Nya lagar 1 januari 2017

Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2017-01-01.
Nytt regelverk om upphandling - Lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom försörjningssektorerna samt lag om upphandling av koncessioner
De nya lagarna Lag (2016:1145) om upphandling och Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Flera bestämmelser i de nya lagarna syftar till att förenkla förfarandet vid upphandling och göra det mer flexibelt, exempelvis genom konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap. Det blir obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. Det införs också bestämmelser om att reservera kontrakt för skyddade verkstäder eller yrkesmässig integration. Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner innehåller bestämmelser om upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I samtliga lagar finns som tidigare bestämmelser som reglerar upphandling såväl över som under de tröskelvärden som anges i direktiven.
(Prop. 2015/16:195)
Lag (2016:1145) om upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Upphandlingsförordning (2016:1162)

Alla som fyllt 85 år får besöka öppenvården gratis
Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och sådana förbrukningsartiklar som avses i 26 a § första stycket inte tas ut.
(Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25)
Lag (2016:1298) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Billigare att reparera skor, kläder och cyklar - sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Ändringen innebär att mervärdesskatten sänks från 25 procent till 12 procent på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.
(Prop. 2016/17:1)
Lag (2016:1078) om ändring i lagen (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

RUT-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden
RUT-avdraget utvidgas till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden (så kallat REP-avdrag). Med vitvaror avses t.ex. tvättmaskin, kyl, frys och spis. Avdraget gäller oavsett om anläggningarna är inbyggda eller fristående.
(Prop. 2016/17:1)
Lag (2016:1055) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor
Ändringen innebär att beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor. Det går bara att göra avdrag för den del av kostnaden för arbetsresor som överstiger 11 tkr per år. Tidigare låg gränsen vid 10 000 kr.
(Prop. 2016/17:1)
Lag (2016:1055) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Förbjudet att köra runt i falska polisbilar
Lagen införs för att allmänheten ska kunna lita på att polisbilar körs av riktiga poliser. Den nya lagen innebär att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen och ordet polis bara ska få användas på riktiga polisfordon, om inte ägaren skaffat ett särskilt tillstånd. Om en fordonsägare använder något av de skyddade kännetecknen utan tillstånd ska polisen kunna beordra ägaren att ta bort dem från bilen. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite. Att köra omkring i bilar som liknar polisbilar är inte olagligt.
(Prop. 2016/17:18)
Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon
Förordning (2016:1123) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Nytt regelverk för kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Det tidigare oreglerade området där upphovsrätt förvaltas av organisationer (t.ex. STIM och SAMI) som företräder ett stort antal upphovsmän har nu lagreglerats. Den nya lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt gäller för organisationer som förvaltar upphovsrätt för t.ex. musik och annat kreativt innehåll, s.k. kollektiva förvaltningsorganisationer.
Syftet med regelverket är bl.a. att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande licensiering av musik. Reglerna ska också tydliggöra vad som krävs för att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation, vilket inflytande medlemmarna ska ha över verksamheten och hur organisationerna får hantera ersättning till rättighetshavare. Regelverket innehåller också bestämmelser om hur villkor i licensavtal med användare får utformas. Förändringarna bygger på ett EU-direktiv som bl.a. syftar till att göra EU-ländernas regler mer lika. Det är Patent- och registreringsverket som ansvarar för tillsynen över att bestämmelserna i lagen följs. Bestämmelserna om tillsyn kompletteras av en ny förordning.
(Prop. 2015/16:181)
Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lönekartläggning - nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
Det blir utökade och tydligare krav på en arbetsgivare och utbildningsanordnare att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder genom att undersöka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet. Arbetsgivaren och utbildningsanordnaren ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder varje år, men kravet att det ska ske i särskilda planer tas bort.
Arbetsgivare ska årligen göra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och anställningsvillkor. Från den 1:a januari 2017 ska lönekartläggning göras årligen, istället för som tidigare vart tredje år. Företag med fler än tio anställda ska dokumentera arbetet. Dessutom ska arbetsgivare förebygga diskriminering kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. Tidigare har arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering som har samband med exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
(Prop. 2015/16:135)
Lag (2016:828) om ändring av diskrimineringslagen (2008:567)

Utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
Den som upptäcker eller misstänker växtskadegörare som potatiskräfta, asiatisk långhorning eller andra farliga svampar och insekter blir skyldiga att anmäla det till myndigheterna. Tidigare har anmälningsskyldigheten gällt för vissa aktörer men nu omfattar det alla och envar. Växtskadegörare kallas de insekter, svampar och virus som äter eller skadar växter. Ändringarna innebär även att Statens jordbruksverk ges rätt att meddela närmare föreskrifter om anmälan.
(Prop. 2015/16:200)
Lag (2016:1125) om ändring av växtskyddslagen (1972:318)
Lag (2016:1126) om ändring av förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Om du är abonnent på Rättsnätet kan du enkelt se vilka författningar som träder ikraft vid en viss tidpunkt: välj Regelsamling - Svensk lagstiftning - Ikraftträdanden.
Om du är intresserad av visst rättsområde (t.ex. miljö) går du till Ämnesfokus - Miljö - Visningsalternativ.
Andra praktiska funktioner för abonnenter att följa utgivningen av lagar och förordningar är Ändringar i lagboken, Senaste SFS och Upphävda SFS.

Kopplade dokument
Beteckning Titel
SFS 2006:817 Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
SFS 1972:318 Växtskyddslag (1972:318)
SFS 1960:729 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS 2008:567 Diskrimineringslag (2008:567)
SFS 2016:977 Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
SFS 2016:978 Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2016:1122 Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon
SFS 2016:1145 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
SFS 2016:1146 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
SFS 2016:1147 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Nyheter