Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1960:7 - SFS 1961:461
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1960:7   SFS 1958:295    
SFS 1960:11   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1960:11) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:19   SFS 1959:413    
SFS 1960:20   SFS 1952:98    
SFS 1960:22   grundförfattning  
Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:23   SFS 1928:376    
SFS 1960:25   SFS 1948:472    
SFS 1960:26   SFS 1948:691    
SFS 1960:31   SFS 1938:279    
SFS 1960:37   grundförfattning  
Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:43   SFS 1928:370    
SFS 1960:46   SFS 1950:596    
SFS 1960:61   SFS 1955:183    
SFS 1960:63   grundförfattning  
Lag (1960:63) om förlustavdrag
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:64   SFS 1928:370    
SFS 1960:65   SFS 1947:576    
SFS 1960:69   SFS 1957:297    
SFS 1960:74   grundförfattning  
Civilförsvarslag (1960:74)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:75   SFS 1940:358    
SFS 1960:80   grundförfattning  
Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:96   SFS 1736:123 2    
SFS 1960:129   SFS 1928:370    
SFS 1960:131   SFS 1950:596    
SFS 1960:132   SFS 1957:390    
SFS 1960:133   SFS 1904:48 s.1    
SFS 1960:155   SFS 1953:272    
SFS 1960:159   SFS 1958:205    
SFS 1960:161   SFS 1942:740    
SFS 1960:162   SFS 1921:225    
SFS 1960:167   grundförfattning  
Kungörelse (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:172   SFS 1928:370    
SFS 1960:173   SFS 1947:576    
SFS 1960:174   SFS 1956:623    
SFS 1960:175   SFS 1953:272    
SFS 1960:176   SFS 1958:295    
SFS 1960:182   SFS 1954:774    
SFS 1960:198   grundförfattning  
Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:200   grundförfattning   Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden 
SFS 1960:222   SFS 1959:286    
SFS 1960:223   SFS 1959:287    
SFS 1960:225   SFS 1959:290    
SFS 1960:227   SFS 1959:420    
SFS 1960:241   SFS 1945:494    
SFS 1960:259   SFS 1941:251    
SFS 1960:262   SFS 1959:264    
SFS 1960:263   SFS 1938:279    
SFS 1960:269   SFS 1955:183    
SFS 1960:335   grundförfattning   Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar 
SFS 1960:354   SFS 1941:967    
SFS 1960:360   SFS 1954:533    
SFS 1960:369   SFS 1951:442    
SFS 1960:377   grundförfattning  
Civilförsvarskungörelse (1960:377)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:378   SFS 1940:383    
SFS 1960:385   grundförfattning  
Militärt järnvägsreglemente (1960:385)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:404   grundförfattning  
Statens avtalsnämnds cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:409   grundförfattning  
Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:416   SFS 1950:473    
SFS 1960:418   grundförfattning  
Lag (1960:418) om straff för varusmuggling
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:419   grundförfattning  
Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:423   SFS 1958:110    
SFS 1960:425   SFS 1939:174    
SFS 1960:426   SFS 1941:251    
SFS 1960:451   SFS 1949:341    
SFS 1960:457   SFS 1958:551    
SFS 1960:458   SFS 1958:552    
SFS 1960:461   SFS 1959:312    
SFS 1960:462   SFS 1959:327    
SFS 1960:463   SFS 1934:65    
SFS 1960:464   SFS 1936:13    
SFS 1960:472   grundförfattning  
Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:506   SFS 1950:375    
SFS 1960:513   grundförfattning  
Lag (1960:513) om beredskapstillstånd
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:514   SFS 1960:513    
SFS 1960:515   grundförfattning  
Kungörelse (1960:515) om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:516   grundförfattning   Kungörelse (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg 
SFS 1960:535   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:535) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter;
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:536   SFS 1951:384    
SFS 1960:544   SFS 1956:492    
SFS 1960:549   grundförfattning  
Kungörelse (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:554   grundförfattning   Kungörelse (1960:554) angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna; 
SFS 1960:564   grundförfattning  
Kungl Maj:ts Kungörelse (1960:564) om statlig garanti för skördeskadelån
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:572   SFS 1959:454    
SFS 1960:573   SFS 1957:297    
SFS 1960:590   SFS 1959:290    
SFS 1960:599   SFS 1959:454    
SFS 1960:603   grundförfattning  
Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:604   SFS 1928:370    
SFS 1960:610   SFS 1957:262    
SFS 1960:612   SFS 1941:251    
SFS 1960:613   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:617   grundförfattning   Kungörelse (1960:617) om tillämpning av ett mellan Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet 
SFS 1960:620   SFS 1952:644    
SFS 1960:627   SFS 1927:184    
SFS 1960:628   grundförfattning   /r1/ Riksförsäkringsanstaltens kungörelse (1960:628) med vissa närmare föreskrifter i anledning av förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift; 
SFS 1960:632   SFS 1947:275    
SFS 1960:644   grundförfattning  
Varumärkeslag (1960:644)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:645   grundförfattning  
Kollektivmärkeslag (1960:645)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:647   SFS 1931:152    
SFS 1960:648   grundförfattning  
Varumärkesförordning (1960:648)
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:654   SFS 1960:74    
SFS 1960:659   grundförfattning  
Förordning (1960:659) angående beskattning av ränta å svenska statens sparobligationer
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:660   grundförfattning  
Reglemente (1960:660) för Vadvetjåkko nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:661   grundförfattning  
Reglemente (1960:661) för Abisko nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:662   grundförfattning  
Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:663   grundförfattning  
Reglemente (1960:663) för Sareks nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:664   grundförfattning  
Reglemente (1960:664) för Muddus nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:665   grundförfattning  
Reglemente (1960:665) för Peljekaise nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:666   grundförfattning  
Reglemente (1960:666) för Sonfjällets nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:667   grundförfattning  
Reglemente (1960:667) för Töfsingdalens nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:668   grundförfattning  
Reglemente (1960:668) för Hamra nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:669   grundförfattning  
Reglemente (1960:669) för Garphyttans nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:670   grundförfattning  
Reglemente (1960:670) för Ängsö nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:671   grundförfattning  
Reglemente (1960:671) för Norra Kvills nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:673   grundförfattning  
Reglemente (1960:673) för Blå Jungfruns nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:674   grundförfattning  
Reglemente (1960:674) för Dalby Söderskogs nationalpark
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:685   SFS 1942:740    
SFS 1960:689   SFS 1920:744    
SFS 1960:690   grundförfattning  
Lag (1960:690) om byggnadsminnen
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:691   grundförfattning  
/r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:694   SFS 1947:948    
SFS 1960:724   SFS 1960:198    
SFS 1960:729   grundförfattning   Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
SFS 1960:730   grundförfattning  
Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild
Denna lag är upphävd.
SFS 1960:731   SFS 1931:152    
SFS 1960:745   grundförfattning   Riksskattenämndens Kungörelse (1960:745) om ändrat sätt för bekantgörande av nämndens beslut angående fastställelse eller ändring av vissa för taxerings- och debiteringsarbetet avsedda formulär 
SFS 1961:20   SFS 1949:105    
SFS 1961:34   SFS 1917:281    
SFS 1961:36   SFS 1958:295    
SFS 1961:38   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:41   SFS 1928:370    
SFS 1961:42   SFS 1928:370    
SFS 1961:49   SFS 1959:420    
SFS 1961:62   grundförfattning  
Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:68   SFS 1932:130    
SFS 1961:69   SFS 1932:131    
SFS 1961:70   SFS 1930:173    
SFS 1961:71   SFS 1936:81    
SFS 1961:82   SFS 1960:198    
SFS 1961:95   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:95) om tillämpning av ett mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:104   SFS 1947:529    
SFS 1961:117   SFS 1947:848    
SFS 1961:118   SFS 1909:24 s.1    
SFS 1961:122   SFS 1958:522   Kungörelse (1961:122) om upphävande av 2 § kungörelsen den 30 oktober 1958 (nr 522) angående tillämpning av konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet 
SFS 1961:128   grundförfattning  
Förordning (1961:128) om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:147   SFS 1959:264    
SFS 1961:174   SFS 1928:370    
SFS 1961:181   grundförfattning  
Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:207   SFS 1960:648    
SFS 1961:210   grundförfattning  
Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:216   SFS 1959:157    
SFS 1961:247   SFS 1959:287    
SFS 1961:248   SFS 1959:420    
SFS 1961:260   SFS 1959:551    
SFS 1961:263   grundförfattning  
Lag (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:265   grundförfattning  
Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:270   SFS 1956:293    
SFS 1961:273   SFS 1960:198    
SFS 1961:281   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:291   grundförfattning   Kungörelse (1961:291) angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag 
SFS 1961:302   SFS 1944:42    
SFS 1961:305   SFS 1938:279    
SFS 1961:313   grundförfattning  
/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål;
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:314   SFS 1953:272    
SFS 1961:333   grundförfattning  
Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:337   grundförfattning   Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen 
SFS 1961:340   SFS 1956:623    
SFS 1961:341   SFS 1957:513    
SFS 1961:347   SFS 1960:729    
SFS 1961:348   grundförfattning  
Förordning (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (l960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnär liga verk och om rätt till fotografisk bild
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:351   SFS 1946:705    
SFS 1961:372   grundförfattning  
Lag (1961:372) om bensinskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:374   SFS 1957:262    
SFS 1961:384   grundförfattning   Kungörelse (1961:384) om avskrivning av lån för studier 
SFS 1961:394   grundförfattning  
Lag (1961:394) om tobaksskatt
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:395   grundförfattning  
Förordning (1961:395) om tobaksskatt;
Denna lag är upphävd.
SFS 1961:399   SFS 1957:123    
SFS 1961:429   SFS 1950:375    
SFS 1961:448   grundförfattning   Kungörelse (1961:448) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet 
SFS 1961:460   SFS 1960:515    
SFS 1961:461   grundförfattning  
Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)
Denna lag är upphävd.