Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1998:1 - SFS 1998:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1998:1   SFS 1991:900   Kommunallag (1991:900) (1998:1) 
SFS 1998:2   SFS 1992:391 1998-03-01  Förordning (1998:2) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov 
SFS 1998:3   SFS 1972:595 1998-03-01  Förordning (1998:3) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1998:4   SFS 1945:625 1998-03-01  Förordning (1998:4) om ändring i förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret 
SFS 1998:5   SFS 1972:599 1998-03-01  Förordning (1998:5) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1998:6   SFS 1974:97 1998-03-01  Förordning (1998:6) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 1998:7   grundförfattning   Förordning (1998:7) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna 
SFS 1998:8   grundförfattning 1998-01-21  Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare 
SFS 1998:9   SFS 1995:1554 1999-01-01 överg.best.  Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 1998:10   SFS 1995:1559 1999-01-01 överg.best.  Lag (1998:10) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
SFS 1998:11   SFS 1995:1560 1999-01-01 överg.best.  Lag (1998:11) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
SFS 1998:12   SFS 1994:1669 1998-02-15  Förordning (1998:12) om ändring i förordningen (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola 
SFS 1998:13   grundförfattning  
Tillkännagivande (1998:13) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:14   SFS 1997:131 1998-02-15, överg.best.  Förordning (1998:14) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk 
SFS 1998:15   SFS 1988:862 1998-03-01  Förordning (1998:15) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 
SFS 1998:16   SFS 1993:221 1998-03-01  Förordning (1998:16) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1998:17   SFS 1996:145 1998-03-01  Förordning (1998:17) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket 
SFS 1998:18   SFS 1990:1018 1998-02-16  Förordning (1998:18) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket 
SFS 1998:19   SFS 1994:648 1998-03-01  Förordning (1998:19) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 
SFS 1998:20   SFS 1997:183 1998-02-15  Förordning (1998:20) om ändring i förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd 
SFS 1998:21   SFS 1993:221 1998-03-01  Förordning (1998:21) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1998:22   grundförfattning 1998-02-15, överg.best. 
Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:23   grundförfattning 1998-02-03, överg.best. 
Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:24   SFS 1942:740 1998-04-01  Lag (1998:24) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1998:25   SFS 1964:167 1998-04-01  Lag (1998:25) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 1998:26   SFS 1976:511 1998-04-01  Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 
SFS 1998:27   SFS 1984:387 1998-04-01  Lag (1998:27) om ändring i polislagen (1984:387) 
SFS 1998:28   SFS 1976:661 2005-03-15  Lag (1998:28) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1998:29   SFS 1983:1092 1998-09-01, överg.best.  Lag (1998:29) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden 
SFS 1998:30   grundförfattning 1998-03-01  Lag (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler 
SFS 1998:31   grundförfattning 1998-03-01 överg.best.  Lag (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler 
SFS 1998:32   grundförfattning 1998-03-01  Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler 
SFS 1998:33   SFS 1994:729 1998-03-01  Förordning (1998:33) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket 
SFS 1998:34   SFS 1976:725 1998-03-01  Förordning (1998:34) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1998:35   SFS 1995:868 1998-03-01  Förordning (1998:35) om ändring i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket 
SFS 1998:36   SFS 1958:272 1998-04-01  Förordning (1998:36) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort 
SFS 1998:37   SFS 1972:603 1998-03-01  Förordning (1998:37) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1998:38   SFS 1976:484 1998-03-01  Förordning (1998:38) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484) 
SFS 1998:39   SFS 1980:657 1998-03-01  Förordning (1998:39) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1998:40   SFS 1997:409 1998-03-01  Förordning (1998:40) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll 
SFS 1998:41   SFS 1989:547 1998-03-01  Förordning (1998:41) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1998:42   SFS 1984:730 1998-04-01   
SFS 1998:43   SFS 1972:599 1998-03-01  Förordning (1998:43) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1998:44   SFS 1987:1179 1998-04-01  Förordning (1998:44) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor 
SFS 1998:45   SFS 1994:1716 1998-03-01  Förordning (1998:45) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
SFS 1998:46   SFS 1995:1038 1998-03-01  Förordning (1998:46) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. 
SFS 1998:47   SFS 1988:676 1998-03-01  Förordning (1998:47) om ändring i förordningen (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd 
SFS 1998:48   SFS 1996:1597 1998-03-01  Förordning (1998:48) om ändring i förordningen (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd 
SFS 1998:49   SFS 1990:45 1998-03-01  Förordning (1998:49) om ändring i förordningen (1990:45) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete 
SFS 1998:50   SFS 1996:1515 1998-04-01  Förordning (1998:50) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 1998:51   SFS 1997:139 1998-05-01  Förordning (1998:51) om fortsatt giltighet av förordningen (1997:139) om försöksverksamhet vid vissa tingsrätter 
SFS 1998:52   grundförfattning 1998-04-01  Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning 
SFS 1998:53   SFS 1990:927 1998-03-16  Förordning (1998:53) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
SFS 1998:54   SFS 1994:1169 1998-04-01  Förordning (1998:54) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning 
SFS 1998:55   SFS 1972:595 1998-04-01, överg.best.  Förordning (1998:55) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1998:56   SFS 1988:534 1998-03-01 överg.best.  Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 1998:57   SFS 1988:539 1998-03-01  Förordning (1998:57) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1998:58   grundförfattning 1998-04-01  Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar 
SFS 1998:59   SFS 1996:581 1998-04-01  Förordning (1998:59) om ändring i förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 
SFS 1998:60   SFS 1988:1145 1998-04-01  Förordning (1998:60) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga varor 
SFS 1998:61   SFS 1990:1008 1998-04-01  Förordning (1998:61) om ändring i förordningen (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket 
SFS 1998:62   grundförfattning 1998-03-15 
Förordning (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:63   SFS 1995:672   Förordning (1998:63) om upphävande av förordningen (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal ideell verksamhet 
SFS 1998:64   grundförfattning 1998-04-01 
Förordning (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:65   SFS 1975:1345 1998-04-01  Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern 
SFS 1998:66   SFS 1979:593 1998-04-01  Förordning (1998:66) om ändring i förordningen (1979:593) med instruktion för sjöfartsregistret 
SFS 1998:67   SFS 1982:842 1998-04-01, överg.best.  Förordning (1998:67) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän 
SFS 1998:68   grundförfattning 1998-03-20, överg.best.  Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön 
SFS 1998:69   SFS 1995:711 1998-04-11, överg.best.  Förordning (1998:69) om ändring i förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion 
SFS 1998:70   SFS 1991:900 1999-01-01 överg.best.  Lag (1998:70) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 1998:71   SFS 1996:633 1998-04-01 överg.best.  Förordning (1998:71) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 1998:72   SFS 1984:730 1998-03-20, överg.best.  Förordning (1998:72) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1998:73   SFS 1989:773 1998-03-20, överg.best.  Förordning (1998:73) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 1998:74   SFS 1993:967   Förordning (1998:74) om upphävande av förordningen (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län 
SFS 1998:75   SFS 1972:648 1998-04-01, överg.best.  Förordning (1998:75) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket 
SFS 1998:76   SFS 1972:599 1998-04-01 överg.best  Förordning (1998:76) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1998:77   grundförfattning 1998-04-15 
Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:78   grundförfattning 1998-04-15 
Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:79   SFS 1994:2060 1998-04-01  Förordning (1998:79) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter 
SFS 1998:80   SFS 1993:100 1998-04-01 överg.best.  Förordning (1998:80) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1998:81   SFS 1995:938 1998-04-01 överg.best.  Förordning (1998:81) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 1998:82   SFS 1970:276   Förordning (1998:82) om upphävande av förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar 
SFS 1998:83   SFS 1995:864 1998-04-01  Förordning (1998:83) om ändring i förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet 
SFS 1998:84   SFS 1994:771 1998-04-01, överg.best.  Förordning (1998:84) om ändring i förordningen (1994:771) om tillfälliga stödområden, m.m. 
SFS 1998:85   grundförfattning 1998-04-01 
Förordning (1998:85) om begränsning av stödgivning inom EG:s strukturomvandlingsområden
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:86   SFS 1991:1481 1998-05-01  Förordning (1998:86) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481) 
SFS 1998:87   SFS 1962:381 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1998:88   SFS 1947:529 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:88) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 1998:89   SFS 1962:401 1998-07-01  Lag (1998:89) om ändring i reglementet (1962:401) angående förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen 
SFS 1998:90   SFS 1976:380 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:90) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1998:91   SFS 1979:84 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:91) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 
SFS 1998:92   SFS 1988:360 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:92) om ändring i lagen (1988:360) om handläggningen av ärenden om bilstöd till handikappade 
SFS 1998:93   SFS 1988:1463 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:93) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn 
SFS 1998:94   SFS 1988:1465 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:94) om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård 
SFS 1998:95   SFS 1989:225 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:95) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare 
SFS 1998:96   SFS 1991:1047 1998-07-01  Lag (1998:96) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
SFS 1998:97   SFS 1991:1488 1998-07-01  Lag (1998:97) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret 
SFS 1998:98   SFS 1992:148 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:98) om ändring i lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn 
SFS 1998:99   SFS 1993:16 1998-07-01  Lag (1998:99) om ändring i lagen (1993:16) mot vissa semesterlönekostnader 
SFS 1998:100   SFS 1993:389 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:100) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning 
SFS 1998:101   SFS 1993:737 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:101) om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag 
SFS 1998:102   SFS 1994:308 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:102) om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg 
SFS 1998:103   SFS 1994:566 1998-04-01  Lag (1998:103) om ändring i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst 
SFS 1998:104   SFS 1996:1030 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:104) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd 
SFS 1998:105   SFS 1984:730 1998-04-01  Förordning (1998:105) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1998:106   SFS 1988:243 1998-04-01, överg.best.  Förordning (1998:106) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1998:107   SFS 1992:403 1998-04-15 överg.best.  Förordning (1998:107) om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning 
SFS 1998:108   SFS 1993:221 1998-04-01  Förordning (1998:108) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1998:109   SFS 1994:1715 1998-04-01  Förordning (1998:109) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1998:110   grundförfattning 1998-07-01 
Förordning (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:111   SFS 1982:840 1998-05-01  Förordning (1998:111) om ändring i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag 
SFS 1998:112   grundförfattning 1998-05-01  Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 
SFS 1998:113   SFS 1982:713 1998-04-01 överg.best.  Lag (1998:113) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 1998:114   SFS 1950:272 1998-04-01 överg.best.  Lag (1998:114) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige 
SFS 1998:115   SFS 1993:1302 1998-04-01 överg.best.  Lag (1998:115) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige 
SFS 1998:116   SFS 1982:790 1998-04-01  Förordning (1998:116) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790) 
SFS 1998:117   grundförfattning 1998-04-01 överg.best.  Förordning (1998:117) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden 
SFS 1998:118   SFS 1983:616 1998-05-01  Förordning (1998:118) om ändring i hälsoskyddsförordningen (1983:616) 
SFS 1998:119   SFS 1996:343 1998-07-01  Förordning (1998:119) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal 
SFS 1998:120   SFS 1996:344 1998-07-01  Förordning (1998:120) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling 
SFS 1998:121   SFS 1996:369 1998-07-01  Förordning (1998:121) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal 
SFS 1998:122   grundförfattning 1998-05-01 
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:123   SFS 1985:837 1998-05-01  Förordning (1998:123) om ändring i förordningen (1985:837) om PCB m.m. 
SFS 1998:124   SFS 1985:835 1998-05-01  Förordning (1998:124) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter 
SFS 1998:125   SFS 1996:971 1998-05-01  Förordning (1998:125) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall 
SFS 1998:126   SFS 1988:518 1998-05-01  Förordning (1998:126) om ändring i förordningen (1988:518) med instruktion för Statens naturvårdsverk 
SFS 1998:127   SFS 1992:1683 1998-04-01  Lag (1998:127) om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. 
SFS 1998:128   SFS 1971:511 1998-04-01  Lag (1998:128) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) 
SFS 1998:129   SFS 1992:1684 1998-04-01  Lag (1998:129) om ändring i lagen (1992:1684) om EEG-handelsgödsel 
SFS 1998:130   SFS 1994:1709 1998-04-01  Lag (1998:130) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken 
SFS 1998:131   SFS 1994:1710 1998-04-01  Lag (1998:131) om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1998:132   SFS 1993:1136 1998-04-01  Förordning (1998:132) om ändring i förordningen (1993:1136) om EEG-handelsgödsel 
SFS 1998:133   SFS 1971:807 1998-04-01  Förordning (1998:133) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1998:134   grundförfattning 1998-04-01 
Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:135   grundförfattning  
Tillkännagivande (1998:135) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:136   SFS 1976:376 1999-01-01  Förordning (1998:136) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna 
SFS 1998:137   SFS 1977:743 1998-04-21  Förordning (1998:137) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 
SFS 1998:138   SFS 1991:749 1998-05-01  Förordning (1998:138) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 
SFS 1998:139   SFS 1996:1298 1998-05-01  Förordning (1998:139) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister 
SFS 1998:140   grundförfattning 1998-05-01  Donationsförordning (1998:140) 
SFS 1998:141   SFS 1987:778 1998-05-01 överg.best.  Förordning (1998:141) om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning 
SFS 1998:142   SFS 1992:1299 1998-05-01  Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. 
SFS 1998:143   SFS 1996:1529 1998-05-01  Förordning (1998:143) om ändring i förordningen (1996:1529) om ersättning för kommittéuppdrag 
SFS 1998:144   SFS 1996:1654 1998-05-01  Förordning (1998:144) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag 
SFS 1998:145   SFS 1988:1139 1998-05-01  Förordning (1998:145) om ändring i förordningen (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket 
SFS 1998:146   SFS 1970:994 1998-06-01 överg.best.  Lag (1998:146) om ändring i jordabalken 
SFS 1998:147   SFS 1973:188 1998-06-01  Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 1998:148   SFS 1975:1132 1998-06-01 överg.best.  Lag (1998:148) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 
SFS 1998:149   SFS 1994:831 1998-06-01  Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 
SFS 1998:150   grundförfattning 1998-07-01, överg.best. 
Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:151   SFS 1971:291 1998-07-01  Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1998:152   SFS 1980:100 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:152) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1998:153   SFS 1989:547 1998-05-01  Förordning (1998:153) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1998:154   SFS 1994:362 1998-05-01  Förordning (1998:154) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar 
SFS 1998:155   SFS 1986:386 1998-06-01  Förordning (1998:155) om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386) 
SFS 1998:156   grundförfattning 1998-06-01 
Förordning (1998:156) med bemyndigande för Datainspektionen att meddela säkerhetsföreskrifter för socialförsäkringsregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:157   SFS 1997:144   Förordning (1998:157) om upphävande av registerförordningar för socialförsäkringsadministrationen 
SFS 1998:158   SFS 1997:748 1998-05-01  Förordning (1998:158) om ändring i förordningen (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland 
SFS 1998:159   grundförfattning   Förordning (1998:159) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg 
SFS 1998:160   SFS 1993:100 1998-05-01  Förordning (1998:160) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1998:161   SFS 1995:938 1998-05-01  Förordning (1998:161) om ändring i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 1998:162   SFS 1997:240 1998-06-01  Lag (1998:162) om ändring i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
SFS 1998:163   SFS 1997:1287 1998-05-15  Förordning (1998:163) om ändring i förordningen (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden 
SFS 1998:164   SFS 1994:7 1998-05-15  Förordning (1998:164) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag 
SFS 1998:165   SFS 1991:45 1998-07-01 överg.best.  Lag (1998:165) om ändring i minerallagen (1991:45) 
SFS 1998:166   grundförfattning 1998-05-15, överg.best.  Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga 
SFS 1998:167   grundförfattning 1998-07-01, överg.best. 
Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:168   SFS 1995:400 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:168) om ändring i fastighetsmäklarlagen (1995:400) 
SFS 1998:169   SFS 1964:528 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 
SFS 1998:170   SFS 1991:351 1998-07-01, överg.best.  Lag (1998:170) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur 
SFS 1998:171   SFS 1992:1326 1998-06-01 överg.best.  Lag (1998:171) om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk 
SFS 1998:172   SFS 1992:1327 1998-06-01 överg.best.  Lag (1998:172) om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet 
SFS 1998:173   grundförfattning 1998-06-01 
Förordning (1998:173) om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:174   SFS 1990:12 1998-06-01  Förordning (1998:174) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 
SFS 1998:175   SFS 1988:539 1998-05-01 överg.best.  Förordning (1998:175) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1998:176   SFS 1996:1100 1998-06-01  Förordning (1998:176) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 1998:177   SFS 1976:241   Förordning (1998:177) om upphävande av förordningen (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m. 
SFS 1998:178   grundförfattning 1998-07-01  Förordning (1998:178) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99 
SFS 1998:179   grundförfattning 1998-07-01 överg.best. 
Artskyddsförordning (1998:179)
Denna lag är upphävd.
SFS 1998:180   SFS 1980:657 1998-05-15 överg.best.  Förordning (1998:180) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)