Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1986:1 - SFS 1986:193
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1986:1   grundförfattning 1986-01-01  Statens provningsanstalts kungörelse (1986:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986 
SFS 1986:2   SFS 1966:755 1986-02-01  Lag (1986:2) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1986:3   grundförfattning 1986-02-01 
Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:4   grundförfattning 1986-01-28  Förordning (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet 
SFS 1986:5   SFS 1971:1080 1986-02-18  Förordning (1986:5) om ändring i instruktionen (1971:1080) för gransknings- nämnden för försvarsuppfin- ningar 
SFS 1986:6   SFS 1984:650 1986-01-29  Lag (1986:6) om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek 
SFS 1986:7   SFS 1985:835 1986-02-11  Förordning (1986:7) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter 
SFS 1986:8   SFS 1985:840 1986-02-11  Förordning (1986:8) om ändring i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m. 
SFS 1986:9   SFS 1978:1001 1986-04-01  Förordning (1986:9) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 1986:10   SFS 1972:599 1986-04-01  Förordning (1986:10) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1986:11   SFS 1972:601 1986-04-01  Förordning (1986:11) om ändring i turistvagnskungörelsen (1972:601) 
SFS 1986:12   SFS 1964:39 1986-04-01  Förordning (1986:12) om ändring i exportvagnskungörelsen (1964:39) 
SFS 1986:13   SFS 1973:766 1986-04-01  Förordning (1986:13) om ändring i kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon 
SFS 1986:14   SFS 1974:97 1986-04-01  Förordning (1986:14) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 1986:15   SFS 1974:98 1986-04-01  Förordning (1986:15) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1974:98) för civilförsvaret 
SFS 1986:16   SFS 1972:603 1986-07-01  Förordning (1986:16) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1986:17   grundförfattning 1986-02-11  Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 
SFS 1986:18   SFS 1981:485   Lag (1981:485) (1986:18) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag 
SFS 1986:19   SFS 1980:657 1986-02-15  Förordning (1986:19) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1986:20   SFS 1975:634 1986-02-18  Förordning (1986:20) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader 
SFS 1986:21   grundförfattning 1986-03-04  Förordning (1986:21) om försöksverksamhet inom offentlig hälso- och sjukvård med särskilda villkor för anslutning till den allmänna försäkringen; 
SFS 1986:22   grundförfattning   Tillkännagivande (1986:22) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1986:23   SFS 1975:1427 1986-02-18  Förordning (1986:23) om ändring i förordningen (1975:1427) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. 
SFS 1986:24   SFS 1971:860 1986-03-01  Förordning (1986:24) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord 
SFS 1986:25   SFS 1978:384 1986-02-18  Förordning (1986:25) om ändring i förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån 
SFS 1986:27   SFS 1982:1282 1986-03-04  Förordning (1986:27) om ändring i förordningen (1982:1282) med instruktion för utrikesdepartementet 
SFS 1986:28   SFS 1967:83 1986-03-04  Förordning (1986:28) om ändring i instruktionen (1967:83) för utrikesrepresentationen 
SFS 1986:29   SFS 1976:785 1986-03-04  Förordning (1986:29) om ändring i förordningen (1976:785) med instruktion om handläggning av sjö- fartsärenden vid utrikes- representationen 
SFS 1986:30   SFS 1968:489 1986-02-11, överg.best.  Förordning (1986:30) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen 
SFS 1986:31   SFS 1959:286 1986-02-25 överg.best.  Förordning (1986:31) om ändring i statens pensionslöneförordning (1959:286) 
SFS 1986:32   SFS 1959:287 1986-02-25 överg.best.  Förordning (1986:32) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) 
SFS 1986:33   SFS 1959:420 1986-02-25 överg.best.  Förordning (1986:33) om ändring i förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente 
SFS 1986:34   SFS 1962:698 1986-03-01, överg.best.  Förordning (1986:34) om ändring i reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring 
SFS 1986:35   SFS 1980:535 1986-03-01, överg.best.  Förordning (1986:35) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivförsäk- ring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska ut- landsmyndigheter 
SFS 1986:36   SFS 1970:340 1986-07-01  Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
SFS 1986:37   SFS 1979:871 1986-03-01  Förordning (1986:37) om ändring i yrkestrafikförordningen (1979:871) 
SFS 1986:38   grundförfattning 1986-02-18 
Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:39   SFS 1981:1293 1986-03-01  Förordning (1986:39) om ändring i förordningen (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång 
SFS 1986:40   SFS 1977:553 1986-03-11  Förordning (1986:40) om ändring i förordningen (1977:553) med instruktion för riksarkivet 
SFS 1986:41   SFS 1975:394 1986-03-01, överg.best.  Förordning (1986:41) om ändring i förordningen (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna 
SFS 1986:42   SFS 1965:745 1986-03-01, överg.best.  Förordning (1986:42) om ändring i förordningen (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna 
SFS 1986:43   SFS 1962:700 1986-04-01  Lag (1986:43) om ändring i brottsbalken 
SFS 1986:44   SFS 1921:225 1986-04-01  Lag (1986:44) om ändring i konkurslagen (1921:225) 
SFS 1986:45   grundförfattning   Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA 
SFS 1986:47   SFS 1962:700 1986-04-01  Lag (1986:47) om ändring i brottsbalken 
SFS 1986:48   SFS 1966:413 1986-04-01  Lag (1986:48) om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst 
SFS 1986:49   SFS 1975:689 1986-04-01  Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare 
SFS 1986:50   SFS 1976:600 1986-04-01, överg.best.  Lag (1986:50) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning 
SFS 1986:51   SFS 1964:635 1986-04-01  Förordning (1986:51) om ändring i kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. 
SFS 1986:52   SFS 1971:810 1986-04-01  Förordning (1986:52) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion 
SFS 1986:53   SFS 1965:601 1986-04-01, överg.best.  Förordning (1986:53) om ändring i anställningsförordningen (1965:601) 
SFS 1986:54   grundförfattning 1986-04-01 
Förordning (1986:54) med instruktion för statens ansvarsnämnd
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:55   SFS 1977:1160 1987-01-01  Lag (1986:55) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) 
SFS 1986:56   SFS 1982:673 1987-01-01  Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673) 
SFS 1986:57   SFS 1983:1112 1986-03-04, överg.best.  Förordning (1986:57) om ändring i förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus 
SFS 1986:58   SFS 1972:595 1986-03-18  Förordning (1986:58) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1986:59   SFS 1972:594 1986-03-18  Förordning (1986:59) om ändring i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) 
SFS 1986:60   SFS 1972:599 1986-03-18  Förordning (1986:60) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1986:62   SFS 1962:376 1986-03-01  Förordning (1986:62) om ändring i förordningen (1962:376) om försäljning i exportbutik 
SFS 1986:63   SFS 1977:263 1986-03-04  Förordning (1986:63) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1986:64   grundförfattning 1986-03-04 
Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:65   grundförfattning 1986-03-04 
Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:66   grundförfattning 1986-03-01, överg.best. 
Förordning (1986:66) om förfarandet vid nedsättning av skatt på utdelning och ränta enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:67   SFS 1975:994 1986-03-11  Förordning (1986:67) om ändring i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m. 
SFS 1986:68   grundförfattning 1986-03-11  Förordning (1986:68) om beredskapslagring av olja och kol under lagringsåret 1986/87 
SFS 1986:69   SFS 1973:687 1986-03-01  Förordning (1986:69) om ändring i förordningen (1973:687) med instruktion för styrelsen för interna- tionell utveckling 
SFS 1986:71   SFS 1980:806 1986-03-01  Förordning (1986:71) om ändring i förordningen (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef 
SFS 1986:72   SFS 1973:1014 1986-04-01  Förordning (1986:72) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014) 
SFS 1986:73   SFS 1979:96 1986-02-26  Förordning (1986:73) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m. 
SFS 1986:74   grundförfattning 1986-02-26 
Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:75   SFS 1953:666 1986-03-05 överg.best.  Förordning (1986:75) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666) 
SFS 1986:76   grundförfattning 1987-01-01, överg.best.  Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica 
SFS 1986:77   grundförfattning 1986-07-01 
Förordning (1986:77) om återbetalning av mervärdeskatt för varor avsedda för bistånd och hjälp utomlands;
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:78   SFS 1979:197 1986-03-18  Förordning (1986:78) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197) 
SFS 1986:79   SFS 1976:725 1986-03-20  Förordning (1986:79) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1986:80   grundförfattning 1986-03-05 
Förordning (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:81   SFS 1967:604 1986-04-01  Förordning (1986:81) om ändring i förordningen (1967:604) om enskilda järn- vägar, tunnelbanor och spår- vägar 
SFS 1986:82   grundförfattning 1986-04-01, överg.best. 
Förordning (1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:83   SFS 1984:1120 1986-04-01, överg.best.  Förordning (1986:83) om ändring i förordningen (1984:1120) om inbyggd utbild- ning i kommunal och statlig vuxenutbildning 
SFS 1986:84   SFS 1981:516 1986-04-01  Förordning (1986:84) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande studerande i grundläggande högskoleutbildning 
SFS 1986:85   SFS 1983:277 1986-04-01  Förordning (1986:85) om ändring i förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsätt- ning m.m. inom försvarsmakten 
SFS 1986:86   SFS 1977:1194 1986-03-01  Förordning (1986:86) om ändring i frihandelsförordningen (1977:1194) 
SFS 1986:87   SFS 1973:1014 1986-03-01  Förordning (1986:87) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014) 
SFS 1986:89   grundförfattning 1986-07-01, överg.best. 
Förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:90   SFS 1970:1028 1986-07-01  Lag (1986:90) om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt 
SFS 1986:91   SFS 1934:437 1986-07-01  Lag (1986:91) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank 
SFS 1986:93   SFS 1961:590 1986-03-25  Förordning (1986:93) om ändring i allmänna arkivstadgan (1961:590) 
SFS 1986:95   SFS 1981:716 1986-02-11  Riksåklagarens Beslut (1986:95) om ändring av beslutet (1981:716) om ordningsbot för vissa brott 
SFS 1986:96   SFS 1977:179 1986-04-01  Lag (1986:96) om ändring i kommunal- lagen (1977:179) 
SFS 1986:97   SFS 1984:382 1986-04-01  Lag (1986:97) om ändring i lagen (1984:382) om försöksverk- samhet med en friare kom- munal nämndorganisation 
SFS 1986:98   grundförfattning 1986-04-01  Lag (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landsting från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser 
SFS 1986:99   grundförfattning 1986-04-01  Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 1986:100   SFS 1979:569 1986-04-01  Förordning (1986:100) om ändring i förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion 
SFS 1986:101   SFS 1979:571 1986-04-01  Förordning (1986:101) om ändring i förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion 
SFS 1986:102   SFS 1979:572 1986-04-01  Förordning (1986:102) om ändring i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion 
SFS 1986:103   SFS 1979:573 1986-04-01  Förordning (1986:103) om ändring i förordningen (1979:573) med länsrättsinstruktion 
SFS 1986:104   grundförfattning 1986-04-01 
Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:105   SFS 1971:1066 1986-04-01  Förordning (1986:105) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna 
SFS 1986:106   SFS 1982:56 1986-04-02  Förordning (1986:106) om ändring i förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med användande av automatisk databehandling 
SFS 1986:109   SFS 1981:340 1986-04-01  Förordning (1986:109) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m. 
SFS 1986:110   SFS 1941:967 1986-07-01  Lag (1986:110) om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 
SFS 1986:111   SFS 1983:1080 1986-07-01  Lag (1986:111) om ändring i lagen (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbands- övningar inom armén 
SFS 1986:112   SFS 1978:520 1986-07-01  Lag (1986:112) om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 
SFS 1986:113   SFS 1980:1035 1986-07-01  Förordning (1986:113) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) 
SFS 1986:114   SFS 1976:1008 1986-03-25, överg.best.  Förordning (1986:114) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1986:115   grundförfattning 1986-03-25 
Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:116   grundförfattning 1986-04-01  Förordning (1986:116) med provisoriska föreskrifter om uppdragsutbildning i anslutning till gymnasieskolan 
SFS 1986:117   grundförfattning 1986-04-01 
Förordning (1986:117) om uppdragsutbildning vid folkhögskolor
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:118   SFS 1962:700 1986-07-01 överg.best.  Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken 
SFS 1986:119   SFS 1964:163 1986-07-01  Lag (1986:119) om ändring i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken 
SFS 1986:120   SFS 1942:740 1986-07-01  Lag (1986:120) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1986:121   SFS 1928:370 1986-07-01  Lag (1986:121) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1986:122   SFS 1973:289 1986-07-01  Lag (1986:122) om ändring i datalagen (1973:289) 
SFS 1986:123   SFS 1962:700 1986-07-01  Lag (1986:123) om ändring i brottsbalken 
SFS 1986:124   SFS 1947:576 1986-03-26 överg.best.  Lag (1986:124) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 
SFS 1986:126   SFS 1928:376 1986-04-01 överg.best.  Lag (1986:126) om ändring i lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster 
SFS 1986:127   SFS 1966:264 1986-04-22  Förordning (1986:127) om ändring i förordningen (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riks- museet 
SFS 1986:128   grundförfattning 1986-05-01 
Förordning (1986:128) med instruktion för luftfartsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:129   SFS 1969:736 1986-04-08  Förordning (1986:129) om ändring i förordningen (1969:736) med instruktion för postverket 
SFS 1986:130   SFS 1984:545 1986-04-22  Förordning (1986:130) om ändring i förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 1986:131   grundförfattning 1986-04-01 
Förordning (1986:131) om visering för sydafrikanska medborgare
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:132   SFS 1968:406 1987-01-01  Förordning (1986:132) om ändring i köttbesikt- ningskungörelsen (1968:406) 
SFS 1986:133   SFS 1980:438 1986-04-01  Förordning (1986:133) om ändring i utsädesförordningen (1980:438) 
SFS 1986:134   grundförfattning 1986-04-01 
Förordning (1986:134) om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:135   SFS 1980:100 1986-07-01  Lag (1986:135) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1986:136   SFS 1967:552 1986-07-01  Förordning (1986:136) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552) 
SFS 1986:137   SFS 1967:553 1986-07-01  Förordning (1986:137) om ändring i räntelånekungörelsen (1967:553) 
SFS 1986:138   SFS 1976:262 1986-07-01, överg.best.  Förordning (1986:138) om ändring i förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfa- miljer m.fl. 
SFS 1986:139   SFS 1976:263 1986-07-01, överg.best.  Förordning (1986:139) om ändring i förordningen (1976:263) om statliga bo- stadsbidrag till barnfamiljer 
SFS 1986:140   SFS 1962:381 1987-01-01 överg.best.  Lag (1986:140) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1986:141   SFS 1962:382 1987-01-01  Lag (1986:141) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring 
SFS 1986:142   SFS 1962:392 1987-01-01  Lag (1986:142) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension 
SFS 1986:143   SFS 1964:143 1987-01-01, överg.best.  Lag (1986:143) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 
SFS 1986:144   SFS 1979:84 1987-01-01, överg.best.  Lag (1986:144) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 
SFS 1986:145   SFS 1976:380 1987-01-01 överg.best.  Lag (1986:145) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1986:146   SFS 1947:529 1988-01-01  Lag (1986:146) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 1986:147   SFS 1978:28 1987-01-01, överg.best.  Lag (1986:147) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar 
SFS 1986:148   SFS 1984:989 1987-01-01  Lag (1986:148) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara 
SFS 1986:149   grundförfattning 1986-04-17 
Förordning (1986:149) om mandattid för ledamöter och suppleanter i vissa förtroendemannaorgan hos allmän försäkringskassa
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:150   SFS 1978:632 1987-01-01  Förordning (1986:150) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen 
SFS 1986:151   SFS 1978:633 1987-01-01, överg.best.  Förordning (1986:151) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion 
SFS 1986:152   SFS 1975:127 1986-04-04, överg.best.  Förordning (1986:152) om ändring i förordningen (1975:127) om avdrag för bidrag till viss forskning m.m. 
SFS 1986:153   grundförfattning   Tillkännagivande (1986:153) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1986:155   SFS 1981:499 1986-05-01  Förordning (1986:155) om ändring i förordningen (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen 
SFS 1986:156   SFS 1960:198   Tillkännagivande (1986:156) om ändring i EFTA-konventionen 
SFS 1986:157   SFS 1972:698   Tillkännagivande (1986:157) om ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen 
SFS 1986:158   SFS 1977:1194 1986-04-17, överg.best.  Förordning (1986:158) om ändring i frihandelsförordningen (1977:1194) 
SFS 1986:159   grundförfattning 1986-07-01, överg.best. 
Lag (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för invandrare
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:160   SFS 1984:1118 1986-07-01  Lag (1986:160) om ändring i vuxenut- bildningslagen (1984:1118) 
SFS 1986:161   SFS 1928:370 1986-07-01 överg.best.  Lag (1986:161) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1986:162   SFS 1962:381 1986-06-01 överg.best.  Lag (1986:162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1986:163   grundförfattning 1986-07-01 överg.best.  Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare 
SFS 1986:164   SFS 1977:480 1986-07-01  Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480) 
SFS 1986:165   SFS 1982:993 1986-07-01  Förordning (1986:165) om fortsatt giltighet av förordningen (1982:993) med provisoriska bestämmelser om undervisning och betygs- sättning i orienteringsämnen på grundskolans högstadium m.m. 
SFS 1986:166   SFS 1957:297 1987-01-01 överg.best.  Lag (1986:166) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1986:167   SFS 1922:382 1987-01-01  Lag (1986:167) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart 
SFS 1986:168   SFS 1955:227 1987-01-01  Lag (1986:168) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 
SFS 1986:169   SFS 1971:289 1987-01-01  Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1986:170   SFS 1958:205 1987-01-01  Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. 
SFS 1986:171   grundförfattning 1987-01-01 överg.best. 
Luftfartsförordning (1986:171)
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:172   grundförfattning 1987-01-01 överg.best.  Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. 
SFS 1986:173   SFS 1978:555 1987-01-01  Förordning (1986:173) om ändring i förordningen (1978:555) med instruktion för statens haverikommission 
SFS 1986:174   SFS 1977:722 1987-01-01  Förordning (1986:174) om ändring i körkortsförordningen (1977:722) 
SFS 1986:175   SFS 1976:484 1987-01-01  Förordning (1986:175) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484) 
SFS 1986:176   SFS 1966:436 1987-01-01  Förordning (1986:176) om ändring i kungörelsen (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor 
SFS 1986:177   SFS 1985:988 1986-05-01  Förordning (1986:177) om ikraftträdande av lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. 
SFS 1986:178   grundförfattning  
Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:179   grundförfattning 1986-05-01 
Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:180   SFS 1909:24 s.1 1986-05-01  Förordning (1986:180) om ändring i kungörelsen (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet 
SFS 1986:181   SFS 1947:848 1986-05-01  Förordning (1986:181) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater 
SFS 1986:182   SFS 1981:6 1986-05-01   
SFS 1986:183   SFS 1981:7 1986-05-01  Förordning (1986:183) om ikraftträdande av lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land 
SFS 1986:184   SFS 1977:595 1986-05-01  Förordning (1986:184) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område 
SFS 1986:185   SFS 1934:69 1986-05-01  Förordning (1986:185) om ikraftträdande av lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar 
SFS 1986:186   SFS 1979:801 1986-05-01  Förordning(1986:186) om ändring i konkursförordningen (1979:801) 
SFS 1986:188   grundförfattning 1986-07-01, överg.best. 
Förordning (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:189   SFS 1984:463 1986-07-01  Förordning (1986:189) om ändring i förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio 
SFS 1986:191   grundförfattning 1986-05-01, överg.best. 
Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1986:192   SFS 1983:97 1986-07-01  Förordning (1986:192) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever 
SFS 1986:193   SFS 1981:1371 1986-07-01  Förordning (1986:193) om ändring i förordningen (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen