Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1999:1 - SFS 1999:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1999:1   grundförfattning 1999-02-01 
Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:2   SFS 1998:213 1999-02-01  Förordning (1999:2) om ändring i förordningen (1998:213) om foder 
SFS 1999:3   grundförfattning 1999-01-05  Tillkännagivande (1999:3) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1999:4   SFS 1992:403 1999-02-05 överg.best.  Förordning (1999:4) om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 1999:5   SFS 1976:661 1999-01-29  Lag (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1999:6   SFS 1976:661   Förordning (1999:6) om ikraftträdande av lagen (1999:5) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1999:7   SFS 1996:1230 1999-03-01  Förordning (1999:7) om ändring i förordningen (1996:1230) om kyrkofonden 
SFS 1999:8   SFS 1998:1526 1999-02-15, överg.best.  Förordning (1999:8) om ändring i förordningen (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
SFS 1999:9   grundförfattning 1999-02-15  Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut 
SFS 1999:10   SFS 1994:1250 1999-02-03  Förordning (1999:10) om ändring i elförordningen (1994:1250) 
SFS 1999:11   SFS 1995:1145 1999-02-03 överg.best.  Förordning (1999:11) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamheten 
SFS 1999:12   SFS 1996:1559 1999-03-01, överg.best.  Förordning (1999:12) om ändring i förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart 
SFS 1999:13  SFS 1972:599 1999-03-01 överg.best.  Förordning (1999:13) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1999:14   SFS 1972:603 1999-03-01  Förordning (1999:14) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1999:15   SFS 1972:648 1999-03-01, överg.best.  Förordning (1999:15) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket 
SFS 1999:16   SFS 1994:773 1999-02-09  Förordning (1999:16) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd 
SFS 1999:17   SFS 1998:1819   Riksgäldskontorets föreskrifter (1999:17) om upphävande av föreskrifterna (1998:1819) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet 
SFS 1999:18   grundförfattning 1999-03-01 överg.best.  Förordning (1999:18) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer 
SFS 1999:19   SFS 1988:1385   Lag (1988:1385) (1999:19) om Sveriges riksbank 
SFS 1999:20   SFS 1998:666 1999-04-01  Förordning (1999:20) om ändring i förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet 
SFS 1999:21   SFS 1995:1254 1999-03-01  Förordning (1999:21) om ändring i förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet 
SFS 1999:22   SFS 1988:144 1999-04-01  Lag (1999:22) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 
SFS 1999:23   SFS 1998:808 1999-03-01  Lag (1999:23) om ändring i miljöbalken 
SFS 1999:24   SFS 1963:194 1999-04-01  Förordning (1999:24) om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 
SFS 1999:25   SFS 1991:1524 1999-03-01  Förordning (1999:25) om ändring i förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket 
SFS 1999:26   SFS 1998:950 1999-04-01  Förordning (1999:26) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
SFS 1999:27   SFS 1994:1715 1999-04-01  Förordning (1999:27) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1999:28   SFS 1995:1174 1999-04-01  Förordning (1999:28) om ändring i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden 
SFS 1999:29   SFS 1997:1336 1999-04-01  Förordning (1999:29) om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd 
SFS 1999:30   SFS 1993:100 1999-05-01 överg.best.  Förordning (1999:30) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1999:31   SFS 1993:956 1999-05-01, överg.best.  Förordning (1999:31) om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina 
SFS 1999:32   grundförfattning 1999-03-10 
Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:33   SFS 1980:100 1999-07-01  Lag (1999:33) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:34   SFS 1980:657 1999-03-15  Förordning (1999:34) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1999:35   SFS 1996:205 1999-04-16  Förordning (1999:35) om ändring i åklagarförordningen (1996:205) 
SFS 1999:36   SFS 1996:882 1999-04-01  Förordning (1999:36) om ändring i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. 
SFS 1999:37   SFS 1969:235 1999-03-15  Förordning (1999:37) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235) 
SFS 1999:38   SFS 1984:692 1999-04-01  Förordning (1999:38) om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret 
SFS 1999:39   SFS 1992:1668 1999-04-01, överg.best.  Förordning (1999:39) om ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken 
SFS 1999:40   SFS 1995:1060 1999-04-01, överg.best.  Förordning (1999:40) om ändring i förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik 
SFS 1999:41   SFS 1996:434 1999-04-01, överg.best.  Förordning (1999:41) om ändring i förordningen (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter 
SFS 1999:42  grundförfattning 1999-04-01  Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 1999:43   SFS 1968:64 1999-04-01  Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) 
SFS 1999:44   SFS 1991:1969 1999-04-01  Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 
SFS 1999:45   SFS 1996:1152 1999-04-01  Lag (1999:45) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. 
SFS 1999:46   SFS 1974:203 1999-04-01  Lag (1999:46) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 1999:47   SFS 1976:371 1999-04-01  Lag (1999:47) om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 1999:48   SFS 1980:620 1999-04-01  Lag (1999:48) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1999:49   SFS 1982:763 1999-04-01  Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 1999:50   SFS 1985:12 1999-04-01  Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus 
SFS 1999:51   SFS 1988:870 1999-04-01  Lag (1999:51) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
SFS 1999:52   SFS 1990:52 1999-04-01  Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 1999:53   SFS 1991:1128 1999-04-01  Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
SFS 1999:54   SFS 1992:859 1999-04-01  Lag (1999:54) om ändring i läkemedelslagen (1992:859) 
SFS 1999:55   SFS 1992:860 1999-04-01  Lag (1999:55) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika 
SFS 1999:56   SFS 1994:451 1999-04-01  Lag (1999:56) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
SFS 1999:57   SFS 1996:701 1999-04-01  Lag (1999:57) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen 
SFS 1999:58   grundförfattning 1999-04-01  Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 1999:59   SFS 1994:2046 1999-04-01  Förordning (1999:59) om ändring i alkoholförordningen (1994:2046) 
SFS 1999:60   SFS 1996:147 1999-04-01  Förordning (1999:60) om ändring i förordningen (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk 
SFS 1999:61   SFS 1996:611 1999-04-01  Förordning (1999:61) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket 
SFS 1999:62   SFS 1996:614 1999-04-01  Förordning (1999:62) om ändring i förordningen (1996:614) med instruktion för Folkhälsoinstitutet 
SFS 1999:63   SFS 1996:1619 1999-04-01  Lag (1999:63) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619) 
SFS 1999:64   SFS 1996:1621 1999-04-01, överg.best.  Lag (1999:64) om ändring i lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. 
SFS 1999:65   SFS 1997:404 1999-04-01  Förordning (1999:65) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404) 
SFS 1999:66   SFS 1987:452 1999-04-01  Förordning (1999:66) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 1999:67   SFS 1997:762 1999-07-01  Förordning (1999:67) om ändring i förordningen (1997:762) om försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan 
SFS 1999:68   SFS 1987:1179 1999-05-01  Förordning (1999:68) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 1999:69   SFS 1997:1275 1999-04-01  Förordning (1999:69) om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd 
SFS 1999:70   SFS 1995:864 1999-04-01  Förordning (1999:70) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet 
SFS 1999:71   SFS 1996:645 1999-04-01  Förordning (1999:71) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik 
SFS 1999:72   SFS 1942:740 1999-04-01  Lag (1999:72) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1999:73   SFS 1974:182 1999-04-01  Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182) 
SFS 1999:74   SFS 1996:67 1999-04-01  Lag (1999:74) om ändring i vapenlagen (1996:67) 
SFS 1999:75   SFS 1990:782 1999-04-01  Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782) 
SFS 1999:76   SFS 1998:622   Förordning (1999:76) om ikraftträdande av polisdatalagen (1998:622) 
SFS 1999:77   SFS 1980:100 1999-04-01  Förordning (1999:77) om ikraftträdande av lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:78   SFS 1996:627 1999-04-01  Förordning (1999:78) om ikraftträdande av lagen (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627) 
SFS 1999:79   SFS 1998:1191   Förordning (1999:79) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
SFS 1999:80   SFS 1996:633 1999-04-01  Förordning (1999:80) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 1999:81   grundförfattning 1999-04-01, överg.best. 
Polisdataförordning (1999:81)
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:82   SFS 1996:730 1999-04-01  Förordning (1999:82) om ändring i förordningen (1996:730) med instruktion för Registernämnden 
SFS 1999:83   SFS 1989:773 1999-04-01  Förordning (1999:83) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 1999:84   SFS 1942:740 1999-04-01 överg.best.  Lag (1999:84) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1999:85  SFS 1996:379 1999-04-01  Förordning (1999:85) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion 
SFS 1999:86   SFS 1996:380 1999-04-01  Förordning (1999:86) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion 
SFS 1999:87   SFS 1996:381 1999-04-01  Förordning (1999:87) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1999:88   SFS 1996:382 1999-04-01  Förordning (1999:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion 
SFS 1999:89   SFS 1997:139 1999-04-01  Förordning (1999:89) om ändring i förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter 
SFS 1999:90   grundförfattning 1999-04-01 
Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:91   SFS 1998:620   Lag (1999:91) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 
SFS 1999:92   SFS 1998:621   Lag (1999:92) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister 
SFS 1999:93   SFS 1980:100   Lag (1999:93) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:94   SFS 1980:100   Lag (1999:94) om ändring i lagen (1998:1441) om ändring i lagen (1998:624) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:95   SFS 1997:1024 1999-04-01  Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar 
SFS 1999:96   SFS 1998:622   Lag (1999:96) om ändring i polisdatalagen (1998:622) 
SFS 1999:97   SFS 1987:1231   Lag (1999:97) om upphävande av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m. 
SFS 1999:98   SFS 1971:291 1999-04-01 överg.best.  Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1999:99   SFS 1994:466 1999-04-01, överg.best.  Lag (1999:99) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet 
SFS 1999:100   SFS 1980:343 1999-04-01  Lag (1999:100) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) 
SFS 1999:101   SFS 1997:750 1999-04-01  Förordning (1999:101) om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750) 
SFS 1999:102   SFS 1987:1232   Förordning (1999:102) om upphävande av förordningen (1987:1232) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. 
SFS 1999:103   SFS 1975:1345 1999-04-01 överg.best.  Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern 
SFS 1999:104   SFS 1980:556 1999-04-01  Förordning (1999:104) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556) 
SFS 1999:105   grundförfattning 1999-04-01 
Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:106   SFS 1990:1236 1999-04-01  Förordning (1999:106) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236) 
SFS 1999:107   SFS 1984:247 1999-04-01  Förordning (1999:107) om ändring i förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter 
SFS 1999:108   SFS 1994:1614 1999-04-01  Förordning (1999:108) om ändring i förordningen (1994:1614) om alkoholskatt 
SFS 1999:109   SFS 1994:1613 1999-04-01  Förordning (1999:109) om ändring i förordningen (1994:1613) om tobaksskatt 
SFS 1999:110   SFS 1994:1784 1999-04-01  Förordning (1999:110) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi 
SFS 1999:111   SFS 1994:1558 1999-04-01  Förordning (1999:111) om ändring i tullförordningen (1994:1558) 
SFS 1999:112   SFS 1996:1189 1999-04-01  Förordning (1999:112) om ändring i anslagsförordningen (1996:1189) 
SFS 1999:113   SFS 1963:193 1999-04-01  Lag (1999:113) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 
SFS 1999:114   SFS 1995:450 1999-04-01 överg.best.  Lag (1999:114) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450) 
SFS 1999:115   SFS 1970:417 1999-04-01  Lag (1999:115) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 
SFS 1999:116   grundförfattning 1999-04-01, överg.best.  Lag (1999:116) om skiljeförfarande 
SFS 1999:117   SFS 1942:740 1999-04-01  Lag (1999:117) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1999:118   SFS 1981:774 1999-04-01 överg.best.  Lag (1999:118) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 1999:119   SFS 1970:994 1999-04-01  Lag (1999:119) om ändring i jordabalken 
SFS 1999:120   SFS 1975:1385 1999-04-01  Lag (1999:120) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1999:121   SFS 1980:100 1999-04-01  Lag (1999:121) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:122   SFS 1982:713 1999-04-01  Lag (1999:122) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 1999:123   SFS 1987:619 1999-04-01  Lag (1999:123) om ändring i sparbankslagen (1987:619) 
SFS 1999:124   SFS 1987:667 1999-04-01  Lag (1999:124) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 1999:125   SFS 1987:672 1999-04-01  Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 1999:126   SFS 1990:746 1999-04-01  Lag (1999:126) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 
SFS 1999:127   SFS 1995:1570 1999-04-01  Lag (1999:127) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker 
SFS 1999:128   SFS 1997:157 1999-04-01 överg.best.  Lag (1999:128) om ändring i vallagen (1997:157) 
SFS 1999:129   SFS 1997:157 1999-04-01  Lag (1999:129) om ändring i vallagen (1997:157) 
SFS 1999:130  grundförfattning 1999-05-01 
Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:131   grundförfattning 1999-05-01 
Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:132   grundförfattning 1999-05-01 
Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:133   grundförfattning 1999-05-01 
Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:134   SFS 1974:371 1999-05-01  Lag (1999:134) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 1999:135   SFS 1988:1225 1999-04-01  Förordning (1999:135) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden 
SFS 1999:136   SFS 1997:131 1999-05-01  Förordning (1999:136) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk 
SFS 1999:137   SFS 1998:1337 1999-04-15  Förordning (1999:137) om ändring i förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 
SFS 1999:138   SFS 1999:58   Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
SFS 1999:139   SFS 1967:838 1999-04-15  Förordning (1999:139) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 1999:140   SFS 1996:70 1999-04-01  Förordning (1999:140) om ändring i vapenförordningen (1996:70) 
SFS 1999:141   SFS 1998:1473 1999-04-01, överg.best.  Förordning (1999:141) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring 
SFS 1999:142   SFS 1988:810 1999-04-01  Förordning (1999:142) om ändring i förordningen (1988:810) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar 
SFS 1999:143   SFS 1994:749 1999-05-01  Lag (1999:143) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen 
SFS 1999:144   SFS 1997:1056 1999-04-01  Förordning (1999:144) om ändring i förordningen (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet 
SFS 1999:145   SFS 1996:282 1999-05-01  Förordning (1999:145) om ändring i förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission 
SFS 1999:146   grundförfattning 1999-04-01 
Kontoföringsförordning (1999:146)
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:147   SFS 1987:916 1999-04-01  Förordning (1999:147) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 1999:148   SFS 1975:1387 1999-04-01  Förordning (1999:148) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387) 
SFS 1999:149   SFS 1990:1123 1999-04-01  Förordning (1999:149) om ändring i förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder 
SFS 1999:150   SFS 1996:1023 1999-04-01  Förordning (1999:150) om ändring i insiderförordningen (1996:1023) 
SFS 1999:151   SFS 1980:100 1999-05-01 överg.best.  Lag (1999:151) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1999:152   grundförfattning  
Tillkännagivande (1999:152) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handllingar
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:153   SFS 1982:327 1999-05-01  Förordning (1999:153) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus 
SFS 1999:154   grundförfattning 1999-05-01  Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar 
SFS 1999:155   SFS 1998:179 1999-05-01  Förordning (1999:155) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179) 
SFS 1999:156   SFS 1995:701 1999-05-01  Förordning (1999:156) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall 
SFS 1999:157   SFS 1960:418 1999-04-01  Lag (1999:157) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling 
SFS 1999:158   grundförfattning 1999-05-01 överg.best.  Lag (1999:158) om investerarskydd 
SFS 1999:159   SFS 1987:617 1999-05-01 överg.best.  Lag (1999:159) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 1999:160   SFS 1991:981 1999-05-01  Lag (1999:160) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 1999:161   SFS 1995:1571 1999-05-01  Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti 
SFS 1999:162   SFS 1993:768 1999-07-01, överg.best.  Lag (1999:162) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt 
SFS 1999:163   grundförfattning 1999-07-01 
Lag (1999:163) om penningtvättsregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:164   SFS 1962:700 1999-07-01  Lag (1999:164) om ändring i brottsbalken 
SFS 1999:165  SFS 1975:1385 1999-07-01  Lag (1999:165) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1999:166   SFS 1980:657 1999-05-01  Förordning (1999:166) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1999:167   SFS 1994:949 1999-05-01  Förordning (1999:167) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen 
SFS 1999:168   SFS 1991:1121 1999-07-01  Förordning (1999:168) om ändring i förordningen (1999:1121) med instruktion för Statens skolverk 
SFS 1999:169   SFS 1988:895 1999-05-01  Förordning (1999:169) om ändring i förordningen (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 
SFS 1999:170   grundförfattning 1999-05-01 
Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:171   grundförfattning 1999-05-01 
Förordning (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Denna lag är upphävd.
SFS 1999:172   SFS 1991:2013 1999-05-01  Förordning (1999:172) om ändring i förordningen (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 
SFS 1999:173   SFS 1996:1294 1999-04-14  Förordning (1999:173) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. 
SFS 1999:174   SFS 1998:1375 1999-05-10  Förordning (1999:174) om ändring i förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt 
SFS 1999:175   grundförfattning 1999-05-01 överg.best.  Rättsinformationsförordning (1999:175) 
SFS 1999:176   SFS 1980:759 1999-05-01, överg.best.  Förordning (1999:176) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner 
SFS 1999:177   SFS 1972:599 1999-05-01 överg.best.  Förordning (1999:177) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1999:178   grundförfattning 1999-10-01 överg.best.  Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 1999:179   SFS 1980:620 1999-07-01  Lag (1999:179) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1999:180   SFS 1985:1100 1999-07-01 överg.best.  Lag (1999:180) om ändring i skollagen (1985:1100)