Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1990:1 - SFS 1990:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1990:1   grundförfattning 1990-01-01  Statens provningsanstalts kungörelse (1990:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990 
SFS 1990:2   SFS 1988:984 1990-03-01  Förordning (1990:2) om ändring i förordningen (1988:984) med instruktion för brottsskadenämnden 
SFS 1990:3   SFS 1979:572 1990-02-15  Förordning (1990:3) om ändring i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1990:4   SFS 1979:1193 1990-02-01 överg.best.  Förordning (1990:4) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) 
SFS 1990:5   SFS 1988:243 1990-03-01, överg.best.  Förordning (1990:5) om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1990:6   SFS 1985:1073 1990-07-01  Lag (1990:6) om fortsatt giltighet av lagen (1985:1073) om försöks- verksamhet med en samordnad länsförvaltning 
SFS 1990:7   grundförfattning 1990-02-01 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:7) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:8   SFS 1974:123 1990-03-01  Förordning (1990:8) om ändring i vapenkungörelsen (1974:123) 
SFS 1990:9   SFS 1981:340 1990-02-15, överg.best.  Förordning (1990:9) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. 
SFS 1990:10   SFS 1986:419 1990-07-01  Förordning (1990:10) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län 
SFS 1990:11   SFS 1988:972 1990-07-01  Förordning (1990:11) om fortsatt giltighet av förordningen (1988:972) med instruktion för läns- styrelsen i Norrbottens län 
SFS 1990:12   grundförfattning 1990-03-01  Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) 
SFS 1990:13   SFS 1978:622 1990-03-01  Förordning (1990:13) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m. 
SFS 1990:14   SFS 1972:435 1990-04-01 överg.best.  Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 
SFS 1990:15   SFS 1988:502 1990-02-15  Förordning (1990:15) om ändring i förordningen (1988:502) med instruktion för centrala studiestödsnämnden 
SFS 1990:16   SFS 1982:56 1990-03-07  Förordning (1990:16) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1990:17   SFS 1970:304 1990-03-01  Förordning (1990:17) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304) 
SFS 1990:18   grundförfattning 1990-03-01  Förordning (1990:18) om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet 
SFS 1990:19   grundförfattning 1990-04-01 
Förordning (1990:19) med bemyndigande för riksskatteverket att medge befrielse från bevillningsavgift
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:20   SFS 1987:905 1990-03-01  Förordning (1990:20) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1990:21   SFS 1985:439 1990-03-01  Förordning (1990:21) om ändring i förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. 
SFS 1990:22   SFS 1988:1076 1990-03-01  Förordning (1990:22) om ändring i förordningen (1988:1076) med instruktion för AMU-gruppen 
SFS 1990:23   grundförfattning 1990-02-13 överg.best.  Förordning (1990:23) om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978) 
SFS 1990:24   grundförfattning 1990-02-13 
Förordning (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:25   SFS 1975:539 1990-03-01, överg.best.  Förordning (1990:25) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539) 
SFS 1990:26   SFS 1988:539 1990-03-15 överg.best.  Förordning (1990:26) om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539) 
SFS 1990:27   SFS 1982:814 1990-04-01  Förordning (1990:27) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 
SFS 1990:28   SFS 1969:38 1990-03-01  Förordning (1990:28) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1990:29   SFS 1968:430 1990-02-28 överg.best.  Lag (1990:29) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1990:30   SFS 1986:777 1990-03-15  Förordning (1990:30) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd 
SFS 1990:31   SFS 1983:583 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:31) om ändring i förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år 
SFS 1990:32   SFS 1988:369 1990-04-01  Förordning (1990:32) om ändring i förordningen (1988:369) med instruktion för sprängämnesinspektionen 
SFS 1990:33   SFS 1988:806 1990-04-01  Förordning (1990:33) om ändring i förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling 
SFS 1990:34   SFS 1972:319 1990-04-01, överg.best.  Förordning (1990:34) om ändring i växtskydds- kungörelsen (1972:319) 
SFS 1990:35   SFS 1958:637 1990-04-01  Lag (1990:35) om ändring i ärvdabalken 
SFS 1990:36   SFS 1962:700 1990-04-01  Lag (1990:36) om ändring i brottsbalken 
SFS 1990:37   SFS 1988:318 1990-04-01  Förordning (1990:37) om ändring i förordningen (1988:318) med instruktion för tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 
SFS 1990:38   grundförfattning 1989-01-01  Förordning (1990:38) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 
SFS 1990:39   grundförfattning 1989-01-01  Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp 
SFS 1990:40   SFS 1980:657 1990-04-01  Förordning (1990:40) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1990:41   SFS 1987:187 1990-04-01  Förordning (1990:41) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m 
SFS 1990:42   SFS 1988:1532 1990-03-15  Förordning (1990:42) om ändring i förordningen (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden 
SFS 1990:43   SFS 1976:113 1990-04-01  Förordning (1990:43) om upphävande av förord- ningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel 
SFS 1990:44   SFS 1964:618 1990-04-01  Förordning (1990:44) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1990:45   grundförfattning 1990-04-01 
Förordning (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:46   SFS 1976:940 1990-04-01, överg.best.  Förordning (1990:46) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa 
SFS 1990:47   SFS 1988:858 1990-04-01  Förordning (1990:47) om ändring i förordningen (1988:858) med instruktion för statens maskinprovningar 
SFS 1990:48   SFS 1988:862 1990-04-01  Förordning (1990:48) om ändring i förordningen (1988:862) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
SFS 1990:49   SFS 1984:683 1990-04-01 överg.best.  Förordning (1990:49) om ändring i förordningen (1984:683) om statlig ersätt- ning för mottagande av flyk- tingar och vissa andra utlänningar 
SFS 1990:50   SFS 1988:590 1990-04-01  Förordning (1990:50) om ändring i förordningen (1988:590) med instruktion för plan- och bostadsverket 
SFS 1990:51   grundförfattning 1990-06-15  Riksbankens föreskrifter (1990:51) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor 
SFS 1990:52   grundförfattning 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 1990:53   SFS 1980:620 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:53) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1990:54   SFS 1949:381 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:54) om ändring i föräldrabalken 
SFS 1990:55   SFS 1972:429 1990-07-01  Lag (1990:55) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 
SFS 1990:56   SFS 1962:381 1990-07-01  Lag (1990:56) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1990:57   SFS 1977:265 1990-07-01  Lag (1990:57) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd 
SFS 1990:58   SFS 1973:1173 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) 
SFS 1990:59   SFS 1978:413 1990-07-01  Lag (1990:59) om ändring i brottsskadelagen (1978:413) 
SFS 1990:60   SFS 1989:14 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:60) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn 
SFS 1990:61   SFS 1964:167 1990-07-01  Lag (1990:61) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 1990:62   SFS 1970:428 1990-07-01  Lag (1990:62) om ändring i delgivningslagen (1970:428) 
SFS 1990:63   SFS 1971:289 1990-07-01  Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1990:64   SFS 1962:700 1990-07-01  Lag (1990:64) om ändring i brottsbalken 
SFS 1990:65   SFS 1973:289 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:65) om ändring i datalagen (1973:289) 
SFS 1990:66   SFS 1941:967 1990-07-01  Lag (1990:66) om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 
SFS 1990:67   SFS 1967:198 1990-07-01  Lag (1990:67) om ändring i folkbokföringslagen (1967:198) 
SFS 1990:68   SFS 1985:1100 1990-07-01  Lag (1990:68) om ändring i skollagen (1985:1100) 
SFS 1990:69   SFS 1989:529 1990-07-01  Lag (1990:69) om ändring i utlänningslagen (1989:529) 
SFS 1990:70   grundförfattning 1990-04-01  /r1/ Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län; 
SFS 1990:71   SFS 1977:344 1990-04-01  Förordning (1990:71) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1990:72   SFS 1980:759 1990-04-01  Förordning (1990:72) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. 
SFS 1990:73   SFS 1984:110 1990-04-01  Förordning (1990:73) om upphävande av omplace- ringsförordningen (1984:110) 
SFS 1990:74   SFS 1984:111 1990-04-01  Förordning (1990:74) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111) 
SFS 1990:75   SFS 1984:819 1990-04-01  Förordning (1990:75) om ändring i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar 
SFS 1990:76   SFS 1988:113 1990-04-01  Förordning (1990:76) om ändring i förordningen (1988:113) med instruktion för statens löne- och pensionsverk 
SFS 1990:77   grundförfattning 1990-04-01 
Lag (1990:77) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Sydafrika;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:78   SFS 1985:98 1990-04-01  Lag (1990:78) om ändring i lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia 
SFS 1990:79   grundförfattning 1990-04-01 
Förordning (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:80   SFS 1985:99 1990-04-01  Förordning (1990:80) om ändring i förordningen (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia 
SFS 1990:81   SFS 1987:477 1990-04-01  Förordning (1990:81) om ändring i förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och Namibia 
SFS 1990:82   SFS 1988:931 1990-04-15  Förordning (1990:82) om ändring i förordningen (1988:931) med instruktion för kriminalvårdsverket 
SFS 1990:83   SFS 1989:265 1990-05-01  Förordning (1990:83) om ändring i förordningen (1989:265) om förrättnings- avgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
SFS 1990:84   SFS 1981:518 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:84) om ändring i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. 
SFS 1990:85   SFS 1977:263 1990-04-01  Förordning (1990:85) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1990:86   SFS 1988:1200 1990-04-01  Förordning (1990:86) om ändring i förordningen (1988:1200) med instruktion för institutet för rymdfysik 
SFS 1990:87   SFS 1988:734 1990-04-01  Förordning (1990:87) om ändring i förordningen (1988:734) med instruktion för Manne Siegbahninstitutet för fysik 
SFS 1990:88   SFS 1986:364 1990-04-01  Förordning (1990:88) om ändring i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd 
SFS 1990:89   SFS 1950:596 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:89) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske 
SFS 1990:90   SFS 1952:166 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:90) om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar 
SFS 1990:91   SFS 1952:167 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:91) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 
SFS 1990:92   SFS 1965:61 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:92) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. 
SFS 1990:93   SFS 1972:318 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318) 
SFS 1990:94   SFS 1974:211 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:94) om ändring i bisjukdomslagen (1974:211) 
SFS 1990:95   SFS 1979:425 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:95) om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1990:96   SFS 1979:429 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:96) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) 
SFS 1990:97   SFS 1984:119 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:97) om ändring i ädellöv- skogslagen (1984:119) 
SFS 1990:98   SFS 1965:601 1990-04-01  Förordning (1990:98) om ändring i anställningsförordningen (1965:601) 
SFS 1990:99   grundförfattning 1990-03-28 
Riksrevisionsverkets föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:100   grundförfattning 1990-04-01 överg.best. 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:101   grundförfattning 1990-04-01 
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:101) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:102   SFS 1977:480 1990-04-01 överg.best.  Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480) 
SFS 1990:103   SFS 1963:115 1990-04-01  Lag (1990:103) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete 
SFS 1990:104   SFS 1982:636 1990-05-01 överg.best.  Lag (1990:104) om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel 
SFS 1990:105   SFS 1987:1285 1990-05-01  Förordning (1990:105) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1990:106   SFS 1977:263 1991-07-01  Förordning (1990:106) om ändring i förordningen (1989:73) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1990:107   grundförfattning   Tillkännagivande (1990:107) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1990:108   grundförfattning 1990-07-01 
/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:109   grundförfattning 1990-07-01  /r1/ Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer; 
SFS 1990:110   SFS 1984:762 1990-07-01  Förordning (1990:110) om ändring i förordningen (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad an- ställning i kommun m.m. 
SFS 1990:111   SFS 1982:375 1990-07-01  Förordning (1990:111) om upphävande av fyra författningar om kyrkomusiker 
SFS 1990:112   SFS 1983:1053 1990-04-15, överg.best.  Lag (1990:112) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper 
SFS 1990:113   grundförfattning 1990-05-01 
Förordning (1990:113) om exportkreditgaranti
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:114   SFS 1988:1225 1990-05-01  Förordning (1990:114) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för exportkreditnämnden 
SFS 1990:115   SFS 1981:774 1990-05-01  Lag (1990:115) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 1990:116   SFS 1981:1185 1990-05-01  Förordning (1990:116) om ändring i förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter 
SFS 1990:117   SFS 1928:370 1990-04-11 överg.best.  Lag (1990:117) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1990:118   SFS 1986:572 1990-07-01  Förordning (1990:118) om ändring i förordningen (1986:572) med vissa tillämp- ningsföreskrifter till skollagen (1985:1100) 
SFS 1990:119   SFS 1983:28 1990-07-01  Förordning (1990:119) om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdom som bereds vård med stöd av lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 1990:120   SFS 1988:815 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:120) om ändring i förordningen (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen 
SFS 1990:121   SFS 1974:271 1990-06-01  Förordning (1990:121) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 
SFS 1990:122   SFS 1989:547 1990-05-01  Förordning (1990:122) om ändring i utlänningsförordningen (1989:547) 
SFS 1990:123   SFS 1973:922 1990-07-01  Förordning (1990:123) om ändring i kungörelsen (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt 
SFS 1990:124   SFS 1990:24   Förordning (1990:124) om upphävande av förord- ningen (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp 
SFS 1990:125   SFS 1988:144 1990-05-01  Lag (1990:125) om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 
SFS 1990:126   SFS 1974:153 1990-05-01  Lag (1990:126) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1990:127   SFS 1968:380 1990-05-01  Förordning (1990:127) om upphävande av vissa författningar rörande fastighetsregister m.m. 
SFS 1990:128   grundförfattning 1990-04-26 
Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:129   grundförfattning 1989-01-01  Förordning (1990:129) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger 
SFS 1990:130   grundförfattning 1990-05-01, överg.best. 
Förordning (1990:130) med instruktion för Arbetslivsfonden
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:131   SFS 1984:796 1990-07-01  Förordning (1990:131) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämk- ningar i gymnasieskolas timplaner, dels ändring i samma förordning 
SFS 1990:132   SFS 1985:123 1990-07-01  Förordning (1990:132) om fortsatt giltighet av förordningen (1985:123) om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasie- skolan 
SFS 1990:133   SFS 1984:795 1990-07-01  Förordning (1990:133) om fortsatt giltighet av förordningen (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regio- nalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan 
SFS 1990:134   SFS 1987:743 1990-05-01, överg.best.  Förordning (1990:134) om ändring i gymnasie- förordningen (1987:743) 
SFS 1990:135   SFS 1987:1119 1990-05-01  Förordning (1990:135) om ändring i förordningen (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande 
SFS 1990:136   SFS 1987:905 1990-07-01  Förordning (1990:136) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1990:137   grundförfattning 1990-06-01, överg.best. 
Tullregisterlag (1990:137)
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:138   SFS 1987:1065 1990-06-01  Lag (1990:138) om ändring i tullagen (1987:1065) 
SFS 1990:139   SFS 1960:418 1990-06-01  Lag (1990:139) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling 
SFS 1990:140   SFS 1977:642 1990-05-10  Förordning (1990:140) om ändring i förordningen (1977:642) om den svenska fiskezonens omfattning 
SFS 1990:141   SFS 1984:519 1990-05-15, överg.best.  Förordning (1990:141) om ändring i förordningen (1984:519) om introduk- tions- och lönebidrag 
SFS 1990:142   SFS 1988:525 1990-07-01  Förordning (1990:142) om ändring i förordningen (1988:525) med instruktion för kemikalieinspektionen 
SFS 1990:143   SFS 1987:586 1990-07-01  Förordning (1990:143) om ändring i bilavgas- förordningen (1987:586) 
SFS 1990:144   SFS 1977:306 1990-05-07  Lag (1990:144) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 
SFS 1990:145   SFS 1961:394 1990-05-07  Lag (1990:145) om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt 
SFS 1990:146   SFS 1987:1068 1990-05-07  Lag (1990:146) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) 
SFS 1990:147   SFS 1989:471 1990-05-01, överg.best.  Lag (1990:147) om ändring i lagen (1989:471) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten 
SFS 1990:148   SFS 1971:69 1990-05-01  Lag (1990:148) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1990:149   SFS 1951:649 1990-07-01  Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
SFS 1990:150   SFS 1985:192 1990-07-01  Lag (1990:150) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192) 
SFS 1990:151   SFS 1977:477 1990-07-01  Lag (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477) 
SFS 1990:152   SFS 1975:1410 1990-07-01  Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 1990:153   SFS 1972:207 1990-07-01  Lag (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
SFS 1990:154   SFS 1958:205 1990-07-01  Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. 
SFS 1990:155   SFS 1969:446 1990-07-01  Förordning (1990:155) om ändring i personalkontrollkungörelsen (1969:446) 
SFS 1990:156   SFS 1962:381 1991-10-01 överg.best.  Lag (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1990:157   SFS 1962:381 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:157) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1990:158   SFS 1976:380 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:158) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1990:159   SFS 1977:265 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:159) om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd 
SFS 1990:160   SFS 1989:225 1990-07-01, överg.best.  Lag (1990:160) om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare 
SFS 1990:161   SFS 1962:381 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:161) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1990:162   SFS 1981:49 1990-07-01  Lag (1990:162) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 
SFS 1990:163   SFS 1976:380 1990-07-01 överg.best.  Lag (1990:163) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1990:164   SFS 1989:484 1990-07-01  Lag (1990:164) om ändring i lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift 
SFS 1990:165   SFS 1988:1204 1990-05-15  Förordning (1990:165) om ändring i förordningen (1988:1204) med instruktion för riksförsäkringsverket 
SFS 1990:166   SFS 1984:632 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:166) om upphävande av förord- ningen (1984:632) om extra statsbidrag till försöks- verksamhet och utvecklings- arbete i gymnasieskolan 
SFS 1990:167   SFS 1967:270 1990-07-01  Förordning (1990:167) om ändring i privatskol- förordningen (1967:270) 
SFS 1990:168   SFS 1989:26 1990-06-01, överg.best.  Förordning (1990:168) om ändring i förordningen (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landstingskommun 
SFS 1990:169   grundförfattning  
Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:170   SFS 1947:848 1990-06-01  Förordning (1990:170) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater 
SFS 1990:171   SFS 1909:24 s.1 1990-06-01  Förordning (1990:171) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet 
SFS 1990:172   grundförfattning  
/r1/ Tillkännagivande (1990:172) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:173   SFS 1982:1177 1990-05-15 överg.best.  Förordning (1990:173) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1990:174   SFS 1982:56 1990-06-06  Förordning (1990:174) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling 
SFS 1990:175   SFS 1983:594 1990-07-01  Förordning (1990:175) om ändring i förordningen (1983:594) om genomförande av fastighetsdatareformen 
SFS 1990:176   SFS 1981:1056 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:176) om ändring i förordningen (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt 
SFS 1990:177   SFS 1981:1057 1990-07-01 överg.best.  Förordning (1990:177) om ändring i förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. 
SFS 1990:178   SFS 1979:330 1990-07-01, överg.best.  Förordning (1990:178) om ändring i förordningen (1979:330) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1977:981) m.m. 
SFS 1990:179   grundförfattning 1990-06-01, överg.best. 
Tullregisterförordning (1990:179)
Denna lag är upphävd.
SFS 1990:180   SFS 1987:1114 1990-06-01  Förordning (1990:180) om ändring i tullförordningen (1987:1114)