS 2000:140  grundförfattning 2000-05-16  Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen 
SFS 2000:141   SFS 1984:3 2000-05-16  Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 2000:142  grundförfattning 2000-06-01  Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund 
SFS 2000:143  SFS 1994:200 2000-04-15 överg.best.  Lag (2000:143) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2000:144  SFS 1980:100 2000-07-01 överg.best.  Lag (2000:144) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2000:145   SFS 1991:1559 2000-07-01  Lag (2000:145) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 2000:146   SFS 1980:100 2000-07-01  Lag (2000:146) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2000:147  SFS 1996:67 2000-07-01 överg.best.  Lag (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67) 
SFS 2000:148   SFS 1988:254 2000-07-01  Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 
SFS 2000:149  SFS 1996:70 2000-07-01  Förordning (2000:149) om ändring i vapenförordningen (1996:70) 
SFS 2000:150  grundförfattning 2000-05-01  Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser 
SFS 2000:151  grundförfattning 2000-05-01  Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser 
SFS 2000:152  grundförfattning 2000-05-01 
Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:153   SFS 1994:902 2000-07-01  Förordning (2000:153) om ändring i förordningen (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden 
SFS 2000:154   SFS 1998:397 2000-04-28  Förordning (2000:154) om ikraftträdande av 13 § lagen (1998:397) om strategiska produkter 
SFS 2000:155   SFS 1995:238 2000-05-15  Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 
SFS 2000:156   SFS 1995:625 2000-07-01  Förordning (2000:156) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret 
SFS 2000:157   SFS 1986:1111 2000-07-01  Förordning (2000:157) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet 
SFS 2000:158  grundförfattning 2000-05-01 
Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan
Denna lag är upphävd.
SFS 2000:159   SFS 1996:341 2000-07-01  Förordning (2000:159) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal 
SFS 2000:160   SFS 1996:342 2000-07-01  Förordning (2000:160) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:342) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal 
SFS 2000:161   SFS 1996:369 2000-07-01  Förordning (2000:161) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal 
SFS 2000:162  grundförfattning 2000-04-04  Tillkännagivande (2000:162) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 2000:163  SFS 1976:580 2000-06-01  Lag (2000:163) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
SFS 2000:164  SFS 1974:371 2000-06-01  Lag (2000:164) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 2000:165  SFS 1980:100 2000-06-01  Lag (2000:165) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 2000:166  SFS 1976:580 2000-06-01  Lag (2000:166) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
SFS 2000:167   SFS 1984:14 2000-05-16  Förordning (2000:167) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 2000:168   SFS 2000:140   Förordning (2000:168) om ikraftträdande av lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen 
SFS 2000:169  SFS 1984:3   Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 2000:170   SFS 1988:523 2000-05-16  Förordning (2000:170) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion 
SFS 2000:171  grundförfattning 2000-05-01  Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning 
SFS 2000:172  SFS 1942:740 2000-07-01 överg.best.  Lag (2000:172) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2000:173   SFS 1987:230 2000-07-01  Lag (2000:173) om ändring i äktenskapsbalken 
SFS 2000:174  SFS 1949:381 2000-07-01  Lag (2000:174) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2000:175  SFS 1962:700 2000-10-01  Lag (2000:175) om ändring i brottsbalken 
SFS 2000:176  SFS 1974:202 2000-10-01 överg.best.  Lag (2000:176) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. 
SFS 2000:177   SFS 1974:371 2000-07-01  Lag (2000:177) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 2000:178   SFS 1986:1009 2000-07-01  Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. 
SFS 2000:179   SFS 1998:603 2000-10-01  Lag (2000:179) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
SFS 2000:180   SFS 1999:116 2000-07-01  Lag (2000:180) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande