Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1984:3 - SFS 1984:216
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1984:3   grundförfattning 1984-02-01 överg.best.  Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1984:4   SFS 1958:110 1984-02-01  Lag (1984:4) om ändring i strålskyddslagen (1958:110) 
SFS 1984:5   SFS 1981:669 1984-02-01, överg.best.  Lag (1984:5) om ändring i lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
SFS 1984:6   SFS 1974:890 1984-02-01  Lag (1984:6) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter 
SFS 1984:7   SFS 1980:100 1984-02-01  Lag (1984:7) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1984:8   SFS 1980:657 1984-02-01  Förordning (1984:8) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1984:9   SFS 1971:289 1984-02-01  Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1984:10   SFS 1982:1177 1984-03-01  Förordning (1984:10) om ändring i departementsförordningen (1982:1177) 
SFS 1984:11   SFS 1962:698 1984-01-25, överg.best.  Förordning (1984:11) om ändring i reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring 
SFS 1984:12   SFS 1980:535 1984-01-25, överg.best.  Förordning (1984:12) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivförsäk- ring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1984:13   SFS 1977:218 1984-07-01  Lag (1984:13) om ändring i hög- skolelagen (1977:218) 
SFS 1984:14   grundförfattning 1984-02-01  Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1984:15   SFS 1974:427 1984-02-01  Förordning (1984:15) om ändring i förordningen (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspek- tion 
SFS 1984:16   SFS 1975:421 1984-02-01  Förordning (1984:16) om ändring i förordningen (1975:421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspek- tion 
SFS 1984:17   SFS 1981:671 1984-02-01, överg.best.  Förordning (1984:17) om ändring i förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. 
SFS 1984:18   SFS 1981:672 1984-02-01  Förordning (1984:18) om ändring i förordningen (1981:672) med instruktion för nämnden för hantering av använt kärnbränsle 
SFS 1984:19   SFS 1981:10 1984-02-01  Förordning (1984:19) om ändring i förordningen (1981:10) med instruktion för de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken 
SFS 1984:20   SFS 1982:113 1984-02-01  Förordning (1984:20) om ändring i förordningen (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar 
SFS 1984:21   SFS 1953:666 1984-02-01 överg.best.  Förordning (1984:21) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666) 
SFS 1984:22   SFS 1975:3 1984-02-01, överg.best.  Förordning (1984:22) om ändring i förordningen (1975:3) om vissa kreditinsti- tuts bidrag till bestridande av kostnaden för bankinspek- tionens verksamhet, m.m. 
SFS 1984:23   SFS 1979:996 1984-02-01, överg.best.  Förordning (1984:23) om ändring i förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs 
SFS 1984:24   SFS 1981:128 1984-02-01, överg.best.  Förordning (1984:24) om ändring i förordningen (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet 
SFS 1984:25   SFS 1982:1178 1984-07-01, överg.best.  Förordning (1984:25) om ändring i förordningen (1982:1178) om försäkringsbo- lags, utländska försäkrings- företags och understödsföre- ningars bidrag för att täcka kostnaderna för försäkrings- inspektionens organisation och verksamhet 
SFS 1984:27   SFS 1980:640 1984-02-14  Förordning (1984:27) om ändring i containerförordningen (1980:640) 
SFS 1984:28   grundförfattning 1984-02-21 
Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:30   SFS 1966:368 1984-02-15  Förordning (1984:30) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 
SFS 1984:31   SFS 1965:746 1984-02-21  Förordning (1984:31) om ändring i förordningen (1965:746) med instruktion för statens konstråd 
SFS 1984:32   SFS 1980:848 1984-03-01  Förordning (1984:32) om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder 
SFS 1984:33   SFS 1981:193 1984-04-01  Förordning (1984:33) om ändring i förordningen (1981:193) om vissa postavgifter 
SFS 1984:34   SFS 1966:565 1984-03-01  Förordning (1984:34) om ändring i kungörelsen (1966:565) om utskrvvningsnämndernas verksamhetsområden m.m. 
SFS 1984:35   SFS 1947:523 1984-07-01  Lag (1984:35) om ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m.m. 
SFS 1984:36   SFS 1974:893 1984-02-28  Förordning (1984:36) om ändring i förordningen (1974:893) om vissa mineralfyndigheter 
SFS 1984:37   SFS 1974:344 1984-02-28  Förordning (1984:37) om ändring i gruv- förordningen (1974:344) 
SFS 1984:38   SFS 1979:579 1984-03-01  Förordning (1984:38) om ändring i förordningen (1979:579) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd 
SFS 1984:39   SFS 1976:536 1984-03-06  Förordning (1984:39) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander 
SFS 1984:41   grundförfattning 1984-07-01 
Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:42   SFS 1983:505 1984-07-01  Förordning (1984:42) om ändring i förordningen (1983:505) om samordnade tim- planer och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor 
SFS 1984:43   grundförfattning 1984-03-06, överg.best. 
Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:44   SFS 1982:39 1984-07-01  Förordning (1984:44) om ändring i förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan 
SFS 1984:45   SFS 1971:235 1984-03-01 överg.best.  Förordning (1984:45) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1984:49   grundförfattning 1984-03-01 
Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:50   grundförfattning 1984-02-15 
Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:51   SFS 1977:1166 1984-07-01 överg.best.  Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 1984:52   SFS 1968:591 1984-03-06  Förordning (1984:52) om ändring i kungörelsen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel 
SFS 1984:53   grundförfattning 1984-04-01 
Förordning (1984:53) om import- och exportreglering
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:56   SFS 1979:96 1984-04-01  Förordning (1984:56) om ändring i förordningen (1979:96) om import av kaffe, m.m. 
SFS 1984:58   grundförfattning 1984-04-01  Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor 
SFS 1984:59   grundförfattning 1984-04-01 
Förordning (1984:59) om varors ursprung
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:60   SFS 1967:340 1984-04-01, överg.best.  Lag (1984:60) om ändring i lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område 
SFS 1984:61   SFS 1974:226 1984-04-01  Lag (1984:61) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område 
SFS 1984:62   grundförfattning 1984-04-01 
Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:64   SFS 1981:639 1984-04-01  Förordning (1984:64) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror 
SFS 1984:65   SFS 1980:657 1984-04-01  Förordning (1984:65) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1984:66   SFS 1959:264 1984-04-01  Förordning (1984:66) om ändring i valutaförordningen (1959:264) 
SFS 1984:67   SFS 1964:618 1984-04-01  Förordning (1984:67) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1984:68   SFS 1973:671 1984-04-01  Förordning (1984:68) om ändring i tullstadgan (1973:671) 
SFS 1984:69   SFS 1982:910 1984-04-01  Förordning (1984:69) om ändring i förordningen (1982:910) om ursprungsmärk- ning av kläder 
SFS 1984:70   SFS 1979:832 1984-03-13  Förordning (1984:70) om ändring i förordningen (1979:832) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC) 
SFS 1984:72   SFS 1970:304 1984-04-01  Förordning (1984:72) om ändring i hemvärnskungörelsen (1970:304) 
SFS 1984:73   SFS 1966:414 1984-04-01, överg.best.  Förordning (1984:73) om ändring i kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga 
SFS 1984:74   SFS 1969:380 1984-04-01, överg.best.  Förordning (1984:74) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m. 
SFS 1984:75   grundförfattning 1984-04-01, överg.best. 
Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:76   SFS 1981:1371 1984-04-01  Förordning (1984:76) om ändring i förordningen (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen 
SFS 1984:77   SFS 1982:608 1984-07-01  Förordning (1984:77) om ändring i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m.m. 
SFS 1984:78   SFS 1972:603 1984-07-01  Förordning (1984:78) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1984:79   SFS 1978:1001 1984-07-01  Förordning (1984:79) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 1984:81   grundförfattning 1984-07-01, överg.best. 
Lag (1984:81) om fastighetsmäklare
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:82   grundförfattning 1984-07-01, överg.best. 
Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:83   SFS 1979:559 1984-04-01  Lag (1984:83) om ändring i yrkestrafiklagen (1979:559) 
SFS 1984:84   SFS 1979:871 1984-04-01  Förordning (1984:84) om ändring i yrkestrafikförordningen (1979:871) 
SFS 1984:85   SFS 1979:873 1984-04-01  Förordning (1984:85) om ändring i förordningen (1979:873) om biluthyrning 
SFS 1984:86   SFS 1983:147 1984-07-01  Lag (1984:86) om dels fortsatt giltighet av lagen (1983:147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, dels ändring i sam- ma lag 
SFS 1984:88   SFS 1976:723 1984-03-13  Förordning (1984:88) om ändring i förordningen (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV 
SFS 1984:89   SFS 1978:399 1984-03-20  Förordning (1984:89) om ändring i förordningen (1978:399) med instruktion för bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder 
SFS 1984:90   SFS 1982:877 1984-03-27  Förordning (1984:90) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete 
SFS 1984:92   SFS 1973:418 1984-04-01, överg.best.  Förordning (1984:92) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) 
SFS 1984:93   SFS 1981:353 1984-05-01  Förordning (1984:93) om ändring i förordningen (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel 
SFS 1984:94   SFS 1980:1035 1984-04-03, överg.best.  Förordning (1984:94) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) 
SFS 1984:95   grundförfattning 1984-04-03  Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor 
SFS 1984:96   SFS 1980:616 1984-04-01  Förordning (1984:96) om ändring i förordningen (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché 
SFS 1984:97   SFS 1977:575 1984-04-01  Förordning (1984:97) om ändring i förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd 
SFS 1984:99   SFS 1982:976 1984-07-01  Förordning (1984:99) om ändring i förordningen (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal hög- skoleutbildning 
SFS 1984:100   SFS 1977:263 1984-07-01  Förordning (1984:100) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1984:101   SFS 1928:370 1984-04-03 överg.best.  Lag (1984:101) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1984:102   SFS 1956:623 1984-04-01 överg.best.  Lag (1984:102) om ändring i taxeringslagen (1956:623) 
SFS 1984:103   SFS 1972:594 1984-04-10  Förordning (1984:103) om ändring i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) 
SFS 1984:106   SFS 1978:813 1984-05-01  Förordning (1984:106) om ändring i förordningen (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk 
SFS 1984:107   SFS 1983:688 1984-04-01  Förordning (1984:107) om ändring i förordningen (1983:688) med instruktion för regeringskansliets för- valtningskontor 
SFS 1984:109   grundförfattning 1984-04-01 
Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:110   grundförfattning 1984-04-01 
Omplaceringsförordning (1984:110)
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:111   grundförfattning 1984-04-01  Tjänstledighetsförordning (1984:111) 
SFS 1984:112   grundförfattning 1984-04-01, överg.best. 
Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:113   SFS 1920:405 1984-07-01  Lag (1984:113) om ändring i giftermålsbalken 
SFS 1984:114   SFS 1966:755 1984-04-15  Lag (1984:114) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1984:116   SFS 1971:963 1984-05-01  Förordning (1984:116) om ändring i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1984:117   SFS 1977:1118 1984-07-01  Förordning (1984:117) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift 
SFS 1984:118   SFS 1974:555 1984-07-01  Förordning (1984:118) om ändring i förordningen (1974:555) med instruktion för kriminalvårdsverket 
SFS 1984:119   grundförfattning 1984-07-01, överg.best. 
Ädellövskogslag (1984:119);
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:120   grundförfattning 1984-07-01, överg.best. 
Ädellövskogsförordning (1984:120);
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:121   SFS 1964:822 1984-07-01, överg.best.  Lag (1984:121) om ändring i naturvårdslagen (1964:822) 
SFS 1984:122   SFS 1973:349 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:122) om ändring i studiestödslagen (1973:349) 
SFS 1984:123   SFS 1978:345 1984-04-24  Förordning (1984:123) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m.m. 
SFS 1984:124   SFS 1966:115 1984-04-24  Förordning (1984:124) om ändring i förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning 
SFS 1984:125   SFS 1964:137 1984-04-24  Förordning (1984:125) om ändring i förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor 
SFS 1984:126   SFS 1981:665 1984-04-15, överg.best.  Förordning (1984:126) om ändring i förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd 
SFS 1984:127   SFS 1965:601 1984-05-01  Förordning (1984:127) om ändring i anställningsförordningen (1965:601) 
SFS 1984:128   SFS 1979:904 1984-04-24  Förordning (1984:128) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904) 
SFS 1984:129   SFS 1969:320 1984-04-24  Förordning (1984:129) om ändring i förordningen (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket 
SFS 1984:131   SFS 1942:740 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:131) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1984:132   SFS 1920:405 1984-07-01  Lag (1984:132) om ändring i giftermålsbalken 
SFS 1984:133   SFS 1946:808 1984-07-01  Lag (1984:133) om ändring i lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslagen) 
SFS 1984:134   SFS 1969:246 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:134) om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål 
SFS 1984:135   SFS 1971:289 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 1984:136   SFS 1974:8 1984-07-01  Lag (1984:136) om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden 
SFS 1984:137   SFS 1979:571 1984-07-01  Förordning (1984:137) om ändring i förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion 
SFS 1984:138   SFS 1977:175 1984-07-01  Förordning (1984:138) om ändring i förordningen (1977:175) om tolk för hörsel- och talskadade 
SFS 1984:139   SFS 1979:291 1984-07-01  Förordning (1984:139) om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa 
SFS 1984:140   grundförfattning 1984-07-01  Förordning (1984:140) om allmän tolk 
SFS 1984:141   SFS 1980:657 1984-05-01  Förordning (1984:141) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1984:142   SFS 1965:908 1984-04-28  Förordning (1984:142) om ändring i förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg 
SFS 1984:143   SFS 1982:892 1984-04-28, överg.best.  Förordning (1984:143) om ändring i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal 
SFS 1984:145   SFS 1983:476 1984-05-01  Förordning (1984:145) om ändring i förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien 
SFS 1984:147   SFS 1978:178 1984-05-01  Förordning (1984:147) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar 
SFS 1984:151   grundförfattning 1984-07-01 överg.best. 
Lag (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:152   SFS 1928:376 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:152) om ändring i lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster 
SFS 1984:153   SFS 1941:251 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:153) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt 
SFS 1984:154   SFS 1957:262 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:154) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt 
SFS 1984:155   SFS 1961:394 1984-07-01  Lag (1984:155) om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt 
SFS 1984:156   SFS 1972:266 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam 
SFS 1984:157   SFS 1972:820 1984-07-01  Lag (1984:157) om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel 
SFS 1984:158   SFS 1977:306 1984-07-01  Lag (1984:158) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 
SFS 1984:159   SFS 1978:69 1984-07-01  Lag (1984:159) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon 
SFS 1984:160   SFS 1978:144 1984-07-01  Lag (1984:160) om ändring i lagen (1978:144) om skatt på vissa resor 
SFS 1984:161   SFS 1982:691 1984-07-01  Lag (1984:161) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband 
SFS 1984:162   SFS 1982:1200 1984-07-01  Lag (1984:162) om ändring i lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare 
SFS 1984:163   SFS 1982:1201 1984-07-01  Lag (1984:163) om ändring i lagen(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft 
SFS 1984:164   SFS 1983:1053 1984-07-01  Lag (1984:164) om ändring i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper 
SFS 1984:165   SFS 1983:1104 1984-07-01  Lag (1984:165) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk 
SFS 1984:166   SFS 1961:372 1984-07-01  Lag (1984:166) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1984:168   SFS 1973:601 1984-07-01  Lag (1984:168) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601) 
SFS 1984:169   SFS 1971:69 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1984:170   SFS 1971:1072 1984-07-01  Lag (1984:170) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1984:171   SFS 1975:1027 1984-07-01, överg.best.  Lag (1984:171) om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen 
SFS 1984:172   SFS 1978:880 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:172) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 
SFS 1984:173   SFS 1972:435 1984-07-01  Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 
SFS 1984:174   grundförfattning 1985-05-01, överg.best. 
Lag (1984:174) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg;
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:175   grundförfattning 1985-01-01, överg.best. 
Lag (1984:175)om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:176   grundförfattning   Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden 
SFS 1984:180   SFS 1984:14 1984-07-27 överg.best.  Förordning (1984:180) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 1984:181   grundförfattning 1984-05-10 
Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:182   SFS 1972:833 1984-05-10  Förordning (1984:182) om ändring i förordningen (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall 
SFS 1984:183   SFS 1976:100 1984-05-10  Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 
SFS 1984:184   grundförfattning 1984-07-01 
Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:187   SFS 1961:372 1984-05-01  Lag (1984:187) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1984:189   SFS 1951:308 1984-05-30  Lag (1984:189) om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar 
SFS 1984:190   SFS 1928:370 1984-05-30 överg.best.  Lag (1984:190) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1984:191   SFS 1983:1092 1984-05-30  Lag (1984:191) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden 
SFS 1984:192   SFS 1983:890 1984-05-30  Lag (1984:192) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande 
SFS 1984:193   SFS 1956:216 1984-05-30  Lag (1984:193) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen 
SFS 1984:194   SFS 1975:1385 1984-05-30  Lag (1984:194) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1984:196   SFS 1961:568 1984-05-23  Förordning (1984:196) om ändring i förordningen (1961:568) om brandfarliga varor 
SFS 1984:197   SFS 1979:425 1984-07-01  Lag (1984:197) om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1984:198   SFS 1979:426 1984-07-01  Förordning (1984:198) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark 
SFS 1984:199   SFS 1967:340 1984-07-01  Lag (1984:199) om ändring i lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område 
SFS 1984:200   SFS 1974:226 1984-07-01  Lag (1984:200) om ändring i lagen (1974:226) om prisregle- ring på fiskets område 
SFS 1984:201   SFS 1975:343 1984-07-01  Lag (1984:201) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343) 
SFS 1984:202   SFS 1976:298 1984-07-01  Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298) 
SFS 1984:203   SFS 1981:639 1984-07-01  Förordning (1984:203) om ändring i förordningen (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror 
SFS 1984:204   SFS 1984:62 1984-07-01  Förordning (1984:204) om ändring i förordningen (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område 
SFS 1984:205   grundförfattning 1984-05-23 
Förordning (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige
Denna lag är upphävd.
SFS 1984:206   SFS 1982:1158 1984-05-16  Lag (1984:206) om ändring i lagen (1982:1158) om riks- gäldskontoret 
SFS 1984:207   SFS 1978:520 1984-07-01  Lag (1984:207) om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 
SFS 1984:208   SFS 1941:967 1984-07-01 överg.best.  Lag (1984:208) om ändring i värnpliktslagen (1941:967) 
SFS 1984:209   SFS 1971:235 1984-07-01 överg.best.  Förordning (1984:209) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1984:211   SFS 1976:633 1984-07-01  Lag (1984:211) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar 
SFS 1984:212   SFS 1976:725 1984-07-01 överg.best.  Förordning (1984:212) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1984:213   SFS 1979:197 1984-07-01  Förordning (1984:213) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197) 
SFS 1984:214   SFS 1928:370 1984-05-16 överg.best.  Lag (1984:214) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1984:215   SFS 1980:846 1984-05-16  Förordning (1984:215) om ändring i förordningen (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder 
SFS 1984:216   SFS 1983:55 1984-05-16  Förordning (1984:216) om ändring i förordningen (1983:55) om frisläpp av särskilda investeringsfonder