Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1965:7 - SFS 1966:78
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1965:7   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:7) angående tillämpning mellan Sverige och Island av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m. 
SFS 1965:11   SFS 1956:519    
SFS 1965:21   grundförfattning  
Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:22   grundförfattning  
Brev (1965:22) till järnvägsstyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar, m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:24   SFS 1962:698    
SFS 1965:25   SFS 1963:243    
SFS 1965:29   grundförfattning   Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer förnationalsocialistisk förföljelse 
SFS 1965:31   SFS 1947:529    
SFS 1965:38   grundförfattning  
Kungörelse (1965:38) om tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst- och andra skatter
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:40   grundförfattning  
Kungörelse (1965:40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:42   SFS 1948:472    
SFS 1965:43   SFS 1958:215    
SFS 1965:44   SFS 1964:618    
SFS 1965:45   SFS 1810:926    
SFS 1965:52   SFS 1949:105    
SFS 1965:56   grundförfattning 1965-07-01 
Sjöfartsstyrelsens Kungörelse (1965:56) angående svenskt utprickningssystem
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:59   grundförfattning  
Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:61   grundförfattning  
Lag (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:62   grundförfattning  
Förordning (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:63   grundförfattning  
Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:68   grundförfattning  
Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:70   SFS 1964:618    
SFS 1965:71   SFS 1928:370    
SFS 1965:72   SFS 1947:576    
SFS 1965:73   SFS 1947:577    
SFS 1965:76   SFS 1941:251    
SFS 1965:78   SFS 1961:372    
SFS 1965:79   SFS 1961:394    
SFS 1965:80   SFS 1953:272    
SFS 1965:81   SFS 1956:623    
SFS 1965:82   SFS 1958:295    
SFS 1965:84   SFS 1963:439    
SFS 1965:86   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:86) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:94   grundförfattning  
Lag (1965:94) om polisregister m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:110   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Kungörelse (1965:110) angående tillämpning mellan Sverige och Danmark av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet 
SFS 1965:119   grundförfattning  
Kungörelse (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:120   SFS 1928:370    
SFS 1965:121   SFS 1928:370    
SFS 1965:123   SFS 1947:576    
SFS 1965:125   SFS 1932:130    
SFS 1965:126   SFS 1932:131    
SFS 1965:127   SFS 1930:173    
SFS 1965:128   SFS 1936:81    
SFS 1965:133   SFS 1961:265    
SFS 1965:136   grundförfattning  
Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:144   SFS 1962:381    
SFS 1965:145   SFS 1962:382    
SFS 1965:146   SFS 1962:392    
SFS 1965:149   SFS 1962:393    
SFS 1965:152   SFS 1953:272    
SFS 1965:154   SFS 1964:411    
SFS 1965:160   SFS 1964:619    
SFS 1965:161   SFS 1958:563    
SFS 1965:168   SFS 1950:272    
SFS 1965:169   SFS 1959:74    
SFS 1965:177   SFS 1959:157    
SFS 1965:196   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1965:197   SFS 1917:281    
SFS 1965:202   SFS 1961:563    
SFS 1965:207   SFS 1964:635    
SFS 1965:215   SFS 1959:264    
SFS 1965:219   SFS 1955:183    
SFS 1965:220   SFS 1955:416    
SFS 1965:221   SFS 1956:216    
SFS 1965:222   SFS 1955:417    
SFS 1965:237   SFS 1958:652    
SFS 1965:241   SFS 1959:286    
SFS 1965:259   SFS 1938:279    
SFS 1965:264   SFS 1954:311    
SFS 1965:269   grundförfattning   Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. 
SFS 1965:273   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:273) om resedokument för vissa statslösa personer
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:276   grundförfattning  
Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:280   SFS 1962:700    
SFS 1965:388   SFS 1959:287    
SFS 1965:389   SFS 1959:419    
SFS 1965:391   SFS 1959:290    
SFS 1965:444   SFS 1934:437    
SFS 1965:447   SFS 1948:691    
SFS 1965:459   grundförfattning  
Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:464   SFS 1959:413    
SFS 1965:470   grundförfattning   Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 
SFS 1965:478   grundförfattning  
Specialskolförordningen (1965:478)
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:486   grundförfattning  
Biskopsvalsförordning (1965:486)
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:507   SFS 1964:567    
SFS 1965:510   grundförfattning  
Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:525   SFS 1964:618    
SFS 1965:527   SFS 1960:404    
SFS 1965:531   SFS 1958:295    
SFS 1965:533   grundförfattning  
Kungörelse (1965:533) om garanti för vissa obligationslån
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:537   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:545   SFS 1921:475    
SFS 1965:550   SFS 1964:39    
SFS 1965:558   SFS 1956:623    
SFS 1965:560   SFS 1954:828    
SFS 1965:561   grundförfattning   Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor 
SFS 1965:571   SFS 1928:370    
SFS 1965:572   SFS 1954:142    
SFS 1965:573   SFS 1928:370    
SFS 1965:575   SFS 1954:40    
SFS 1965:576   grundförfattning  
Lag (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:577   grundförfattning  
Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:579   SFS 1947:275    
SFS 1965:585   SFS 1942:740    
SFS 1965:586   SFS 1946:804    
SFS 1965:591   SFS 1948:472    
SFS 1965:594   SFS 1957:513    
SFS 1965:597   SFS 1955:138    
SFS 1965:600   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600)
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:601   grundförfattning  
Anställningsförordning (1965:601)
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:610   grundförfattning   Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna 
SFS 1965:614   SFS 1961:394    
SFS 1965:615   SFS 1961:395    
SFS 1965:620   SFS 1962:700    
SFS 1965:621   SFS 1964:163    
SFS 1965:623   SFS 1963:197    
SFS 1965:640   SFS 1954:493    
SFS 1965:661   SFS 1963:580    
SFS 1965:668   grundförfattning  
Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:669   grundförfattning  
Förordning (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:693   grundförfattning  
Förordning (1965:693) med instruktion för statens geotekniska institut
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:698   grundförfattning  
Förordning (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:699   grundförfattning  
Förordning (1965:699) med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:718   SFS 1947:385    
SFS 1965:719   grundförfattning  
Lag (1965:719) om säkerheten på fartyg
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:720   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1965:723   grundförfattning   Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn 
SFS 1965:724   SFS 1936:79    
SFS 1965:725   grundförfattning   Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser 
SFS 1965:726   SFS 1962:700    
SFS 1965:727   SFS 1937:313    
SFS 1965:728   SFS 1944:219    
SFS 1965:729   grundförfattning  
Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:730   SFS 1950:375    
SFS 1965:738   grundförfattning  
Förordning (1965:738) med instruktion för domkapitlen
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:743   grundförfattning  
Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:745   grundförfattning  
Förordning (1965:745) med instruktion för studiemedelsnämnderna
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:746   grundförfattning  
Förordning (1965:746) med instruktion för statens konstråd
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:748   grundförfattning  
Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:752   SFS 1962:381    
SFS 1965:753   SFS 1956:623    
SFS 1965:757   SFS 1957:513    
SFS 1965:758   SFS 1955:671    
SFS 1965:759   SFS 1954:144    
SFS 1965:761   SFS 1958:301    
SFS 1965:777   grundförfattning  
Förordning (1965:777) med instruktion för riksförsäkringsverket
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:783   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:786   grundförfattning  
Förordning (1965:786) med instruktion för statens bakteriologiska laboratorium
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:799   grundförfattning  
Förordning (1965:799) med instruktion för statens jordbruksnämnd
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:817   SFS 1810:926    
SFS 1965:818   SFS 1949:105    
SFS 1965:851   SFS 1953:272    
SFS 1965:852   grundförfattning  
Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:870   SFS 1965:478    
SFS 1965:871   SFS 1961:210    
SFS 1965:876   SFS 1953:685    
SFS 1965:892   SFS 1953:666    
SFS 1965:894   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:894) om tillgodoräkning i pensionshänseende av tid för tjänstledighet för bedrivande av forskningsarbete
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:897   SFS 1961:333    
SFS 1965:908   grundförfattning  
Förordning (1965:908) om säkerheten på fartyg
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:921   grundförfattning  
Avskrivningskungörelse (1965:921);
Denna lag är upphävd.
SFS 1965:925   SFS 1959:286    
SFS 1965:926   SFS 1959:287    
SFS 1965:928   SFS 1959:420    
SFS 1965:930   SFS 1962:698    
SFS 1966:2   grundförfattning  
Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor
Denna lag är upphävd.
SFS 1966:3   SFS 1953:666    
SFS 1966:12   SFS 1965:723    
SFS 1966:13   SFS 1936:79    
SFS 1966:16   SFS 1964:618    
SFS 1966:23   SFS 1944:42    
SFS 1966:36   grundförfattning  
Förordning (1966:36) om vissa uppgifter från näringsidkare
Denna lag är upphävd.
SFS 1966:37   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus
Denna lag är upphävd.
SFS 1966:40   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:40) om tjänstetidsbefordran och personlig placering i lönegrad i vissa fall
Denna lag är upphävd.
SFS 1966:41   SFS 1960:22    
SFS 1966:53   SFS 1959:83    
SFS 1966:56   SFS 1950:272    
SFS 1966:58   SFS 1952:98    
SFS 1966:61   SFS 1942:740    
SFS 1966:71   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:71) om vissa donationsjordsmedel;
Denna lag är upphävd.
SFS 1966:78   grundförfattning  
Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
Denna lag är upphävd.