Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1982:2 - SFS 1982:238
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1982:2   grundförfattning  
Lag (1982:2) om uppfinnarkonto
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:3   SFS 1979:610   Lag (1982:3) om ändring i lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv 
SFS 1982:4   SFS 1979:611   Lag (1982:4) om ändring i lagen (1979:611) om upphovsmannakonto 
SFS 1982:5   SFS 1928:370   Lag (1982:5) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1982:6   SFS 1951:763   Lag (1982:6) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst 
SFS 1982:7   SFS 1947:577   Lag (1982:7) om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt 
SFS 1982:8   SFS 1941:416   Lag (1982:8) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 1982:9   SFS 1980:953   Lag (1982:9) om ändring i lagen (1980:953) om särskilt investerings- avdrag för inventarieanskaffning 
SFS 1982:10   SFS 1980:954   Lag (1982:10) om ändring i lagen (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m. 
SFS 1982:11   grundförfattning  
Förordning (1982:11) om uppfinnarkonto
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:12   SFS 1972:595   Förordning (1982:12) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595) 
SFS 1982:13   SFS 1972:599   Förordning (1982:13) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1982:14   SFS 1972:594   Förordning (1982:14) om ändring i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) 
SFS 1982:15   SFS 1972:603   Förordning (1982:15) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1982:16   SFS 1974:97   Förordning (1982:16) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) 
SFS 1982:17   SFS 1974:98   Förordning (1982:17) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1974:98) för civilförsvaret 
SFS 1982:18   SFS 1945:625   Förordning (1982:18) om ändring i kungörelsen (1945:625) angående registrering m.m. av vissa fordon, som förvärvas från krigsmakten 
SFS 1982:19   SFS 1978:86   Förordning (1982:19) om ändring i förordningen (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon 
SFS 1982:21   SFS 1979:938   Förordning (1982:21) om ändring i rättshjälpsförordningen (1979:938) 
SFS 1982:22   SFS 1980:377   Förordning (1982:22) om ändring i utlänningsförordningen (1980:377) 
SFS 1982:23   SFS 1970:495   Förordning (1982:23) om ändring i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m. 
SFS 1982:24   grundförfattning  
Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:25   SFS 1962:698   Förordning (1982:25) om ändring i reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring 
SFS 1982:26   SFS 1980:535   Förordning (1982:26) om ändring i förordningen (1980:535) om grupplivför- säkring för vissa lokalan- ställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 
SFS 1982:28   SFS 1973:137   Lag (1982:28) om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 
SFS 1982:29   grundförfattning   Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd 
SFS 1982:30   SFS 1974:946   Förordning (1982:30) om ändring i bostads- finansieringsförordningen (1974:946) 
SFS 1982:31   SFS 1967:552   Förordning (1982:31) om ändring i bostadslånekungörelsen (1967:552) 
SFS 1982:35   SFS 1970:301   Förordning (1982:35) om ändring i kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet 
SFS 1982:37   SFS 1976:119   Förordning (1982:37) om ändring i kommittéförordningen (1976:119) 
SFS 1982:39   grundförfattning  
Förordning (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:41   SFS 1971:235   Förordning (1982:41) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1982:42   SFS 1928:370   Lag (1982:42) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1982:43   SFS 1974:628   Förordning (1982:43) om ändring i förordningen (1974:628) med instruktion för statens förhandlingsnämnd 
SFS 1982:45   SFS 1981:972   Förordning (1982:45) om ändring i förordningen (1981:972) om utförande av eldningsanläggningar för fast bränsle 
SFS 1982:46   grundförfattning   Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:46) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag; 
SFS 1982:48   SFS 1979:830   Förordning (1982:48) om ändring i förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension 
SFS 1982:49   grundförfattning  
Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:50   grundförfattning  
Förordning (1982:50) om reglering av kapitalförluster i statlig verksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:51   SFS 1973:1210   Förordning (1982:51) om ändring i kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier 
SFS 1982:52   SFS 1980:803   Förordning (1982:52) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd 
SFS 1982:53   SFS 1974:1061   Förordning (1982:53) om ändring i inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061) 
SFS 1982:54   SFS 1975:1127   Förordning (1982:54) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister 
SFS 1982:55   SFS 1974:1058   Förordning (1982:55) om ändring i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058) 
SFS 1982:56   grundförfattning  
Förordning (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:57   grundförfattning  
Förordning (1982:57) om vissa inskrivningsmyndigheters område
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:58   grundförfattning  
Förordning (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:59   SFS 1961:348   Förordning (1982:59) om ändring i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild 
SFS 1982:60   grundförfattning  
Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:66   SFS 1974:123   Förordning (1982:66) om ändring i vapenkungörelsen (1974:123) 
SFS 1982:67   SFS 1969:38   Förordning (1982:67) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1982:68   SFS 1949:341   Förordning (1982:68) om ändring i förordningen (1949:341) om explosiva varor 
SFS 1982:69   grundförfattning   Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden 
SFS 1982:70   grundförfattning   Förordning (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien 
SFS 1982:71   grundförfattning   Förordning (1982:71) om kupongskatt för person med hemvist i Jugoslavien, m.m. 
SFS 1982:73   SFS 1978:345   Förordning (1982:73) om ändring i förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m.m. 
SFS 1982:74   grundförfattning  
Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:77   SFS 1978:45   Förordning (1982:77) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag 
SFS 1982:78   grundförfattning   Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet 
SFS 1982:79   SFS 1972:625   Lag (1982:79) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier 
SFS 1982:80   grundförfattning 1982-04-01 överg.best.  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
SFS 1982:81   SFS 1974:13   Lag (1982:81) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
SFS 1982:82   SFS 1939:727   Lag (1982:82) om ändring i lagen (1939:727) om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m. 
SFS 1982:83   SFS 1914:45   Lag (1982:83) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande 
SFS 1982:84   SFS 1936:320 1982-04-01  Lag (1982:84) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter 
SFS 1982:85   SFS 1970:943   Lag (1982:85) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete 
SFS 1982:87   SFS 1974:358 1982-04-01  Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
SFS 1982:88   SFS 1974:371 1982-04-01  Lag (1982:88) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister 
SFS 1982:89   SFS 1974:981 1982-04-01  Lag (1982:89) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 
SFS 1982:90   SFS 1977:480 1982-04-01  Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480) 
SFS 1982:91   SFS 1978:410   Lag (1982:91) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. 
SFS 1982:92   SFS 1979:1118   Lag (1982:92) om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 
SFS 1982:93   SFS 1979:1184 1982-04-01  Lag (1982:93) om ändring i lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. 
SFS 1982:94   SFS 1966:368   Förordning (1982:94) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 
SFS 1982:95   SFS 1974:589   Förordning (1982:95) om ändring i förordningen (1974:589) med instruktion för arbetsdomstolen 
SFS 1982:97   SFS 1981:542   Förordning (1982:97) om ändring i förordningen (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin 
SFS 1982:100   SFS 1976:600   Lag (1982:100) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning 
SFS 1982:101   SFS 1965:576   Lag (1982:101) om ändring i lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. 
SFS 1982:102   SFS 1962:700 1982-04-01  Lag (1982:102) om ändring i brottsbalken 
SFS 1982:103   SFS 1980:100   Lag (1982:103) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1982:104   SFS 1966:413   Lag (1982:104) om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst 
SFS 1982:105   SFS 1975:689   Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare 
SFS 1982:106   SFS 1962:381   Lag (1982:106) om ändring i lagen (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1982:107   SFS 1965:601   Förordning (1982:107) om ändring i anställningsförordningen (1965:601) 
SFS 1982:109   SFS 1974:1007   Förordning (1982:109) om ändring i kungörelsen (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m. 
SFS 1982:110   SFS 1975:439   Förordning (1982:110) om ändring i förordningen (1975:439) om rekrytering av biståndspersonal, m.m. 
SFS 1982:112   SFS 1979:518   Förordning (1982:112) om ändring i förordningen (1979:518) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, m.m. 
SFS 1982:113   grundförfattning  
Förordning (1982:113) om tjänstemannaanställning för arbetstagare i statligt reglerade anställningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:114   SFS 1974:893   Förordning (1982:114) om ändring i förordningen (1974:893) om vissa mineralfyndigheter 
SFS 1982:116   grundförfattning  
Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:117   grundförfattning   Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 
SFS 1982:118   SFS 1963:654   Förordning (1982:118) om ändring i förordningen (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m. 
SFS 1982:119   SFS 1971:1197   Lag (1982:119) om ändring i ersättnings- stadgan (1971:1197) för riks- dagens ledamöter 
SFS 1982:120   SFS 1962:381   Lag (1982:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1982:121   SFS 1978:28   Lag (1982:121) om ändring i lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar 
SFS 1982:123   SFS 1959:551   Lag (1982:123) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1982:124   SFS 1978:40   Lag (1982:124) om ändring i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. 
SFS 1982:125   SFS 1971:291   Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1982:126   grundförfattning  
Fiskeriförordning (1982:126)
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:127   grundförfattning  
Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:128   SFS 1975:184   Förordning (1982:128) om ändring i kräftpestförordningen (1975:184) 
SFS 1982:129   grundförfattning   Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
SFS 1982:133   SFS 1968:576   Lag (1982:133) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföre- ningar 
SFS 1982:134   SFS 1968:654   Förordning (1982:134) om ändring i reglementet (1968:654) för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar 
SFS 1982:135   SFS 1978:738   Förordning (1982:135) om ändring i förordningen (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden 
SFS 1982:136   grundförfattning  
Förordning (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:138   SFS 1973:922   Förordning (1982:138) om ändring i kungörelsen (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt 
SFS 1982:139   SFS 1980:411   Förordning (1982:139) om ändring i förordningen (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd 
SFS 1982:142   SFS 1978:632   Förordning (1982:142) om ändring i förordningen (1978:632) med instruktion för försäkringsöverdomstolen 
SFS 1982:143   SFS 1978:633   Förordning (1982:143) om ändring i förordningen (1978:633) med försäkringsrättsinstruktion 
SFS 1982:144   SFS 1977:937   Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m. 
SFS 1982:145   SFS 1978:622   Förordning (1982:145) om ändring i förordningen (1978:622) om försäkringsrätternas domkretsar och antalet nämndemän i försäkringsrätt m.m. 
SFS 1982:146   SFS 1972:620   Lag (1982:146) om ändring i vallagen (1972:620) 
SFS 1982:147   SFS 1972:704   Lag (1982:147) om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval 
SFS 1982:148   SFS 1979:369   Lag (1982:148) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369) 
SFS 1982:149   SFS 1980:657   Förordning (1982:149) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) 
SFS 1982:150   SFS 1962:700   Lag (1982:150) om ändring i brottsbalken 
SFS 1982:151   SFS 1976:125   Lag (1982:151) om ändring i bokföringslagen (1976:125) 
SFS 1982:152   SFS 1971:69   Lag (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1982:153   SFS 1979:141   Lag (1982:153) om ändring i jordbruksbokföringslagen (1979:141) 
SFS 1982:154   SFS 1974:248   Förordning (1982:154) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
SFS 1982:156   grundförfattning   Tillkännagivande (1982:156) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1982:157   SFS 1976:935   Förordning (1982:157) om ändring i förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden 
SFS 1982:161   SFS 1973:1216   Lag (1982:161) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för olje- produkter 
SFS 1982:162   SFS 1957:262   Lag (1982:162) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt 
SFS 1982:163   SFS 1961:372   Lag (1982:163) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1982:166   SFS 1965:719   Lag (1982:166) om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg 
SFS 1982:167   SFS 1975:88   Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 
SFS 1982:169   SFS 1977:263   Förordning (1982:169) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1982:170   grundförfattning   Förordning (1982:170) om anpassning av statsbidrag till daghem m.m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning för år 1981 m.m. 
SFS 1982:172   SFS 1971:235   Förordning (1982:172) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1982:173   SFS 1972:435   Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift 
SFS 1982:174   SFS 1976:432   Förordning (1982:174) om ändring i jakt- tidsförordningen (1976:432) 
SFS 1982:178   SFS 1965:61   Lag (1982:178) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. 
SFS 1982:179   SFS 1960:409   Lag (1982:179) om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
SFS 1982:180   SFS 1978:178   Förordning (1982:180) om ändring i förordningen (1978:178) om taxor för Statens järnvägar 
SFS 1982:182   SFS 1978:13   Förordning (1982:182) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall 
SFS 1982:183   SFS 1980:100   Lag (1982:183) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1982:184   SFS 1942:740   Lag (1982:184) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1982:185   SFS 1980:100   Lag (1982:185) om ändring i sekretesslagen (1980:100) 
SFS 1982:186   SFS 1974:910   Förordning (1982:186) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910) 
SFS 1982:187   SFS 1947:948   Förordning (1982:187) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 
SFS 1982:188   grundförfattning   Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. 
SFS 1982:189   SFS 1953:272   Lag (1982:189) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1982:190   SFS 1968:430   Lag (1982:190) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1982:192   SFS 1958:295   Lag (1982:192) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 
SFS 1982:193   SFS 1970:624   Lag (1982:193) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 1982:195   SFS 1976:206   Lag (1982:195) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift 
SFS 1982:196   SFS 1976:666   Lag (1982:196) om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olov- ligt byggande m.m. 
SFS 1982:197   SFS 1971:1072   Lag (1982:197) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1982:198   grundförfattning   Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
SFS 1982:199   SFS 1973:282   Lag (1982:199) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 
SFS 1982:200   grundförfattning  
Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:201   SFS 1942:740   Lag (1982:201) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1982:203   SFS 1981:716   Riksåklagarens Beslut (1982:203) om ändring av beslutet om ordningsbot för vissa brott 
SFS 1982:204   SFS 1967:258   Förordning (1982:204) om ändring i förordningen (1967:258) med instruktion för statens vägverk 
SFS 1982:206   SFS 1976:1105   Förordning (1982:206) om ändring i förordningen (1976:1105) om arkiv hos regeringskansliet 
SFS 1982:207   SFS 1964:740   Förordning (1982:207) om ändring i kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål 
SFS 1982:208   grundförfattning  
Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:209   SFS 1976:100   Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 
SFS 1982:210   SFS 1979:569   Förordning (1982:210) om ändring i förordningen (1979:569) med hovrättsinstruktion 
SFS 1982:211   SFS 1979:571   Förordning (1982:211) om ändring i förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion 
SFS 1982:212   SFS 1975:517   Förordning (1982:212) om ändring i förordningen (1975:517) med instruktion för bostadsdomstolen 
SFS 1982:215   SFS 1973:1176   Förordning (1982:215) om ikraftträdande av vissa delar av lagen (1981:1360) om ändring i vapenlagen (1973:1176) 
SFS 1982:216   SFS 1974:123   Förordning (1982:216) om ändring i vapenkungörelsen (1974:123) 
SFS 1982:218   SFS 1960:377   Förordning (1982:218) om ändring i civilförsvarskungörelsen (1960:377) 
SFS 1982:219   grundförfattning  
Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:221   grundförfattning  
Lag (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget;
Denna lag är upphävd.
SFS 1982:226   SFS 1977:306   Lag (1982:226) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 
SFS 1982:227   SFS 1969:293 1982-06-01  Förordning (1982:227) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293) 
SFS 1982:228   SFS 1942:840   Förordning (1982:228) om ändring i hämtningskungörelsen (1942:840) 
SFS 1982:229   SFS 1969:38   Förordning (1982:229) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1982:230   SFS 1969:205   Lag (1982:230) om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 
SFS 1982:231   SFS 1962:381   Lag (1982:231) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1982:232   SFS 1962:392   Lag (1982:232) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension 
SFS 1982:233   SFS 1962:382   Lag (1982:233) om ändring i lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring 
SFS 1982:234   SFS 1974:235   Förordning (1982:234) om ändring i kungörelsen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. 
SFS 1982:236   SFS 1965:908   Förordning (1982:236) om ändring i förordningen (1965:908) om säkerheten på fartyg 
SFS 1982:237   SFS 1964:618   Förordning (1982:237) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1982:238   SFS 1974:212   Förordning (1982:238) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)