Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1970:5 - SFS 1970:498
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1970:5   SFS 1961:394    
SFS 1970:10   SFS 1953:272    
SFS 1970:13   grundförfattning  
Kungörelse (1970:13) om garanti för obligationslån
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:16   grundförfattning   Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen 
SFS 1970:17   SFS 1960:198    
SFS 1970:27   grundförfattning  
Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:28   SFS 1967:497    
SFS 1970:32   SFS 1965:786    
SFS 1970:36   SFS 1967:446    
SFS 1970:40   SFS 1967:495    
SFS 1970:44   grundförfattning  
Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:48   SFS 1968:231    
SFS 1970:54   SFS 1969:379    
SFS 1970:55   SFS 1967:425    
SFS 1970:56   SFS 1968:234    
SFS 1970:59   grundförfattning 1970-03-21 
Lag (1970:59) om tillfällig vattenreglering under år 1970
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:60   grundförfattning   Strafföreläggandekungörelse (1970:60) 
SFS 1970:61   SFS 1968:199    
SFS 1970:64   SFS 1947:948    
SFS 1970:65   grundförfattning  
Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:66   SFS 1968:576    
SFS 1970:67   SFS 1968:654    
SFS 1970:68   grundförfattning   Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan 
SFS 1970:69   grundförfattning  
Kungörelse (1970:69) om offentligt ombud hos landshypoteksförening
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:72   SFS 1928:370    
SFS 1970:81   grundförfattning   Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag; 
SFS 1970:82   SFS 1942:740    
SFS 1970:86   grundförfattning   Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. 
SFS 1970:88   grundförfattning  
Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:93   SFS 1928:370    
SFS 1970:94   SFS 1961:395    
SFS 1970:98   grundförfattning   Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument; 
SFS 1970:100   grundförfattning  
Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:105   grundförfattning  
Sjöarbetstidslag (1970:105)
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:109   SFS 1967:552    
SFS 1970:113   grundförfattning  
Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:117   SFS 1965:745    
SFS 1970:128   SFS 1957:297    
SFS 1970:130   SFS 1928:370    
SFS 1970:131   SFS 1962:376    
SFS 1970:135   SFS 1969:504    
SFS 1970:137   SFS 1962:652    
SFS 1970:141   SFS 1962:381    
SFS 1970:143   SFS 1956:293    
SFS 1970:144   grundförfattning   Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa 
SFS 1970:146   SFS 1947:529    
SFS 1970:147   SFS 1964:143    
SFS 1970:149   grundförfattning  
Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:151   SFS 1969:320    
SFS 1970:154   SFS 1967:216    
SFS 1970:159   SFS 1965:786    
SFS 1970:161   SFS 1965:908    
SFS 1970:162   SFS 1928:370    
SFS 1970:163   SFS 1947:576    
SFS 1970:164   SFS 1960:63    
SFS 1970:166   SFS 1968:430    
SFS 1970:167   SFS 1953:272    
SFS 1970:168   SFS 1956:623    
SFS 1970:170   SFS 1947:577    
SFS 1970:172   grundförfattning  
Lag (1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:173   SFS 1953:272    
SFS 1970:174   SFS 1941:416    
SFS 1970:178   SFS 1969:221    
SFS 1970:182   SFS 1966:368    
SFS 1970:183   SFS 1968:430    
SFS 1970:186   SFS 1962:381    
SFS 1970:187   SFS 1969:205    
SFS 1970:188   SFS 1962:382    
SFS 1970:189   SFS 1962:392    
SFS 1970:192   SFS 1938:274    
SFS 1970:193   SFS 1950:596    
SFS 1970:194   SFS 1938:279    
SFS 1970:197   SFS 1933:282    
SFS 1970:198   SFS 1949:97    
SFS 1970:205   grundförfattning  
Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:207   SFS 1962:701    
SFS 1970:209   SFS 1968:70    
SFS 1970:210   SFS 1962:704    
SFS 1970:215   grundförfattning 1970-07-01  Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 
SFS 1970:220   SFS 1961:333    
SFS 1970:222   SFS 1952:98    
SFS 1970:224   SFS 1962:700    
SFS 1970:225   SFS 1962:700    
SFS 1970:226   SFS 1956:618    
SFS 1970:227   SFS 1956:617    
SFS 1970:231   SFS 1956:623    
SFS 1970:232   SFS 1928:370    
SFS 1970:233   SFS 1928:370    
SFS 1970:238   SFS 1959:264    
SFS 1970:242   SFS 1962:393    
SFS 1970:243   SFS 1959:612    
SFS 1970:244   grundförfattning  
Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:256   SFS 1959:99    
SFS 1970:257   SFS 1958:116    
SFS 1970:259   SFS 1965:799    
SFS 1970:264   grundförfattning   Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor 
SFS 1970:272   grundförfattning  
Förordning (1970:272) om statsbidrag till viss central kursverksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:276   grundförfattning  
Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:280   SFS 1934:437    
SFS 1970:299   grundförfattning   Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre 
SFS 1970:300   grundförfattning   Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre 
SFS 1970:301   grundförfattning  
Kungl. Maj:t Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:302   SFS 1963:243    
SFS 1970:303   SFS 1944:648    
SFS 1970:304   grundförfattning  
Hemvärnskungörelse (1970:304)
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:308   SFS 1960:74    
SFS 1970:314   SFS 1967:198    
SFS 1970:315   SFS 1964:163    
SFS 1970:316   SFS 1967:495    
SFS 1970:317   SFS 1963:540    
SFS 1970:319   SFS 1970:100    
SFS 1970:320   SFS 1966:613    
SFS 1970:327   SFS 1965:478    
SFS 1970:333   grundförfattning  
Förordning (1970:333) om riksinternatskolor
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:335   SFS 1966:400    
SFS 1970:340   grundförfattning   Förordning (1970:340) om skolskjutsning 
SFS 1970:342   SFS 1969:493    
SFS 1970:344   grundförfattning   Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar 
SFS 1970:345   SFS 1967:444    
SFS 1970:348   SFS 1967:425    
SFS 1970:349   SFS 1967:329    
SFS 1970:350   grundförfattning  
Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:352   SFS 1965:576    
SFS 1970:354   SFS 1965:601    
SFS 1970:363   grundförfattning  
Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:364   SFS 1960:515    
SFS 1970:372   SFS 1967:270    
SFS 1970:375   grundförfattning   Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling 
SFS 1970:378   SFS 1965:459    
SFS 1970:379   SFS 1958:272    
SFS 1970:380   SFS 1958:273    
SFS 1970:381   SFS 1959:287    
SFS 1970:383   SFS 1959:420    
SFS 1970:389   SFS 1962:698    
SFS 1970:390   grundförfattning  
Lag (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:391   SFS 1942:740    
SFS 1970:392   SFS 1736:123 1    
SFS 1970:395   SFS 1965:576    
SFS 1970:397   grundförfattning  
Kungörelse (1970:397) om statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:406   grundförfattning  
Kungörelse (1970:406) om garanti för obligationslån
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:410   SFS 1958:295    
SFS 1970:413   SFS 1931:152    
SFS 1970:414   SFS 1962:700    
SFS 1970:417   grundförfattning  
Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:421   SFS 1963:197    
SFS 1970:422   SFS 1965:94    
SFS 1970:423   SFS 1958:295    
SFS 1970:428   grundförfattning  
Delgivningslag (1970:428)
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:429   SFS 1942:740    
SFS 1970:430   SFS 1958:637    
SFS 1970:435   SFS 1933:269    
SFS 1970:436   SFS 1952:166    
SFS 1970:437   SFS 1952:167    
SFS 1970:438   SFS 1950:596    
SFS 1970:441   SFS 1919:426    
SFS 1970:442   SFS 1845:50 s.1    
SFS 1970:444   SFS 1921:225    
SFS 1970:446   SFS 1946:808    
SFS 1970:447   SFS 1964:167    
SFS 1970:448   SFS 1946:804    
SFS 1970:449   SFS 1957:132    
SFS 1970:450   SFS 1932:169    
SFS 1970:456   SFS 1951:308    
SFS 1970:462   grundförfattning  
Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:463   SFS 1956:623    
SFS 1970:464   SFS 1959:551    
SFS 1970:466   SFS 1967:198    
SFS 1970:468   SFS 1942:117    
SFS 1970:469   grundförfattning  
Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:471   SFS 1909:24 s.1    
SFS 1970:472   SFS 1967:626    
SFS 1970:473   SFS 1967:495    
SFS 1970:485   grundförfattning   Mönsterskyddslag (1970:485) 
SFS 1970:486   grundförfattning   Mönsterskyddsförordning (1970:486) 
SFS 1970:488   SFS 1960:729 1970-10-01 överg.best.  Lag (1970:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 1970:489   SFS 1962:700    
SFS 1970:492   SFS 1960:644    
SFS 1970:495   grundförfattning  
Förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:496   grundförfattning  
Kungörelse (1970:496) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av mönsterrätt
Denna lag är upphävd.
SFS 1970:498   grundförfattning   Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar