Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1978:12 - SFS 1978:276
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1978:12   SFS 1977:1119   Förordning (1978:12) om ändring i förordningen (1977:1119) om farledsvaruavgift 
SFS 1978:13   grundförfattning  
Förordning (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall;
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:16   SFS 1977:263   Förordning (1978:16) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1978:19   grundförfattning  
Lag (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:21   grundförfattning  
Förordning (1978:21) om länder och områden som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:22   SFS 1957:513   Förordning (1978:22) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513) 
SFS 1978:24   SFS 1968:654   Förordning (1978:24) om ändring i reglementet (1968:654) för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar 
SFS 1978:25   SFS 1972:603   Förordning(1978:25) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1978:26   SFS 1972:603   Förordning (1978:26) om ändring i förordningen (1975:43) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
SFS 1978:28   grundförfattning  
Lag (1978:28) om försäkringsöverdomstolen
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:29   SFS 1971:291   Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
SFS 1978:30   SFS 1962:381   Lag (1978:30) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1978:31   SFS 1962:392   Lag (1978:31) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension 
SFS 1978:33   SFS 1976:380   Lag (1978:33) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
SFS 1978:34   SFS 1947:529   Lag (1978:34) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag 
SFS 1978:35   SFS 1964:143   Lag (1978:35) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 
SFS 1978:36   SFS 1973:371   Lag (1978:36) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1978:37   SFS 1973:349   Lag (1978:37) om ändring i studiestödslagen (1973:349) 
SFS 1978:39   SFS 1959:551   Lag (1978:39) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1978:40   grundförfattning  
Lag (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:42   SFS 1953:666   Förordning (1978:42) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666) 
SFS 1978:45   grundförfattning  
Förordning (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:46   SFS 1973:418   Förordning (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) 
SFS 1978:51   SFS 1973:687   Förordning (1978:51) om ändring i instruktionen (1973:687) för styrelsen för internationell utveckling 
SFS 1978:52   SFS 1928:370   Lag (1978:52) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1978:53   SFS 1960:63   Lag (1978:53) om ändring i förordningen (1960:63) om rätt till förlustutjämning vid taxering för inkomst 
SFS 1978:55   SFS 1977:1127   Förordning (1978:55) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika 
SFS 1978:59   grundförfattning   Tillkännagivande (1978:59) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1978:64   SFS 1953:666   Förordning (1978:64) om ändring i utlandsresereglementet (1953:666) 
SFS 1978:66   SFS 1971:235   Förordning (1978:66) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1978:69   grundförfattning  
Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:70   SFS 1973:981   Lag (1978:70) om ändring i förordningen (1973:981) om frihet från införselavgift 
SFS 1978:71   SFS 1975:343   Lag (1978:71) om ändring bilskrotningslagen (1975:343) 
SFS 1978:72   SFS 1973:601   Lag (1978:72) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601) 
SFS 1978:73   SFS 1968:430   Lag (1978:73) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1978:74   SFS 1971:69   Lag (1978:74) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1978:75   SFS 1971:1072   Lag (1978:75) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1978:76   SFS 1960:603   Lag (1978:76) om ändring i förordningen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 
SFS 1978:77   SFS 1940:440   Förordning (1978:77) om ändring i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automo- biler till fordonstypen motorredskap 
SFS 1978:81   SFS 1976:1018   Förordning (1978:81) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m. 
SFS 1978:83   SFS 1974:1059   Förordning (1978:83) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) 
SFS 1978:84   SFS 1974:1063   Förordning (1978:84) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. 
SFS 1978:85   SFS 1976:119   Förordning (1978:85) om ändring i kommittéförordningen (1976:119) 
SFS 1978:86   grundförfattning  
Förordning (1978:86) om försäljningsskatt på motorfordon
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:87   SFS 1973:1015   Förordning (1978:87) om ändring i kungörelsen (1973:1015) om frihet från införselavgift 
SFS 1978:88   SFS 1975:348   Förordning (1978:88) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348) 
SFS 1978:89   grundförfattning  
Förordning (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:91   SFS 1975:1410   Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 
SFS 1978:92   SFS 1951:649   Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
SFS 1978:93   SFS 1976:1090   Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov 
SFS 1978:94   SFS 1977:477   Lag (1978:94) om ändring i körkortslagen (1977:477) 
SFS 1978:95   SFS 1972:599   Förordning (1978:95) om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599) 
SFS 1978:96   SFS 1977:263   Förordning (1978:96) om ändring i högskoleförordningen (1977:263) 
SFS 1978:97   grundförfattning   Statistiska centralbyråns kungörelse (1978:97) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag; 
SFS 1978:99   SFS 1967:626   Förordning (1978:99) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626) 
SFS 1978:100   SFS 1976:19   Förordning (1978:100) om ikraftträdande av lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 
SFS 1978:101   SFS 1962:700   Förordning (1978:101) om ikraftträdande av lagen (1976:20) om ändring i brottsbalken 
SFS 1978:102   SFS 1942:740   Förordning (1978:102) om ikraftträdande av lagen (1976:21) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 1978:103   SFS 1962:700   Lag (1978:103) om ändring i brottsbalken 
SFS 1978:104   SFS 1978:13   Förordning (1978:104) om ändring i förordningen (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall 
SFS 1978:105   grundförfattning  
Förordning (1978:105) om statligt stöd till trädgårdsföretag med produktion av rosor och nejlikor
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:107   grundförfattning  
Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:108   grundförfattning   Förordning (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott 
SFS 1978:109   SFS 1965:719   Lag (1978:109) om ändring i lagen (1965:719) om säkerheten på fartyg 
SFS 1978:110   SFS 1977:722   Förordning (1978:110) om ändring i körkortsförordningen (1977:722) 
SFS 1978:117   SFS 1961:372   Lag (1978:117) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt 
SFS 1978:118   SFS 1973:601   Lag (1978:118) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601) 
SFS 1978:119   SFS 1976:338   Lag (1978:119) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket 
SFS 1978:121   SFS 1975:278   Lag (1978:121) om ändring i lagen (1975:278) om nedsättning av fordonsskatt på traktorer och släpvagnar m.m. 
SFS 1978:122   SFS 1976:339   Lag (1978:122) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt 
SFS 1978:123   SFS 1941:251   Lag (1978:123) om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt 
SFS 1978:126   SFS 1977:306   Lag (1978:126) om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt 
SFS 1978:127   SFS 1973:776   Förordning (1978:127) om ändring i vägtrafik- skattekungörelsen (1973:776) 
SFS 1978:128   SFS 1973:777   Förordning (1978:128) om ändring i kungörelsen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket 
SFS 1978:129   SFS 1973:779   Förordning (1978:129) om ändring i kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning 
SFS 1978:132   SFS 1957:297   Lag (1978:132) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1978:133   SFS 1937:73   Lag (1978:133) om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg 
SFS 1978:134   SFS 1973:1198   Lag (1978:134) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarig- het för oljeskada till sjöss 
SFS 1978:135   SFS 1973:1199   Lag (1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden 
SFS 1978:136   SFS 1891:35 s.1   Lag (1978:136) om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) 
SFS 1978:137   SFS 1969:12   Lag (1978:137) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg 
SFS 1978:140   grundförfattning   Förordning (1978:140) om motvärdet av vissa guldfrancs uttryckt i Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter 
SFS 1978:144   grundförfattning  
Lag (1978:144) om skatt på vissa resor
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:145   SFS 1971:69   Lag (1978:145) om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 
SFS 1978:146   SFS 1971:1072   Lag (1978:146) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SFS 1978:147   SFS 1969:38   Förordning (1978:147) om ändring i polisregisterkungörelsen (1969:38) 
SFS 1978:148   SFS 1972:605   Förordning (1978:148) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning 
SFS 1978:149   SFS 1967:837   Lag (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 1978:150   SFS 1967:837   Förordning (1978:150) om ikraftträdande av lagen (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837) 
SFS 1978:151   SFS 1967:838   Förordning (1978:151) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) 
SFS 1978:152   grundförfattning   Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. 
SFS 1978:153   SFS 1978:152   Förordning (1978:153) om ikraftträdande av lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. 
SFS 1978:154   SFS 1946:816   Lag (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol 
SFS 1978:155   SFS 1946:816   Förordning (1978:155) om ikraftträdande av lagen (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol 
SFS 1978:156   SFS 1947:848   Förordning (1978:156) om ändring i kungörelsen (1947:848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater 
SFS 1978:157   SFS 1971:1078   Lag (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 
SFS 1978:158   SFS 1971:1078   Förordning (1978:158) om ikraftträdande av lagen (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 
SFS 1978:159   SFS 1976:661   Lag (1978:159) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 
SFS 1978:160   grundförfattning   Lag (1978:160) om vissa rörledningar 
SFS 1978:161   SFS 1969:387   Lag (1978:161) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 
SFS 1978:163   SFS 1942:335   Lag (1978:163) om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar 
SFS 1978:164   grundförfattning   Förordning (1978:164) om vissa rörledningar 
SFS 1978:165   SFS 1961:568   Förordning (1978:165) om ändring i förordningen (1961:568) om brandfarliga varor 
SFS 1978:167   SFS 1964:618   Förordning (1978:167) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618) 
SFS 1978:170   SFS 1962:521   Förordning (1978:170) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsäkringsverket 
SFS 1978:171   SFS 1973:638   Förordning (1978:171) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638) 
SFS 1978:172   SFS 1974:699   Förordning (1978:172) om ändring i läkarvårdstaxan (1974:699) 
SFS 1978:173   SFS 1976:1018   Förordning (1978:173) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m. 
SFS 1978:175   SFS 1976:1011   Förordning (1978:175) om ändring i förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga 
SFS 1978:176   SFS 1976:1008   Förordning (1978:176) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) 
SFS 1978:177   SFS 1966:368   Förordning (1978:177) om ändring i arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) 
SFS 1978:178   grundförfattning  
Förordning (1978:178) om taxor för Statens järnvägar
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:179   SFS 1975:433   Förordning (1978:179) om ändring i förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik 
SFS 1978:181   SFS 1961:590   Förordning (1978:181) om ändring i allmänna arkivstadgan (1961:590) 
SFS 1978:182   SFS 1953:716   Förordning (1978:182) om ändring i kungörelsen (1953:716) angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter 
SFS 1978:183   SFS 1974:648   Förordning (1978:183) om ändring i kungörelsen (1974:648) om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling 
SFS 1978:185   SFS 1973:400   Förordning (1978:185) om ändring i kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 
SFS 1978:187   SFS 1928:370   Lag (1978:187) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1978:188   grundförfattning  
Lag (1978:188) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgift för kostnadsutjämning enligt allmän pensionsplan, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:189   SFS 1928:370   Lag (1978:189) om ändring i lagen (1977:41) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1978:193   SFS 1974:153   Lag (1978:193) om ändring i riksdagsordningen 
SFS 1978:196   SFS 1956:623   Lag (1978:196) om ändring i taxeringslagen (1956:623) 
SFS 1978:197   SFS 1968:430   Lag (1978:197) om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt 
SFS 1978:199   SFS 1973:601   Lag (1978:199) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601) 
SFS 1978:201   SFS 1953:272   Lag (1978:201) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1978:203   SFS 1976:298   Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift 
SFS 1978:204   SFS 1953:272   Lag (1978:204) om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
SFS 1978:205   grundförfattning   Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg 
SFS 1978:207   SFS 1974:1037   Lag (1978:207) om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för valprövningsnämnden 
SFS 1978:208   grundförfattning  
Förordning (1978:208) om ändring i cirkuläret den 11 oktober 1974 till kammarkollegiet m.fl. om vissa vikarier på prästerliga tjänster och icke prästvigda tjänste biträden åt präster
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:209   SFS 1976:247   Förordning (1978:209) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut 
SFS 1978:213   SFS 1968:576   Lag (1978:213) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar 
SFS 1978:214   SFS 1970:65   Lag (1978:214) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar 
SFS 1978:215   grundförfattning   Tillkännagivande (1978:215) av uppgift om Riksbankens diskonto 
SFS 1978:216   SFS 1962:381   Lag (1978:216) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1978:217   SFS 1966:400   Förordning (1978:217) om ändring i kungörelsen (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt 
SFS 1978:218   grundförfattning   Förordning (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete 
SFS 1978:220   SFS 1973:349   Lag (1978:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349) 
SFS 1978:222   SFS 1976:528   Förordning (1978:222) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer 
SFS 1978:224   SFS 1973:638   Förordning (1978:224) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638) 
SFS 1978:226   SFS 1970:363   Förordning (1978:226) om ändring i instruktionen (1970:363) för civilbefäl- havare 
SFS 1978:227   grundförfattning  
Cirkulär (1978:227) till samtliga statsmyndigheter med erinran om riktlinjer för utnyttjande av obrutna fjällområden i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:228   SFS 1973:370   Lag (1978:228) om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 1978:229   SFS 1973:371   Lag (1978:229) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
SFS 1978:230   SFS 1973:731   Förordning (1978:230) om ändring i kungörelsen (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 1978:232   SFS 1957:297   Lag (1978:232) om ändring i luftfartslagen (1957:297) 
SFS 1978:233   SFS 1975:88   Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer 
SFS 1978:234   grundförfattning   Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 
SFS 1978:236   SFS 1957:259   Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m. 
SFS 1978:238   SFS 1976:633   Lag (1978:238) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar 
SFS 1978:239   SFS 1928:281   Lag (1978:239) om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden 
SFS 1978:241   SFS 1971:235   Förordning (1978:241) om ändring i förordningen (1976:938) om ändring i skolförordningen (1971:235) 
SFS 1978:242   SFS 1962:652   Förordning (1978:242) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond 
SFS 1978:243   SFS 1974:451   Förordning (1978:243) om ändring i förordningen (1974:451) om statsbidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner 
SFS 1978:244   SFS 1975:468   Förordning (1978:244) om ändring i förordningen (1975:468) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 
SFS 1978:245   grundförfattning  
Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:247   SFS 1971:388   Förordning (1978:247) om ändring i förordningen (1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 
SFS 1978:249   grundförfattning  
Förordning (1978:249) med instruktion för statens utsädeskontroll
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:250   grundförfattning   Förordning (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 
SFS 1978:253   SFS 1938:279   Förordning (1978:253) om ändring i jaktstadgan (1938:279) 
SFS 1978:254   SFS 1958:652   Förordning (1978:254) om ändring i strålskyddsförordningen (1958:652) 
SFS 1978:255   SFS 1976:481   Förordning (1978:255) om ändring i förordningen (1976:481) med instruktion för statens strålskydds- institut 
SFS 1978:256   SFS 1962:381   Lag (1978:256) om ändring i lagen (1977:630) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 
SFS 1978:257   SFS 1939:350   Lag (1978:257) om ändring i valutalagen (1939:350) 
SFS 1978:259   SFS 1959:264   Förordning (1978:259) om fortsatt giltighet av valutaförordningen (1959:264) 
SFS 1978:260   grundförfattning  
Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)
Denna lag är upphävd.
SFS 1978:262   grundförfattning   Förfogandelag (1978:262) 
SFS 1978:263   SFS 1960:74   Lag (1978:263) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 
SFS 1978:264   SFS 1940:358   Lag (1978:264) om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. 
SFS 1978:266   SFS 1961:655   Lag (1978:266) om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring 
SFS 1978:267   SFS 1964:64   Lag (1978:267) om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m. 
SFS 1978:268   grundförfattning   Ransoneringslag (1978:268) 
SFS 1978:269   SFS 1975:197   Lag (1978:269) om ändring i oljekrislagen (1975:197) 
SFS 1978:270   SFS 1973:861   Lag (1978:270) om ändring i lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning 
SFS 1978:271   SFS 1928:370   Lag (1978:271) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 
SFS 1978:272   SFS 1975:1385   Lag (1978:272) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 
SFS 1978:273   SFS 1973:137   Lag (1978:273) om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 
SFS 1978:274   SFS 1964:567   Förordning (1978:274) om ändring i kungörelsen (1964:567) med vissa bestämmelser angående tillämpningen av lagen den 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål 
SFS 1978:275   SFS 1966:613   Förordning (1978:275) om ändring i kungörelsen (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål 
SFS 1978:276   SFS 1971:1081   Lag (1978:276) om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt