Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1996:1 - SFS 1996:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1996:1   grundförfattning 1996-01-03  Tillkännagivande (1996:1) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1996:2   SFS 1987:12 1996-02-01  Lag (1996:2) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 
SFS 1996:3   SFS 1973:1149 1996-02-01  Lag (1996:3) om ändring i anläggningslagen (1973:1149) 
SFS 1996:4   SFS 1974:339 1996-02-01  Förordning (1996:4) om ändring i mätningskungörelsen (1974:339) 
SFS 1996:5   SFS 1974:1059 1996-02-01  Förordning (1996:5) om ändring i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) 
SFS 1996:6   SFS 1964:822 1996-04-01  Lag (1996:6) om ändring i naturvårdslagen (1964:822) 
SFS 1996:7   SFS 1976:484 1996-04-01  Förordning (1996:7) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484) 
SFS 1996:8   SFS 1985:672 1996-01-25, överg.best.  Förordning (1996:8) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige 
SFS 1996:9   SFS 1994:1605 1996-02-01  Förordning (1996:9) om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. 
SFS 1996:10   grundförfattning 1996-02-01  Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring i vissa skadelivräntor 
SFS 1996:11   grundförfattning   Förordning (1996:11) om ikraftträdande av lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning 
SFS 1996:12   grundförfattning 1996-05-30, överg.best. 
Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:13   SFS 1985:193   Förordning om ikraftträdande av lagen (1993:1477) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik 
SFS 1996:14   grundförfattning   Förordning (1996:14) om ikraftträdande av lagen (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (1995:1363) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1996:15   grundförfattning  
Tillkännagivande (1996:15) av staters tillträde till Luganokonventionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:16   grundförfattning  
Tillkännagivande (1996:16) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:17   SFS 1994:1668 1996-02-01 överg.best.  Förordning (1996:17) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro) 
SFS 1996:18   grundförfattning 1996-06-16 överg.best. 
Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:19   grundförfattning 1998-01-01  Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland 
SFS 1996:20   SFS 1979:1035   Lag (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter 
SFS 1996:21   SFS 1995:819 1996-02-15  Förordning (1996:21) om ändring i förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m. 
SFS 1996:22   SFS 1979:426 1996-02-12  Förordning (1996:22) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1996:23   grundförfattning 1996-02-08 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:23) om gällande räntesats för allmemanssparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:24   grundförfattning 1996-02-12 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:24) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:25   SFS 1969:123 1996-05-01 överg.best.  Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat 
SFS 1996:26   SFS 1977:937 1996-05-01 överg.best.  Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
SFS 1996:27   SFS 1981:955 1996-03-01  Förordning (1996:27) om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955) 
SFS 1996:28   SFS 1989:149 1996-03-01  Förordning (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. 
SFS 1996:29   SFS 1985:613 1996-03-01  Förordning (1996:29) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare 
SFS 1996:30   SFS 1982:517 1996-03-01  Förordning (1996:30) om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgaranti 
SFS 1996:31   grundförfattning 1996-03-01, överg.best.  Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. 
SFS 1996:32   SFS 1974:271 1996-05-01, överg.best.  Förordning (1996:32) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 
SFS 1996:33   SFS 1989:1110 1996-05-01, överg.best.  Förordning (1996:33) om ändring i förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. 
SFS 1996:34   SFS 1969:235 1996-03-01  Förordning (1996:34) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235) 
SFS 1996:35   SFS 1994:1250 1996-02-15, överg.best.  Förordning (1996:35) om ändring i elförordningen (1994:1250) 
SFS 1996:36   grundförfattning   Tillkännagivande (1996:36) av lydelsen av York-Antwerpenreglerna 1994 
SFS 1996:37   SFS 1980:507   Förordning (1996:37) om upphävande av förordningen (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m. 
SFS 1996:38   SFS 1987:617 1996-07-01  Lag (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 1996:39   SFS 1982:713 1996-07-01  Lag (1996:39) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 
SFS 1996:40   SFS 1969:54 1996-04-01  Förordning (1996:40) om ändring i förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg 
SFS 1996:41   SFS 1984:111 1996-03-01  Förordning (1996:41) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111) 
SFS 1996:42   SFS 1981:981 1996-04-01  Förordning (1996:42) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981) 
SFS 1996:43   SFS 1967:626 1996-04-01  Förordning (1996:43) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626) 
SFS 1996:44   SFS 1992:501 1996-04-01  Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501) 
SFS 1996:45   SFS 1993:1229 1996-04-01  Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229) 
SFS 1996:46   SFS 1992:1094 1996-04-01  Förordning (1996:46) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
SFS 1996:47   SFS 1992:1094   Förordning (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
SFS 1996:48   SFS 1992:285 1996-03-15  Förordning (1996:48) om ändring i mineralförordningen (1992:285) 
SFS 1996:49   SFS 1995:666 1996-04-01  Förordning (1996:49) om ändring i förordningen (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden 
SFS 1996:50   SFS 1995:950 1996-04-01  Förordning (1996:50) om ändring i förordningen (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen 
SFS 1996:51   SFS 1995:962 1996-04-01  Förordning (1996:51) om ändring i förordningen (1995:962) med instruktion för Delegationen för utländska investeringar i Sverige 
SFS 1996:52   SFS 1994:1774 1996-02-20  Förordning (1996:52) om ändring i förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater 
SFS 1996:53   grundförfattning 1996-06-16 
Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:54   SFS 1987:915 1996-05-01, överg.best.  Förordning (1996:54) om ändring i förordningen (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning 
SFS 1996:55   SFS 1989:773 1996-03-01  Förordning (1996:55) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 1996:56   SFS 1984:730 1996-03-01  Förordning (1996:56) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1996:57   SFS 1969:446 1996-03-01  Förordning (1996:57) om ändring i personalkontrollkungörelsen (1969:446) 
SFS 1996:58   SFS 1982:1282 1996-03-01  Förordning (1996:58) om ändring i förordningen (1982:1282) med instruktion för Utrikesdepartementet 
SFS 1996:59   SFS 1995:157 1996-04-01  Förordning (1996:59) om ändring i förordningen (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa 
SFS 1996:60   SFS 1985:1100 1996-07-01 överg.best.  Lag (1996:60) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 1996:61   SFS 1994:1714 1996-03-01 överg.best.  Förordning (1996:61) om ändring i förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. 
SFS 1996:62   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:63   SFS 1988:346 1996-04-01  Förordning (1996:63) om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten 
SFS 1996:64   SFS 1988:345 1996-04-01  Förordning (1996:64) om ändring i förordningen (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
SFS 1996:65   grundförfattning 1996-03-01  Förordning (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon 
SFS 1996:66   grundförfattning 1996-03-01  Riksbankens föreskrifter (1996:66) om sedlar på femtio kronor 
SFS 1996:67   grundförfattning 1996-04-01 överg.best.  Vapenlag (1996:67) 
SFS 1996:68   SFS 1992:1300 1996-04-01  Lag (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel 
SFS 1996:69   SFS 1988:254 1996-04-01  Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 
SFS 1996:70   grundförfattning 1996-04-01 överg.best.  Vapenförordning (1996:70) 
SFS 1996:71   SFS 1980:657 1996-04-01 överg.best.  Förordning (1996:71) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1996:72   SFS 1988:1145 1996-04-01  Förordning (1996:72) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 1996:73   SFS 1969:38 1996-04-01, överg.best.  Förordning (1996:73) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1996:74   SFS 1992:1303 1996-04-01  Förordning (1996:74) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 1996:75   SFS 1990:415 1996-04-01 överg.best.  Förordning (1996:75) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 
SFS 1996:76   SFS 1981:403 1996-04-01  Förordning (1996:76) om ändring i förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor 
SFS 1996:77   SFS 1994:2046 1996-04-01, överg.best.  Förordning (1996:77) om ändring i alkoholförordningen (1994:2046) 
SFS 1996:78   SFS 1980:657 1996-03-01  Förordning (1996:78) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1996:79   SFS 1902:71 s.1   Lag (1902:71 s.1) (1996:79), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar 
SFS 1996:80   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:81   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:82   SFS 1980:624 1996-04-01  Förordning (1996:82) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m. 
SFS 1996:83   SFS 1994:1544 1996-04-01  Förordning (1996:83) om ändring i förordningen (1994:1544) om bostadstilläggsregister 
SFS 1996:84   SFS 1994:759   Lag (1996:84) om ändring i lagen (1995:1565) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank 
SFS 1996:85   SFS 1969:293 1996-04-01  Förordning (1996:85) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293) 
SFS 1996:86   SFS 1988:691 1996-04-01  Förordning (1996:86) om ändring i förordningen (1988:691) om tillämpning av lagen (1988:688) om besöksförbud 
SFS 1996:87   SFS 1993:669 1996-04-01  Förordning (1996:87) om ändring i förordningen (1993:669) med instruktion för Brottsförebyggande rådet 
SFS 1996:88   SFS 1994:1550 1996-04-01  Lag (1996:88) om ändring i tullagen (1994:1550) 
SFS 1996:89   SFS 1991:1099 1996-03-15  Förordning (1996:89) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. 
SFS 1996:90   SFS 1995:1386 1996-04-01  Förordning (1996:90) om ändring i förordningen (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket 
SFS 1996:91   SFS 1971:807 1996-03-06  Förordning (1996:91) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1996:92   SFS 1985:672 1996-03-15, överg.best.  Förordning (1996:92) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige 
SFS 1996:93   grundförfattning 1996-03-15 överg.best.  Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige 
SFS 1996:94   SFS 1988:1113 1996-04-01  Förordning (1996:94) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
SFS 1996:95   grundförfattning 1996-04-01, överg.best.  Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner 
SFS 1996:96   SFS 1989:529 1996-07-01  Lag (1996:96) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 1996:97   SFS 1975:85 1996-04-01  Lag (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor 
SFS 1996:98   SFS 1993:1467 1996-07-01, överg.best.  Förordning (1996:98) om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för Riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall 
SFS 1996:99   grundförfattning 1996-03-15 
Förordning (1996:99) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:100   SFS 1988:80 1996-04-01  Förordning (1996:100) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket 
SFS 1996:101   SFS 1994:642 1996-04-01  Förordning (1996:101) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten 
SFS 1996:102   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:103   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:104   SFS 1994:713 1996-04-01  Förordning (1996:104) om ändring i förordningen (1994:713) med instruktion för Militärhögskolan 
SFS 1996:105   SFS 1994:714 1996-04-01  Förordning (1996:105) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt 
SFS 1996:106   SFS 1988:1122 1996-04-01  Förordning (1996:106) om ändring i förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap 
SFS 1996:107   SFS 1988:1121 1996-04-01  Förordning (1996:107) om ändring i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefälhavarna 
SFS 1996:108   SFS 1988:1040 1996-04-01  Förordning (1996:108) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk 
SFS 1996:109   SFS 1988:853 1996-04-01  Förordning (1996:109) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar 
SFS 1996:110   SFS 1992:514 1996-04-01  Förordning (1996:110) om ändring i förordningen (1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer 
SFS 1996:111   SFS 1988:256 1996-04-01  Förordning (1996:111) om ändring i förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen 
SFS 1996:112   SFS 1994:646 1996-04-01  Förordning (1996:112) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt 
SFS 1996:113   SFS 1988:550 1996-04-01  Förordning (1996:113) om ändring i förordningen (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan 
SFS 1996:114   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:115   SFS 1995:648 1996-04-01  Förordning (1996:115) om ändring i förordningen (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk 
SFS 1996:116   SFS 1994:648 1996-04-01  Förordning (1996:116) om ändring i förordningen (1994:648) med instruktion för Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 
SFS 1996:117   SFS 1988:1042 1996-04-01  Förordning (1996:117) om ändring i förordningen (1988:1042) med instruktion för Riksvärderingsnämnden 
SFS 1996:118   SFS 1988:1043 1996-04-01  Förordning (1996:118) om ändring i förordningen (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna 
SFS 1996:119   SFS 1995:625 1996-04-01  Förordning (1996:119) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret 
SFS 1996:120   SFS 1988:1041 1996-04-01  Förordning (1996:120) om ändring i förordningen (1988:1041) med instruktion för Totalförsvarets chefsnämnd 
SFS 1996:121   SFS 1988:1039 1996-04-01  Förordning (1996:121) om ändring i efterforskningskungörelsen (1988:1039) 
SFS 1996:122   SFS 1992:1433 1996-04-01  Förordning (1996:122) om ändring i sametingslagen (1992:1433) 
SFS 1996:123   SFS 1987:406 1996-04-01  Förordning (1996:123) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning 
SFS 1996:124   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:124) med instruktion för Boverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:125   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:126   SFS 1988:232 1996-04-01  Förordning (1996:126) om ändring i förordningen (1988:232) med instruktion för Byggforskningsrådet 
SFS 1996:127   SFS 1993:712 1996-04-01  Förordning (1996:127) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. 
SFS 1996:128   grundförfattning 1996-03-21 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:128) om gällande räntesats för allemanssparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:129   SFS 1987:672 1996-04-01  Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 1996:130   SFS 1981:774   Lag (1996:130) om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 1996:131   SFS 1953:272   Lag (1996:131) om ändring i lagen (1995:299) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1996:132   SFS 1987:672   Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 1996:133   SFS 1993:891   Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar 
SFS 1996:134   SFS 1986:617   Lag (1996:134) om ändring i lagen (1995:307) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617) 
SFS 1996:135   SFS 1960:644   Förordning (1996:135) om ikraftträdande av lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644) 
SFS 1996:136   SFS 1960:648 1996-04-01  Förordning (1996:136) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648) 
SFS 1996:137   SFS 1976:725 1996-04-01  Förordning (1996:137) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1996:138   SFS 1969:38 1996-07-01  Förordning (1996:138) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1996:139   SFS 1987:864 1996-07-01  Förordning (1996:139) om ändring i förordningen (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet 
SFS 1996:140   SFS 1980:620 1996-04-01  Lag (1996:140) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1996:141   SFS 1980:100 1996-04-01  Lag (1996:141) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1996:142   SFS 1942:740 1996-04-01  Lag (1996:142) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1996:143   SFS 1994:1279 1996-05-01  Förordning (1996:143) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009) 
SFS 1996:144   SFS 1988:368 1996-04-01  Förordning (1996:144) om ändring i förordningen (1988:368) med instruktion för Bergsstaten 
SFS 1996:145   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:146   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:146) med instruktion för Statens utsädeskontroll
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:147   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:148   grundförfattning 1996-04-01 
Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:149   SFS 1994:537 1996-04-01  Förordning (1996:149) om ändring i förordningen (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt 
SFS 1996:150   SFS 1985:626 1996-04-01  Förordning (1996:150) om ändring i förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter 
SFS 1996:151   SFS 1947:576   Förordning (1996:151) om ikraftträdande av lagen (1995:1505) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 
SFS 1996:152   SFS 1995:1504   Förordning (1996:152) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta 
SFS 1996:153   grundförfattning 1996-03-29 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:153) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:154   SFS 1994:1670   Förordning (1996:154) om upphävande av två förordningar avseende områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll 
SFS 1996:155   SFS 1980:100 1996-04-01  Lag (1996:155) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1996:156   SFS 1971:289 1996-07-01  Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1996:157   SFS 1942:740 1996-07-01  Lag (1996:157) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1996:158   SFS 1974:153 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:158) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1996:159   SFS 1973:1199 1996-05-01  Lag (1996:159) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1996:160   grundförfattning  
Tillkännagivande (1996:160) av staters tillträde till Luganokonventionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:161   grundförfattning 1996-04-01, överg.best. 
Lag (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
Denna lag är upphävd.
SFS 1996:162   SFS 1928:370 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:162) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1996:163   SFS 1947:576 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:163) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 
SFS 1996:164   SFS 1947:577 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:164) om ändring i lagen (1991:1850) om upphävande av lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 
SFS 1996:165   SFS 1991:586 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:165) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 
SFS 1996:166   SFS 1991:591 1996-04-01, överg.best.  Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 
SFS 1996:167   grundförfattning 1996-07-01, överg.best.  Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten 
SFS 1996:168   grundförfattning 1996-04-01  Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar 
SFS 1996:169   SFS 1972:595   Förordning (1996:169) om ändring i förordningen (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1996:170   SFS 1972:595 1996-04-15, överg.best.  Förordning (1996:170) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1996:171   SFS 1974:97 1996-04-15  Förordning (1996:171) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 1996:172   SFS 1994:1715 1996-04-15 överg.best.  Förordning (1996:172) om ändring i förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter 
SFS 1996:173   grundförfattning 1996-04-15  Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna 
SFS 1996:174   SFS 1995:679 1996-05-01  Förordning (1996:174) om ändring i förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven 
SFS 1996:175   SFS 1988:1009 1996-04-01  Förordning (1996:175) om ändring i förordningen (1988:1009) med instruktion för Boverkets stadsmiljöråd 
SFS 1996:176   SFS 1990:573 1996-04-01  Förordning (1996:176) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler 
SFS 1996:177   SFS 1993:191 1996-04-01  Förordning (1996:177) om ändring i förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 
SFS 1996:178   SFS 1988:1225 1996-05-01  Förordning (1996:178) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden 
SFS 1996:179   SFS 1989:827 1996-04-01, överg.best.  Lag (1996:179) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) 
SFS 1996:180   SFS 1992:543 1996-04-01 överg.best.  Lag (1996:180) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet