Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1988:1 - SFS 1988:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1988:1   grundförfattning 1988-01-01  Statens provningsanstalts kungörelse (1988:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988 
SFS 1988:2   SFS 1962:700 1988-02-01  Lag (1988:2) om ändring i brottsbalken 
SFS 1988:3   SFS 1987:17 1988-02-01  Förordning (1988:3) om ändring i förordningen (1987:17) med instruktion för datainspektionen 
SFS 1988:4   SFS 1977:743 1988-02-01  Förordning (1988:4) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 
SFS 1988:5   SFS 1978:108 1988-02-01  Förordning (1988:5) om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 
SFS 1988:6   SFS 1942:740 1988-02-01  Lag (1988:6) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1988:7   SFS 1947:948 1988-02-01  Förordning (1988:7) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 
SFS 1988:8   SFS 1980:657 1988-02-01  Förordning (1988:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1988:9   SFS 1980:100   Sekretesslag (1980:100) (1988:9) 
SFS 1988:10   SFS 1964:618 1988-02-01  Förordning (1988:10) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1988:11   SFS 1987:452 1988-02-01 överg.best.  Förordning (1988:11) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna 
SFS 1988:12   SFS 1962:698 1988-02-01, överg.best.  Förordning (1988:12) om ändring i reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring 
SFS 1988:13   SFS 1980:535 1988-02-01, överg.best.  Förordning (1988:13) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1988:14   grundförfattning 1988-02-01, överg.best. 
Förordning (1988:14) med instruktion för Sjöfartsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:15   grundförfattning 1988-04-01  Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laservarnare 
SFS 1988:16   SFS 1966:755 1988-04-01  Lag (1988:16) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1988:17   SFS 1964:137 1988-03-01, överg.best.  Förordning (1988:17) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor 
SFS 1988:18   SFS 1966:115 1988-03-01, överg.best.  Förordning (1988:18) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning 
SFS 1988:19   SFS 1978:345 1988-03-01 överg.best.  Förordning (1988:19) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m.m. 
SFS 1988:20   SFS 1986:188 1988-03-01  Förordning (1988:20) om ändring i förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m. 
SFS 1988:21   SFS 1974:699 1988-02-01  Förordning (1988:21) om ändring i läkarvårdstaxan (1974:699) 
SFS 1988:22   SFS 1976:1018 1988-02-01  Förordning (1988:22) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m. 
SFS 1988:23   grundförfattning 1988-03-01 överg.best.  /r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet; 
SFS 1988:24   SFS 1974:910 1988-03-01, överg.best.  Förordning (1988:24) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910) 
SFS 1988:25   SFS 1984:730 1988-07-01  Förordning (1988:25) om ändring i polisförordningen (1984:730) 
SFS 1988:26   SFS 1986:1122 1988-07-01  Förordning (1988:26) om ändring i förordningen (1986:1122) med länsstyrelse- instruktion 
SFS 1988:27   SFS 1942:740 1988-04-12  Förordning (1988:27) om ikraftträdande av lagen (1987:1211) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1988:28   SFS 1930:173 1988-04-12  Förordning (1988:28) om ikraftträdande av lagen (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid 
SFS 1988:29   SFS 1952:98   Förordning (1988:29) om ikraftträdande av lagen (1987:1213) om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål 
SFS 1988:30   SFS 1972:260 1988-04-12  Förordning (1988:30) om ikraftträdande av lagen (1987:1214) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1988:31   grundförfattning 1988-04-12 överg.best.  Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. 
SFS 1988:32   SFS 1947:948 1988-04-12  Förordning (1988:32) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 
SFS 1988:33   SFS 1974:910 1988-04-12  Förordning (1988:33) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910) 
SFS 1988:34   SFS 1979:572 1988-04-12  Förordning (1988:34) om ändring i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1988:35   SFS 1982:306 1988-04-12  Förordning (1988:35) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige 
SFS 1988:36   SFS 1964:635 1988-04-12  Förordning (1988:36) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. 
SFS 1988:37   SFS 1976:376 1988-04-12  Förordning (1988:37) om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
SFS 1988:38   SFS 1980:377 1988-04-12  Förordning (1988:38) om ändring i utlänningsförordningen (1980:377) 
SFS 1988:39   SFS 1977:178 1988-04-12  Förordning (1988:39) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1988:40   SFS 1969:38 1988-04-12  Förordning (1988:40) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1988:41   SFS 1970:517 1988-04-12  Förordning (1988:41) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem 
SFS 1988:42   SFS 1958:215 1988-04-12  Förordning (1988:42) om ändring i kungörelsen (1958:215) med vissa föreskrifter om allmänna häkten och polisarrester 
SFS 1988:43   SFS 1983:250 1988-04-12  Förordning (1988:43) om ändring i frivårdsförordningen (1983:250) 
SFS 1988:44   SFS 1979:996 1988-02-20  Förordning (1988:44) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs 
SFS 1988:45   SFS 1974:525 1988-07-01  Lag (1988:45) om ändring i lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. 
SFS 1988:46   grundförfattning 1988-01-01 
Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:47   SFS 1937:810 1988-03-01  Förordning (1988:47) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån 
SFS 1988:48   SFS 1977:263 1988-07-01  Förordning (1988:48) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1988:49   grundförfattning 1988-07-01 överg.best. 
Fartygssäkerhetslag (1988:49)
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:50   SFS 1970:105 1988-07-01  Lag (1988:50) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105) 
SFS 1988:51   SFS 1971:511 1988-07-01  Lag (1988:51) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) 
SFS 1988:52   SFS 1973:282 1988-07-01  Lag (1988:52) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 1988:53   SFS 1977:1160 1988-07-01  Lag (1988:53) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) 
SFS 1988:54   SFS 1980:424 1988-07-01  Lag (1988:54) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg 
SFS 1988:55   SFS 1983:929 1988-07-01  Lag (1988:55) om ändring i mönstringslagen (1983:929) 
SFS 1988:56   SFS 1986:1424 1988-03-01  Förordning (1988:56) om ändring i förordningen (1986:1424) om ersättning för merkostnader och förluster för vissa företag på grund av följdeffekter av Tjernobyl- olyckan 
SFS 1988:57   grundförfattning 1987-01-01  Förordning (1988:57) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp 
SFS 1988:58   grundförfattning 1988-02-17  Förordning (1988:58) om medelvärde för år 1987 enligt förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg 
SFS 1988:59   SFS 1968:234 1988-04-01  Förordning (1988:59) om ändring i smittskyddskungörelsen (1968:234) 
SFS 1988:60   SFS 1987:1285 1988-03-01  Förordning (1988:60) om ändring i förordningen (1987:1285) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1988:61   grundförfattning 1988-03-10 
/r1/ Förordning (1988:61) med instruktion för konsumentverket;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:62   SFS 1986:1029 1988-03-01  Förordning (1988:62) om ändring i förordningen (1986:1029) om folkrättsliga rådgivare inom försvarsmakten 
SFS 1988:63   SFS 1982:481 1988-04-01  Förordning (1988:63) om ändring i förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet 
SFS 1988:64   SFS 1981:639 1988-03-01  Förordning (1988:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror 
SFS 1988:65   grundförfattning 1988-03-01 
/r1/ Förordning (1988:65) med instruktion för statens trygghetsnämnd;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:66   SFS 1973:15 1988-03-01  Förordning (1988:66) om upphävande av Kungl.Maj:ts cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten 
SFS 1988:67   SFS 1972:603 1988-04-01  Förordning (1988:67) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1988:68   SFS 1970:340 1988-08-01 överg.best.  Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
SFS 1988:69   SFS 1987:971 1988-04-01  Förordning (1988:69) om ändring i förordningen (1987:971) om totalförsvars- personalens folkrättsliga ställning, m.m. 
SFS 1988:70   grundförfattning  
Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:71   SFS 1975:3 1988-03-25  Förordning (1988:71) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kredit- instituts bidrag till be- stridande av kostnaden för bankinspektionens verksamhet, m.m. 
SFS 1988:72   SFS 1979:996 1988-03-25  Förordning (1988:72) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs 
SFS 1988:73   SFS 1970:601 1988-03-25  Förordning (1988:73) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag 
SFS 1988:74   SFS 1977:263 1988-03-15  Förordning (1988:74) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1988:75   SFS 1983:646 1988-04-01  Förordning (1988:75) om ändring i förordningen (1983:646) med instruktion för statens energiverk 
SFS 1988:76   SFS 1975:348 1988-04-01, överg.best.  Förordning (1988:76) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348) 
SFS 1988:77   SFS 1985:836 1988-04-01  Förordning (1988:77) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel 
SFS 1988:78   grundförfattning 1988-04-01 
Förordning (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:79   grundförfattning 1988-04-01 
Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:80   grundförfattning 1988-04-01 
Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:81   SFS 1974:153 1988-04-01  Lag (1988:81) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1988:82   SFS 1977:178 1988-04-01 överg.best.  Förordning (1988:82) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 1988:83   SFS 1975:520 1988-04-01  Förordning (1988:83) om ändring i förordningen (1975:520) om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd 
SFS 1988:84   SFS 1979:575 1988-04-01  Förordning (1988:84) om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna 
SFS 1988:85   SFS 1923:116 1988-04-01  Lag (1988:85) om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt 
SFS 1988:86   SFS 1978:520 1988-07-01  Lag (1988:86) om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 
SFS 1988:87   SFS 1976:1008 1988-03-21, överg.best.  Förordning (1988:87) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1988:88   SFS 1986:428 1988-04-01  Förordning (1988:88) om ändring i förordningen (1986:428) om prisreglering på fiskets område 
SFS 1988:89   grundförfattning 1988-04-01, överg.best. 
Lag (1988:89) om beslutanderätt för Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:90   SFS 1980:100 1988-04-01  Lag (1988:90) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1988:91   grundförfattning 1988-07-01 
/r1/ Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:92   SFS 1974:555 1988-04-01  Förordning (1988:92) om ändring i förordningen (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket 
SFS 1988:93   grundförfattning 1988-04-01 
Förordning (1988:93) med instruktion för bankinspektionen
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:94   grundförfattning 1988-04-01 
/r1/ Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:95   SFS 1980:100 1988-07-01  Lag (1988:95) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1988:96   SFS 1941:967 1988-07-01 överg.best.  Lag (1988:96) om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 
SFS 1988:97   grundförfattning 1989-01-01, överg.best.  Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 
SFS 1988:98   SFS 1964:63 1989-01-01  Lag (1988:98) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap 
SFS 1988:99   SFS 1973:861 1989-01-01  Lag (1988:99) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning 
SFS 1988:100   grundförfattning 1988-04-01  Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet 
SFS 1988:101   SFS 1986:1282 1988-03-23  Förordning (1988:101) om ändring i förordningen (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling 
SFS 1988:102   grundförfattning 1988-03-23 
Riksrevisionsverkets Föreskrift (1988:102) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:103   SFS 1971:324    
SFS 1988:104   SFS 1987:258 1988-04-05  Förordning (1988:104) om ändring i förordningen (1987:258) om stöd till fler- barnsfamiljer för köp av egnahem 
SFS 1988:105   SFS 1975:421 1988-03-25  Förordning (1988:105) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion 
SFS 1988:106   grundförfattning 1988-05-01  Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet 
SFS 1988:107   SFS 1961:372 1988-04-01  Lag (1988:107) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1988:108   SFS 1973:601 1988-04-01 överg.best  Lag (1988:108) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601) 
SFS 1988:109   SFS 1976:338 1989-07-01, överg.best.  Lag (1988:109) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket 
SFS 1988:110   SFS 1972:595 1988-04-01  Förordning (1988:110) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1988:111   SFS 1972:599 1988-04-01 överg.best.  Förordning (1988:111) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1988:112   SFS 1984:1118 1988-07-01  Lag (1988:112) om ändring i vuxenut- bildningslagen (1984:1118) 
SFS 1988:113   grundförfattning 1988-05-01 
Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:114   SFS 1977:306 1988-04-06  Lag (1988:114) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 
SFS 1988:115   SFS 1987:1068 1988-04-06  Lag (1988:115) om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) 
SFS 1988:116   SFS 1891:35 s.1 1988-07-01  Lag (1988:116) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) 
SFS 1988:117   SFS 1987:788 1988-05-01  Lag (1988:117) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken 
SFS 1988:118   SFS 1986:1042 1988-05-01  Förordning (1988:118) om ikraftträdande av lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader 
SFS 1988:119   grundförfattning  
Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:120   SFS 1983:884 1988-05-01  Förordning (1988:120) om upphävande av förord- ningen (1983:884) om till- lämpning av lagen (1899:12 s.9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut 
SFS 1988:121   grundförfattning  
Tillkännagivande (1988:121) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:122   SFS 1977:105 1988-05-01  Förordning (1988:122) om upphävande av för- ordningen (1977:105) om översändande av ansökningar om rättshjälp 
SFS 1988:123   grundförfattning 1988-05-01 
Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:124   grundförfattning  
Tillkännagivande (1988:124) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:125   grundförfattning  
/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:126   SFS 1946:808 1988-05-01  Förordning (1988:126) om ikraftträdande av lagen (1983:369) om ändring i lagsökningslagen (1946:808) 
SFS 1988:127   SFS 1986:472 1988-07-01, överg.best.  Förordning (1988:127) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer 
SFS 1988:128   grundförfattning 1988-04-01 
/r1/ Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:129   SFS 1980:620 1988-07-01  Lag (1988:129) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1988:130   SFS 1962:381 1988-07-01 överg.best.  Lag (1988:130) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1988:131   SFS 1962:381 1988-07-01 överg.best.  Lag (1988:131) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1988:132   SFS 1928:370 1988-07-01  Lag (1988:132) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1988:133   SFS 1980:620 1988-05-01  Lag (1988:133) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 
SFS 1988:134   SFS 1977:179 1988-05-01  Lag (1988:134) om ändring i kommunal- lagen (1977:179) 
SFS 1988:135   SFS 1979:408 1988-05-01  Lag (1988:135) om ändring i lagen (1979:408) om vissa lo- kala organ i kommunerna 
SFS 1988:136   SFS 1984:382 1988-05-01  Lag (1988:136) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorga- nisation, dels ändring i samma lag 
SFS 1988:137   grundförfattning 1988-05-01 
Förordning (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:138   SFS 1975:542 1988-04-08, överg.best.  Förordning (1988:138) om ändring i förordningen (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 
SFS 1988:139   SFS 1981:716 1988-04-01  Riksåklagarens Föreskrift (1988:139) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 1988:140   SFS 1981:774 1988-07-01  Lag (1988:140) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 1988:141   SFS 1973:349 1988-07-01  Lag (1988:141) om ändring i studiestödslagen (1973:349) 
SFS 1988:142   SFS 1978:520 1988-07-01  Lag (1988:142) om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 
SFS 1988:143   SFS 1974:153 1988-05-01  Lag (1988:143) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1988:144   grundförfattning 1988-05-01  Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler 
SFS 1988:145   SFS 1983:261 1988-07-01  Förordning (1988:145) om ändring i förordningen (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning 
SFS 1988:146   grundförfattning 1988-05-08  Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 
SFS 1988:147   SFS 1977:344 1988-05-01  Förordning (1988:147) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet 
SFS 1988:148   SFS 1987:905 1988-05-01  Förordning (1988:148) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 1988:149   grundförfattning 1988-04-25  Förordning (1988:149) om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen 
SFS 1988:150   grundförfattning 1988-07-01  Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89; 
SFS 1988:151   SFS 1987:725 1988-05-01  Förordning (1988:151) om ändring i förordningen (1987:725) om skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar 
SFS 1988:152   SFS 1987:813 1988-05-01, överg.best.  Lag (1988:152) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor 
SFS 1988:153   grundförfattning 1988-05-01 
Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:154   SFS 1980:100 1988-05-01  Lag (1988:154) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1988:155   SFS 1971:289 1988-05-01  Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1988:156   grundförfattning 1988-05-01 
Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m. fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1988:157   SFS 1984:683 1988-05-01  Förordning (1988:157) om ändring i förordningen (1984:683) om statlig ersätt- ning för mottagande av flyk- tingar och vissa andra utlänningar 
SFS 1988:158   SFS 1984:626 1988-05-01, överg.best.  Förordning (1988:158) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning 
SFS 1988:159   SFS 1985:554 1988-05-01, överg.best.  Förordning (1988:159) om ändring i förordningen (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinter- natskolor och statsunderstödda folkhögskolor 
SFS 1988:160   grundförfattning 1988-04-28 överg.best.  /r1/ Förordning (1988:160) om betalningsvillkor vid kreditköp; 
SFS 1988:161   SFS 1972:620 1988-06-01 överg.best.  Lag (1988:161) om ändring i vallagen (1972:620) 
SFS 1988:162   SFS 1972:704 1989-01-01  Lag (1988:162) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval 
SFS 1988:163   SFS 1987:1336 1989-01-01  Lag (1988:163) om ändring i lagen (1987:1336) om brev- röstning i Förbunds- republiken Tyskland 
SFS 1988:164   SFS 1979:369 1989-01-01  Lag (1988:164) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369) 
SFS 1988:165   SFS 1964:618 1988-06-01  Förordning (1988:165) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1988:166   SFS 1987:1113 1988-07-01  Förordning (1988:166) om ändring i förordningen (1987:1113) om övervaknings- nämndernas verksamhetsområ- den m.m. 
SFS 1988:167   SFS 1942:740 1988-07-01 överg.best.  Lag (1988:167) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1988:168   SFS 1963:580 1988-07-01  Regeringens Beslut (1988:168) om ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund 
SFS 1988:169   SFS 1978:384 1988-07-01, överg.best.  Förordning (1988:169) om ändring i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån 
SFS 1988:170   grundförfattning 1988-05-16  /r1/ Förordning (1988:170) om tillfällig utvidgning av den svenska fiskezonen i mellersta och norra Östersjön; 
SFS 1988:171   SFS 1968:111 1988-06-01  Förordning (1988:171) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet 
SFS 1988:172   SFS 1962:381 1988-10-01  Lag (1988:172) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1988:173   SFS 1969:205 1988-07-01, överg.best.  Lag (1988:173) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 
SFS 1988:174   SFS 1985:913 1988-07-01  Förordning (1988:174) om ändring i förordningen (1985:913) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt 
SFS 1988:175   SFS 1982:1282 1988-05-15  Förordning (1988:175) om ändring i förordningen (1982:1282) med instruktion för utrikesdepartementet 
SFS 1988:176   SFS 1985:288 1988-05-15, överg.best.  Förordning (1988:176) om ändring i vuxenutbild- ningsförordningen (1985:288) 
SFS 1988:177   grundförfattning 1988-06-01, överg.best.  Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken 
SFS 1988:178   SFS 1966:554 1988-07-01  Förordning (1988:178) om ändring i kungörelsen (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 
SFS 1988:179   SFS 1987:63 1988-05-09  Förordning (1988:179) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter 
SFS 1988:180   grundförfattning 1988-09-01, överg.best. 
Församlingslag (1988:180)
Denna lag är upphävd.