Nya lagar 1 juli 2017

Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2017-07-01.
Nytt regelverk om elsäkerhet
Den 1 juli träder den nya elsäkerhetslagen (2016:732) i kraft. Då ska alla företag och organisationer som bedriver elinstallationsverksamhet på annans anläggning ha registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. De nya reglerna påverkar såväl privatpersoner som företag. Privatpersoner ska t​.ex. ​kunna kolla upp alla företag som utför elinstallationsarbete i Elsäkerhetsverkets register. Där ska man kunna se om företaget uppfyller vissa grundläggande krav. Företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör och ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet. Elsäkerhetsverket har utfärdat flera nya kompletterande föreskrifter.
​(Prop. 2015/16:163​)
Elsäkerhetslag (2016:732)
Elsäkerhetsförordning (2017:218)

VMA via SMS till telefoner i det drabbade området
Från den 1 juli kommer SOS Alarm att kunna skicka viktiga mass-sms till människor som befinner sig inom ett specifikt drabbat område. Sms:en ska skickas ut som varningar vid t.ex. bränder, gasutsläpp och terroristattentat. SOS Alarm har tidigare kunnat skicka ett s.k. VMA, viktigt meddelande till allmänheten, via sms. Men meddelandena har då bara nått dem som har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress som är kopplad till abonnemanget. Det har gjort att alla som inte har sin mobil registrerad i området i fråga inte har fått sms:et. Nu blir det ändring på det.
Mobiloperatörerna blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelandena och får för det ändamålet rätt att hantera uppgifter om mobiltelefoners position. PTS får utfärda kompletterande föreskrifter.
(Prop. 2016/17:113)
Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Förordning (2017:407) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

1 juni: Informationsskyldighet och rapporteringskrav om plastbärkassar
Från och med den 1 juni gäller en ny förordning i Sverige. Den som tillhandahåller plastbärkassar ska informera om:
- Plastbärkassens miljöpåverkan
- Fördelar med minskad förbrukning av bärkassar i plast
- Hur man kan minska sin förbrukning av bärkassar i plast.
Den som tillverkar eller importerar plastbärkassar ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många plastbärkassar som tillhandahålls på den svenska marknaden (7 §). Undantag finns i 3 §. Naturvårdsverket ska kontrollera att förbrukningen minskar och att målen för minskningen nås och får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.
Förordning (2016:1041) om plastbärkassar

1 juni: De gamla orange farosymbolerna har slutat gälla
Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som köps eller säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen - faropiktogram har ersatt de äldre orange farosymbolerna. Som komplement till de nya faropiktogrammen (symbolerna) anges signalorden Fara eller Varning. De gamla farosymbolerna hade farobeteckningarna Frätande, Oxiderande, Miljöfarlig m.fl. Dessa försvinner i den nya märkningen.
Produkter som är märkta enligt äldre regler får inte importeras eller finnas till försäljning efter den 1 juni. Kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska sedan den 1 juni 2015 vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP-förordningen. Vissa blandningar får dock säljas vidare under en övergångstid fram till 1 juni 2017. Återförsäljare och butiker behöver kontrollera att förpackningar med äldre orange märkning inte längre finns på hyllorna. Kemiska produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om enligt CLP så länge de används för privat bruk och inte överlåts. Det innebär att den äldre märkningen kommer att finnas kvar på konsumentprodukter i hemmen även efter den 1 juni 2017.
CLP-förordningen

Kemikalieskatt på elektronik – dyrare dator, mobil, TV, spelkonsol, tvättmaskin, mikrovågsugn
Punktskatt införs på kemikalier i vissa konsumentvaror som importeras eller tillverkas. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen (t.ex. bromerade flamskyddsmedel) till människors hemmiljö. Skatten är konstruerad så att samtliga varor inom avgränsade varugrupper är skattepliktiga. Den skattskyldige får sedan göra avdrag för skatten om vissa listade grupper av ämnen inte förekommer i varan. Skatteverket får meddela kompletterande föreskrifter.
(Prop. 2016/17:1) ​
Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik​
Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

18-årsgräns på e-cigaretter
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till personer under 18 år - e-cigarretter får en likadan åldersgräns som traditionella cigaretter fr.o.m. 1 juli. Dessutom ska e-cigaretterna ha en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. Tillverkare och importörer får kravet att göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att göra tillgängliga på den svenska marknaden. Begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare införs också. Folkhälsomyndigheten får meddela kompletterande föreskrifter.
(Prop. 2016/17:132)
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lättare att byta namn flera gånger och alla får heta Svensson
En ny namnlag gör det lättare att byta både för- och efternamn och det ska gå att byta namn flera gånger. Den nya lagen om personnamn innebär bl.a. att barn inte längre får ett efternamn automatiskt efter födsel eller adoption. Alla efternamn ska fås genom ansökan och möjligheten att välja bland många efternamn ska också finnas och det ska gå att ha dubbla efternamn. De vanligaste efternamnen förlorar sitt namnskydd och kan förvärvas av alla. Skatteverket får utfärda kompletterande föreskrifter.
(Prop. 2015/16:180)
Lag (2016:1013) om personnamn
Förordning (2017:120) om personnamn

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Det blir lättare att visselblåsa för anställda inom vård, skola och omsorg i privat sektor. Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg får fr.o.m. den 1 juli 2017 motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel.
Lagen medför inte någon rätt att lämna ut handlingar. Arbetsplatsen får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna och får inte heller utsätta visslaren för negativa åtgärder som t.ex. avskedande, uppsägning, disciplinpåföljd p.g.a. detta.
(Prop. 2016/17:31)
Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
Möjligheten att utse sin god man i förväg blir nu verklig med den nya lagen om framtidsfullmakter. Om du blir sjuk eller får någon form av psykisk störning som gör att du inte kan fatta egna beslut kan din god man ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. En framtidsfullmakt börjar gälla när den enskilde inte längre själv kan fatta beslut. I lagen regleras bl.a. hur en framtidsfullmakt upprättas och hur ett uppdrag ska utföras. Överförmyndaren ges rätt att agera om uppdraget missköts.
I föräldrabalken införs regler som ger anhöriga rätt att vidta vardagliga åtgärder i ekonomiska frågor när den enskilde inte längre kan fatta sådana beslut. Socialstyrelsen får utfärda kompletterande föreskrifter.
(Prop. 2016/17:30)
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Lag (2017:311) om ändring i föräldrabalken
Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt

Lättare bygga bostäder i trafikintensiva lägen
Riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar vid bostadsbyggnader höjs. Ljudnivån vid en bostadsbyggnads fasad höjs från 55 dBA till 60 dBA och för en bostad om högst 35 kvadratmeter höjs den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsbyggnadens fasad från 60 dBA till 65 dBA. De nya riktvärdena får tillämpas på planärenden som har påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. Höjningen av riktvärdena ska underlätta för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen.
Förordning (2017:359) om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Om du är abonnent på Rättsnätet kan du enkelt se vilka författningar som träder ikraft vid en viss tidpunkt: välj Regelsamling -> Svensk lagstiftning -> Ikraftträdanden.
Om du är intresserad av visst rättsområde (t.ex. miljö) går du till Ämnesfokus -> Miljö -> Visningsalternativ.
Andra praktiska funktioner för abonnenter att följa utgivningen av lagar och förordningar är Ändringar i lagboken, Senaste SFS och Upphävda SFS.

Kopplade dokument
Beteckning Titel
SFS 2015:216 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
SFS 2017:486 Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt
SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn
SFS 2017:151 Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
SFS 2017:310 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
SFS 2017:311 Lag (2017:311) om ändring i föräldrabalken
(EG) nr 1272/2008 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES)
SFS 2003:396 Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
SFS 2016:1013 Lag (2016:1013) om personnamn
SFS 2016:1041 Förordning (2016:1041) om plastbärkassar
SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2017:425 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
SFS 2017:429 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
SFS 2003:389 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2016:732 Elsäkerhetslag (2016:732)
SFS 2017:218 Elsäkerhetsförordning (2017:218)

Nyheter