Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 1736:0123.2 - SFS 1921:223
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 1736:0123.2   grundförfattning    
SFS 1736:0123 1   grundförfattning   Byggningabalk (1736:0123 1) 
SFS 1736:0123 2   grundförfattning   Handelsbalk (1736:0123 2) 
SFS 1757:0119   grundförfattning  
Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär
Denna lag är upphävd.
SFS 1772:1104   grundförfattning  
Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning
Denna lag är upphävd.
SFS 1810:0403   grundförfattning   Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas 
SFS 1810:0926   grundförfattning   Successionsordning (1810:0926); 
SFS 1821:1205   grundförfattning  
Kungörelse (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen
Denna lag är upphävd.
SFS 1827:60 s.1007   grundförfattning  
Kungörelse (1827:60 s.1007) angående åtskilliga föreskrifter för bevakande av kronans rätt i de henne hörande rättegångar vid domstolarna
Denna lag är upphävd.
SFS 1828:79 s.1553   grundförfattning  
Förordning (1828:79 s. 1553) angående upphörande av styrelseverkens domsrätt i vissa mål;
Denna lag är upphävd.
SFS 1829:49 s. 279   grundförfattning  
Resolution (1829:49 s.279) angående stadfästelse å en, av prosten Siwertsons avlidna syster gjord, donation till stipendiefond vid Kungälvs skola
Denna lag är upphävd.
SFS 1834:30 s. 3   grundförfattning  
Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras
Denna lag är upphävd.
SFS 1840:46   grundförfattning  
Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter
Denna lag är upphävd.
SFS 1844:50 s.2   grundförfattning  
Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket
Denna lag är upphävd.
SFS 1845:50 s.1   grundförfattning   Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 
SFS 1848:61 s.2   grundförfattning  
Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1851:55 s.4   grundförfattning   /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga; 
SFS 1855:82 s.1   grundförfattning   Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m. 
SFS 1860:49 s. 3   grundförfattning  
Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter
Denna lag är upphävd.
SFS 1861:23 s.1   grundförfattning  
Reglemente (1861:23 s. 1) för farten å Strömsholms kanal
Denna lag är upphävd.
SFS 1861:29 s. 1   grundförfattning  
Kungörelse (1861:29 s.1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter
Denna lag är upphävd.
SFS 1863:83 s.6   grundförfattning   Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar 
SFS 1864:11 s. 101   grundförfattning 1865-01-01 
Kungl. Maj:ts förordning (1864:11 s.101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall
Denna lag är upphävd.
SFS 1866:37 s.1   grundförfattning   Riddarhusordning (1866:37 s.1) 
SFS 1866:53 s.3   SFS 1861:23 s.1    
SFS 1867:9 s.7   grundförfattning  
Kammarkollegiets Kungörelse (1867:9 s.7) angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge
Denna lag är upphävd.
SFS 1870:10 s. 1   grundförfattning  
Kammarkollegiets Kungörelse (1870:10 s.1) angående upprättande av nya jordeböcker
Denna lag är upphävd.
SFS 1870:37 s.1   grundförfattning  
Konvention (1870:37 s.1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung
Denna lag är upphävd.
SFS 1872:55 s.2   grundförfattning  
Förordning (1872:55 s.2) angående ändring i gällande stadganden rörande gudstjänst vid häradsting
Denna lag är upphävd.
SFS 1873:26   grundförfattning   Kongl. Maj:ts nådiga Stadga (1873:26) om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker 
SFS 1873:71 s.1   SFS 1686:903    
SFS 1874:21 s.3   SFS 1870:10 s. 1    
SFS 1874:26 s.11   grundförfattning  
Förordning (1874:26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
Denna lag är upphävd.
SFS 1876:38 s.7   SFS 1861:23 s.1    
SFS 1877:39 s.1   SFS 1870:37 s.1    
SFS 1878:bih. 56 s. 1   grundförfattning   Skrivelsen (1878:bih. 56 s.1) angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m. 
SFS 1878:bih. 56 s. 1   grundförfattning    
SFS 1880:48 s.1   grundförfattning 1881-01-01  Kungörelse (1880:48 s.1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar 
SFS 1883:bih. 39 s. 1   grundförfattning   Skrivelsen (1883:bih. 39 s.1) angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m. 
SFS 1883:bih. 39 s. 1   grundförfattning    
SFS 1884:13 s.2   grundförfattning  
Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen
Denna lag är upphävd.
SFS 1885:56 s.1   grundförfattning   Kungörelse (1885:56 s.1) med vissa föreskrifter till beredande av skydd för undervattenstelegrafkablar 
SFS 1887:81 s.2   SFS 1884:13 s.2    
SFS 1891:35 s.1   grundförfattning  
Sjölag (1891:35 s.1)
Denna lag är upphävd.
SFS 1893:37 s.1   SFS 1736:123 1    
SFS 1894:35 s.1   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1895:bih.10 s.1   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel; 
SFS 1895:bih.52 s.1   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.52s.1) på en av föreståndaren för franska reformerta församlingen i Stockholm Emil Giron gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täckes förklara församlingens prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel; 
SFS 1896:49 s.1   SFS 1866:37 s.1    
SFS 1898:50 s.2   grundförfattning  
Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap
Denna lag är upphävd.
SFS 1898:64 s.10   grundförfattning   Lag (1898:64 s.10) om boskillnad 
SFS 1899:12 s.9   grundförfattning  
Lag (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
Denna lag är upphävd.
SFS 1899:28 s.1   SFS 1866:37 s.1    
SFS 1899:40 s.1   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1899:bih. 40 s. 3   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket; 
SFS 1899:bih.25   grundförfattning   Skrivelsen (1899:bih. 25) angående sättet för godkännande av föreningar angående gränserna för enskilda tillhöriga, å kronans mark belägna s.k. ströängar 
SFS 1899:bih.40 s.3   grundförfattning   Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket; 
SFS 1900:63 s.25   grundförfattning  
Stadga (1900:63 s.25) med särskilda bestämmelser angående utdelning genom Svenska Akademien av pris från Nobelstiftelsen m.m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1901:26 s.27   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1901:56   grundförfattning  
Reglemente (1901:bih. 56 s.1) för August Abrahamsons stiftelse
Denna lag är upphävd.
SFS 1901:bih. 56 s. 1   grundförfattning  
Denna lag är upphävd.
SFS 1902:71 s.1   grundförfattning  
Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1904:12 s.3   grundförfattning   Kungörelse (1904:12 s.3) angående vad till svenska handelns och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande makter bör iakttagas m.m. 
SFS 1904:20 s.6   SFS 1884:13 s.2    
SFS 1904:26 s.1   grundförfattning   Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 
SFS 1904:48 s.1   grundförfattning   Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 
SFS 1904:60 s. 1   grundförfattning  
Kungl.Maj:ts nådiga reglemente (1904:60) för begagnande af Väddö kanal
Denna lag är upphävd.
SFS 1905:31 s.1   grundförfattning  
Lag (1905:31 s.1) rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;
Denna lag är upphävd.
SFS 1905:38 s.1   grundförfattning  
Lag (1905:38 s.1) om köp och byte av lös egendom
Denna lag är upphävd.
SFS 1906:12 s. 1   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar (1906:12 s. 1) för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg
Denna lag är upphävd.
SFS 1906:19 s.4   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1906:60 s. 1   grundförfattning   Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala 
SFS 1907:15 s.1   grundförfattning  
Lag (1907:15 s.1) angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet
Denna lag är upphävd.
SFS 1907:36 s. 22   grundförfattning   Lag (1907:36 s.22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om nyttjanderätt till fast egendom 
SFS 1907:69 s.2   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1907:83 s.3   SFS 1904:48 s.1    
SFS 1908:74 s.1   grundförfattning  
Förordning (1908:74 s.1) angående jordregister
Denna lag är upphävd.
SFS 1908:128 s.1   grundförfattning  
Lag (1908:128 s.1) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter;
Denna lag är upphävd.
SFS 1909:21 s.2   SFS 1899:12 s.9    
SFS 1909:24 s.1   grundförfattning  
Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet
Denna lag är upphävd.
SFS 1909:30   grundförfattning   Internationell konvention (1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur 
SFS 1909:38 s.10   SFS 1810:403    
SFS 1909:53 s. 7   grundförfattning   Lag (1909:53 s. 7) angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen 
SFS 1909:bih. 29 s.1   grundförfattning   Resolution (1909:bih. 29 s.1) angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm 
SFS 1909:bih. 29 s.1   grundförfattning    
SFS 1910:8   SFS 1909:30    
SFS 1910:13   grundförfattning  
Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet
Denna lag är upphävd.
SFS 1910:29 s.2   SFS 1686:903    
SFS 1910:30 s.1   grundförfattning  
Skrivelse (1910:30 s. 1) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker
Denna lag är upphävd.
SFS 1910:59 s.2   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1910:72 s.1   grundförfattning   Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall 
SFS 1910:103 s.1   grundförfattning  
Förordning (1910:103 s.1) angående behörighet att kyrkobokföras i icke territoriell församling av svenska kyrkan
Denna lag är upphävd.
SFS 1910:136   grundförfattning  
Skrivelse (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län
Denna lag är upphävd.
SFS 1911:35   grundförfattning  
Skrivelse (1911:35) angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län
Denna lag är upphävd.
SFS 1911:53 s.1   grundförfattning  
Lag (1911:53 s. 1) om järnvägsaktiebolag
Denna lag är upphävd.
SFS 1911:55   grundförfattning 1912-01-01 överg.best. 
Lag (1911:55) om ekonomiska föreningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1911:68 s.11   SFS 1910:72 s.1    
SFS 1911:104   grundförfattning 1912-01-01  Stadgar (1911:104) för Carnegiestiftelsen 
SFS 1912:69   grundförfattning  
Lag (1912:69) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar
Denna lag är upphävd.
SFS 1912:187   SFS 1911:55 1913-01-01  Lag (1912:187) om ändring i lagen (1911:55) om ekonomiska föreningar 
SFS 1912:277   grundförfattning  
Lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor
Denna lag är upphävd.
SFS 1912:315   grundförfattning  
Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
Denna lag är upphävd.
SFS 1912:326   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1912:360   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Skrivelse (1912:360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri
Denna lag är upphävd.
SFS 1913:45   grundförfattning  
Brevet (1912:315) angående rätt för den mindre bemedlade ortsbefolkningen att å statens skogar inom Västerbottens och Norrbottens län taga stubbar för tjärbränning
Denna lag är upphävd.
SFS 1913:118   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1913:146   grundförfattning  
Skrivelse (1913:146) angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län
Denna lag är upphävd.
SFS 1913:160   grundförfattning   Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning 
SFS 1913:212   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1913:380   grundförfattning  
Kungörelse (1913:380) om rätt för den som är bosatt i utlandet att giva eller medverka i offentlig föreställning m.m. i Sverige
Denna lag är upphävd.
SFS 1914:45   grundförfattning  
Lag (1914:45) om kommission
Denna lag är upphävd.
SFS 1914:118   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1914:119   SFS 1913:45    
SFS 1914:347   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1914:348   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1915:66   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1915:187   grundförfattning  
Lag (1915:187) angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall
Denna lag är upphävd.
SFS 1915:188   SFS 1910:72 s.1    
SFS 1915:218   grundförfattning 1916-01-01  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
SFS 1915:288   grundförfattning  
Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;
Denna lag är upphävd.
SFS 1915:436   SFS 1904:26 s.1    
SFS 1915:577   SFS 1723:1016 1    
SFS 1916:149   grundförfattning  
Kungörelse (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1916:161   SFS 1911:55 1916-06-01  Lag (1916:161) om ändring i lagen (1911:55) om ekonomiska föreningar 
SFS 1916:237   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1916:338   grundförfattning  
Kungörelse (1916:338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;
Denna lag är upphävd.
SFS 1916:599   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar
Denna lag är upphävd.
SFS 1917:131   SFS 1866:37 s.1    
SFS 1917:192   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1917:235   SFS 1891:35 s.1    
SFS 1917:250   grundförfattning   Kungörelse (1917:250) angående ströängars utbytande mot annan mark 
SFS 1917:275   SFS 1905:31 s.1    
SFS 1917:276   SFS 1907:15 s.1    
SFS 1917:281   grundförfattning  
Förordning (1917:281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad
Denna lag är upphävd.
SFS 1917:282   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1917:283   grundförfattning  
Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;
Denna lag är upphävd.
SFS 1917:296   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1917:877   SFS 1913:380    
SFS 1918:163   grundförfattning   Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd 
SFS 1918:280   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1918:326   SFS 1911:55 1918-07-15  Lag (1918:326) om ändring i lagen (1911:55) om ekonomiska föreningar 
SFS 1918:329   SFS 1866:37 s.1    
SFS 1918:372   grundförfattning  
Kungörelse (1918:372) angående utläggande av statsgruvefält vid Liikavaara i Norrbottens län;
Denna lag är upphävd.
SFS 1918:392   SFS 1911:55   Lag (1918:392) om ändring i lagen (1911:55) om ekonomiska föreningar 
SFS 1918:399   grundförfattning   Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark 
SFS 1918:631   grundförfattning  
Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län
Denna lag är upphävd.
SFS 1918:645   grundförfattning  
Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m
Denna lag är upphävd.
SFS 1918:674   SFS 1908:74 s.1    
SFS 1918:675   SFS 1913:45    
SFS 1918:925   grundförfattning  
Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden
Denna lag är upphävd.
SFS 1918:928   SFS 1917:281    
SFS 1918:1080   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts instruktion (1918:1080) för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
Denna lag är upphävd.
SFS 1919:187   SFS 1686:903    
SFS 1919:426   grundförfattning   Lag (1919:426) om flottning i allmän flottled 
SFS 1919:641   grundförfattning  
Skrivelse (1919:641) angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m. m.
Denna lag är upphävd.
SFS 1919:676   SFS 1917:281    
SFS 1919:821   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1919:821) angående jämkning av gränsen mellan yrkesinspektörernas och bergmästarnas samt mellan underinspektörernas vid yrkesinspektionen och kommunala tillsynsorgans befogenhet
Denna lag är upphävd.
SFS 1919:878   grundförfattning  
Kungl. Maj:ts Reglemente (1919:878) för statens pensionsanstalt;
Denna lag är upphävd.
SFS 1920:3   SFS 1917:281    
SFS 1920:80   grundförfattning  
Cirkulär (1920:80) till länsstyrelserna angående ersättande av kostnader för militärhandräckning för släckning av skogseld;
Denna lag är upphävd.
SFS 1920:405   grundförfattning  
Giftermålsbalk (1920:405)
Denna lag är upphävd.
SFS 1920:406   grundförfattning   Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken 
SFS 1920:416   SFS 1736:123 2    
SFS 1920:424   SFS 1736:123 2    
SFS 1920:432   SFS 1912:69    
SFS 1920:478   SFS 1902:71 s.1    
SFS 1920:677   grundförfattning  
Skrivelse (1920:677) till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län
Denna lag är upphävd.
SFS 1920:744   grundförfattning  
Kungörelse (1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet
Denna lag är upphävd.
SFS 1920:849   SFS 1861:23 s.1    
SFS 1920:859   SFS 1908:128 s.1    
SFS 1920:865   SFS 1913:380    
SFS 1920:887   SFS 1918:1080    
SFS 1920:930   grundförfattning  
Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur
Denna lag är upphävd.
SFS 1921:21   SFS 1810:926    
SFS 1921:34   SFS 1906:60 s. 1    
SFS 1921:159   grundförfattning   Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset 
SFS 1921:194   SFS 1904:26 s.1    
SFS 1921:205   SFS 1917:281    
SFS 1921:213   SFS 1920:930    
SFS 1921:223   grundförfattning  
Fastighetsregisterkommissionens Cirkulär n:r 7 (1921:223) om anlitande av statens reproduktionsanstalt vid anskaffande av kopior av registerkarta;
Denna lag är upphävd.