Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1991:1 - SFS 1991:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1991:1   grundförfattning 1991-01-01  Statens provningsanstalts kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991 
SFS 1991:2   grundförfattning 1991-02-01  Förordning (1991:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe 
SFS 1991:3   SFS 1988:93 1991-02-01  Förordning (1991:3) om ändring i förordningen (1988:93) med instruktion för bankinspektionen 
SFS 1991:4   SFS 1988:976 1991-02-01  Förordning (1991:4) om ändring i förordningen (1988:976) om avgifter för bankinspektionens verksamhet 
SFS 1991:5   SFS 1979:1193 1991-02-01 överg.best.  Förordning (1991:5) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) 
SFS 1991:6   SFS 1987:941 1991-02-01  Förordning (1991:6) om ändring i förordningen (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder 
SFS 1991:7   grundförfattning 1991-02-01 
Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:8   SFS 1990:108   Förordning (1991:8) om upphävande av förordningen (1990:108) om fyllnadstjänst- göring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker 
SFS 1991:9   SFS 1987:905 1991-02-15  Förordning (1991:9) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1991:10   SFS 1975:539 1991-02-15  Förordning (1991:10) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539) 
SFS 1991:11   SFS 1986:692 1991-02-15, överg.best.  Förordning (1991:11) om ändring i nybyggnads- låneförordningen för bostäder (1986:692) 
SFS 1991:12   SFS 1986:693 1991-02-15 överg.best.  Förordning (1991:12) om ändring i ombygg- nadslåneförordningen för bostäder (1986:693) 
SFS 1991:13   SFS 1986:694 1991-02-15, överg.best.  Förordning (1991:13) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag 
SFS 1991:14   SFS 1989:858 1991-02-15, överg.best.  Förordning (1991:14) om ändring i förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål 
SFS 1991:15   SFS 1987:258 1991-02-15, överg.best.  Förordning (1991:15) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem 
SFS 1991:16   SFS 1985:669 1991-02-15  Förordning (1991:16) om ändring i förordningen (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m. 
SFS 1991:17   SFS 1987:82 1991-02-01, överg.best.  Förordning (1991:17) om ändring i förordningen (1987:82) om ersättning vid sjukresa 
SFS 1991:18   SFS 1990:642 1991-02-01  Förordning (1991:18) om ändring i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd 
SFS 1991:19   SFS 1980:100 1991-02-01  Lag (1991:19) om ändring i lagen (1990:1345) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1991:20   SFS 1970:517 1991-02-15  Förordning (1991:20) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem 
SFS 1991:21   SFS 1982:56 1991-02-27  Förordning (1991:21) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1991:22   SFS 1982:1136 1991-03-01  Förordning (1991:22) om ändring i namnförordningen (1982:1136) 
SFS 1991:23   SFS 1987:1119 1991-03-01  Förordning (1991:23) om ändring i förordningen (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande 
SFS 1991:24   SFS 1986:616 1991-02-01, överg.best.  Förordning (1991:24) om ändring i förordningen (1986:616) om beredskapspolisen 
SFS 1991:25   SFS 1976:1011 1991-02-01  Förordning (1991:25) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1991:26   SFS 1981:750 1991-07-01  Förordning (1991:26) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750) 
SFS 1991:27   SFS 1986:203 1991-07-01  Förordning (1991:27) om ändring i förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården 
SFS 1991:28   SFS 1979:288 1991-02-15  Förordning (1991:28) om ändring i förordningen (1979:288) om införsel av djursperma m.m 
SFS 1991:29   SFS 1989:547 1991-02-15  Förordning (1991:29) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1991:30   SFS 1985:1119 1991-02-01, överg.best.  Förordning (1991:30) om ändring i förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m. 
SFS 1991:31   SFS 1990:1182 1991-03-01  Förordning (1991:31) om ändring i förordningen (1990:1182) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation 
SFS 1991:32   SFS 1985:841 1991-04-01  Förordning (1991:32) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall 
SFS 1991:33   SFS 1986:625 1991-02-01  Förordning (1991:33) om ändring i förordningen (1986:625) om samordnad in- tagning till vissa gymnasie- skolor i Stockholms län 
SFS 1991:34   SFS 1987:902 1991-03-01  Förordning (1991:34) om ändring i förordningen (1987:902) om uppgifter till statistiska centralbyrån om elever i grundskolans årskurs 9 
SFS 1991:35   SFS 1978:632 1991-03-01  Förordning (1991:35) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen 
SFS 1991:36   SFS 1978:633 1991-03-01  Förordning (1991:36) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion 
SFS 1991:37   SFS 1987:530 1991-03-01, överg.best.  Förordning (1991:37) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd 
SFS 1991:38   SFS 1972:648 1991-03-01, överg.best.  Förordning (1991:38) om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för trafiksäkerhetsverket 
SFS 1991:39   SFS 1972:599 1991-03-01 överg.best.  Förordning (1991:39) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1991:40   SFS 1988:964 1991-02-15  Förordning (1991:40) om ändring i förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon 
SFS 1991:41   SFS 1990:202 1991-04-01  Förordning (1991:41) om ändring i reservofficersförordningen (1990:202) 
SFS 1991:42   SFS 1986:428 1991-03-01, överg.best.  Förordning (1991:42) om ändring i förordningen (1986:428) om prisreglering på fiskets område 
SFS 1991:43   SFS 1982:842 1991-03-01  Förordning (1991:43) om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän 
SFS 1991:44   SFS 1985:836 1991-04-01  Förordning (1991:44) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel 
SFS 1991:45   grundförfattning 1992-07-01 överg.best.  Minerallag (1991:45) 
SFS 1991:46   SFS 1987:12 1992-07-01, överg.best.  Lag (1991:46) om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 
SFS 1991:47   SFS 1985:620 1992-07-01 överg.best.  Lag (1991:47) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 
SFS 1991:48   SFS 1982:618 1992-07-01, överg.best.  Lag (1991:48) om ändring i lagen (1982:618) om utländska förvärv av fast egendom m.m. 
SFS 1991:49   SFS 1966:314 1992-07-01 överg.best.  Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
SFS 1991:50   SFS 1844:50 s.2   Cirkulär (1991:50) om upphävande av cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållar- ämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angå- ende vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket 
SFS 1991:51   SFS 1964:518 1991-07-01  Förordning (1991:51) om ändring i kungörelsen (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift 
SFS 1991:52   SFS 1971:709 1991-07-01  Förordning (1991:52) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m 
SFS 1991:53   SFS 1974:1058 1991-07-01  Förordning (1991:53) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058) 
SFS 1991:54   SFS 1974:123 1991-07-01  Förordning (1991:54) om ändring i vapenkungörelsen (1974:123) 
SFS 1991:55   SFS 1969:380 1991-07-01  Förordning (1991:55) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. 
SFS 1991:56   SFS 1970:301 1991-07-01  Förordning (1991:56) om ändring i kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet 
SFS 1991:57   SFS 1978:561 1991-07-01  Förordning (1991:57) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning 
SFS 1991:58   SFS 1971:954 1991-07-01  Förordning (1991:58) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) 
SFS 1991:59   SFS 1971:959   Förordning (1991:59) om upphävande av förord- ningen (1971:959) med instruk- tion för länsvägnämnderna 
SFS 1991:60   SFS 1988:1015 1991-07-01  Förordning (1991:60) om ändring i förordningen (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafik- anläggningar 
SFS 1991:61   SFS 1988:1074 1991-07-01  Förordning (1991:61) om ändring i förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket 
SFS 1991:62   SFS 1989:891 1991-07-01  Förordning (1991:62) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning 
SFS 1991:63   SFS 1935:568 1991-07-01  Förordning (1991:63) om ändring i kungörelsen (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden 
SFS 1991:64   SFS 1962:140   Förordning (1991:64) om upphävande av kungörelsen (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform 
SFS 1991:65   SFS 1965:921 1991-07-01  Förordning (1991:65) om ändring i avskrivningskungörelsen (1965:921) 
SFS 1991:66   SFS 1971:727 1991-07-01  Förordning (1991:66) om ändring i förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom, m.m. 
SFS 1991:67   SFS 1979:1193 1991-07-01  Förordning (1991:67) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) 
SFS 1991:68   SFS 1987:406 1991-04-01, överg.best.  Förordning (1991:68) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning 
SFS 1991:69   SFS 1987:411 1991-07-01  Förordning (1991:69) om ändring i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete 
SFS 1991:70   SFS 1967:552 1991-07-01  Förordning (1991:70) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552) 
SFS 1991:71   SFS 1967:873 1991-07-01  Förordning (1991:71) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873) 
SFS 1991:72   SFS 1982:879 1991-07-01  Förordning (1991:72) om ändring i förordningen (1982:879) om utländska förvärv av fast egendom m.m. 
SFS 1991:73   SFS 1984:338 1991-07-01  Förordning (1991:73) om ändring i förordningen (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen 
SFS 1991:74   SFS 1987:383 1991-07-01  Förordning (1991:74) om ändring i plan- och byggförordningen (1987:383) 
SFS 1991:75   SFS 1988:1232 1991-07-01  Förordning (1991:75) om ändring i förordningen (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna 
SFS 1991:76   SFS 1982:877 1991-07-01  Förordning (1991:76) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete 
SFS 1991:77   SFS 1990:643 1991-07-01  Förordning (1991:77) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd 
SFS 1991:78   SFS 1989:88 1991-07-01  Förordning (1991:78) om ändring i förordningen (1989:88) om förvaltningen av kyrklig jord 
SFS 1991:79   SFS 1976:484 1991-07-01  Förordning (1991:79) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484) 
SFS 1991:80   SFS 1983:788 1991-07-01  Förordning (1991:80) om ändring i vattenrättsförordningen (1983:788) 
SFS 1991:81   SFS 1983:790 1991-07-01  Förordning (1991:81) om ändring i förordningen (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän 
SFS 1991:82   SFS 1985:836 1991-07-01  Förordning (1991:82) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel 
SFS 1991:83   SFS 1976:1008 1991-03-01  Förordning (1991:83) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1991:84   SFS 1976:1011 1991-03-01  Förordning (1991:84) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1991:85   SFS 1988:1041 1991-04-01  Förordning (1991:85) om ändring i förordningen (1988:1041) med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd 
SFS 1991:86   grundförfattning 1991-02-01  Tillkännagivande (1991:86) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1991:87   grundförfattning 1991-03-05 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:87) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:88   SFS 1979:90 1991-04-01  Förordning (1991:88) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90) 
SFS 1991:89   grundförfattning 1990-01-01  Förordning (1991:89) om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 
SFS 1991:90   grundförfattning 1990-01-01  Förordning (1991:90) om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp 
SFS 1991:91   SFS 1988:539 1991-03-15  Förordning (1991:91) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1991:92   SFS 1989:526 1991-04-01  Förordning (1991:92) om ändring i förordningen (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning 
SFS 1991:93   grundförfattning 1991-04-01  /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed 
SFS 1991:94   SFS 1990:250 1991-03-01  Riksåklagarens Beslut (1991:94) om ändring i beslutet (1990:250) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 1991:95   SFS 1972:620   Vallag (1972:620) (1991:95) 
SFS 1991:96   SFS 1972:704   Lag (1972:704) (1991:96) om kyrkofullmäktigval, m.m. 
SFS 1991:97   SFS 1953:272   Uppbördslag (1953:272) (1991:97) 
SFS 1991:98   SFS 1984:668   Lag (1984:668) (1991:98) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare 
SFS 1991:99   grundförfattning 1991-03-19 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:99) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:100   grundförfattning  
Cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:101   SFS 1979:996 1991-04-01  Förordning (1991:101) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs 
SFS 1991:102   grundförfattning 1991-04-01  Förordning (1991:102) om poliseskort 
SFS 1991:103   SFS 1972:603 1991-04-01  Förordning (1991:103) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1991:104   SFS 1987:938 1991-04-01  Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938) 
SFS 1991:105   SFS 1982:327 1991-04-01  Förordning (1991:105) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus 
SFS 1991:106   grundförfattning 1991-03-20, överg.best. 
Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:107   SFS 1990:885 1991-03-20, överg.best.  Förordning (1991:107) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak och Kuwait 
SFS 1991:108   SFS 1987:586 1991-04-01  Förordning (1991:108) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586) 
SFS 1991:109   SFS 1988:1148 1991-05-01, överg.best.  Förordning (1991:109) om ändring i kyrkofondsförordningen (1988:1148) 
SFS 1991:110   SFS 1977:743 1991-05-01  Förordning (1991:110) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 
SFS 1991:111   SFS 1958:522 1991-05-01  Förordning (1991:111) om ändring i kungörelsen (1958:522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet 
SFS 1991:112   grundförfattning  
Tillkännagivande (1991:112) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:113   SFS 1988:123 1991-05-01  Förordning (1991:113) om ändring i förordningen (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare 
SFS 1991:114   grundförfattning 1991-10-01, överg.best. 
Lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:115   grundförfattning 1991-10-01 
Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:116   SFS 1980:11 1991-10-01  Lag (1991:116) om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
SFS 1991:117   SFS 1986:300 1991-04-01 överg.best.  Förordning (1991:117) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300) 
SFS 1991:118   SFS 1988:14 1991-04-01  Förordning (1991:118) om ändring i förordningen (1988:14) med instruktion för sjöfartsverket 
SFS 1991:119   grundförfattning 1991-04-01, överg.best. 
Lag (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:120   SFS 1962:381 1991-04-01 överg.best.  Lag (1991:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1991:121   SFS 1981:691 1991-04-01 överg.best.  Lag (1991:121) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter 
SFS 1991:122   SFS 1978:384 1991-04-01  Förordning (1991:122) om ändring i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån 
SFS 1991:123   grundförfattning 1991-07-01  Förordning (1991:123) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1991/92 
SFS 1991:124   SFS 1990:983 1991-05-01  Förordning (1991:124) om ändring i förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift 
SFS 1991:125   SFS 1980:848 1991-04-15  Förordning (1991:125) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder 
SFS 1991:126   grundförfattning 1991-03-08  Tillkännagivande (1991:126) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1991:127   grundförfattning 1991-04-09 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:127) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:128   SFS 1982:56 1991-05-15  Förordning (1991:128) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1991:129   SFS 1976:661 1991-05-15 överg.best.  Lag (1991:129) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1991:130   SFS 1983:261 1991-05-01  Förordning (1991:130) om ändring i förordningen (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning 
SFS 1991:131   SFS 1988:243 1991-05-01, överg.best.  Förordning (1991:131) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1991:132   grundförfattning 1991-04-16 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:132) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:133   grundförfattning 1991-07-01, överg.best. 
Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:134   SFS 1979:569 1991-05-01  Förordning (1991:134) om ändring i förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion 
SFS 1991:135   grundförfattning 1991-05-01  /r1/ Förordning (1991:135) om försöksverksamhet i hovrätten över Skåne och Blekinge med delegering av vissa arbetsuppgifter; 
SFS 1991:136   SFS 1990:885 1991-04-17, överg.best.  Förordning (1991:136) om ändring i förordningen (1990:885) om vissa sanktioner mot Irak 
SFS 1991:137   SFS 1985:488 1991-05-01, överg.best.  Förordning (1991:137) om ändring i förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 
SFS 1991:138   SFS 1989:270 1991-05-01  Förordning (1991:138) om ändring i förordningen (1989:270) med instruktion för styrelsen för teknisk ackreditering 
SFS 1991:139   grundförfattning 1991-05-01 
Förordning (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:140   SFS 1984:387 1991-04-30  Lag (1991:140) om ändring i polislagen (1984:387) 
SFS 1991:141   SFS 1964:167 1991-04-30  Lag (1991:141) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 1991:142   SFS 1984:730 1991-04-30  Förordning (1991:142) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1991:143   SFS 1967:226 1991-05-01, överg.best.  Lag (1991:143) om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756) 
SFS 1991:144   SFS 1978:487 1991-05-01  Lag (1991:144) om ändring i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar 
SFS 1991:145   SFS 1987:1114 1991-06-01  Förordning (1991:145) om ändring i tullförordningen (1987:1114) 
SFS 1991:146   SFS 1984:988 1992-01-01  Förordning (1991:146) om ändring i förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket 
SFS 1991:147   SFS 1988:784 1991-05-01  Förordning (1991:147) om ändring i förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet 
SFS 1991:148   SFS 1990:886 1991-07-01  Lag (1991:148) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram 
SFS 1991:149   grundförfattning 1992-01-01 överg.best. 
/r1/ Förordning (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:150   grundförfattning 1992-01-01, överg.best. 
Förordning (1991:150) om beräkning av statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:151   grundförfattning 1992-01-01 överg.best. 
/r1/ Förordning (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:152   grundförfattning 1992-01-01 
Förordning (1991:152) om beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:153   SFS 1991:45 1992-07-01  Lag (1991:153) om ändring i minerallagen (1991:45) 
SFS 1991:154   SFS 1990:643 1991-05-15  Förordning (1991:154) om ändring i förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd 
SFS 1991:155   SFS 1978:679   Förordning (1991:155) om upphävande av förordningen (1978:679) om resekostnadsersättning till vissa veterinärer vid tjänsteresa med egen bil 
SFS 1991:156   grundförfattning 1991-05-07 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:156) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:157   SFS 1987:1065 1992-01-01, överg.best.  Lag (1991:157) om ändring i tullagen (1987:1065) 
SFS 1991:158   SFS 1973:980 1992-01-01  Lag (1991:158) om ändring i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. 
SFS 1991:159   SFS 1990:137 1992-01-01  Lag (1991:159) om ändring i tullregisterlagen (1990:137) 
SFS 1991:160   SFS 1987:1069 1992-01-01  Lag (1991:160) om ändring i lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. 
SFS 1991:161   SFS 1978:69 1992-01-01  Lag (1991:161) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon 
SFS 1991:162   grundförfattning 1991-05-01 överg.best. 
Lag (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:163   SFS 1971:1066 1991-07-01  Förordning (1991:163) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna 
SFS 1991:164   SFS 1979:575 1991-07-01  Förordning (1991:164) om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna 
SFS 1991:165   SFS 1975:520 1991-07-01  Förordning (1991:165) om ändring i förordningen (1975:520) om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd 
SFS 1991:166   grundförfattning  
Tillkännagivande (1991:166) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
Denna lag är upphävd.
SFS 1991:167   SFS 1985:193 1991-06-01  Lag (1991:167) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik 
SFS 1991:168   SFS 1971:392 1991-07-01  Lag (1991:168) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) 
SFS 1991:169   SFS 1961:372 1991-05-01, överg.best.  Lag (1991:169) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1991:170   SFS 1957:262 1991-05-01 överg.best.  Lag (1991:170) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt 
SFS 1991:171   grundförfattning 1991-05-01  Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden 
SFS 1991:172   SFS 1971:807 1991-07-01, överg.best.  Förordning (1991:172) om ändring i livsmedelsförordningen (1971:807) 
SFS 1991:173   SFS 1991:133 1991-07-01  Förordning (1991:173) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område 
SFS 1991:174   SFS 1988:730 1991-05-15  Förordning (1991:174) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för arbetarskyddsverket 
SFS 1991:175   SFS 1988:242 1991-06-01, överg.best.  Förordning (1991:175) om ändring i förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring 
SFS 1991:176   SFS 1990:1182 1991-05-15  Förordning (1991:176) om ändring i förordningen (1990:1182) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation 
SFS 1991:177   SFS 1951:442 1991-07-01 överg.best.  Lag (1991:177) om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor 
SFS 1991:178   SFS 1968:430 1991-07-01  Lag (1991:178) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1991:179   SFS 1988:327 1991-07-01  Lag (1991:179) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327) 
SFS 1991:180   SFS 1928:370 1991-07-01 överg.best.  Lag (1991:180) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)