Texterna hämtas från Eurlex (© Europeiska gemenskaperna, 1995-2014) som publiceras på internet i syfte att offentliggöra den samlade EU-rätten. Från de svenska rättskällorna i Rättsnätet finns direkta länkar till Europamaterialet. På varje ämnesfokussida finns dessutom ämnesområdets relevanta europarättsliga författningar listade. Genom nedanstående länkar når du Europarätten med utmärkta sökfunktioner:

Praxis (från EU-domstolen, Generaladvokaten, Europadomstolen/Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Generaldirektoratet för konkurrens)

EU-domstolen (Europeiska unionens domstol)
EU:s domstol heter numera formellt Europeiska unionens domstol. Tidigare hette den Europeiska gemenskapernas domstol och kallades EG-domstolen. EU-domstolen har två huvudsakliga uppgifter: att döma i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner, samt att tolka EU-rätten. Under EU-domstolen finns också en förstainstansrätt med uppgift att döma i mål som rör enskilda personer och företag. Förstainstansrättens domar kan överklagas till EU-domstolen.

Generaladvokaterna lägger fram förslag till avgörande i EU-domstolen. Dessa yttranden ska ge en fördjupad analys av bland annat de juridiska aspekterna i målet och opartiskt och oavhängigt ge förslag till avgörande i EU-domstolen. Efter det att generaladvokaten har avgivit sitt förslag till avgörande och EU-domstolen har överlagt, avkunnas domen vid ett offentligt sammanträde och sänds genom justitiesekreterarens försorg till den nationella domstolen, till medlemsstaterna och till de institutioner som berörs.

Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)
Europadomstolen är Europarådets domstol för behandling av brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Ej att förväxla med EU-domstolen. Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Konkurrens (Generaldirektoratet för konkurrens)
Konkurrensfrågorna i EU har ett eget generaldirektorat i kommissionen. Generaldirektoratet för konkurrens handlägger frågor som rör bland annat kartelllagstiftning, sammanslagningar, avreglering och statligt stöd.

 

© Notisum AB, 1996-2014 om inget annat anges.

© Europeiska gemenskaperna, 1995-2014. Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan. Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet skall tydligt anges i förhandstillståndet.