Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1980:2 - SFS 1980:269
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1980:2   grundförfattning  
Lag (1980:2) om finansbolag
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:3   grundförfattning  
Förordning (1980:3) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om finansbolags räkenskaper m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:4   SFS 1971:963   Förordning (1980:4) om ändring i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna 
SFS 1980:5   grundförfattning  
Förordning (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:8   SFS 1979:904   Förordning (1980:8) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904) 
SFS 1980:11   grundförfattning  
Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:12   grundförfattning  
Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:13   SFS 1975:190   Lag (1980:13) om ändring i transplantationslagen (1975:190) 
SFS 1980:14   SFS 1971:291   Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1980:18   SFS 1976:600   Lag (1980:18) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning 
SFS 1980:19   SFS 1979:1037   Förordning (1980:19) om ändring i förordningen (1979:1037) med instruktion för transportrådet 
SFS 1980:20   grundförfattning   Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1980:21   SFS 1977:1194   Förordning (1980:21) om ändring i frihandelsförordningen (1977:1194) 
SFS 1980:22   SFS 1971:235   Förordning (1980:22) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1980:23   SFS 1965:478   Förordning (1980:23) om ändring i specialskolförordningen (1965:478) 
SFS 1980:24   SFS 1967:270   Förordning (1980:24) om ändring i privat- skolförordningen (1967:270) 
SFS 1980:26   SFS 1975:337   Förordning (1980:26) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun 
SFS 1980:27   SFS 1970:60   Förordning (1980:27) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 
SFS 1980:28   SFS 1968:64   Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) 
SFS 1980:30   SFS 1975:6   Förordning (1980:30) om ändring i förordningen (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter 
SFS 1980:31   SFS 1978:399   Förordning (1980:31) om ändring i förordningen (1978:399) med instruktion för bostadsstyrelsens råd för belånings- och värderingsmetoder 
SFS 1980:32   grundförfattning   Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet 
SFS 1980:38   grundförfattning  
Konsumentförsäkringslag (1980:38)
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:39   SFS 1927:77   Lag (1980:39) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 
SFS 1980:40   SFS 1975:1410   Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 1980:42   SFS 1929:145   Lag (1980:42) om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän 
SFS 1980:43   SFS 1976:359   Förordning (1980:43) om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359) 
SFS 1980:44   SFS 1977:743   Förordning (1980:44) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet 
SFS 1980:46   SFS 1977:37   Förordning (1980:46) om ändring i förordningen (1977:37) med instruktion för utrikesdepartementets antag- ningsnämnd 
SFS 1980:47   SFS 1973:847   Förordning (1980:47) om ändring i förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen 
SFS 1980:48   SFS 1953:666   Förordning (1980:48) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666) 
SFS 1980:49   SFS 1977:263   Förordning (1980:49) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1980:50   grundförfattning  
Deltidsförordning (1980:50)
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:60   SFS 1940:440   Förordning (1980:60) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap 
SFS 1980:63   grundförfattning  
Förordning (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:64   grundförfattning  
Förordning (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:68   SFS 1971:860   Förordning (1980:68) om ändring i förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord 
SFS 1980:69   SFS 1966:368   Förordning (1980:69) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 
SFS 1980:70   grundförfattning   Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag; 
SFS 1980:71   SFS 1928:370   Lag (1980:71) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1980:72   SFS 1928:370   Lag (1980:72) om ändring i lagen (1975:1348) om ikraftträdande av lagen (1975:1347) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1980:73   SFS 1928:370   Lag (1980:73) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1980:74   SFS 1956:623   Lag (1980:74) om ändring i taxeringslagen (1956:623) 
SFS 1980:75   SFS 1941:416   Lag (1980:75) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 
SFS 1980:76   SFS 1970:624   Lag (1980:76) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 1980:77   grundförfattning  
Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:81   SFS 1965:669   Förordning (1980:81) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna 
SFS 1980:83   SFS 1979:904   Förordning (1980:83) om ändring i renhållningsförordningen (1979:904) 
SFS 1980:85   SFS 1977:179   Lag (1980:85) om ändring i kom- munallagen (1977:179) 
SFS 1980:94   grundförfattning  
Bostadsanvisningslag (1980:94)
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:95   SFS 1970:994   Lag (1980:95) om ändring i jordabalken 
SFS 1980:96   SFS 1971:479   Lag (1980:96) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479) 
SFS 1980:97   SFS 1973:188   Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 1980:98   SFS 1974:1082   Lag (1980:98) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol 
SFS 1980:99   SFS 1973:189   Lag (1980:99) om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter 
SFS 1980:100   grundförfattning  
Sekretesslag (1980:100)
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:101   SFS 1942:740   Lag (1980:101) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1980:102   SFS 1962:700   Lag (1980:102) om ändring i brottsbalken 
SFS 1980:104   SFS 1971:291   Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1980:105   SFS 1967:837   Lag (1980:105) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 1980:107   SFS 1962:700   Lag (1980:107) om ändring i brottsbalken 
SFS 1980:109   SFS 1979:33   Förordning (1980:109) om ändring i tjänstebrevsförordningen (1979:33) 
SFS 1980:110   SFS 1973:922   Förordning (1980:110) om ändring i kungörelsen (1973:922) om rikets indelning i lantmäteridistrikt 
SFS 1980:111   SFS 1979:1173   Förordning (1980:111) om ändring i förordningen (1979:1173) med instruktion för delegationen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen 
SFS 1980:113   SFS 1972:603   Förordning (1980:113) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1980:114   SFS 1959:287   Förordning (1980:114) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) 
SFS 1980:115   SFS 1959:420   Förordning (1980:115) om ändring i kungörelsen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m. 
SFS 1980:116   grundförfattning  
Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:117   SFS 1959:420   Förordning (1980:117) om ändring i kungörelsen (1961:49) om ändring i kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m. 
SFS 1980:118   SFS 1975:567   Förordning (1980:118) om ändring i förordningen (1975:567) om rationalise- ringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen 
SFS 1980:121   SFS 1957:513   Förordning (1980:121) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513) 
SFS 1980:122   grundförfattning  
Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:123   grundförfattning   Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen 
SFS 1980:125   SFS 1962:381   Lag (1980:125) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1980:127   SFS 1963:537   Lag (1980:127) om ändring i lagen (1963:537) om gravrätt m.m. 
SFS 1980:131   SFS 1977:622   Förordning (1980:131) om ändring i förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten 
SFS 1980:133   grundförfattning   Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor 
SFS 1980:134   SFS 1978:478   Lag (1980:134) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare 
SFS 1980:135   SFS 1966:755   Lag (1980:135) om ändring i radiolagen (1966:755) 
SFS 1980:137   SFS 1967:838   Förordning (1980:137) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 1980:139   SFS 1967:446   Förordning (1980:139) om ändring i kungörelsen (1967:446) om radiosändare 
SFS 1980:140   grundförfattning  
Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:144   SFS 1979:90   Förordning (1980:144) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90) 
SFS 1980:145   SFS 1960:377   Förordning (1980:145) om ändring i civilförsvarskungörelsen (1960:377) 
SFS 1980:148   SFS 1976:940   Förordning (1980:148) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa 
SFS 1980:149   SFS 1979:1152   Lag (1980:149) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 1980:150   SFS 1956:623   Lag (1980:150) om ändring i taxeringslagen (1956:623) 
SFS 1980:151   SFS 1978:423   Lag (1980:151) om ändring i lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer 
SFS 1980:152   grundförfattning   Containerlag (1980:152) 
SFS 1980:153   SFS 1976:633   Lag (1980:153) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar 
SFS 1980:154   SFS 1976:725   Förordning (1980:154) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 1980:157   SFS 1978:1001   Förordning (1980:157) om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001) 
SFS 1980:158   SFS 1920:405   Lag (1980:158) om ändring i giftermålsbalken 
SFS 1980:159   SFS 1949:381   Lag (1980:159) om ändring i föräldrabalken 
SFS 1980:160   SFS 1891:35 s.1   Lag (1980:160) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) 
SFS 1980:161   SFS 1934:437   Lag (1980:161) om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank 
SFS 1980:163   SFS 1939:174   Lag (1980:163) om ändring i lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel 
SFS 1980:164   SFS 1939:350   Lag (1980:164) om ändring i valutalagen (1939:350) 
SFS 1980:165   SFS 1944:133   Lag (1980:165) om ändring i lagen (1944:133) om kastrering 
SFS 1980:166   SFS 1947:385   Lag (1980:166) om ändring i byggnadslagen (1947:385) 
SFS 1980:170   SFS 1948:472   Lag (1980:170) om ändring i militära rättegångslagen (1948:472) 
SFS 1980:171   SFS 1949:345 1981-01-01  Lag (1980:171) om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 
SFS 1980:172   SFS 1950:272   Lag (1980:172) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket 
SFS 1980:173   SFS 1953:272   Lag (1980:173) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1980:175   SFS 1955:183   Lag (1980:175) om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse 
SFS 1980:176   SFS 1955:416   Lag (1980:176) om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker 
SFS 1980:177   SFS 1956:216   Lag (1980:177) om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen 
SFS 1980:178   SFS 1956:245   Lag (1980:178) om ändring i lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden 
SFS 1980:180   SFS 1956:623   Lag (1980:180) om ändring i taxeringslagen (1956:623) 
SFS 1980:182   SFS 1957:668   Lag (1980:182) om ändring i lagen(1957:668) om utlämning för brott 
SFS 1980:183   SFS 1958:110   Lag (1980:183) om ändring i strålskyddslagen (1958:110) 
SFS 1980:184   SFS 1958:295   Lag (1980:184) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 
SFS 1980:187   SFS 1959:254   Lag (1980:187) om ändring i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge 
SFS 1980:189   SFS 1959:551   Lag (1980:189) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1980:191   SFS 1960:74   Lag (1980:191) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 
SFS 1980:192   SFS 1961:181   Lag (1980:192) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat 
SFS 1980:195   SFS 1962:381   Lag (1980:195) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1980:196   SFS 1964:19   Lag (1980:196) om ändring i krigshandelslagen (1964:19) 
SFS 1980:198   SFS 1964:542   Lag (1980:198) om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål 
SFS 1980:200   SFS 1965:61   Lag (1980:200) om ändring i lagen (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m. 
SFS 1980:201   SFS 1965:719   Lag (1980:201) om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg 
SFS 1980:202   SFS 1966:314   Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
SFS 1980:204   SFS 1968:430   Lag (1980:204) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1980:205   SFS 1969:387   Lag (1980:205) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 
SFS 1980:207   SFS 1970:105   Lag (1980:207) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105) 
SFS 1980:208   SFS 1970:244   Lag (1980:208) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
SFS 1980:209   SFS 1970:943   Lag (1980:209) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete 
SFS 1980:210   SFS 1971:511   Lag (1980:210) om ändring i livsmedelslagen (1971:511) 
SFS 1980:211   SFS 1971:1078   Lag (1980:211) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 
SFS 1980:212   SFS 1971:1154   Lag (1980:212) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten 
SFS 1980:213   SFS 1971:1204   Lag (1980:213) om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. 
SFS 1980:214   SFS 1972:119   Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
SFS 1980:215   SFS 1973:188   Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
SFS 1980:216   SFS 1973:289   Lag (1980:216) om ändring i datalagen (1973:289) 
SFS 1980:218   SFS 1973:670   Lag (1980:218) om ändring tullagen (1973:670) 
SFS 1980:219   SFS 1974:13   Lag (1980:219) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 
SFS 1980:220   SFS 1974:268   Lag (1980:220) om ändring i lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige 
SFS 1980:221   SFS 1974:342   Lag (1980:221) om ändring i gruvlagen (1974:342) 
SFS 1980:222   SFS 1974:595   Lag (1980:222) om ändring i abortlagen (1974:595) 
SFS 1980:223   SFS 1974:890   Lag (1980:223) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter 
SFS 1980:224   SFS 1974:1082   Lag (1980:224) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol 
SFS 1980:225   SFS 1975:55   Lag (1980:225) om ändring i lagen (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975 
SFS 1980:226   SFS 1975:187   Lag (1980:226) om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål 
SFS 1980:227   SFS 1975:197   Lag (1980:227) om ändring i oljekrislagen (1975:197) 
SFS 1980:228   SFS 1975:580   Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580) 
SFS 1980:229   SFS 1975:689   Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare 
SFS 1980:230   SFS 1975:1027   Lag (1980:230) om ändring i bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen 
SFS 1980:231   SFS 1975:1083   Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja 
SFS 1980:232   SFS 1975:1154   Lag (1980:232) om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror 
SFS 1980:233   SFS 1975:1418   Lag (1980:233) om ändring i marknadsföringslagen (1975:1418) 
SFS 1980:234   SFS 1976:295   Lag (1980:234) om ändring i lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap 
SFS 1980:236   SFS 1976:351   Lag (1980:236) om ändring i lagen (1976:351) om styrelse- representation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar 
SFS 1980:237   SFS 1976:380   Lag (1980:237) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1980:238   SFS 1976:580 1981-01-01  Lag (1980:238) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
SFS 1980:240   SFS 1977:292   Lag (1980:240) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. 
SFS 1980:241   SFS 1977:293   Lag (1980:241) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker 
SFS 1980:242   SFS 1977:439   Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 
SFS 1980:243   SFS 1977:729   Lag (1980:243) om ändring i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten 
SFS 1980:244   SFS 1977:981   Lag (1980:244) om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981) 
SFS 1980:245   SFS 1977:1160 1981-01-01  Lag (1980:245) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) 
SFS 1980:246   SFS 1978:160   Lag (1980:246) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar 
SFS 1980:247   SFS 1978:262   Lag (1980:247) om ändring i förfogandelagen (1978:262) 
SFS 1980:248   SFS 1978:268   Lag (1980:248) om ändring i ransoneringslagen (1978:268) 
SFS 1980:249   SFS 1978:277   Lag (1980:249) om ändring i lagen (1978:277) med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m. 
SFS 1980:250   SFS 1978:440   Lag (1980:250) om ändring i lagen (1978:440) om kollektivtrafiknämnd 
SFS 1980:251   SFS 1978:880   Lag (1980:251) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 
SFS 1980:252   SFS 1979:217   Lag (1980:252) om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980 
SFS 1980:253   SFS 1979:357   Lag (1980:253) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg 
SFS 1980:254   SFS 1979:748   Lag (1980:254) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748) 
SFS 1980:255   SFS 1979:749   Lag (1980:255) om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs 
SFS 1980:256   SFS 1979:1155   Lag (1980:256) om ändring i lagen (1979:1155) om insamling av uppgifter för kommunal och statlig planering 
SFS 1980:257   SFS 1980:2   Lag (1980:257) om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag 
SFS 1980:261   grundförfattning  
Förbättringslåneförordning (1980:261)
Denna lag är upphävd.
SFS 1980:262   SFS 1942:740   Lag (1980:262) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1980:263   SFS 1971:291   Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1980:264   SFS 1921:225   Lag (1980:264) om ändring i konkurslagen (1921:225) 
SFS 1980:265   SFS 1971:948   Lag (1980:265) om ändring i väglagen (1971:948) 
SFS 1980:266   SFS 1973:1149   Lag (1980:266) om ändring i anläggningslagen (1973:1149) 
SFS 1980:268   SFS 1928:370   Lag (1980:268) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1980:269   SFS 1928:370   Lag (1980:269) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)