Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1993:1 - SFS 1993:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1993:1   SFS 1980:620 1993-07-01, överg.best.  Lag (1993:1) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1993:2   SFS 1990:52 1993-07-01 överg.best.  Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 1993:3   SFS 1988:870 1993-07-01 överg.best.  Lag (1993:3) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
SFS 1993:4   SFS 1989:547 1993-01-20  Förordning (1993:4) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1993:5   grundförfattning 1993-02-01, överg.best. 
Lag (1993:5) om inkomstskatteregler vid statligt stöd till vissa kreditinstitut
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:6   SFS 1988:1385 1993-02-01  Lag (1993:6) om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 1993:7   SFS 1988:1385 1993-02-01  Lag (1993:7) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
SFS 1993:8   grundförfattning 1993-01-05  Tillkännagivande (1993:8) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1993:9   SFS 1972:429 1993-03-01, överg.best.  Lag (1993:9) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 
SFS 1993:10   SFS 1942:740 1993-03-01 överg.best.  Lag (1993:10) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1993:11   SFS 1988:97 1993-03-01  Lag (1993:11) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 1993:12   SFS 1979:938 1993-03-01, överg.best.  Förordning (1993:12) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1993:13   SFS 1980:548 1993-03-01  Förordning (1993:13) om ändring i förordningen (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna 
SFS 1993:14   SFS 1989:851 1993-03-01  Förordning (1993:14) om ändring i förordningen (1989:851) om försöksverksamhet vid Göteborgs tingsrätt med delegering av vissa arbetsuppgifter 
SFS 1993:15   SFS 1992:1094 1993-03-01  Förordning (1993:15) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna 
SFS 1993:16   grundförfattning 1993-03-01 
Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:17   SFS 1927:77 1993-07-01  Lag (1993:17) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 
SFS 1993:18   grundförfattning 1993-07-01 överg.best. 
Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:19   SFS 1988:400 1993-03-01  Förordning (1993:19) om ändring i förordningen (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs 
SFS 1993:20   grundförfattning 1993-07-01 överg.best. 
Konkurrenslag (1993:20)
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:21   SFS 1956:245 1993-07-01  Lag (1993:21) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden 
SFS 1993:22   SFS 1970:417 1993-07-01 överg.best.  Lag (1993:22) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 
SFS 1993:23   SFS 1972:762 1993-07-01  Lag (1993:23) om ändring i CECA-lagen (1972:762) 
SFS 1993:24   SFS 1975:1385 1993-07-01  Lag (1993:24) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1993:25   SFS 1980:100 1993-07-01  Lag (1993:25) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1993:26   SFS 1987:618 1993-07-01  Lag (1993:26) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618) 
SFS 1993:27   SFS 1987:619 1993-07-01  Lag (1993:27) om ändring i sparbankslagen (1987:619) 
SFS 1993:28   SFS 1987:620 1993-07-01  Lag (1993:28) om ändring i föreningsbankslagen (1987:620) 
SFS 1993:29   SFS 1987:667 1993-07-01  Lag (1993:29) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 1993:30   SFS 1992:1317   Lag (1993:30) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) 
SFS 1993:31   grundförfattning 1993-02-01, överg.best. 
Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:32   SFS 1974:1058 1993-03-01  Förordning (1993:32) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058) 
SFS 1993:33   SFS 1971:709 1993-03-01  Förordning (1993:33) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m. 
SFS 1993:34   SFS 1990:1510 1993-03-01  Förordning (1993:34) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion 
SFS 1993:35   grundförfattning 1993-02-15 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:35) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:36   SFS 1971:437 1993-07-01 överg.best.  Lag (1993:36) om ändring i rennäringslagen (1971:437) 
SFS 1993:37   SFS 1978:594 1993-04-01  Förordning (1993:37) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594) 
SFS 1993:38   SFS 1971:948 1993-07-01  Lag (1993:38) om ändring i väglagen (1971:948) 
SFS 1993:39   SFS 1985:620 1993-07-01  Lag (1993:39) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 
SFS 1993:40   SFS 1979:163 1993-03-01  Förordning (1993:40) om ändring i förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet 
SFS 1993:41   grundförfattning 1994-01-01 
Lag (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:42   grundförfattning 1994-01-01 
Lag (1993:42) om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:43   SFS 1957:297 1994-01-01  Lag (1993:43) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1993:44   grundförfattning 1994-01-01 
Lag (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:45   SFS 1988:339 1993-03-01  Förordning (1993:45) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för Radionämnden 
SFS 1993:46   grundförfattning 1993-02-15 
Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:47   SFS 1980:620 1993-03-01  Lag (1993:47) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1993:48   SFS 1982:763 1993-03-01  Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
SFS 1993:49   SFS 1990:1404 1993-03-01  Lag (1993:49) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
SFS 1993:50   SFS 1962:381 1993-03-01  Lag (1993:50) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1993:51   SFS 1981:49 1993-03-01  Lag (1993:51) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 
SFS 1993:52   SFS 1981:750 1993-03-01  Förordning (1993:52) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750) 
SFS 1993:53   SFS 1984:908 1993-03-01 överg.best.  Förordning (1993:53) om ändring i förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1993:54   SFS 1971:831 1993-03-01  Förordning (1993:54) om ändring i kungörelsen (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1993:55   SFS 1962:393 1993-03-01  Förordning (1993:55) om ändring i kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension 
SFS 1993:56   SFS 1979:849 1993-03-01  Förordning (1993:56) om ändring i förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m. 
SFS 1993:57   SFS 1976:125   Bokföringslag (1976:125) (1993:57) 
SFS 1993:58   grundförfattning 1993-03-01, överg.best. 
Förordning (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:59   SFS 1992:1374 1993-02-15  Förordning (1993:59) om ändring i förordningen (1992:1374) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom 
SFS 1993:60   grundförfattning 1993-02-24 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:60) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:61   SFS 1971:954 1993-04-01  Förordning (1993:61) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 1993:62   SFS 1988:628 1993-03-01  Förordning (1993:62) om ändring i förordningen (1988:628) med instruktion för Statens geotekniska institut 
SFS 1993:63   grundförfattning 1993-03-01  Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius 
SFS 1993:64   grundförfattning 1993-03-01  Förordning (1993:64) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexico 
SFS 1993:65   grundförfattning 1993-03-01  Förordning (1993:65) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana 
SFS 1993:66   SFS 1977:178 1993-04-01  Förordning (1993:66) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1993:67   SFS 1992:188 1993-03-01  Förordning (1993:67) om ändring i förordningen (1992:188) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Turkiet 
SFS 1993:68   SFS 1992:926 1993-03-01  Förordning (1993:68) om ändring i förordningen (1992:926) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Estland 
SFS 1993:69   SFS 1992:927 1993-03-01  Förordning (1993:69) om ändring i förordningen (1992:927) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Lettland 
SFS 1993:70   SFS 1992:935 1993-03-01  Förordning (1993:70) om ändring i förordningen (1992:935) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Litauen 
SFS 1993:71   grundförfattning 1993-04-01 
Förordning (1993:71) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:72   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:72) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal 
SFS 1993:73   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:73) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal 
SFS 1993:74   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon 
SFS 1993:75   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:75) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal 
SFS 1993:76   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:76) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling 
SFS 1993:77   grundförfattning 1993-07-01 
Förordning (1993:77) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:78   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal 
SFS 1993:79   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:79) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal 
SFS 1993:80   grundförfattning 1993-07-01  Förordning (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln 
SFS 1993:81   SFS 1982:1177 1993-03-01  Förordning (1993:81) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1993:82   SFS 1958:551 1993-04-01  Förordning (1993:82) om ändring i veterinära införselkungörelsen (1958:551) 
SFS 1993:83   SFS 1962:700 1994-01-01  Lag (1993:83) om ändring i brottsbalken 
SFS 1993:84   SFS 1992:1303 1993-03-01  Förordning (1993:84) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 1993:85   SFS 1991:1933 1993-03-01  Förordning (1993:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder 
SFS 1993:86   SFS 1992:986 1993-03-01  Förordning (1993:86) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention 
SFS 1993:87   SFS 1991:1924 1993-03-01  Förordning (1993:87) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder 
SFS 1993:88   SFS 1992:102 1993-03-01  Förordning (1993:88) om ändring i förordningen (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 1993:89   SFS 1989:248 1993-03-01  Förordning (1993:89) om ändring i förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret 
SFS 1993:90   grundförfattning 1993-03-09 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:90) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:91   SFS 1992:1019 1993-03-15  Förordning (1993:91) om ändring i förordningen (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet 
SFS 1993:92   SFS 1947:529 1993-03-16 överg.best.  Lag (1993:92) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 1993:93   SFS 1988:1241   Förordning (1993:93) om upphävande av förordningen (1988:1241) med instruktion för Statens bakteriologiska laboratorium 
SFS 1993:94   SFS 1972:595 1993-04-01  Förordning (1993:94) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1993:95   SFS 1972:599 1993-04-01 överg.best.  Förordning (1993:95) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1993:96   SFS 1988:1505 1993-03-04  Förordning (1993:96) om ändring i förordningen (1988:1505) om biluthyrning 
SFS 1993:97   SFS 1987:1072 1993-03-01  Förordning (1993:97) om ändring i förordningen (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt 
SFS 1993:98   grundförfattning 1993-03-15 
Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:99   SFS 1988:80 1993-03-15  Förordning (1993:99) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket 
SFS 1993:100   grundförfattning 1993-03-01 överg.best.  Högskoleförordning (1993:100) 
SFS 1993:101   SFS 1990:928 1993-03-15 överg.best.  Förordning (1993:101) om ändring i förordningen (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehålls- tillstånd under åren 1988-1990 
SFS 1993:102   grundförfattning 1993-03-12 
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:102) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:103   grundförfattning 1993-10-30, överg.best. 
Lag (1993:103) om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:104   SFS 1891:35 s.1 1993-10-30  Lag (1993:104) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) 
SFS 1993:105   SFS 1982:56 1993-03-24  Förordning (1993:105) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1993:106   SFS 1991:341 1993-04-01, överg.best.  Lag (1993:106) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. 
SFS 1993:107   SFS 1984:3 1993-04-01  Lag (1993:107) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1993:108   SFS 1991:343 1993-04-01  Förordning (1993:108) om ändring i förordningen (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. 
SFS 1993:109   SFS 1979:90 1993-04-01, överg.best.  Förordning (1993:109) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90) 
SFS 1993:110   grundförfattning 1993-07-01 
Förordning (1993:110) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:111   SFS 1988:1236 1993-04-01  Förordning (1993:111) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 1993:112   SFS 1988:1204 1993-03-15  Förordning (1993:112) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för Riksförsäkringsverket 
SFS 1993:113   SFS 1987:894 1993-03-05  Förordning (1993:113) om ändring i förordningen (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond 
SFS 1993:114   SFS 1990:654 1993-03-15  Lag (1993:114) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv 
SFS 1993:115   SFS 1990:655 1993-03-15, överg.best.  Lag (1993:115) om ändring i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver 
SFS 1993:116   SFS 1928:370 1993-03-15 överg.best.  Lag (1993:116) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1993:117   grundförfattning 1993-04-01  Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien 
SFS 1993:118   SFS 1988:243 1993-04-01, överg.best.  Förordning (1993:118) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1993:119   SFS 1987:905 1993-04-01  Förordning (1993:119) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1993:120   grundförfattning 1993-04-01, överg.best. 
Lokalradiolag (1993:120)
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:121   SFS 1966:755 1993-04-01  Lag (1993:121) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1993:122   SFS 1982:459 1993-04-01 överg.best.  Lag (1993:122) om ändring i närradiolagen (1982:459) 
SFS 1993:123   SFS 1991:1559 1993-04-01  Lag (1993:123) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 1993:124   SFS 1991:1559   Lag (1993:124) om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 
SFS 1993:125   SFS 1992:1356   Lag (1993:125) om ändring i lagen (1992:1356) om satellitsändning av televisionsprogram till allmänheten 
SFS 1993:126   grundförfattning 1993-04-01 
Lokalradioförordning (1993:126)
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:127   grundförfattning 1993-03-15 
Förordning (1993:127) med instruktion för Styrelsen för lokalradiotillstånd
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:128   SFS 1988:339 1993-04-01  Förordning (1993:128) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för Radionämnden 
SFS 1993:129   SFS 1984:463 1993-04-01  Förordning (1993:129) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio 
SFS 1993:130   SFS 1987:230 1993-04-01 överg.best.  Lag (1993:130) om ändring i äktenskapsbalken 
SFS 1993:131   SFS 1927:77 1993-04-01 överg.best.  Lag (1993:131) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 
SFS 1993:132   SFS 1976:725 1993-04-01  Förordning (1993:132) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1993:133   SFS 1987:1285 1993-04-01  Förordning (1993:133) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1993:134   grundförfattning 1993-07-01, överg.best. 
Förordning (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:135   SFS 1981:340 1993-04-01  Förordning (1993:135) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. 
SFS 1993:136   grundförfattning 1994-01-01, överg.best.  Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike 
SFS 1993:137   SFS 1976:1008 1993-04-01  Förordning (1993:137) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1993:138   SFS 1976:1011 1993-03-01  Förordning (1993:138) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1993:139   SFS 1974:699 1993-04-01  Förordning (1993:139) om ändring i läkarvårdstaxan (1974:699) 
SFS 1993:140   SFS 1976:1018 1993-04-01  Förordning (1993:140) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling 
SFS 1993:141   SFS 1973:638 1993-04-01  Förordning (1993:141) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638) 
SFS 1993:142   SFS 1984:14 1993-04-01  Förordning (1993:142) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1993:143   SFS 1985:836 1993-04-01  Förordning (1993:143) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel 
SFS 1993:144   SFS 1992:1299 1993-04-01  Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. 
SFS 1993:145   SFS 1989:896 1993-04-15  Förordning (1993:145) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag 
SFS 1993:146   SFS 1980:657 1993-04-01  Förordning (1993:146) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1993:147   grundförfattning 1993-04-01 
Lag (1993:147) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:148   grundförfattning 1993-04-01 
Lag (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:149   grundförfattning 1993-04-15 överg.best.  Förordning (1993:149) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitet i Göteborg; 
SFS 1993:150   SFS 1975:1385   Aktiebolagslag (1975:1385) (1993:150) 
SFS 1993:151   SFS 1992:1091 1993-04-01, överg.best.  Lag (1993:151) om ändring i lagen (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall 
SFS 1993:152   SFS 1987:519 1993-07-01  Lag (1993:152) om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser 
SFS 1993:153   SFS 1973:1199 1993-10-04  Lag (1993:153) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1993:154   SFS 1992:1331 1993-04-01  Lag (1993:154) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling 
SFS 1993:155   SFS 1973:371 1993-04-01  Lag (1993:155) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1993:156   SFS 1992:1333 1993-04-01  Förordning (1993:156) om ändring i förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling 
SFS 1993:157   SFS 1976:1067 1993-04-01  Förordning (1993:157) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1993:158   SFS 1991:133 1993-05-01  Förordning (1993:158) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område 
SFS 1993:159   SFS 1993:100 1993-04-01  Förordning (1993:159) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 1993:160   SFS 1992:59 1993-03-25  Föreskrifter (1993:160) om ändring i Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1992:59) till förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder 
SFS 1993:161   SFS 1992:207 1993-05-01  Förordning (1993:161) om ändring i förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) 
SFS 1993:162   SFS 1987:1289 1993-04-20, överg.best.  Förordning (1993:162) om ändring i tullfrihetsförordningen (1987:1289) 
SFS 1993:163   SFS 1992:621 1993-04-15  Förordning (1993:163) om ändring i förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner 
SFS 1993:164   SFS 1991:1933 1993-04-15  Förordning (1993:164) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder 
SFS 1993:165   SFS 1992:986 1993-04-15 överg.best.  Förordning (1993:165) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention 
SFS 1993:166   grundförfattning 1993-05-03 
Förordning (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:167   grundförfattning 1993-04-15  Förordning (1993:167) om skolindex; 
SFS 1993:168   grundförfattning 1993-04-15  Förordning (1993:168) om intermisstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola; 
SFS 1993:169   SFS 1992:397 1993-05-01  Förordning (1993:169) om ändring i förordningen (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice 
SFS 1993:170   SFS 1979:791 1993-05-01  Förordning (1993:170) om ändring i skogsvårdsförordningen (1979:791) 
SFS 1993:171   SFS 1988:1400 1993-05-01, överg.best.  Förordning (1993:171) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 1993:172   SFS 1976:1067 1993-05-01, överg.best.  Förordning (1993:172) om ändring i förordningen (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1993:173   grundförfattning 1993-04-15 
Konkurrensförordning (1993:173)
Denna lag är upphävd.
SFS 1993:174   SFS 1979:572 1993-04-15  Förordning (1993:174) om ändring i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1993:175   SFS 1992:689 1993-04-15  Lag (1993:175) om ändring i lagen (1992:689) om pensionsanknutet premiegrundande allemanssparande 
SFS 1993:176   SFS 1988:847 1993-04-15, överg.best.  Lag (1993:176) om ändring i lagen (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande 
SFS 1993:177   SFS 1983:1092 1993-04-15  Lag (1993:177) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden 
SFS 1993:178   SFS 1972:262 1993-04-15 Prop. 1992/93:149, bet. 1992/93:FiU12,  Lag (1993:178) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar 
SFS 1993:179   SFS 1974:123 1993-07-01  Förordning (1993:179) om ändring i vapenförordningen (1974:123) 
SFS 1993:180   SFS 1990:415 1993-07-01  Förordning (1993:180) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål