Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1997:1 - SFS 1997:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1997:1   grundförfattning 1997-01-03  Tillkännagivande (1997:1) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1997:2   grundförfattning 1997-02-01  Finansinspektionens tillkännagivande (1997:2) om ändring av vissa skadelivräntor 
SFS 1997:3   grundförfattning  
Tillkännagivande (1997:3) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:4   SFS 1994:1666 1997-02-01, överg.best.  Förordning (1997:4) om ändring i förordningen (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak 
SFS 1997:5   SFS 1988:626 1997-03-01  Förordning (1997:5) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar 
SFS 1997:6   SFS 1996:283 1997-03-01  Förordning (1997:6) om ändring i förordningen (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen 
SFS 1997:7   SFS 1988:78 1997-03-01  Förordning (1997:7) om ändring i förordningen (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket 
SFS 1997:8   SFS 1995:589 1997-03-01  Förordning (1997:8) om ändring i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket 
SFS 1997:9   grundförfattning 1997-02-01 överg.best.  Förordning (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden 
SFS 1997:10   SFS 1973:519 1997-02-15  Förordning (1997:10) om ändring i kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige 
SFS 1997:11   SFS 1982:29 1997-02-15  Förordning (1997:11) om ändring i förordningen (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd 
SFS 1997:12   SFS 1987:15 1997-02-15  Förordning (1997:12) om ändring i förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna 
SFS 1997:13   SFS 1988:530 1997-02-15  Förordning (1997:13) om ändring i förordningen (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall utomlands 
SFS 1997:14   SFS 1989:810 1997-02-15  Förordning (1997:14) om ändring i förordningen (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands 
SFS 1997:15   SFS 1990:1108 1997-02-15  Förordning (1997:15) om ändring i förordningen (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna 
SFS 1997:16   SFS 1991:360 1997-02-15  Förordning (1997:16) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesdepartementets antagningsnämnd 
SFS 1997:17   SFS 1991:1379 1997-02-15  Förordning (1997:17) om ändring i förordningen (1991:1379) om handläggning av sjöfartsärenden vid utlandsmyndigheterna 
SFS 1997:18   SFS 1994:1543 1997-02-15  Förordning (1997:18) om ändring i förordningen (1994:1543) om Utrikesdepartementets personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m. 
SFS 1997:19   SFS 1988:251 1997-02-01  Utrikesdepartementets föreskrifter (1997:19) om ändring i föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 
SFS 1997:20   SFS 1988:252 1997-02-01  Utrikesdepartementets föreskrifter (1997:20) om ändring i föreskrifterna (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 
SFS 1997:21   SFS 1993:100 1997-02-01  Förordning (1997:21) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1997:22   grundförfattning 1997-03-01 
Förordning (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:23   SFS 1994:1715 1997-02-01  Förordning (1997:23) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1997:24   SFS 1991:339 1997-02-15  Förordning (1997:24) om ändring i förordningen (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 
SFS 1997:25   grundförfattning 1997-02-01  Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:25) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag 
SFS 1997:26   grundförfattning 1997-02-11 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:26) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:27   SFS 1994:598 1997-03-01  Förordning (1997:27) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister 
SFS 1997:28   SFS 1996:1476 1997-03-01  Förordning (1997:28) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan 
SFS 1997:29   SFS 1988:243 1997-03-01, överg.best.  Förordning (1997:29) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1997:30   grundförfattning 1997-02-15  Förordning (1997:30) om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000 
SFS 1997:31   SFS 1994:1495 1997-03-01  Förordning (1997:31) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 1997:32   SFS 1966:315 1997-03-01  Förordning (1997:32) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315) 
SFS 1997:33   SFS 1981:717 1997-03-01  Förordning (1997:33) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol 
SFS 1997:34   SFS 1982:680 1997-03-01  Förordning (1997:34) om ändring i förordningen (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall 
SFS 1997:35   SFS 1988:345 1997-03-01  Förordning (1997:35) om ändring i förordningen (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
SFS 1997:36   SFS 1995:950 1997-03-01  Förordning (1997:36) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen 
SFS 1997:37   SFS 1978:108 1997-03-01  Förordning (1997:37) om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 
SFS 1997:38   SFS 1996:633 1997-03-01  Förordning (1997:38) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
SFS 1997:39   SFS 1993:221 1997-03-01 överg.best.  Förordning (1997:39) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1997:40   grundförfattning 1997-03-01  Förordning (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik 
SFS 1997:41   SFS 1978:164 1997-03-01 överg.best.  Förordning (1997:41) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar 
SFS 1997:42   SFS 1967:838 1997-03-01  Förordning (1997:42) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 1997:43   SFS 1988:866 1997-03-01  Förordning (1997:43) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd 
SFS 1997:44   SFS 1994:1715 1997-03-01  Förordning (1997:44) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1997:45   SFS 1995:241 1997-04-01  Förordning (1997:45) om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 
SFS 1997:46   SFS 1972:599 1997-03-14 överg.best.  Förordning (1997:46) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1997:47   SFS 1995:1271 1997-03-01  Förordning (1997:47) om ändring i förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför produkter från jordbruket eller skogsbruket 
SFS 1997:48   SFS 1971:807 1997-03-01  Förordning (1997:48) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1997:49   SFS 1988:539 1997-03-15 överg.best.  Förordning (1997:49) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1997:50   SFS 1980:657 1997-03-15  Förordning (1997:50) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1997:51   SFS 1988:594 1997-04-01  Förordning (1997:51) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) 
SFS 1997:52   SFS 1994:1558 1997-04-01 överg.best.  Förordning (1997:52) om ändring i tullförordningen (1994:1558) 
SFS 1997:53   SFS 1992:394 1997-04-01  Förordning (1997:53) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) 
SFS 1997:54   SFS 1927:437   Förordning (1997:54) om upphävande av vissa författningar om rätt till jakt i kronoparker 
SFS 1997:55   SFS 1991:1099 1997-03-01  Förordning (1997:55) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. 
SFS 1997:56   SFS 1992:300 1997-04-01  Lag (1997:56) om ändring i kyrkolagen (1992:300) 
SFS 1997:57   SFS 1988:1149 1997-04-01  Förordning (1997:57) om ändring i förordningen (1988:1149) med instruktion för Kyrkofondens styrelse 
SFS 1997:58   SFS 1995:1418 1997-04-01  Förordning (1997:58) om ändring i förordningen (1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet 
SFS 1997:59   SFS 1992:986 1997-04-01 överg.best.  Förordning (1997:59) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention 
SFS 1997:60   SFS 1994:577 1997-03-15  Förordning (1997:60) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service 
SFS 1997:61   grundförfattning 1997-03-15 
Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:62   SFS 1970:994 1997-04-01 överg.best.  Lag (1997:62) om ändring i jordabalken 
SFS 1997:63   SFS 1973:188 1997-04-01 överg.best.  Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 1997:64   SFS 1978:304 1997-04-01, överg.best.  Lag (1997:64) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304) 
SFS 1997:65   SFS 1986:1242 1997-04-01 överg.best.  Lag (1997:65) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt 
SFS 1997:66   SFS 1994:831 1997-04-01  Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt 
SFS 1997:67   SFS 1992:1574 1997-04-01  Lag (1997:67) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
SFS 1997:68   SFS 1983:594   Förordning (1997:68) om upphävande av förordningen (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen 
SFS 1997:69   SFS 1985:832   Förordning (1997:69) om upphävande av förordningen (1985:832) om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek 
SFS 1997:70   SFS 1987:61   Förordning (1997:70) om upphävande av förordningen (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet 
SFS 1997:71   SFS 1988:325   Förordning (1997:71) om upphävande av förordningen (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av Mellankommunala skatterättens avveckling 
SFS 1997:72   SFS 1972:648 1997-04-01, överg.best.  Förordning (1997:72) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket 
SFS 1997:73   SFS 1993:1067 1997-04-01  Förordning (1997:73) om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet 
SFS 1997:74   SFS 1987:316   Förordning (1997:74) om upphävande av förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden 
SFS 1997:75   grundförfattning 1997-03-15 
Förordning (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:76   SFS 1990:1092   Förordning (1997:76) om upphävande av vissa förordningar om stöd till jordbruket och skogsbruket 
SFS 1997:77   SFS 1994:1808 1997-04-01  Förordning (1997:77) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 
SFS 1997:78   SFS 1993:956   Förordning (1997:78) om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina 
SFS 1997:79   SFS 1986:414 1997-04-01  Förordning (1997:79) om ändring i förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd 
SFS 1997:80   SFS 1996:1515 1997-04-01  Förordning (1997:80) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 1997:81   SFS 1994:351 1997-04-01  Förordning (1997:81) om ändring i förordningen (1994:351) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m. 
SFS 1997:82   SFS 1990:1018 1997-04-01  Förordning (1997:82) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket 
SFS 1997:83   grundförfattning 1997-04-15  Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land 
SFS 1997:84   SFS 1988:570 1997-04-15  Förordning (1997:84) om ändring i förordningen (1988:570) med instruktion för Kommerskollegium 
SFS 1997:85   SFS 1983:291 1997-07-01  Lag (1997:85) om ändring i vattenlagen (1983:291) 
SFS 1997:86   SFS 1980:657 1997-04-01  Förordning (1997:86) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1997:87   SFS 1994:523 1997-05-01  Förordning (1997:87) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga 
SFS 1997:88   SFS 1995:238 1997-05-01  Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt 
SFS 1997:89   SFS 1976:100 1997-04-01  Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 
SFS 1997:90   SFS 1984:730 1997-04-01  Förordning (1997:90) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1997:91   SFS 1985:357 1997-05-01  Förordning (1997:91) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall 
SFS 1997:92   grundförfattning 1997-04-15 
Förordning (1997:92) om förskrivarregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:93   SFS 1985:796 1997-04-15  Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 
SFS 1997:94   SFS 1994:1121 1997-04-01 överg.best  Förordning (1997:94) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 
SFS 1997:95   SFS 1994:1120 1997-04-01 överg.best.  Förordning (1997:95) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik 
SFS 1997:96   SFS 1977:722 1997-06-01  Förordning (1997:96) om ändring i körkortsförordningen (1977:722) 
SFS 1997:97   SFS 1965:22   Förordning (1997:97) om upphävande av vissa författningar som gäller järnvägar och postkommunikationer 
SFS 1997:98   SFS 1962:381 1997-05-01  Lag (1997:98) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1997:99   SFS 1995:584 1997-05-01  Lag (1997:99) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
SFS 1997:100   SFS 1961:265 1997-05-01  Lag (1997:100) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder 
SFS 1997:101   SFS 1994:1517 1997-07-01  Lag (1997:101) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister 
SFS 1997:102   SFS 1991:1047 1997-05-01 överg.best.  Lag (1997:102) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
SFS 1997:103   SFS 1992:1554 1997-05-01  Förordning (1997:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 1997:104   SFS 1988:1385 1997-04-01  Lag (1997:104) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 1997:105   SFS 1994:1708 1997-08-01  Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd 
SFS 1997:106   SFS 1994:1710 1997-08-01  Lag (1997:106) om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1997:107   SFS 1989:365 1997-05-01  Förordning (1997:107) om ändring i förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring 
SFS 1997:108   SFS 1989:364 1997-05-01  Förordning (1997:108) om ändring i miljöskyddsförordningen (1989:364) 
SFS 1997:109   SFS 1989:598 1997-05-01  Förordning (1997:109) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) 
SFS 1997:110   SFS 1990:984 1997-05-01  Förordning (1997:110) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984) 
SFS 1997:111   SFS 1991:1099 1997-05-01  Förordning (1997:111) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. 
SFS 1997:112   SFS 1996:1378 1997-05-01  Förordning (1997:112) om ändring i förordningen (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling 
SFS 1997:113   SFS 1993:1268 1997-05-01  Förordning (1997:113) om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja 
SFS 1997:114   SFS 1995:701 1997-05-01  Förordning (1997:114) om ändring i förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall 
SFS 1997:115   SFS 1973:1199 1997-05-01  Lag (1997:115) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1997:116   SFS 1987:617 1997-07-01  Lag (1997:116) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 1997:117   SFS 1991:981 1997-07-01  Lag (1997:117) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 1997:118   SFS 1992:1610 1997-07-01  Lag (1997:118) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag 
SFS 1997:119   SFS 1995:1571 1997-04-01  Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti 
SFS 1997:120   SFS 1994:118    
SFS 1997:121   grundförfattning 1997-04-29  Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m. 
SFS 1997:122   SFS 1995:1680 1997-04-29  Förordning (1997:122) om ändring i förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter 
SFS 1997:123   SFS 1994:2060 1997-04-29  Förordning (1997:123) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter 
SFS 1997:124   SFS 1992:1303 1997-04-29  Förordning (1997:124) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 1997:125   SFS 1989:547 1997-05-01  Förordning (1997:125) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1997:126   SFS 1984:890 1997-05-01  Förordning (1997:126) om ändring i förordningen (1984:890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land 
SFS 1997:127   grundförfattning 1997-05-01  Förordning (1997:127) om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd 
SFS 1997:128   SFS 1994:223 1997-05-01  Förordning (1997:128) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223) 
SFS 1997:129   SFS 1994:224 1997-05-01  Förordning (1997:129) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. 
SFS 1997:130   SFS 1992:78 1997-07-01, överg.best.  Förordning (1997:247) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
SFS 1997:131   grundförfattning 1997-05-01 
Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:132   SFS 1991:1427 1997-05-01, överg.best.  Förordning (1997:132) om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning 
SFS 1997:133   SFS 1993:100 1997-05-01  Förordning (1997:133) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1997:134   SFS 1996:1654 1997-05-01  Förordning (1997:134) om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag 
SFS 1997:135   SFS 1973:418 1997-05-01  Förordning (1997:135) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) 
SFS 1997:136   SFS 1994:1714 1997-05-15  Förordning (1997:136) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. 
SFS 1997:137   SFS 1977:1166 1997-06-01  Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 1997:138   SFS 1988:676 1997-05-01  Förordning (1997:138) om ändring i förordningen (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd 
SFS 1997:139   grundförfattning 1997-05-01  Förordning (1997:139) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna 
SFS 1997:140   SFS 1996:145 1997-05-15  Förordning (1997:140) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket 
SFS 1997:141   SFS 1995:1325 1997-05-09  Förordning (1997:141) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper 
SFS 1997:142   SFS 1982:763 1997-07-01  Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 1997:143   grundförfattning 1997-06-01 överg.best.  Förordning (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel 
SFS 1997:144   grundförfattning 1997-07-01 
Förordning (1997:144) om återbetalningsregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:145   SFS 1995:1633 1997-06-01  Förordning (1997:145) om ändring i förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor 
SFS 1997:146   grundförfattning 1997-07-01  Hemvärnsförordning (1997:146) 
SFS 1997:147   grundförfattning 1997-07-01  /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater 
SFS 1997:148   SFS 1986:1111 1997-07-01  Förordning (1997:148) om ändring i förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet 
SFS 1997:149   SFS 1996:927 1997-07-01  Förordning (1997:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 
SFS 1997:150   SFS 1988:1040 1997-06-01  Förordning (1997:150) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk 
SFS 1997:151   SFS 1990:1334 1997-05-15  Förordning (1997:151) om ändring i förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 
SFS 1997:152   SFS 1986:305 1997-06-01  Förordning (1997:152) om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305) 
SFS 1997:153   grundförfattning 1997-05-15  Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum 
SFS 1997:154   SFS 1988:539 1997-05-15 överg.best.  Förordning (1997:154) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1997:155   SFS 1993:80 1997-07-01  Förordning (1997:155) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln 
SFS 1997:156   grundförfattning 1997-06-01  Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor 
SFS 1997:157   grundförfattning 1997-06-01 överg.best. 
Vallag (1997:157)
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:158   grundförfattning 1997-06-01 
Lag (1997:158) om röstlängdsregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1997:159   grundförfattning 1997-06-01  Lag (1997:159) om brevröstning i vissa fall 
SFS 1997:160   SFS 1974:153 1997-06-01  Lag (1997:160) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1997:161   SFS 1972:704 1997-06-01  Lag (1997:161) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval, m.m. 
SFS 1997:162   SFS 1979:369 1997-06-01  Lag (1997:162) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369) 
SFS 1997:163   SFS 1987:813 1997-06-01  Lag (1997:163) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor 
SFS 1997:164   SFS 1979:411 1997-06-01  Lag (1997:164) om ändring i lagen (1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting 
SFS 1997:165   SFS 1990:1536 1997-06-01  Lag (1997:165) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister 
SFS 1997:166   SFS 1991:900 1997-06-01  Lag (1997:166) om ändring i kommunallagen (1991:900) 
SFS 1997:167   SFS 1992:300 1997-06-01  Lag (1997:167) om ändring i kyrkolagen (1992:300) 
SFS 1997:168   SFS 1992:1433 1997-06-01  Lag (1997:168) om ändring i sametingslagen (1992:1433) 
SFS 1997:169   SFS 1995:743 1997-06-01  Lag (1997:169) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister 
SFS 1997:170   SFS 1975:6 1996-06-01  Förordning (1997:170) om ändring i förordningen (1975:6) med bemyndiganden för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter 
SFS 1997:171   SFS 1980:657 1997-06-01  Förordning (1997:171) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1997:172   SFS 1985:953 1997-06-01  Förordning (1997:172) om ändring i förordningen (1985:953) om central valmyndighet 
SFS 1997:173   SFS 1992:609 1997-06-01  Förordning (1997:173) om ändring i förordningen (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängd enligt vallagen (1972:620) 
SFS 1997:174   SFS 1996:1515 1997-06-01  Förordning (1997:174) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 
SFS 1997:175   SFS 1982:481 1997-06-01  Förordning (1997:175) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för Datainspektionens verksamhet 
SFS 1997:176   grundförfattning 1997-06-01  Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål 
SFS 1997:177   SFS 1994:1720 1997-07-01  Lag (1997:177) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar 
SFS 1997:178   SFS 1994:260 1997-07-01  Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning 
SFS 1997:179   SFS 1994:261 1997-07-01  Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning 
SFS 1997:180   SFS 1973:638 1997-06-01  Förordning (1997:180) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)