Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1992:1 - SFS 1992:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1992:1   SFS 1991:742 1992-01-01  Lag (1992:1) om ändring i lagen (1991:742) om byggnads- garanti 
SFS 1992:2   SFS 1987:10   Lag (1992:2) om ändring i lagen (1991:743) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 1992:3   SFS 1909:24 s.1 1992-03-01  Förordning (1992:3) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet 
SFS 1992:4   SFS 1947:848 1992-03-01  Förordning (1992:4)m om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater 
SFS 1992:5   SFS 1987:784   Förordning (1992:5) om upphävande av cirkuläret (1987:784) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demo- kratiska Republiken om inbördes rättshjälp i brottmål 
SFS 1992:6   grundförfattning   Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet 
SFS 1992:7   grundförfattning   Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl. 
SFS 1992:8   SFS 1991:228 1992-01-22, överg.best.  Förordning (1992:8) om ändring i förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension 
SFS 1992:9   SFS 1977:178 1992-02-01  Förordning (1992:9) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1992:10   SFS 1987:647 1992-02-01  Förordning (1992:10) om ändring i bankrörelseförordningen (1987:647) 
SFS 1992:11   SFS 1986:1102 1992-07-01  Lag (1992:11) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102) 
SFS 1992:12   SFS 1986:1107 1992-07-01  Förordning (1992:12) om ändring i räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
SFS 1992:13   SFS 1984:614 1992-02-15  Förordning (1992:13) om ändring i förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868) 
SFS 1992:14   SFS 1989:547 1992-02-01  Förordning (1992:14) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1992:15   SFS 1988:156 1992-02-01  Förordning (1992:15) om ändring i förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. 
SFS 1992:16   SFS 1982:126 1992-03-01  Förordning (1992:16) om ändring i fiskeriförordningen (1982:126) 
SFS 1992:17   grundförfattning 1993-01-01, överg.best.  Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna 
SFS 1992:18   grundförfattning 1993-01-01 överg.best.  Produktansvarslag (1992:18) 
SFS 1992:19   SFS 1978:633   Förordning (1992:19) om upphävande av förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion 
SFS 1992:20   SFS 1977:937 1992-07-01 överg.best.  Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m. 
SFS 1992:21   SFS 1979:575 1992-07-01  Förordning (1992:21) om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m vid de allmänna förvaltningsdomstolarna 
SFS 1992:22   SFS 1979:938 1992-07-01  Förordning (1992:22) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1992:23   SFS 1982:805 1992-07-01  Förordning (1992:23) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 1992:24   SFS 1982:814 1992-07-01  Förordning (1992:24) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 
SFS 1992:25   SFS 1988:317 1992-07-01  Förordning (1992:25) om ändring i förordningen (1988:317) med instruktion för domstolsverket 
SFS 1992:26   SFS 1988:1215 1992-07-01  Förordning (1992:26) om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 1992:27   SFS 1991:731 1992-07-01  Förordning (1992:27) om ändring i förordningen (1991:731) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven 
SFS 1992:28   SFS 1977:284 1992-03-01  Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 
SFS 1992:29   SFS 1988:539 1992-03-01  Förordning (1992:29) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1992:30   grundförfattning 1992-01-17  Tillkännagivande (1992:30) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1992:31   SFS 1979:572 1992-07-01  Förordning (1992:31) om ändring i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1992:32   SFS 1979:573 1992-07-01  Förordning (1992:32) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion 
SFS 1992:33   SFS 1984:730 1992-07-01  Förordning (1992:33) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1992:34   SFS 1988:784 1992-07-01  Förordning (1992:34) om ändring i förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet 
SFS 1992:35   SFS 1965:601 1992-07-01  Förordning (1992:35) om ändring i anställningsförordningen (1965:601) 
SFS 1992:36   SFS 1967:216 1992-07-01  Förordning (1992:36) om ändring i sameskolförordningen (1967:216) 
SFS 1992:37   SFS 1977:344 1992-07-01  Förordning (1992:37) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1992:38   SFS 1982:56 1992-02-26  Förordning (1992:38) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1992:39   SFS 1989:924 1992-03-01  Förordning (1992:39) om ändring i totalförsvarets budgetförordning (1989:924) 
SFS 1992:40   SFS 1990:1236 1992-02-15, överg.best.  Förordning (1992:40) om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236) 
SFS 1992:41   SFS 1988:716 1992-03-01  Förordning (1992:41) om ändring i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. 
SFS 1992:42   grundförfattning 1992-02-20 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:42) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:43   SFS 1974:153   Riksdagsordning (1992:43) 
SFS 1992:44   SFS 1976:725 1992-03-01  Förordning (1992:44) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1992:45   SFS 1980:628 1992-03-01  Förordning (1992:45) om ändring iförordningen (1980:628) om rättsdatasystemet 
SFS 1992:46   SFS 1982:1177 1992-03-01  Förordning (1992:46) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1992:47   grundförfattning 1992-02-18  Tillkännagivande (1992:47) av ändring i EFTA-konventionen 
SFS 1992:48   grundförfattning 1992-02-18  Tillkännagivande (1992:48) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen 
SFS 1992:49   SFS 1987:1185 1992-03-01, överg.best.  Förordning (1992:49) om ändring i frihandelsförordningen (1987:1185) 
SFS 1992:50   SFS 1987:1285 1992-03-01  Förordning (1992:50) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1992:51   SFS 1977:178 1992-03-01  Förordning (1992:51) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1992:52   SFS 1990:1018 1992-03-01, överg.best.  Förordning (1992:52) om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för kriminalvårdsverket 
SFS 1992:53   SFS 1991:1080 1992-03-01, överg.best.  Förordning (1992:53) om ändring i förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor 
SFS 1992:54   SFS 1991:1079 1992-03-01, överg.best.  Förordning (1992:54) om ändring i förordningen (1991:1079) om statsbidrag m.m. till fristående skolor 
SFS 1992:55   SFS 1989:372 1992-03-01  Förordning (1992:55) om ändring i förordningen (1989:372) om intagning i gymnasieskolan av sökande bosatta i annat nordiskt land 
SFS 1992:56   SFS 1979:288 1992-03-01 överg.best.  Förordning (1992:56) om ändring i veterinära införselkungörelsen (1958:551) 
SFS 1992:57   SFS 1990:978 1992-03-10, överg.best.  Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:57) om ändring i föreskrifterna (1990:978) om inskrivning i statsskuldboken 
SFS 1992:58   grundförfattning 1992-03-03 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:58) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:59   grundförfattning 1992-01-15 
Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1992:59) till förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:60   SFS 1975:1387 1992-04-01  Förordning (1992:60) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387) 
SFS 1992:61   SFS 1987:978 1992-04-01  Förordning (1992:61) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 1992:62   grundförfattning 1992-03-01  /r1/ Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.; 
SFS 1992:63   grundförfattning 1992-03-01  /r1/ Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.; 
SFS 1992:64   SFS 1984:545 1992-07-01, överg.best.  Förordning (1992:64) om ändring i förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 1992:65   SFS 1985:884 1992-07-01, överg.best.  Förordning (1992:65) om ändring i förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster 
SFS 1992:66   SFS 1977:722 1992-04-01  Förordning (1992:66) om ändring i körkortsförordningen (1977:722) 
SFS 1992:67   SFS 1991:1812 1992-03-01  Förordning (1992:67) om ändring i förordningen (1991:1812) med instruktion för styrelsen för riksfärdtjänst 
SFS 1992:68   SFS 1989:547 1992-03-01  Förordning (1992:68) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1992:69   SFS 1969:446 1992-02-26  Förordning (1992:69) om ändring i personalkontrollkungörelsen (1969:446) 
SFS 1992:70   SFS 1980:438 1992-03-01  Förordning (1992:70) om ändring i utsädesförordningen (1980:438) 
SFS 1992:71   SFS 1989:974 1992-04-01  Förordning (1992:71) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier 
SFS 1992:72   grundförfattning 1992-03-01 
Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:73   SFS 1971:1072 1992-03-01  Lag (1992:73) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1992:74   SFS 1966:755 1992-03-01  Lag (1992:74) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1992:75   SFS 1987:10 1992-04-01  Lag (1992:75) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) 
SFS 1992:76   grundförfattning 1992-04-01 
Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:77   SFS 1991:1933 1992-03-01  Förordning (1992:77) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder 
SFS 1992:78   grundförfattning 1992-04-01 
Förordning (1992:78) med instruktion för nämnden för vissa statliga pensionsfrågor
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:79   grundförfattning  
Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:80   SFS 1988:339 1992-03-01  Förordning (1992:80) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för radionämnden 
SFS 1992:81   SFS 1988:340 1992-03-01  Förordning (1992:81) om ändring i förordningen (1988:340) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden 
SFS 1992:82   SFS 1987:905 1992-04-01  Förordning (1992:82) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1992:83   SFS 1987:406 1992-04-01  Förordning (1992:83) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning 
SFS 1992:84   SFS 1990:1510 1992-04-01   
SFS 1992:85   SFS 1980:100 1992-04-01  Lag (1992:85) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1992:86   SFS 1974:153 1992-04-01  Lag (1992:86) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1992:87   SFS 1979:567 1992-04-01  Förordning (1992:87) om ändring i förordningen (1979:567) med instruktion för högsta domstolen 
SFS 1992:88   SFS 1979:568 1992-04-01  Förordning (1992:88) om ändring i förordningen (1979:568) med instruktion för regeringsrätten 
SFS 1992:89   SFS 1979:571 1992-04-01  Förordning (1992:89) om ändring i förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion 
SFS 1992:90   SFS 1987:1289 1992-04-01  Förordning (1992:90) om ändring i tullfrihetsförordningen (1987:1289) 
SFS 1992:91   SFS 1987:1069   Förordning (1992:91) om ikraftträdande av lagen (1991:1588) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
SFS 1992:92   SFS 1976:661   Förordning (1992:92) om ikraftträdande av lagen (1991:1587) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1992:93   SFS 1968:45   Förordning (1992:93) om ikraftträdande av lagen (1991:1585) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45) 
SFS 1992:94   SFS 1980:100   Förordning (1992:94) om ikraftträdande av lagen (1991:1584) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1992:95   SFS 1986:1107 1992-04-01  Förordning (1992:95) om ändring i räddningstjänstförordningen (1986:1107) 
SFS 1992:96   SFS 1986:1102   Förordning (1992:96) om ikraftträdande av lagen (1991:1586) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102) 
SFS 1992:97   SFS 1986:1102 1992-04-01  Lag (1992:97) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102) 
SFS 1992:98   grundförfattning 1992-07-01  Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten 
SFS 1992:99   SFS 1970:517 1992-04-01   
SFS 1992:100   SFS 1953:272 1992-04-01  Lag (1992:100) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1992:101   grundförfattning 1992-03-18  Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991 
SFS 1992:102   grundförfattning 1992-04-01 
Förordning (1992:102) med instruktion för Finansinspektionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:103   SFS 1984:1127 1992-04-01 överg.best.  Förordning (1992:103) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål 
SFS 1992:104   SFS 1988:1136 1992-04-01  Förordning (1992:104) om ändring i förordningen (1988:1136) med instruktion för Statens ungdomsråd 
SFS 1992:105   grundförfattning 1992-04-01 
Förordning (1992:105) om Barn- och ungdomsdelegationen
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:106   grundförfattning 1992-03-18 
Riksrevisionsverkets föreskrift (1992:106) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:107   SFS 1991:435 1992-04-01  Lag (1992:107) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet 
SFS 1992:108   SFS 1974:203 1992-04-01  Lag (1992:108) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 1992:109   SFS 1957:668 1992-04-01  Lag (1992:109) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott 
SFS 1992:110   SFS 1959:254 1992-04-01  Lag (1992:110) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge 
SFS 1992:111   SFS 1984:730 1992-04-01  Förordning (1992:111) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1992:112   SFS 1991:1160 1992-04-01, överg.best.  Förordning (1992:112) om ändring i förordningen (1991:1160) om förordnandepension m.m. 
SFS 1992:113   SFS 1987:860 1992-04-01, överg.best.  Förordning (1992:113) om ändring i förordningen (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg 
SFS 1992:114   SFS 1987:721 1992-04-01  Förordning (1992:114) om ändring i förordningen (1987:721) om lärarresurser i specialskolan m.m. 
SFS 1992:115   grundförfattning  
Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:116   SFS 1976:725 1992-04-01  Förordning (1992:116) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1992:117   SFS 1981:4 1992-04-15  Förordning (1992:117) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret 
SFS 1992:118   grundförfattning 1992-05-01  Tillträdesförordning (1992:118) 
SFS 1992:119   SFS 1982:756 1992-05-01  Förordning (1992:119) om ändring i förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m.(IKFN-förordning) 
SFS 1992:120   SFS 1982:569 1992-05-01  Förordning (1992:120) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m. 
SFS 1992:121   SFS 1987:894 1992-04-15  Förordning (1992:121) om ändring i förordningen (1987:894) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond 
SFS 1992:122   SFS 1984:248   Förordning (1992:122) om upphävande av förord- ningen (1984:248) om skatt på lotterivinster 
SFS 1992:123   SFS 1991:1924 1992-04-15, överg.best.  Förordning (1992:123) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder 
SFS 1992:124   SFS 1974:371 1992-04-01 överg.best.  Lag (1992:124) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 1992:125   SFS 1949:345 1992-04-01 överg.best.  Lag (1992:125) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 
SFS 1992:126   SFS 1970:994 1992-04-01 överg.best.  Lag (1992:126) om ändring i jordabalken 
SFS 1992:127   SFS 1988:1137 1992-04-01 överg.best.  Förordning (1992:127) om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för arbetsdomstolen 
SFS 1992:128   grundförfattning 1992-07-01, överg.best.  Förordning (1992:128) om hovrätternas domkretsar 
SFS 1992:129   SFS 1949:501 1992-07-01  Förordning (1992:129) om ändring i kungörelsen (1949:501) om hovrättsting 
SFS 1992:130   SFS 1982:996 1992-07-01  Förordning (1992:130) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor 
SFS 1992:131   SFS 1991:343 1992-05-01  Förordning (1992:131) om ändring i förordningen (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. 
SFS 1992:132   SFS 1982:117 1992-07-01  Förordning (1992:132) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 
SFS 1992:133   SFS 1969:38 1992-07-01  Förordning (1992:133) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1992:134   SFS 1987:864 1992-07-01  Förordning (1992:134) om ändring i förordningen (1987:864) om tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet 
SFS 1992:135   SFS 1963:341 1992-07-01  Förordning (1992:135) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 
SFS 1992:136   SFS 1990:1293 1992-04-15  Förordning (1992:136) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen 
SFS 1992:137   SFS 1980:848 1992-07-01  Förordning (1992:137) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder 
SFS 1992:138   grundförfattning 1992-07-01 
Lag (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:139   SFS 1970:417 1992-07-01  Lag (1992:139) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. 
SFS 1992:140   SFS 1988:1113 1992-07-01  Förordning (1992:140) om ändring i förordningen (1988:1113) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
SFS 1992:141   SFS 1965:62 1992-04-15  Förordning (1992:141) om ändring i kungörelsen (1965:62) med tillämpningsföreskrifter till lagen om behörighet att utöva veterinäryrket 
SFS 1992:142   SFS 1989:896 1992-05-01  Förordning (1992:142) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag 
SFS 1992:143   SFS 1980:657 1992-05-01  Förordning (1992:143) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1992:144   SFS 1991:1413 1992-05-15  Förordning (1992:144) om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning 
SFS 1992:145   SFS 1974:286 1992-05-15  Förordning (1992:145) om ändring i förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. 
SFS 1992:146   SFS 1976:376 1992-05-15  Förordning (1992:146) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 1992:147   SFS 1962:700 1992-07-01  Lag (1992:147) om ändring i brottsbalken 
SFS 1992:148   grundförfattning 1992-05-01 
Lag (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:149   grundförfattning 1992-05-01 
Förordning (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:150   SFS 1928:370 1992-05-01 överg.best.  Lag (1992:150) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1992:151   SFS 1973:1199 1992-04-15  Lag (1992:151) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1992:152   SFS 1978:45 1992-05-01  Förordning (1992:152) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag 
SFS 1992:153   SFS 1981:1265 1992-05-01  Förordning (1992:153) om ändring i förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. 
SFS 1992:154   grundförfattning 1993-01-01  Förordning (1992:154) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike 
SFS 1992:155   SFS 1984:545 1992-05-01, överg.best.  Förordning (1992:155) om ändring i förordningen (1992:64) om ändring i förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 1992:156   SFS 1989:548 1992-06-01  Förordning (1992:156) om ändring i förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg 
SFS 1992:157   grundförfattning 1992-06-01 
Förordning (1992:157) om arkiv hos regeringskansliet
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:158   SFS 1988:278 1992-05-01  Förordning (1992:158) om ändring i förordningen (1988:278) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata 
SFS 1992:159   grundförfattning 1992-04-28 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:159) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1992:160   grundförfattning 1992-07-01 överg.best.  Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 1992:161   SFS 1987:617 1992-07-01  Lag (1992:161) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) 
SFS 1992:162   SFS 1991:981 1992-07-01  Lag (1992:162) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 
SFS 1992:163   SFS 1988:606 1992-07-01  Lag (1992:163) om ändring i lagen (1988:606) om finansbolag 
SFS 1992:164   SFS 1950:272 1992-07-01  Lag (1992:164) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige 
SFS 1992:165   SFS 1986:436 1992-07-01  Lag (1992:165) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud 
SFS 1992:166   SFS 1966:414 1992-05-01  Förordning (1992:166) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga 
SFS 1992:167   SFS 1969:361 1992-05-01  Förordning (1992:167) om ändring i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning 
SFS 1992:168   SFS 1970:645 1992-05-01  Förordning (1992:168) om ändring i kungörelsen (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning 
SFS 1992:169   SFS 1973:939 1992-05-01  Förordning (1992:169) om ändring i uppskovskungörelsen (1973:939) 
SFS 1992:170   SFS 1984:1050 1992-05-01, överg.best.  Förordning (1992:170) om ändring i förordningen (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol 
SFS 1992:171   SFS 1984:1129 1992-05-01  Förordning (1992:171) om ändring i förordningen (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd 
SFS 1992:172   SFS 1988:520 1992-05-01  Förordning (1992:172) om ändring i förordningen (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden 
SFS 1992:173   SFS 1991:960 1992-05-01  Förordning (1992:173) om ändring i förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket 
SFS 1992:174   SFS 1954:325 1992-05-01  Förordning (1992:174)om ändring i förordningen (1954:325) med föreskrifter rörande försäkring av staten tillhörig egendom, m.m. 
SFS 1992:175   SFS 1965:921 1992-05-01  Förordning (1992:175) om ändring i avskrivningskungörelsen (1965:921) 
SFS 1992:176   SFS 1976:757 1992-05-01  Förordning (1992:176) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi 
SFS 1992:177   SFS 1978:842   Förordning (1992:177) om upphävande av förordningen (1978:842) med bemyndigande för statens vattenfallsverk att fastställa taxa för Trollhätte kanal 
SFS 1992:178   SFS 1982:1005 1992-05-01  Förordning (1992:178) om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen 
SFS 1992:179   SFS 1988:242 1992-05-01, överg.best.  Förordning (1992:179) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring 
SFS 1992:180   SFS 1989:517 1992-05-01  Förordning (1992:180) om ändring i förordningen (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk